Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Community Patch 1.73 - nowe materia?y
napisał: Robben, dnia 16.09.2009 14:16
Prace nad Community Patch 1.73 dla Gothic 3 trwaj?. Na forum WorldofGothic.de zosta?y zaprezentowane 3 nowe screeny oraz materia? video, na których zaobserwowa? mo?emy poprawki, które b?dzie zawiera? najnowsza ?atka. Screeny przedstawiaj? poprawione p?omienie i paj?czyny. Dzi?ki wykorzystaniu Soft Particles ogie? i paj?czyny nie wnikaj? ju? w tekstury otoczenia, przez co wygl?daj? bardziej naturalnie. Podobny efekt daje podmuch wiatru, który mo?emy zauwa?y? na udost?pnionym filmiku video - unosz?cy si? w powietrzu piasek tak?e nie przenika przez obiekty, co daje du?o lepszy efekt. Jednak, aby te poprawki by?y widoczne w grze, trzeba b?dzie mie? w??czon? opcj? mi?kka woda (dost?pne tylko dla kart wyposa?onych w Shader Model 3.0 lub wy?szy). Patch powinien zosta? wydany jeszcze w tym miesi?cu.

> Screen - porównanie ognia 1
> Screen - porównanie ognia 2
> Screen - paj?czyny
> Video
> Temat na WorldofGothic.de
Gothic: W?adca Duchów
napisał: Robben, dnia 12.09.2009 14:16
Na stronie theModders u?ytkownik o nicku Sergio opublikowa? swoj? ju? drug? modyfikacj? do pierwszej cz??ci Gothica. Mod nosi nazw? W?adca Duchów, a wst?p do fabu?y przedstawia si? nast?puj?co:

Zanim pojawili si? cz?owiek i bestia, ca?ym wszech?wiatem rz?dzili nie tylko Innos, Beliar i Adanos, ale tak?e czwarty, zapomniany bóg, który dzi?ki swej mocy, móg? kontrolowa? wszystkie cztery ?ywio?y.
Z ka?dym nowym powsta?ym ?wiatem ów bóg stawa? si? coraz pot??niejszy, a? w ko?cu przewy?szy? si?? wszystkich swoich braci. Ci za? w obawie przed jego rosn?c? pot?g? postanowili pozby? si? go aby ich w?adza nie by?a zagro?ona, nawet Adanos, stra?nik równowagi zgodzi? si? w obawie przed zak?óceniami porz?dku na ?wiecie. I tak jak zaplanowali, tak te zrobili, bóg ?ywio?ów zosta? pokonany jednak Innos, Beliar i Adanos nie mieli wystarczaj?co du?o mocy by ca?kowicie zniszczy? pot?g? w?adcy ?ywio?ów. Dlatego rozdzielili j? na cztery cz??ci, a ka?d? z nich uwi?zili w magicznym pier?cieniu. Tymi cz??ciami by?y ogie?, woda, ziemia i powietrze.
Pier?cie? ognia wzi?? Innos i jego symbolem zosta? p?omie?. Pier?cie? wody zabra? Adanos wyznaczaj?c tym samym t? ?yciodajn? substancje na swój znak. Pier?cie? ziemi za? wzi?? Beliar, jako symbol jego w?adzy nad ?yciem i ?mierci?. Tylko pier?cie? powietrza pozosta? bez w?a?ciciela, a ka?dy z bogów chcia? go dla siebie.
Adanos chc?c zachowa? równowag? stworzy? Myrthan? i otaczaj?ce j? wyspy, a pier?cie? powietrza wys?a? w?a?nie tam. Wtedy to Innos i Beliar powo?ali do ?ycia cz?owieka i bestie by ci zapewnili im moc ?ywio?u powietrza, który pono? ??czy? wszystkie inne. Jednak cz??? ludzi, oburzona nie ko?cz?c? si?, krwaw? walk? zbuntowa?a si? przeciw Innosowi tworz?c zal??ek zakonu magów wody i Mrocznego Bractwa które to odnalaz?o pier?cie? powietrza. Adanos chc?c zachowa? to wydarzenie w tajemnicy odda? swój pier?cie? magom wody by ci z jego pomoc? chronili, mroczne bractwo. To samo jednak zrobili Innos i Beliar by go odnale??. Innos odda? pier?cie? ognia najlepszym z wojowników, za jego pomoc? nauczyli si? oni wa?y? pot??ne eliksiry i tworzy? magiczne runy. Beliar za? przekaza? pier?cie? ziemi swoim s?ug?, którzy jednak zgin?li podczas ataku armii ludzi. Ci znale?li pier?cie? jednak jego moc zupe?nie ich omami?a, zbuntowali si? przeciw swym dowódcom i rozproszyli po kontynencie tworz?c pierwszych bandytów. Tak oto wszystkie pier?cienie znalaz?y si? w r?kach ludzi, którzy wszyscy, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci znale?li si? w górniczej dolinie. To tutaj, na tym odci?tym od reszty ?wiata skrawku ziemi, mia?a si? odegra? bitwa o jego przysz?o??, i przysz?o?? jego twórców.

Nowo?ci zawarte w modyfikacji:

-mo?liwo?? werbowania najemników
-mo?liwo?? zmieniania wygl?du bohatera
-mo?liwo?? kupowania oswojonych zwierz?t
-dwóch nowych kupców z magicznymi broniami dystansowymi i w zwarciu
-dwa nowe zadania poboczne
-kilkadziesi?t nowych NPC
-nowa fabu?a któr? mo?na uko?czy? na dwa sposoby

Minusy modyfikacji:

-mod typowo skryptowy, nie ma nic po za tym
-niektóre potwory (nie wiem dlaczego) nie chc? nas atakowa?
-do uko?czenia fabu?y wymagane s? dobre umiej?tno?ci w walce oraz wysoki poziom
-mo?e wyst?pi? troch? literówek
-mia?y by? pokazy slajdów ale niestety jeszcze nie ma (przynajmniej w tej wersji).

Za pomoc w uko?czeniu modyfikacji autor dzi?kuje Adanosowi.

> Temat na theModders
Download

Arcania: A Gothic Tale - Oblivion killer?
napisał: Robben, dnia 10.09.2009 15:09
Kilka dni temu na stronie XboxMessiah ukaza? si? wywiad na temat Arcania: A Gothic Tale. Wywiad po?wi?cony jest zagadnieniom zwi?zanych m.in. ze ?wiatem gry i rozwojem g?ównego bohatera, a dla porównania zosta?a wzi?ta najnowsza obecnie cz??? TES. Twórcy zapewniaj?, i? do?o?yli wszelkich stara?, by stworzy? bardzo wiarygodny i realistyczny ?wiat. Nie chc? jednak wrzuca? gracza do ogromnego ?wiata, w którym móg?by si? zgubi? na g?ównej linii poszukiwania. Chc? zaoferowa? ?wiat, w którym gracz znajdzie wiele interesuj?cych rozwi?za?, w wi?kszo?ci przypadkach zwi?zanych z g?ówn? fabu??. Programi?ci stworzyli ca?y ?wiat r?cznie. Ka?de drzewo, ka?dy kamie? czy te? ka?dego Npc-a umie?cili sami. Chc? zaoferowa? to, na co gracze czekaj?. Ponadto zdradzaj? tak?e, i? do regionów, w których bohater wykona w?tek fabularny, nie b?dzie mo?na ju? wróci?. Twierdz?, ?e dzi?ki takiemu rozwi?zaniu gra b?dzie bardziej ciekawsza i ?wiat nie straci na autentyczno?ci. Nadmieniaj? równie?, ?e by? mo?e w dodatkach do gry ponownie regiony zostan? otwarte. W Arcania: A Gothic Tale b?dziemy prowadzi? gr? w widoku trzeciej osoby. Bohatera b?dziemy rozwija? tak jak to mia?o miejsce w poprzednich Gothic\'ach. Awansuj?c na na kolejny poziom postaci zdob?dziemy punkty do?wiadczenia, które b?dziemy mogli wyda? pomi?dzy 3 g?ówne umiej?tno?ci: Magia, walka na dystans i walka w zwarciu. Oczywi?cie bohatera b?dziemy mogli zaopatrzy? w dowoln? bro?, pancerz i ubiór.
   Czy rzeczywi?cie Arcania: A Gothic Tale zawiesi poprzeczk? tak wysoko, jak zrobi? to swego czasu Oblivion? Przekonamy si? ju? za kilka miesi?cy.

> Wywiad na XboxMessiah
Historia Poziomek
napisał: Serail, dnia 04.09.2009 16:22
Na stronie internetowej grupy PoziomkaZ opublikowano niedawno zaktualizowan? wersj? historii teamu. Artyku? opowiada o okoliczno?ciach powstania grupy, kulisach prac nad "Mrocznymi Tajemnicami" oraz wydarzeniach, które ka?dy z nas jeszcze pami?ta sprzed kilku, b?d? kilkunastu tygodni.

> Artyku?
Dodawanie dialogów do gry
napisał: Robben, dnia 03.09.2009 17:34
Po opublikowaniu solucji przedstawiaj?cej, jak doda? w?asnego NPC-a, grupa Poziomkaz publikuje kolejny poradnik. Tym razem krok po kroku mamy mo?liwo?? zapoznania si? z dodawaniem dialogów do gry. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

> Dodawanie dialogów

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]