Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Weekend z fanartem - zapowied?
napisał: IsentoR, dnia 21.01.2008 20:23
Z racji tego, ?e modyfikacj? nie ukazuj? si? zbyt cz?sto. Nie mo?emy prezentowa? wam co weekend obfitej recenzji b?d? zapowiedzi. Po prostu w bardzo szybkim tempie wyczerpaliby?my wszystkie mo?liwo?ci. Dlatego te? dla urozmaicenia wprowadzamy kolejny projekt o nazwie "weekend z fanartem". Jeste?cie zapewne ciekawi na czym to wszystko b?dzie polega?. Wystarczy, ?e osoby tworz?ce rysunki, grafiki i komiksy oparte o gry z serii Gothic. Nade?l? swoje prace na isentor@gothic.gram.pl. Je?li kto? tworzy wymienione rzeczy i ma ochot? podzieli? si? z innymi swoimi dzie?ami jest to ku temu idealna okazja. Jak ju? pisa?em co weekend opublikujemy kilka z nich, oczywi?cie podaj?c dane autora je?li tylko sobie tego za?yczy.
Premiera Gothic 3: The Beginning!
napisał: Respev, dnia 17.01.2008 20:42
Na wst?pie pragn? powiedzie?, ?e w ostatnich dniach byli?my troch? zabiegani, co prze?o?y?o si? na kilkudniowe zaniedbanie serwisu. 15 stycznia mia?a miejsce premiera gry Gothic 3: The Beginning przeznaczonej na platform? mobiln?. Produkt nie b?dzie dost?pny w polskiej wersji j?zykowej, natomiast wydany w takich j?zykach jak niemiecki, angielski, hiszpa?ski, francuski, w?oski oraz japo?ski.

Gra oferuje:
  • A? 14 ró?nych typów przeciwników (np. wilki, orkowie, trole)
  • 28 broni, 7 czarów oraz 10 ró?nych typów pancerzy
  • Muzyka z oficjalnego soundtracku Gothic 3
  • 35 postaci, nauczycieli oraz wrogów z realistycznym AI
  • Ponad 50 lokacji
  • 4 atrybuty oraz 5 umiej?tno?ci

> Lista obs?ugiwanych modeli telefonów przez Gothic 3: The Beginning
Weekend z modem "Der Kampf um die Bruderschaft"
napisał: IsentoR, dnia 05.01.2008 00:38
Der Kampf um die Bruderschaft nadchodzi coraz to wi?kszymi krokami. Jest to jedna z najwi?kszych niemieckich modyfikacji tworzonych do Nocy Kruka. Zaoferuje ci nowy, g?ówny w?tek fabularny niezale?ny od oryginalnego, nowe lokacje ró?nej wielko?ci, nowego g?ównego bohatera, dialogi mówione wysokiej jako?ci, now? ?cie?k? d?wi?kow?, nowe przedmioty (bronie, zbroje, itd.), dostosowany system handlowy, nowe g?ównie jak i poboczne gildie, mo?liwo?? odwiedzenia kolonii górniczej wraz z wprowadzonymi zmianami, po??czenie zako?czenia z pierwszej cz??ci gry oraz oko?o 100 godzin rozgrywki w 8 dost?pnych rozdzia?ach.

Opis twórców:
Pi?? lat wcze?niej nim bohater pierwszej cz??ci gothica zosta? wrzucony za barier?, wewn?trz kolonii karnej zachodz? wa?ne wydarzenia, które wp?yn? na ?ycie jej mieszka?ców bardzo znacz?co. Y'Berion zak?ada na bagnach Obóz Sekty i rozwija jedyn? w swoim rodzaju kultur?, która do tej pory w naszych oczach jako graczy nie mia?a a? tak wielkiego znaczenia, a która oka?e si? bardzo znacz?ca. Na swojej drodze oprócz Kolonii Górniczej gracz odwiedzi tak?e nowe lokacje, znacznie ró?ni?ce si? mi?dzy sob? wielko?ci?. Pocz?wszy od lokacji wielko?ci Starego Obozu, a sko?czywszy na lokacjach dwa razy wi?kszych ni? ca?a Kolonia Górnicza, gra z pewno?ci? zaspokoi wszelkie apetyty gracza... Nowa fabu?a nie tylko wprowadza nowe gildie, ale równie? zachowuje stan doliny górniczej z perspektywy pierwszej cz??ci. To dotyczy nie tylko samej kolonii, ale tak?e systemu handlu, który tak?e b?dzie oparty na rudzie.
Die Blackstar Studios tworzy obecnie prolog o nazwie Terysoa sk?adaj?cy si? z 3 rozdzia?ów i b?d?cy wa?nym wst?pem do w?tku g?ównego Der Kampf um die Bruderschaft, ale o tym wspomn? innym razem. Przejd?my do najwa?niejszego momentu weekendowej publikacji, czyli grywalnej modyfikacji. Omawiane dzie?o nie jest sko?czone, jednak tydzie? temu polscy modderzy opublikowali spolszczenie do wersji demonstracyjnej wydanej jaki? czas temu. Czas by o tym troch? opisa?. W demie przyjdzie nam wcieli? si? w stra?nika uwi?zionego wraz ze swoim dowódc? w opuszczonej kopalni, która uleg?a zawaleniu. Zostanie nam zlecone zadanie odnalezienia wyj?cia z pu?apki, przy pomocy ocala?ych kopaczy. Odwiedzimy dwie nowe lokacje wype?nione dwudziestoma NPC, rozgrywka nie zajmie wi?cej ni? dwie godziny. Naprawd? polecam, warte ?ci?gni?cia i zagrania. Uwaga, zamieszczona polonizacja nie wymaga obcoj?zycznej wersji modyfikacji.

» Pobierz Der Kampf um die Bruderschaft @ Download Tawerny Gothic
» Odwied? oficjaln? stron? projektu @ blackstar-studios.de
Co przyniesie nowy rok?
napisał: IsentoR, dnia 01.01.2008 12:43
Mamy dzisiaj pierwszy dzie? nowego roku i s?dz?, ?e jest to idealna pora na to, aby wspomnie? o zmianach jakie zamierzamy wprowadzi?. Nie mog? napisa? o wszystkim bo wtedy nie by?o by ?adnej niespodzianki. Ale postaram si? rzuci? troch? ?wiat?a na tegoroczne nowo?ci. Przede wszystkim prace nad d?ugo oczekiwanym biuletynem powoli dobiegaj? ko?ca. Download zawiera ju? mas? plików pocz?wszy od modyfikacji ko?cz?c na trailerach. Poza tym planujemy wprowadzi? projekt "weekend z modem". W ka?dy weekend opublikujemy minirecenzje polskiej lub zagranicznej modyfikacji zach?caj?c was do gry. Jak mo?ecie przeczyta? w najbli?szym czasie postaramy si? aby?cie milej sp?dzali czas przegl?daj?c zasoby Tawerny Gothic.

Dyskusja:
> Forum Tawerny Gothic
Wi?ksza wydajno?? w Gothic 3? A jak?e!
napisał: Respev, dnia 20.12.2007 21:48
Koalicja spo?eczno?ci, Spellbound oraz JoWooD przyniesie nam niebawem niebagatelny powód do rado?ci. Spo?eczno?? tworz?ca ?atk? dla Gothic 3 og?osi?a w?a?nie, i? kolejny patch jest ju? w drodze. To, czego jednak nikt si? nie spodziewa?, staje si? rzeczywisto?ci?. W najnowszej poprawce zostanie wprowadzony szereg zmian dotycz?cych optymalizacji gry, któr? to zajmuje si? Spellbound. Poprawione zostanie przede wszystkim zarz?dzanie pami?ci? przez gr?, skrypty, gameplay (tj. zadania, dialogi itp.), nast?pi równie? zbalansowanie rozgrywki, stabilizacja aplikacji oraz po cz??ci usuni?ta sk?onno?? do b??du „Where is the Guru?”. Powy?sze zmiany na pewno zagwarantuj? wy?sz? wydajno?? gry. Na now? ?atk? przyjdzie nam troch? poczeka?. Dok?adny termin nie jest znany, natomiast wiemy, i? b?dzie to pocz?tek 2008 roku.

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]