Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Quest Pack 4 pl!
napisał: Robben, dnia 29.05.2010 00:06
Dobra wiadomo?? dla wszystkich osób zainteresowanych Quest Pack\'iem (najnowszym, oznaczonym numerkiem 4) do Gothic\'a 3. Otó?, dzi?ki RobeNowi, konsulowi CD  Projekt, uda?o nam si? dowiedzie?, ?e prace nad polsk? wersj? tego projektu wreszcie ruszy?y! Sta?o si? to mo?liwe, gdy? t?umaczenie z j?zyka niemieckiego na angielski dobieg?o ko?ca. Teraz wi?c pozostaje tylko czeka? a? ekipa przet?umaczy Quest Pack\'a z angielskiego na polski.

W projekcie bior? udzia? (jak na razie) 4 osoby, a stan t?umaczenia szacuje si? na, ok. 15%. Poza tym poszukiwany jest równie? t?umacz niemieckiego w celu przet?umaczenia readme oraz release notes, a tak?e podr?cznika - w przeciwnym wypadku informacje w nich zawarte b?d? po niemiecku. Polska wersja b?dzie wyposa?ona w instalator z mo?liwo?ci? dezinstalacji dodatku - ma to na celu uchronienie graczy przed ewentualnymi problemami. Natomiast postacie zlecaj?ce nowe zadania NIE b?d? posiada? dialogów mówionych.

> Blog RobeNa
> Quest Pack 4 (grafika)
Arcania: Gothic 4 - zapowied?, trailer i screeny!
napisał: Robben, dnia 20.05.2010 23:20
Na stronie GameSpot pojawi?y si? kolejne materia?y z Arcanii. Oprócz zapowiedzi zosta? udost?pniony tak?e trailer, prezentuj?cy pewn? ilo?? bestii w grze, w?ród których poza znanymi, widoczne s? równie? takie, które jeszcze do tej pory nie by?y pokazywane (jak na przyk?ad troll i harpie). Zwiastun jest krótki, ale bardzo ciekawy, zatem warto go obejrze?! Ponadto na tej samej stronie mo?na znale?? nieznane dot?d screeny (jeden z nich przedstawia Diega).

> Zapowied? i trailer
> Screeny
Zapowied? Arcanii na PC.IGN
napisał: Robben, dnia 20.05.2010 23:16
PC.IGN jest kolejnym serwisem, w którym zosta?a opublikowana zapowied? Arcanii. W artykule zosta?y zawarte informacje na temat pierwszych minut rozgrywki, umiej?tno?ci, walki i magii oraz ?wiata gry.

A wi?c w skrócie - kilka ciekawostek, które mo?na wyczyta? w artykule:

Kamienie teleportacyjne nadal istniej?, których po aktywacji b?dziemy mogli u?ywa?, jednak tym razem s? na sta?e umieszczone w okre?lonych miejscach pomi?dzy lokacjami,. W grze wyst?puje spora ilo?? modeli broni i zbroi, które charakteryzuj? ró?ne konteksty kulturalne w grze (np. zbroje pochodz?ce z wybrze?a b?d? mia?y wzór ryby lub co? podobnego w tym stylu). Walki nie z ka?d? besti? b?d? wygl?da? tak samo. W zale?no?ci od wroga animacje uderze? b?d? si? nieco ró?ni?. Przy okazji warto doda?, ?e b?dzie mo?liwo?? picia mikstur podczas walki. Z kolei magia mo?e s?u?y? nie tylko do rzucania zakl??, ale i do o?wietlania ciemnych pomieszcze?. Zapowied? ko?czy si? s?owami, ?e ?wiat Arcanii ma wiele do zaoferowania i mimo ?e gra nie jest jeszcze na uko?czeniu, to wygl?da dobrze. Jedyne, co irytuje, to bugi i problemy z wydajno?ci?, cho? finalna wersja gry powinna by? ju? pozbawiona tego typu niedoróbek.

> Zapowied? na pc.ign.com
Na ratunek Khorinis - Demo
napisał: Robben, dnia 17.05.2010 22:18
Modyfikacja, której nazw? widzicie w tytule news\'a, jest przeznaczona do Gothic\'a II: Noc Kruka. Na razie jest to wersja demonstracyjna, jednak twórcy ju? zaczynaj? prac? nad pe?n? wersj? moda.

Fabu?a:

Bezimienny bohater spe?ni? sw? powinno?? - na Dworze Irdorath stoczy?
zwyci?ski bój z przywódc? si? ciemno?ci. Beliar, widz?c pora?k? swego s?ugi,
wpad? w sza?. Za?lepiony, podj?? wielce ryzykown? decyzj? - postanowi?
przerzuci? cz??? orkowego wojska z kontynentu na Khorinis. Dawa?o to ludziom
wprawdzie cie? szansy na wyparcie zielonoskórych z Myrthany, ale zag?ada
wyspy zdawa?a si? by? przes?dzona. Bezimienny wyczu?, ?e ziemiom, które
niedawno stara? si? oczy?ci? z pomiotu Beliara, ponownie grozi ingerencja
bóstwa ciemno?ci. Czym pr?dzej ruszy? wraz z przyjació?mi w kierunku
Khorinis. Ale czy nie jest ju? za pó?no? Fala orków zaczyna bowiem zalewa?
zielone lasy wyspy. Czy jest jeszcze nadzieja? I wreszcie, czy ludzie s? w
stanie pu?ci? w niepami?? dawne wa?nie i zjednoczy? si? w walce przeciwko
naje?d?cy? Wy?cig, którego wynik b?dzie mia? decyduj?cy wp?yw na losy
ludzko?ci, w?a?nie si? rozpoczyna...

Autorzy (NRK Team):
  • Goran- fabu?a, skrypty i wszystko po trochu
  • Art22pl - modele 3D
  • Hunn - spacer (troch?)
  • Przeme13 - skrypty (te? troch?)
Cechy modyfikacji:

- nowa fabu?a powi?zana z fabu?? oryginalnego Gothic\'a
- oko?o 2 godziny gry
- ciekawe zadania
- nowe itemy
- zmieniony ?wiat

Je?li jeste?cie zainteresowani modem, zapraszamy do pobierania (screeny znajdziecie na forum).

> Download
> Dyskusja na forum
Arcania: Gothic 4 - kolejna zapowied?
napisał: Robben, dnia 17.05.2010 21:52
W bie??cym numerze niemieckiego czasopisma Gamers Plus pojawi?a si? trzy stronicowa zapowied? Arcanii. Z artyku?u mo?na si? dowiedzie?, ?e na pocz?tku gry, oprócz tutorialu i zadania zwi?zanego z uwolnieniem Diega z wi?zienia, otrzymamy zlecenie od Murdry - znanej z opowie?ci pt. ,,Rozdarta Dziewica\'\'. Poza tym autor chwali system walki (ilo?? combosów jest zale?na od naszych umiej?tno?ci, a skuteczno?? od wytrzyma?o?ci) i wspomina, ?e bohater b?dzie móg? osi?gn?? maksymalnie 30 poziom. Na samym ko?cu chwali równie? stabilno?? gry.

> gamersplus.de

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]