Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

RPB - nowa gra Piranha Bytes
napisał: Arthas, dnia 01.08.2008 21:33
Jak wi?kszo?ci wiadomo, studio odpowiedzialne za sag? Gothic tworzy swoj? now? gr?. Od niemal roku nie mieli?my o niej ?adnych szerszych informacji i wiadomo?ci a? do teraz. Nowy partner Piranha Bytes - Deep Silver doniós? w ko?cu o stronie internetowej gry o roboczym tytule RPB. Na "sajcie" nie pojawi?o si? do tej pory nic interesuj?cego poza zegarem odliczaj?cym czas do uzyskania konkretnych wie?ci dotycz?cych gry. Ju? za niespe?na pi?? dni nasza ciekawo?? powinna zosta? zaspokojona. Pozostaje czeka?...

> Strona internetowa RPB
Service Pack v1.1 dla Gothic II: Noc Kruka wydany!
napisał: Respev, dnia 01.08.2008 17:36
Nie min?? dzie?, a my ju? publikujemy kolejnego Service Packa. Dlaczego tak szybko? W patchu wyst?pi? b??d krytyczny - niektóre nazwy przedmiotów i postaci by?y w j?zyku niemieckim. B??d ten oczywi?cie usuni?to. Ponadto naprawili?my trzy, bardzo znane usterki. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.1 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack 1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? cztery nast?puj?ce poprawki:
 • Naprawiono b??dy, które wyst?puj? w wyniku niekompletnie przet?umaczonych skryptów przez Lorda Micha?a z TheModders. Teraz wszystkie skrypty s? po polsku.
 • Usuni?ty b??d zwi?zany z Carlem i jego robotnikiem, dzi?ki któremu gracz móg? pobi? owe osoby i dzi?ki temu uzyskiwa? niesko?czon? ilo?? stali. Teraz postacie te s? nie?miertelne, wi?c gracz nie mo?e wykonywa? tej czynno?ci.
 • Bennet ju? nigdy wi?cej nie sprzeda niesko?czonej ilo?ci stali. Ba, gracz w ogóle nie mo?e ju? jej u niego kupowa?, gdy? jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdzia?.
 • Od teraz przy spytaniu Roda o nauk? pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?, dodawany jest wpis do dziennika, który mówi, ?e ów posta? mo?e nauczy? nas pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?.
> Pobierz Service Pack v1.1
> Dyskusja na forum
JoWooD na Gamesconvention 2008
napisał: Arthas, dnia 01.08.2008 13:56
Na tegorocznych targach Gamesconvention (20/24 sierpnia) w Lipsku, znany ka?demu dobrze JoWooD zaprezentuje i przedstawi kolejn? cz??? Gothica - G4 Arcania, a tak?e niemieck? produkcj? Spiel Die Gilde 2 oraz upragniony dodatek do "trójki" Gothic 3: Zapomniani Bogowie. Dodatek maj?cy mie? wkrótce sw? premier? z pewno?ci? mo?e przynie?? poka?ne zyski producentowi, jak i przyku? spore zainteresowanie graczy. Co ciekawe, na Gamesconvention b?dzie mo?na wygra? super sprz?t, który powinien zadowoli? niemal ka?dego. Komputer ufundowa?a firma Medion Erazer, a zdoby? go b?dzie mo?na poprzez konkurs zwi?zany z Zapomnianymi Bogami. Dla wszystkich nie mog?cych bra? udzia?u osobi?cie w targach, JoWooD da równie? szans? wygrania nagrody wartej prawie 999,99 euro. Osoby tym zainteresowane powinny uwa?nie ?ledzi? stron? JoWooD, gdy? w?a?nie tam znajduj? si? niezb?dne i wa?ne informacje na temat zawarty w newsie.

> Medion.de
> JoWooD
Konkurs na projekt "Amuletu ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 01.08.2008 13:45
Kilka dni temu, przez Spellbound, JoWooD i WoG zosta? og?oszony konkurs na najlepszy projekt Amuletu ?ni?cego. Je?li potrafisz rysowa?, malowa?, projektowa? i konstruowa?, nie czekaj i spróbój swoich si?. Opublikuj swoj? prac? na oficjalnej stronie World of Gothic i do??cz do grupy, która ma szans? na wygran?. Wi?cej info mo?ecie zdoby? poprzez link poni?ej. Konkurs ko?czy si? z dniem 17 sierpnia. Zapraszmy do udzia?u.

> Konkurs
> Temat na forum WorldofGothic.de
Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
napisał: Respev, dnia 31.07.2008 19:43
Po kilku dniach pracy wreszcie jest - Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka zosta? uko?czony! Czym jest owy program? Jest to pierwsza Polska fanowska ?atka, która powsta?a dzi?ki naszej grupie modderskiej - TG Mod Studios. W pierwszej wersji naszego Service Packa poprawili?my b??dy uwa?ane g?ównie za sztuczki w grze, dzi?ki którym mo?na by?o si? szybko wzbogaci?. Po instalacji ?atki sugerujemy rozpocz?cie rozgrywki od nowa, gdy? niektóre zmiany nie zostan? wprowadzone bez rozpocz?cia nowej gry. Poni?ej prezentujemy list? zawieraj?c? spis wszystkich za?atanych przez nas "baboli" w grze:
 • Naprawiony b??d zwi?zany z Laresem i ornamentem.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Ciphera, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Zlikwidowany b??d zwi?zany Busterem i rogami Cieniostwora.
 • Podczas rozmowy z Busterem, posta? ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznaj?c t? wskazówk? za wa?n?, mówi mu, ?e zap?aci za t? informacj? 5 sztuk z?ota, po czym Buster dzi?kowa? mu za to. W rzeczywisto?ci gracz nie oddawa? najemnikowi ani grosza. B??d ten zosta? wyeliminowany.
 • Usuni?ty bug zwi?zany z Wasilim. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? stare monety, które potem móg? odsprzeda? Wasiliemu - i tak w niesko?czono??.
 • Gdy jeste?my na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcj? dialogow? typu "Chc? do??czy? do Najemników!". Opcja ta zosta?a zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat do??czenia do Najemników.
 • Naprawiono b??d w polskiej polonizacji. W jaskini nieopodal piramidy znajduj? si? golemy. Ich nazwa nie zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski, a gracze my?leli, ?e to po prostu nowy typ golemów. B??d zosta? usuni?ty, a tajemnicze istoty to po prostu kamienne golemy.
 • Naprawiono bug zwi?zany z Vatrasem i almanachem. Teraz w szóstym rozdziale nie mo?emy odkupowa? od niego owej ksi?gi, a nast?pnie oddawa? za punkty do?wiadczenia.
 • Naprawiono b??d zwi?zany z Bosperem, polegaj?cy na drogiej sprzeda?y skór dla owej postaci, a nast?pnie odkupowanie ich po ni?szej cenie. Teraz sprzedaj?c skóry Bosperowi nie mo?emy ich odkupi?.
 • Poprawiono mini-zadanie zwi?zane z ksi?g? rachunkow? Lehmara. Teraz oddaj?c ksi?g? Thorbenowi, Coragonowi lub Hannie, nie mo?emy jej w ?aden sposób odzyska?.
 • Usuni?to bug zwi?zany z Janem. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? smocz? krew, któr? potem móg? odsprzeda? Janowi - i tak w niesko?czono??.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Hodgesa, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Usuni?ty b??d, który umo?liwia? zdobywanie niesko?czonej ilo?ci do?wiadczenia dzi?ki powiadamianiu Miki o napadzie na farm? Akila.
By? mo?e lista naprawionych b??dów nie jest imponuj?ca, ale jak sami widzicie, jest to dopiero pierwszy Service Pack. Ju? niebawem rozpoczniemy prace nad kolejn? wersj?, w której poprawimy bardziej istotne b??dy (co nie znaczy, ?e nie mo?ecie zg?asza? na naszym forum drobnych b??dów zwi?zanych z gr?, dzi?ki temu je naprawimy), jak cho?by demony klinuj?ce si? w przej?ciach czy rozmna?anie stali. Prosimy o zg?aszanie b??dów w dodatku "Noc Kruka" na naszym forum w temacie nt. dyskusji o Service Packu, dzi?ki temu usuniemy ich wi?cej!

> Pobierz Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]