Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
napisał: Respev, dnia 31.07.2008 19:43
Po kilku dniach pracy wreszcie jest - Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka zosta? uko?czony! Czym jest owy program? Jest to pierwsza Polska fanowska ?atka, która powsta?a dzi?ki naszej grupie modderskiej - TG Mod Studios. W pierwszej wersji naszego Service Packa poprawili?my b??dy uwa?ane g?ównie za sztuczki w grze, dzi?ki którym mo?na by?o si? szybko wzbogaci?. Po instalacji ?atki sugerujemy rozpocz?cie rozgrywki od nowa, gdy? niektóre zmiany nie zostan? wprowadzone bez rozpocz?cia nowej gry. Poni?ej prezentujemy list? zawieraj?c? spis wszystkich za?atanych przez nas "baboli" w grze:
 • Naprawiony b??d zwi?zany z Laresem i ornamentem.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Ciphera, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Zlikwidowany b??d zwi?zany Busterem i rogami Cieniostwora.
 • Podczas rozmowy z Busterem, posta? ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznaj?c t? wskazówk? za wa?n?, mówi mu, ?e zap?aci za t? informacj? 5 sztuk z?ota, po czym Buster dzi?kowa? mu za to. W rzeczywisto?ci gracz nie oddawa? najemnikowi ani grosza. B??d ten zosta? wyeliminowany.
 • Usuni?ty bug zwi?zany z Wasilim. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? stare monety, które potem móg? odsprzeda? Wasiliemu - i tak w niesko?czono??.
 • Gdy jeste?my na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcj? dialogow? typu "Chc? do??czy? do Najemników!". Opcja ta zosta?a zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat do??czenia do Najemników.
 • Naprawiono b??d w polskiej polonizacji. W jaskini nieopodal piramidy znajduj? si? golemy. Ich nazwa nie zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski, a gracze my?leli, ?e to po prostu nowy typ golemów. B??d zosta? usuni?ty, a tajemnicze istoty to po prostu kamienne golemy.
 • Naprawiono bug zwi?zany z Vatrasem i almanachem. Teraz w szóstym rozdziale nie mo?emy odkupowa? od niego owej ksi?gi, a nast?pnie oddawa? za punkty do?wiadczenia.
 • Naprawiono b??d zwi?zany z Bosperem, polegaj?cy na drogiej sprzeda?y skór dla owej postaci, a nast?pnie odkupowanie ich po ni?szej cenie. Teraz sprzedaj?c skóry Bosperowi nie mo?emy ich odkupi?.
 • Poprawiono mini-zadanie zwi?zane z ksi?g? rachunkow? Lehmara. Teraz oddaj?c ksi?g? Thorbenowi, Coragonowi lub Hannie, nie mo?emy jej w ?aden sposób odzyska?.
 • Usuni?to bug zwi?zany z Janem. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? smocz? krew, któr? potem móg? odsprzeda? Janowi - i tak w niesko?czono??.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Hodgesa, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Usuni?ty b??d, który umo?liwia? zdobywanie niesko?czonej ilo?ci do?wiadczenia dzi?ki powiadamianiu Miki o napadzie na farm? Akila.
By? mo?e lista naprawionych b??dów nie jest imponuj?ca, ale jak sami widzicie, jest to dopiero pierwszy Service Pack. Ju? niebawem rozpoczniemy prace nad kolejn? wersj?, w której poprawimy bardziej istotne b??dy (co nie znaczy, ?e nie mo?ecie zg?asza? na naszym forum drobnych b??dów zwi?zanych z gr?, dzi?ki temu je naprawimy), jak cho?by demony klinuj?ce si? w przej?ciach czy rozmna?anie stali. Prosimy o zg?aszanie b??dów w dodatku "Noc Kruka" na naszym forum w temacie nt. dyskusji o Service Packu, dzi?ki temu usuniemy ich wi?cej!

> Pobierz Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
> Dyskusja na forum
Opowie?ci Renvalii
napisał: Serail, dnia 30.07.2008 22:16
Od pewnego czasu Damianx pracuje nad modyfikacj? dla Gothic II: Noc Kruka pod tytu?em "Opowie?ci Renvalii". Opowiada ona o historii czterdziestoletniego Dariusa, który swoje ?ycie po?wi?ci? alkoholowi. Teraz troch? o fabule - pewnego s?onecznego dnia orkowie zaatakowali wysp?, jednak ludzie mieszkaj?cy na tych ziemiach postanowili nie walczy? z "zielonoskórymi", lecz przywitali ich jak najlepszych go?ci. W taki sposób do orków do??czyli bandyci oraz rybacy. Z takimi sojusznikami w krótkim czasie naje?d?cy przej?li 3/4 wyspy, jednak ludzie mieszkaj?cy w górach postanowili walczy?. Jako ?e mieli do swojej dyspozycji paladynów walczyli bardzo zaciekle, ale po kilku bitwach rdzenni mieszka?cy wyspy postanowili powróci? do swego miasta i tam czeka? na dalszy rozwój wydarze?. Sytuacj? t? postanowili wykorzysta? wojownicy mieszkaj?cy z dala od cywilizacji i zapragn?li zaw?adn?? wysp?. Gdy druid zamieszkuj?cy Renvali? dowiedzia? si? o tym postanowi? przywo?a? Dariusa, czyli bohatera, w którego si? wcielimy. Reszta zale?y tylko od nas. Nad modyfikacj? pracuje Damianx oraz Jedaith. Twórcy planuj? doda? kilka rodzajów potworów, broni oraz zbroi. Dane nam b?dzie przemierzy? wysp? cztery razy mniejsz? od Khorinis, ale Damianx zapowiada, i? jest to wystarczaj?ca wielko?? i spotkamy tam du?o ciekawych rozwi?za?.

> Dyskusja na forum
Ok?adka Zapomnianych Bogów
napisał: IsentoR, dnia 24.07.2008 23:13
JoWooD na ?amach swojego serwisu opublikowa?o ok?adk? dodatku Zapomniani Bogowie. Ponadto w swoim o?wiadczeniu przedstawia nowo?ci jakie wprowadzi addon. A s? to:
 • Nowy interfejs.
 • Nowy system walki z now? regu??.
 • Oko?o 15-20 godzin rozgrywki.
 • Polepszona jako?? grafiki ze wzgl?du na update silnika.
 • Ogromny, realistyczny i utrzymany w odpowiedni klimacie ?wiat.
 • Paczka nowych broni, zbroi, przeciwników i zada?.

Miejmy nadziej?, ?e nie jest to tylko czcze gadanie i dodatek do Gothica 3 oka?e si? czym? lepszym od wersji podstawowej, a zaprezentowana ok?adka w wersji polskiej poza tekstem nie ulegnie zbytniej zmianie.

> Ok?adka
> JoWooD.com
> Dyskusja na forum
Biuletyn Tawerny Gothic
napisał: IsentoR, dnia 24.07.2008 15:32
Po dwóch latach przyk?adania si? do pracy. Przed trzecimi urodzinami serwisu postanowili?my raz, a do ko?ca poci?gn?? projekt biuletynu Tawerny Gothic. Dlatego te? prezentuje dzi? pierwszy numer zatytu?owany "Tawerna Gothic od kuchni". Przeczytacie w nim o naszej pracy, poznacie nas prywatnie oraz b?dzie wam dane pozna? kilka ciekawostek. I pami?tajcie, ?e ju? za oko?o miesi?c kolejny numer biuletynu po?wi?cony modyfikacjom.

> Biuletyn
> Dyskusja na forum
3 lata Tawerny Gothic
napisał: Boba Fett, dnia 23.07.2008 15:23
Dnia 23 Lipca, trzy lata temu powsta? serwis po?wi?cony Gothicowi, z pozoru nie wyró?nia? si? niczym specjalnym, lecz tylko z pozoru. Dzi?ki determinacji ca?ego zespo?u amatorska strona przerodzi?a si? w Oficjalny Serwis o grach z serii Gothic. Przez lata d??yli?my do tego sukcesu, ale kiedy go osi?gn?li?my nie spocz?li?my na laurach, wr?cz przeciwnie. Od tamtego czasu starali?my si? jak najbardziej ulepszy? Tawern? Gothic, aby podoba?a si? wszystkim internautom, zreszt? robimy to nawet teraz, o czym b?dziecie mogli przekona? si? ju? jutro, bo z okazji urodzin przygotowali?my dla was specjalny prezent, który mam nadziej?, ?e spodoba si? wszystkim.
Wracaj?c do tematu, to ?e serwis gothic.gram.pl istnieje ju? w polskiej sieci od trzech lat, to równie? wasza zas?uga, bo przecie? bez was nie mog?o by istnie? jedno z najwi?kszych for o Gothicu w Polsce. Skrywamy g??bok? nadziej?, ?e kiedy b?dziemy pisali ?yczenia urodzinowe za rok lub dwa, to nasz serwis b?dzie o wiele lepszy i popularniejszy.
Czego wam i sobie ?yczymy.

Zarz?d Tawerny Gothic

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]