Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic III: Edycja Rozszerzona ju? wkrótce!
napisał: Respev, dnia 16.01.2009 21:05
Czy Gothic III umar?? Czy stracili?cie nadziej?, ?e tytu? ten kiedykolwiek przejdzie wi?ksz? modernizacj?? Mamy dla was bardzo dobr? nowin? - ?atka w wersji 1.7 jest ju? na uko?czeniu, trwaj? testy! Community Patch w wersji 1.7 zmienia nazw? na Enhanced Edition (Edycja Rozszerzona). Dzi?kujemy RobeNowi, pracownikowi CD Projekt za te wspania?e wiadomo?ci. RobeN wspomina nam, i? Edycja Rozszerzona wprowadzi a? 800 poprawek/zmian wzgl?dem ?atki w wersji 1.6, za? sam dodaje:

"Jedyny minus taki, ?e mamy ENG list? zmian :-( to ponad 45 stron tekstu :D"

Dodatkowo na swoim GSie przybli?a nam niektóre ze zmian, jakie zaobserwujemy w najnowsze ?atce:

"Alternatywny balans trudno?ci i poprawione AI sprawiaj?, ?e nie mo?emy ju? uwa?a? si? za niezwyci??onych. Pojedynki 1on1 w terenie czy te? na arenie sprawiaj?, ?e przypomina nam si? wcze?niejsza ods?ona gry. Wrogowie blokuj? ciosy i czekaj?, a? wypadniemy z rytmu, by si? odwdzi?czy?. To zmusza nas do uników, blokad i wi?kszego my?lenia! A teraz wyobra?cie sobie sytuacj?, kiedy podpadniemy ca?ej grupie. Oczekiwanie na "chi?ski styl bitki" b?dzie dla nas zgubne, gdy? nawet 3 przeciwników jednocze?nie mo?e zadawa? nam ciosy!!! Zwierz?ta równie? nie s? takie bezmy?lne. Nie do??, ?e zaatakowany osobnik biegnie do nas szybciej od pozosta?ych cz?onków stada, to reszta grupy otacza nas tak, co mo?e wró?y? tylko k?opoty. Nawet ambona nas nie uchroni - tak, tak :-) ju? potrafi? chodzi? po schodach.

[...]

Wszystkie nowo?ci tryskaj? a? efektami DirectX 9.0c (Pixel Shader 3.0), czy te? Pixel Shader 4.0 (je?li mamy Vist?). Twórcy ?atki 1.70 pomy?leli równie? i to tym.
(...) Pojawi?a si? opcja ustawie? "Bardzo wysokie", a w szczegó?owym spisie kontrola pojemno?ci bufora, wy?sza jako?? obiektów, wyg?adzanie kraw?dzi i obs?uga PS 3.0.

[...]

Opcje maj? rzeczywisty wp?yw na wygl?d i wydajno?? gry. Na zestawach ze ?rednio-wysokiej pó?ki typu E8400, GeForce 8800GT i 2 GB RAM gra chodzi p?ynnie (50-75 FPS przy synchronizacji do 75 Hz) na najwy?szych detalach przy rozdzielczo?ciach rz?du 1280x1024-1680x1050. Optymalizacja silnika jest zauwa?alna, doczytywania s? du?o rzadsze, a i ich czas zosta? znacz?co skrócony. W najgorszych momentach mo?na zauwa?y? spadek FPS do 15-20 na czas ok. 2 sekund. W porównaniu do poprzednich wyników gry, to nie lada skok. Efekty PS 3.0 mo?emy zaobserwowa? np. w jaskiniach czy wodzie, a tak?e na ekwipunku, czy obiektach. Dodatkowo cz??? tekstur uleg?a zmianom, co dodatkowo poprawia odczucia estetyczne z gry."

Ps. RobeN, dzi?ki za cynk mejlem! Obiecujemy, ?e od dzi? b?dziemy regularnie odwiedza? twój GS ;)
Zmierzch Bogów - polski patch 1.0.7
napisał: Isentor, dnia 12.01.2009 22:16
Na ?amach gram.pl udost?pniono dzi? polsk? wersje ?atki do Zmierzchu Bogów, która:
  • poprawia wydajno?? oraz stabilno?? gry
  • poprawia rozk?ad interfejsu
  • poprawia skrypty zada?
  • wprowadza poprawki lokalizacyjne

Pami?tajcie, ?e przed instalacj? aktualizacji zaleca si? reinstalacj? gry. Wykorzystywanie stanów gry zapisanych w wersji 1.0.0-1.0.6 mo?e spowodowa? brak mo?liwo?ci uko?czenia g?ównych zada?. Plik wkrótce do pobrania równie? i z naszych zasobów.

Pobierz:
> gram.pl
> rapidshare.com

> Dyskusja na forum
Zmierzch Bogów "uhonorowany".
napisał: Dante, dnia 05.01.2009 22:36
Niemiecki portal PCGames zorganizowa? konkurs na “Gry roku 2008”. Czytelnicy na trzeciej pozycji sklasyfikowali Gothic 3: Zmierzch Bogów. Jednak po raz pierwszy portal nie pyta? tylko o “Gr? Roku”, ale równie? o “Pora?ki Roku” gdzie to w?a?nie na trzecim miejscu zosta? sklasyfikowany owy dodatek. Wed?ug niemieckich redaktorów ilo?? g?osów jak? otrzyma?a produkcja (6%) jest zdumiewaj?co niska. Ich zdaniem “Zmierzch bogów” w rankingu powinien znale?? si? wy?ej.

> Ranking PCGames
Nowe tapety w galerii.
napisał: Dante, dnia 04.01.2009 20:33
W naszej galerii mo?ecie od tej pory znale?? trzy nowe tapety, które tematyk? nawi?zuj? do wydanego niedawno dodatku pt. "Zmierzch Bogów".

> Galeria z tapetami
"Gothicowe ?yczenia" - Wyniki
napisał: Isentor, dnia 04.01.2009 20:04
Nie b?d? owija? w bawe?n? mówi?c, ?e wybór zwyci?skich prac by? trudny. Zaskoczyli?cie nas ilo?ci? przys?anych ?ycze?. Jedne prze?ciga?y w swojej formie drugie. Jednak wyboru trzeba by?o dokona?. Tak wi?c po d?ugotrwa?ej dyskusji, bo trwaj?cej przez wi?kszo?? dzisiejszego dnia. Wy?onili?my laureatów konkursu "Gothicowe ?yczenia". G?ówne nagrody w postaci akcesoriów komputerowych trafi? do szynkensa, tokiego oraz klik9a. Postanowili?my wprowadzi? dodatkow? nagrod? w postaci gry Gothic 3 Zmierzch Bogów, która pow?druje do Bart?omieja. Poza tym pragniemy wyró?ni? trzy prace, których autorami s? Adrian, Katarzyna i Tomek. Otrzymacie grup? Szlachta na naszym forum dyskusyjnym. Z laureatami skontaktujemy si? poprzez e-mail na dniach. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za noworoczne ?yczenia i ch?? udzia?u w konkursie. Wi?cej przeczytacie na naszym forum dyskusyjnym.

> Prace laureatów
> Regulamin konkursu
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]