Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Nowe forum Tawerny
napisał: Boba Fett, dnia 27.05.2008 18:01
Dnia dzisiejszego zosta?o uruchomione nowe forum Tawerny Gothic (a dok?adniej przeniesione ze skryptu Invision Power Board na Simple Machines Forum), które wreszcie b?dzie odpowiednie dla potrzeb u?ytkowników, jak i administracji. Najwa?niejsz? i najmocniej zauwa?aln? ró?nic? jest szybko?? - teraz ju? nie powinni?my spodziewa? si? sytuacji, kiedy jedna strona wczytywa? si? b?dzie kilkadziesi?t sekund. Oczywi?cie nie mog?o si? oby? bez pewnych ,,ofiar", jednak?e zarz?dowi najbardziej zale?a?o na tym, by nowe forum sprawia?o jak najmniej problemów i by?o bardzo szybkie w dzia?aniu. Kolejn? zmian? jest skin - dla starych wyjadaczy z pocz?tku mo?e to sprawia? k?opoty, lecz to tylko kwestia przyzwyczajenia. System rozdawania reputacji uleg? zmianie w celu za?egniania przysz?ych problemów z niezadowolonymi u?ytkownikami, a opcja wstawiania ostrze?e? przez zarz?d zosta?a usuni?ta (teraz b?d? tylko wysy?ane s?owne upomnienia, a ostateczno?ci? b?dzie banicja na czas z góry okre?lony). Z czasem na forum prawdopodobnie powinny pojawi? si? jeszcze inne udogodnienia sprawiaj?ce, ?e obcowanie na nim b?dzie przyjemniejsze.

W najbli?szych miesi?cach planujemy tak?e zmieni? CMS naszej strony, a co za tym idzie jej wygl?d i szybko?? dzia?ania ulegn? zmianie (oczywi?cie na plus).

> Forum Gothic.gram.pl
Przetrwanie - ju? jest!
napisał: IsentoR, dnia 22.05.2008 12:43
Wczorajszego dnia swoj? premier? mia? mod Przetrwanie. Po do?? d?ugim oczekiwaniu mo?emy wreszcie zagra? w kolejne dzie?o polskich modderów. Modyfikacja opowiada o:

Niedawno przed przybyciem Bezimiennego ze Starego Obozu odszed? Dowódca Stra?y i trzech innych wp?ywowych stra?ników. Gomez miota? si? w bezsilnej w?ciek?o?ci - nie raczyli go nawet powiadomi?. Nowym dowódc? mianowa? Thorusa - chciwego drania, który zrobi wszystko, aby tylko dochrapa? si? stanowiska. Atmosfer? podsyca?o znikni?cie 2 kopaczy. Wiele pyta? stawiano sobie w Starym Obozie - Co planuj?? Gdzie podziali si? Mayb, Vinoy i Nek? Co zrobi Gomez? Jak zareaguj? na to pozosta?e obozy? Na te i inne pytania znajdziecie odpowied? w PRZETRWANIU

G?ównie oferuje:
- 12 nowych NPC + 14 ambientów
- Edytowany ?wiat
- Nowy obóz
- 6 rozbudowanych questów
- Ciekaw? fabu??

Zach?cam do gry wszystkich posiadaczy gry Gothic I.

Pobierz:
> Tawerna Gothic Pliki
> Rapidshare.com
> Sendspace.com
> FileFactory.com

> Dyskusja na forum
Aktualizacja artyku?u "Saga Gothic na GNU/Linux"
napisał: Respev, dnia 18.05.2008 13:09
Dzisiejszego dnia zosta? zaktualizowany artyku? "Saga Gothic na GNU/Linux". Dodali?my wpis, dzi?ki któremu mo?liwe staje si? granie w Gothica na GNU/Linuksie z w??czon? muzyk? w grze. Dodali?my równie? komentarz odnosz?cy si? do parametru WINEDEBUG="-all", dzi?ki któremu gra dzia?a w znacznym stopniu p?ynniej na nieco starszych komputerach. Zach?camy do instalacji ca?ej sagi Gothica z wy??czeniem trzeciej cz??ci na waszej dystrybucji GNU/Linux, teraz mo?ecie pogra? w pe?nowarto?ciowy produkt na swoim systemie. Zapale?cy Pingwina, do dzie?a! ;)

> Artyku? Saga Gothic na GNU/Linux
Gothic 4 - Kolejne informacje
napisał: Respev, dnia 18.05.2008 12:13
Najpierw pojawi?y si? plotki o Gothic 4: Genesis, potem najnowsza cz??? sagi nosi? mia?a nazw? Gothic 4: Arcania, teraz natomiast wiemy (prawie) na pewno, i? tworzona przez Spellboud czwarta cz??? serii Gothic nazywa si? Arcania: A Gothic Tale. Wed?ug s?ów przedstawicieli firmy Dreamcatcher, odpowiedzialnej z ramienia JoWooD za wydanie tytu?u w Ameryce Pó?nocnej, nazwa ta sugerowa? ma wi?kszy ni? w cz??ciach poprzednich, nacisk po?o?ony na magi?. Redaktorzy serwisu IGN mieli okazj? przyjrze? si? grze w bardzo wczesnej fazie jej produkcji oraz zada? kilka pyta? (i co wa?niejsze, otrzyma? na nie odpowiedzi) dotycz?cych rozgrywki. Pierwsza wiadomo?? nie napawa optymizmem - szacunkowo Arcania potrzebuje jeszcze oko?o pó?tora roku, aby pojawi? si? na rynku (prawdopodobnie b?dzie to jesie? 2009). Z drugiej strony jednak, deweloperzy maj? w takim razie sporo czasu na dopieszczenie kodu i niedopuszczenie do sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku Gothica 3 - d?ugi czas po premierze gra nadal jest niestabilna a jej fora pe?ne sfrustrowanych u?ytkowników narzekaj?cych na b??dy podczas rozgrywki. Kolejna informacja dotyczy docelowej platformy, na jakiej pojawi? si? ma Arcania - mimo, i? Gothic ma d?ug? PeCetow? histori?, nie nale?y wyklucza? wydania gry na konsole nowej generacji - Xbox 360 oraz PS3 (demo udost?pnione redaktorom IGN przez pewien czas obs?ugiwane by?o za pomoc? kontrolera z Xboxa 360). Wygl?da na to, i? Arcania stanowi?c kolejn? cz??? wielkiej sagi, za wszelk? cen? stara si? ... odci?? od poprzedników. ?wiadczy o tym zarówno zmiana tytu?u (brak "czwórki"), jak i g?ównego bohatera. Owszem, tak jak ju? wcze?niej by?o wiadomo, w grze pojawia si? Bezimienny znany z poprzednich cz??ci, tym razem jednak jest on królem, który w celu zjednoczenia królestwa naje?d?a na jedn? z wysp ?wiata gry. Na wyspie tej, nota bene, pomieszkuje nowy bohater, równie? Bezimienny, w którego posta? wcielimy si? w A Gothic Tale. Istota rozgrywki nie uleg?a jednak zmianie - nadal wykonujemy zlecenia, nasze poczynania maj? wp?yw na ?wiat, w którym si? znajdujemy, gromadzimy do?wiadczenie, awansujemy na kolejny poziom, ulepszamy swoje umiej?tno?ci i zdolno?ci. Mo?emy tak?e samodzielnie stworzy? cz??ci uzbrojenia oraz bro?, a tak?e skorzysta? z rozszerzonego w stosunku do poprzedników oraz bardziej przyjaznego w u?ytkowaniu, systemu alchemii. Zmiany, i to ca?kiem powa?ne, dotkn??y natomiast interfejsu u?ytkownika - niestety, redaktorom IGN nie dane by?o do?wiadczy? ich na "w?asnej skórze", a jedynie uwierzy? s?owom przedstawicieli Dreamcatchera. Nowy interfejs ma by? bardziej uporz?dkowany, uproszczony, a jednocze?nie obszerniejszy, sprawiaj?c, i? prostsze b?dzie poruszanie si? po ?wiecie gry, dost?p do ekwipunku czy ?ledzenie post?pów w wykonywaniu zada?. Przyk?adowo, wybieraj?c konkretne zadanie w naszym dzienniku, otrzymamy informacj?, w jaki rejon mapy nale?y si? uda?, jak równie? jakie przedmioty potrzebne do jego uko?czenia znajduj? si? w naszym posiadaniu, a jakie nale?y zdoby?. Inaczej mówi?c, program mo?e prowadzi? nas jak po sznurku. Mo?e, poniewa? twórcy przewidzieli opcj? wy??czenia podpowiedzi, przydatn? dla hardkorowym graczy, nieuznaj?cych pomocy maszyny. Opcja ta nosi nazw? Gothic mode, i zosta?a zaimplementowana na pro?b? ... niemieckich graczy. Niestety, gra jest w tak wczesnym stadium, i? obecnie nie mo?na zbyt wiele powiedzie? na temat walki - w demie zaprezentowanym redaktorom IGN pojawi?y si? tylko dwie postacie przeciwników, a i one pozbawione by?y jakiejkolwiek sztucznej inteligencji. Z obserwacji wynika jednak, i? pot??niejsze ataki nadal powi?zane s? z wytrzyma?o?ci? naszego bohatera, poch?aniaj?c tym wi?ksze jej ilo?ci, im pot??niejszy atak wyprowadzimy. I znów musimy polega? jedynie na s?owach przedstawicieli wydawcy, i? w finalnym produkcie znajd? si? m.in. combosy, parowania czy te? ró?ne rodzaje ciosów specjalnych. Nasze bitewne umiej?tno?ci wykorzysta? b?dzie mo?na przeciwko dobrze znanym, starym znajomym - trolom, smokom czy przetrzebionym nieco zast?pom orków. Nie zabraknie tak?e mo?liwo?ci polowania na zwierz?ta dla zdobycia ich skóry czy z?bów. Kolejnym fragmentem rozgrywki, niestety ponownie tylko "omówionym", jest magia. Wed?ug zapewnie? wydawcy, Bezimienny b?dzie posiada? moc zmieniania pogody, wp?ywu na por? dnia, rzucania kul ognia oraz innych czarów. W tym momencie dziwi? mo?e brak prezentacji tych umiej?tno?ci podczas prawdziwej rozgrywki (szczególnie bior?c od uwag? poprzednie stwierdzenia dotycz?ce tytu?u gry, który wed?ug s?ów twórców podkre?la? ma wi?ksz? rol? magii podczas gry) - miejmy nadziej?, i? nie s? to tylko czcze obietnice. Z dalszych s?ów przedstawicieli wydawcy wynika, i? podobny, o ile nie wi?kszy nacisk, po?o?ono na uzbrojenie naszego bohatera. Jak mogli?my zobaczy? na jednym z pierwszych screenów z gry, elementy broni czy zbroi prezentuj? si? wy?mienicie. I nic dziwnego - cz??? za?ogi Spellbound uda?a si? do zbrojowni w Austrii wykonuj?c mnóstwo zdj?? autentycznych, ?redniowiecznych cz??ci uzbrojenia. W grze natomiast mamy mie? mo?liwo?? samodzielnego kompletowania zbroi - oko cieszy? maj? takie detale jak ozdobienie tarczy herbem swojej frakcji. Jak wida?, czwarta cz??? Gothica znajduje si? jak na razie w powijakach, z du?? ilo?ci? funkcjonalno?ci istniej?cych jak na razie na papierze (no, chyba, ?e specjalnie przedstawiono bardzo okrojone demo gry). Co ciekawsze, jak twierdz? redaktorzy IGN, to co widzieli wygl?da?o naprawd? ?adnie, jednak nieco inaczej ni? na screenach, które do tej pory przedstawiono. Model Bezimiennego tak?e nadal jest zagadk?, jako ?e projektanci nie sko?czyli jeszcze swojej pracy w tym temacie. Posta?, któr? zaprezentowano w demie by?a raczej "zast?pc?" naszego bohatera (w rzeczywisto?ci skorzystano z grafik Bezimiennego z poprzednich cz??ci gry). Ciekawostk? jest fakt, i? gra wygl?da? b?dzie nieco inaczej w zale?no?ci od docelowego rynku. Europejska jej wersja, je?li mo?na tak powiedzie?, b?dzie przedstawiona w bardziej mrocznych klimatach ni? jej pó?nocnoameryka?ski odpowiednik. I na koniec informacja dotycz?ca d?ugo?ci rozgrywki - jak twierdz? przedstawiciele Dreamcatchera, celem jest 60-80 godzin gry. Niestety nie sprecyzowano, czy chodzi jedynie o w?tek g?ówny czy te? "zabawy" z wszelkiego rodzaju zadaniami pobocznymi. Wydaje si? wi?c, i? prace nad czwart? cz??ci? Gothic posuwaj? si? w dobrym kierunku, martwi? mo?e jednak fakt, i? deweloperzy id? na ust?pstwa, których wymaga rynek ameryka?ski. Nie ukrywajmy, i? nasi koledzy z USA maj? gusta ró?ni?ce si? od europejskich. Niestety, prawa rynku s? brutalne - liczy si? tylko pieni?dz. Miejmy jednak nadziej?, ?e JoWooD nie pozbawi si? "kury znosz?cej z?ote jaja" jak? niew?tpliwie jest marka Gothic (przy okazji, przedstawiciel Dreamcatchera za?artowa?, i? gdyby w Niemczech na rynek wypu?ci? jedynie puste opakowania z napisem Gothic 4, sprzeda?yby si? one w ilo?ci pó? miliona egzemplarzy :)).

¬ród?o: Gry-OnLine.pl
Weekend z modem "Fabryka Klonów"
napisał: IsentoR, dnia 17.05.2008 14:28
W ten weekend przeniesiemy was w tajemniczy ?wiat Fabryki Klonów. W dalszej cz??ci newsa znajdziecie odno?nik do artyku?u napisanego przez Fetta, solucji w razie jakikolwiek problemów oraz linku sk?d ?ci?gniecie modyfikacje.

> Weekend z modem "Kabryka Klonów"
> Dyskusja na forum
> Solucja

Pobierz:
> Fabryka Klonów

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]