Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zadania
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:24

 

Zadania Myrtana Zadania Varant Zadania Nordmar

Zleceniodawca: Brak (zadanie aktywuje si? automatycznie zaraz po rozpocz?ciu gry) 
Nazwa: Znajd? Xardasa
Opis: Po przyp?yni?ciu na Kontynent i wizycie w rybackiej wiosce Ardea, szybko oka?e si?, ?e za zwyci?stwem orków w wojnie z lud?mi stoi dawny nasz mentor Xardas. Teraz nekromanta jest mistrzem orków i musimy go odszuka?, ?eby dowiedzie? si?, jakie dok?adnie ma plany. Mnóstwo osób w Myrtanie wspomina o Xardasie, je?li ich o niego zapytamy, ale dopiero ork, Potros w Gothcie oraz szaman Grompel w Silden, powiedz? nam, ?e Xardas przebywa w Nordmarze. Wi?c tam musimy si? uda?, a nast?pnie odwiedzi? tamtejsze Klany. Jednak, jedynie przywódca Klanu Wilka Grim, b?dzie nam wstanie pomóc. Co prawda nie b?dzie wiedzia?, gdzie konkretnie przebywa Xardas, ale wy?le nas do Hansona, który przebywa na wy?ynie na wschód od Klanu M?ota (poza tym, Grim nam jeszcze powie, ?e Xardas ich wcze?niej odwiedzi?). Hanson zaproponuje nam, ?eby?my skorzystali z pomocy jego wilka Szaroskórego, który zaprowadzi nas pod wie?? nekromanty (zadanie ,,Pod??aj za Szaroskórym do wie?y Xardasa'' opisane w zadaniach dla Klanu Wilka), cho? oczywi?cie mo?emy zrobi? to sami. Kiedy ju? znajdziemy si? pod wie??, wtedy ju? tylko wystarczy przekroczy? jej progi. 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 1250
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Sebastian
Nazwa: Odszukaj wszystkie ogniste puchary Magów Ognia
Opis: Aby przywróci? paladynom ich dawn? magi? (opisane ni?ej), konieczne jest odszukanie 12 kielichów, zwanych ognistymi pucharami. Osobami, które posiadaj? te puchary, s?: Urkrass (Cape Dun), Bengerd (Montera), Rakus (jaskinia na zachód od Montery), Markus (Vengard), Konrad (Trelis), Treslott (Nemora), paladyn-renegat Kurt (znajdziemy go przy prze??czy do Varantu, ale b?dziemy musieli go zabi?), Masil (Mora Sul) oraz Milten (klasztor). Pozosta?e trzy puchary s? w niczyim posiadaniu i jeden znajdziemy w kopalni w Geldern, drugi znajdziemy w Varancie w dawnym obozie paladyna Cruza (zadanie ,,Ranny pe?zacz piaskowy'' opisane w misjach dla Mora Sul), za? trzeci w Silden w chacie Zapoteka (trzeba b?dzie go ukra??). Niektórzy oddadz? nam puchar, tylko je?li ich oto poprosimy, za? dla innych trzeba b?dzie wykona? zadania dodatkowe.
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 15000
Reputacja: Buntownicy + 2
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Milten
Nazwa: Wrzu? ogniste puchary do ?wi?tego ognia
Opis: Je?li ju? odnajdziemy wszystkie 12 ognistych pucharów (opisane powy?ej), to b?dziemy mogli wrzuci? je do ?wi?tego ognia (znajduje si? tu? przed pos?giem Innosa). Kiedy to zrobimy, po chwili na piedesta?ach pojawi? si? pob?ogos?awione ogniste puchary, dzi?ki którym paladyni b?d? mogli odzyska? swoj? dawn? magi?, je?li im je oddamy (Uwaga: po wykonaniu tego zadania lepiej nie i?? do Geldern do szamana Groka, gdy? wtedy ca?e miasto nas zaatakuje). Oczywi?cie, je?li b?dziemy mieli tak? ochot?, to pucharów wcale nie musimy nikomu oddawa? (ale warto je jednak odda?, gdy? zyskamy wtedy sporo do?wiadczenia i mikstur leczniczych i/lub many). W ka?dym razie, paladynami, którym nale?y odda? te puchary, s?: Javier (Reddock), Wenzel (Cape Dun), Roland (Okara), Markus, Georg, Cobryn i Thordir (Vengard) oraz Konrad (Trelis), Karlen (Nemora), Cruz (miejsce na pó?nocny wschód od Mora Sul), Olivier (klasztor) i Frithjof (Klan Ognia).
Nagroda: Od Karrypto - 5 mikstur leczniczych i many, od paladynów - ??cznie 2500 szt. z?ota i 30 mikstur leczniczych i many, a tak?e ich pomoc oraz pomoc Miltena
Do?wiadczenie: + 12000, dodatkowo + 1500 poinformowaniu Karrypto oraz ??cznie + 20000 po oddaniu wszystkim paladynom ognistych pucharów 
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Roland
Nazwa: Odszukaj kamie? teleportacyjny, prowadz?cy do króla
Opis: Do Vengardu otoczonego magiczn? barier?, dostaniemy si? tylko za pomoc? kamienia teleportacyjnego z Gothy. Kamie? znajduje si? w tamtejszej kopalni na samym ko?cu, ale po drodze do niego, trzeba b?dzie zlikwidowa? kilku o?ywie?ców. 
Nagroda: 2000 szt. z?ota - kiedy wrócimy do Rolanda po rozmowie z królem
Do?wiadczenie: + 2500, dodatkowo po powrocie do Rolanda + 1000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Rhobar
Nazwa: Dowiedz si? dla Rhobara, co planuje Xardas
Opis: Nale?y znale?? Xardasa (zadanie ,,Znajd? Xardasa'' opisane powy?ej) i dowiedzie? si?, co planuje. Oka?e si?, ?e Xardas szuka artefaktów Adanosa (opisane ni?ej). Wtedy nale?y wróci? do króla i przekaza? mu zdobyte informacje.
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Zuben
Nazwa: Dowiedz si? dla Zubena, co planuje Xardas
Opis: Podobnie, jak Rhobar, Zuben równie? chce wiedzie?, co Xardas zamierza zrobi?. Aby si? tego dowiedzie?, musimy odnale?? nekromant? (zadanie ,,Znajd? Xardasa'' opisane wy?ej) i wypyta? go o szczegó?y. Wtedy dowiemy si?, ?e Xardas chce odnale?? wszystkie artefakty Adanosa (opisane ni?ej). Ze zdobytymi informacjami nale?y wróci? do Zubena. 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 1000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Myxir
Nazwa: Pi?ta ?wi?tynia
Opis: Ostatni artefakt Adanosa (pier?cie? magii), zamiast w ?wi?tyni w Varancie, znajduje si? w Nordmarze w grobowcu Akaschy (dok?adnie zosta?o to opisane w zadaniach dla Klanu Ognia i Klasztoru). Aby jednak si? o tym przekona?, to wcze?niej nale?y uda? si? do Klasztoru w Nordmarze i przeczyta? w tamtejszej bibliotece ,,Kroniki Dominacji''. Musimy jednak uwa?a?, bo zaraz po tym pojawi? si? szkielety i demon (tego ostatniego mo?na zlikwidowa? z dystansu bez obaw, ?e nas zaatakuje, gdy? nie mie?ci si? w przej?ciu do pomieszczenia, w których s? owe kroniki).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Xardas
Nazwa: Znajd? pi?? artefaktów Adanosa
Opis: Naszym celem jest odszukanie pi?ciu artefaktów Adanosa (opisane ni?ej) - pier?cienia ?ycia, pier?cienia magii, amuletu, korony i szaty. B?dzie si? to wi?za?o z bieganiem po ca?ym ?wiecie, wraz z wykonywaniem sporej liczby zada?. Najlepiej zacz?? od Geldern i od tamtejszego przywódcy szamana Groka, bo otrzymamy od niego map? z zaznaczonymi miejscami, gdzie orkowie prowadz? wykopaliska w celu znalezienia artefaktów. Po odszukaniu wszystkich artefaktów, b?dziemy mogli zdecydowa? si? na któr?? ze ?cie?ek bogów (opisane dalej).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Brak (aktywacja zadania po jego wykonaniu)
Nazwa: Odszukaj ?wi?ty pier?cie? ?ycia
Opis: Jeden z artefaktów Adanosa, ?wi?ty pier?cie? ?ycia, znajduje si? w Gothcie. Wcze?niej artefakt by? w posiadaniu Basira, który zabra? go z jednej ze ?wi?ty? w Varancie, ale pó?niej Basir zosta? okradziony przez buntowników i straci? pier?cie?. Zaraz po tym, pier?cie? dotar? do Okary, z której nast?pnie zosta? zabrany przez oddzia? buntowników do Gothy. Niestety, kiedy przyb?dziemy do Gothy, dowiemy si? od naszego kumpla Gorna, który by? z buntownikami, ?e straci? owy pier?cie? podczas walki z tamtejszym demonem (poza tym, Gorn jest wi?ziony przez Potrosa). A wi?c obecnie pier?cie? jest w posiadaniu demona, który - nie ukrywaj?c - ?atwym przeciwnikiem nie jest, a do tego towarzyszy mu spora liczba o?ywie?ców. Walka wr?cz nie wchodzi w gr?, je?li nie jeste?my silnym wojownikiem, bo demon szybko si? z nami rozprawi. Jako, ?e demon nie mie?ci si? w przej?ciach, to mo?emy to wykorzysta? i za?atwi? go z broni dystansowej, albo za pomoc? magii (dwie przywo?ania b?yskawicy s? doskona?? broni?). Do pomocy mo?na zabra? Gorna (wcze?niej jednak trzeba go uwolni?, wykonuj?c zadanie ,,Uwolnij Gorna z ?ap Orków z Gothy'', które zosta?o opisane w zadaniach dla Gothy), ale nie jest to najlepszy pomys?, bo Gorn sobie z nim nie poradzi, chyba ?eby?my go wspomogli w walce, ale je?li nie jeste?my silni, to nasza pomoc mo?e okaza? si? niewystarczaj?ca. 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Khabir
Nazwa: Boski artefakt z Trelis
Opis: Nast?pny artefakt Adanosa, to amulet, który jest w posiadaniu Vaka w Trelis. Vak nam mo?e sprzeda? amulet, ale kwota, której ??da jest gigantyczna, bo a? 50000 szt. z?ota. Mo?emy tyle mie?, ale i te? nie musimy. W zwi?zku z tym, mamy trzy opcje do wyboru, aby zdoby? artefakt: wracamy do Vaka pó?niej, kiedy ju? b?dziemy mieli wymagan? kwot?. Og?uszamy Vaka (je?li posiadamy tak? umiej?tno??), lub wyzwalamy miasto (o ile nie wspó?pracujemy z orkami) i wtedy bierzemy amulet, gdy ju? Vak b?dzie martwy. Albo po prostu p?acimy 50000 szt. z?ota, je?li tyle mamy przy sobie (oddane z?oto mo?na jednak ?atwo odzyska? - wystarczy og?uszy? Vaka albo go zabi? i ju? b?dziemy mogli odebra? nasze pieni?dze). 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Brak (zadanie aktywuje si?, kiedy ju? je wykonamy)
Nazwa: Odszukaj koron?
Opis: Korona Adanosa znajduje si? w ?wi?tyni Mora Sul i jest zamkni?ta w koszyku. Oczywi?cie (wcze?niej trzeba wykona? zadanie ,,Otwórz ?wi?tyni? w Mora Sul'' opisane w misjach dla Mora Sul), w ?wi?tyni nie brakuje o?ywie?ców, wi?c bez ich zabicia si? nie obejdzie. 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500, dodatkowo poinformowaniu Merdariona + 1000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Saturas
Nazwa: Odszukaj szat?
Opis: Szata Adanosa znajduje si? w ?wi?tyni Al Shedim. Aby dosta? si? do ?wi?tyni, trzeba j? wcze?niej otworzy? (zadanie ,,Otwórz ?wi?tyni? w Al Shedim'' opisane w zadaniach dla Al Shedim). Niestety, szaty strze?e, oprócz zwyk?ych o?ywie?ców, a? trzech g?ównych szamanów, wi?c trzeba b?dzie ich wywabia? (cofa? si? do ty?u), by móc ich likwidowa? po kolei (oczywi?cie, mo?emy próbowa? si? ich pozby? zwyczajnymi metodami, ale mo?e si? to okaza? trudne).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Brak (zadanie zostaje aktywowane, gdy je wykonamy)
Nazwa: Odszukaj ?wi?ty pier?cie? magii 
Opis: Ostatnim artefaktem Adanosa jest ?wi?ty pier?cie? magii, który jest w posiadaniu o?ywie?ca Akaschy. Aby wi?c zdoby? pier?cie? trzeba go zabi? (umiejscowienie grobowca Akaschy, zosta?o opisane w zadaniu ,,Znajd? grobowiec Akaschy'' (opisane w zadaniach dla klasztoru)).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Xardas
Nazwa: Zniszcz pi?? artefaktów Adanosa
Opis: ?cie?ka Innosa i Beliara, to nie jedyne drogi, które mo?emy wybra?. Xardas powie nam, ?e istnieje równie? trzecia droga - ?cie?ka Adanosa. Aby j? wybra?, znalezione artefakty Adanosa, nale?y zniszczy? w piecu do wytapiania rudy w Klanie M?ota (je?li nie wykonali?my zadania ,,Odbij kopalni?'' opisanego w misjach dla Klanu M?ota, to najwy?szy czas to zrobi?). Do tego celu, Xardas wr?czy nam kamie? ogniskuj?cy. Po zniszczeniu artefaktów, Xardas zleci nam 4 g?ówne misje (opisane ni?ej). 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000, dodatkowo + 2500 poinformowaniu Saturasa
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Xardas
Nazwa: Ber?o Varantu
Opis: Po zdobyciu wszystkich artefaktów Adanosa (opisane wy?ej), Rhobar przeka?e nam Ber?o Varantu. Dzi?ki artefaktom Adanosa i Ber?u Varantu, b?dziemy mogli nawi?za? kontakt z Innosem (Ber?o równie? jest potrzebne, je?li wybierzemy drog? Adanosa, ale wtedy, ?eby go zdoby?, b?dziemy musieli Rhobara zabi?).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Xardas
Nazwa: Kostur Wiecznego W?drowca
Opis: Zuben przeka?e nam Kostur Wiecznego W?drowca, je?li odnajdziemy wszystkie artefakty Adanosa (opisane wy?ej). Za pomoc? artefaktów i Kostura, b?dziemy mogli nawi?za? kontakt z Beliarem (Kostur równie? jest wymagany, je?li wybierzemy ?cie?k? Adanosa, ale wtedy, ?eby go zdoby?, b?dziemy musieli zabi? Zubena).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Rhobar
Nazwa: Za Innosa
Opis: Kiedy zdob?dziemy wszystkie artefakty Adanosa i zdecydujemy si? wybra? drog? Innosa, nale?y odebra? Ber?o Varantu (patrz wy?ej) od króla, a nast?pnie uda? si? do klasztoru w Nordmarze i pomodli? si? przy pos?gu Innosa. Dzi?ki artefaktom i Ber?u, sam Innos do nas przemówi i zleci nam dwie g?ówne misje (opisane ni?ej). Poza tym, otrzymamy cz?stk? jego boskiej mocy (w formie zwi?kszenia atrybutów).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Zuben
Nazwa: Za Beliara
Opis: Po odnalezieniu wszystkich artefaktów Adanosa i zdecydowaniu si? na ?cie?k? Beliara, nale?y odebra? od Zubena Kostur Wiecznego W?drowca (patrz wy?ej). Z artefaktami i Kosturem, trzeba uda? si? do ?wi?tyni w Bakareschu i na tamtejszym o?tarzu Beliara, nawi?za? kontakt z bogiem. Wtedy otrzymamy trzy g?owne misje do wykonania (opisane ni?ej) i zostaniemy obdarzeni moc? (w formie zwi?kszenia atrybutów). 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Beliar/Xardas
Nazwa: Zabij króla Rhobara
Opis: Beliar/Xardas chce, ?eby?my zako?czyli ?ywot króla Rhobara II. Musimy dosta? si? do Vengardu (jest to mo?liwe tylko po wykonaniu zadania ,,Odszukaj kamie? teleportacyjny prowadz?cy do Króla'', które zosta?o opisane wcze?niej) i zlikwidowa? króla, ale je?li nie chcemy ?ci?gn?? sobie na g?ow? ca?ego miasta, to najlepiej Rhobara zwabi? za miasto, za pomoc? czaru amnezji lub os?abienia. Do pomocy mo?emy wzi?? Lee, który od dawna szuka zemsty na królu (znajdziemy go w Nordmarze w Klanie Ognia).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000, dodatkowo poinformowaniu Lee + 1000
Reputacja: Asasyni + 5
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Innos/Beliar/Xardas
Nazwa: Zabij Zubena
Opis: Innos/Beliar/Xardas zleca nam, ?eby?my zlikwidowali przywódc? Asasynów - Zubena. Musimy uda? si? do Ishtar i zrobi? tak jak ?yczy sobie bóg (lub Xardas). Zuben to twardy przeciwnik i trzeba sporo zada? mu obra?e?, zanim zginie. Je?li nie chcemy wdawa? si? w walk? z pozosta?ymi Asasynami, to musimy zwabi? go poza miasto i tam go zlikwidowa? (?eby go sprowokowa?, wystarczy u?y? czaru os?abienia). 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000 
Reputacja: Buntownicy + 2
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Beliar
Nazwa: Zabij Xardasa
Opis: Je?li wybierzemy drog? Beliara, to b?dziemy musieli uda? si? do wie?y Xardasa i zlikwidowa? naszego by?ego mentora. Xardas to nie s?aby przeciwnik, ale mimo to nie powinien sprawia? wielkich problemów. 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Innos
Nazwa: Oswobod? Myrtan?
Opis: Innos zleca nam, ?eby?my uwolnili Myrtan? spod w?adzy naje?d?ców. W tym celu, musimy oswobodzi? wszystkie miasta w Myrtanie: Arde? (j? ju? wyzwalamy na samym pocz?tku), Cap Dune, Monter?, Trelis, Geldern, Silden i Faring. Niektóre mogli?my ju? wcze?niej wyzwoli?. Walka ?atwa nie b?dzie, ale pownni?my sobie da? rad? (dok?adny opis, jak nale?y oswobodzi? ka?de z tych miast, znajduje si? w opisie zada? danego miasta).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 10000
Reputacja: Buntownicy + 3
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Beliar
Nazwa: Zabij wodzów orków
Opis: Beliar zleca nam zlikwidowanie wszystkich przywódców orków miast w Myrtanie: Uruka (Cape Dun), Vareka (Montera), Vaka (Trelis), Groka (Geldern), Umbraka (Silden) i g?ównego przywódc?, Kana (Faring). Nie musimy oswobadza? w tym celu miast - wystarczy ka?dego wodza zwabi? poza zasi?g innych (za pomoc? czaru os?abienia), dzi?ki czemu nikt z miasta nas wtedy nie zaatakuje.
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 10000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Brak (aktywacja zadania po jego wykonaniu)
Nazwa: Zniszcz wszystkie g?ówne obozy buntowników
Opis: Trzeba zniszczy? wszystkie trzy obozy buntowników - Reddock, Okar? i Nemor? (opis, jak nale?y to zrobi?, znajduje si? w zadaniach opisanych dla tych obozów). 
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Xardas
Nazwa: Udaj si? z Xardasem do portalu
Opis: Po zniszczeniu artefaktów Adanosa i zdobyciu Ber?a Varantu oraz Kostura Wiecznego W?drowca (opisane wcze?niej), b?dziemy musieli przebiec z Xardasem przez pó? ?wiata, ?eby dotrze? do portalu, który znajduje si? daleko na zachód od Silden. Po drodze - poza potworami, których jeszcze nie zabili?my (mog? nimi by? nawet Trolle) - natkniemy si? na grupy zabójców, a na ko?cu drogi na niewielk? grup? orków i kilku paladynów. Xardas jest bardzo dobry w walce, wi?c nie musimy go mie? ci?gle na oku.
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 2500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Brak (zadanie aktywuje si?, kiedy podejdziemy do portalu)
Nazwa: Otwórz bram? do nieznanej krainy
Opis: Kiedy dotrzemy ju? do portalu (opisane wy?ej), trzeba b?dzie go otworzy? za pomoc? Ber?a Varantu i Kostura Wiecznego W?drowca. Po otwarciu portalu, opu?cimy Myrtan? i wyruszymy z Xardasem do nieznanych krain.
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zleceniodawca: Vatras
Nazwa: Uwolnij pustyni? od w?adzy Asasynów
Opis: Vatras prosi nas, ?eby?my zako?czyli rz?dy Asasynów na pustyni. Aby to zrobi?, nale?y oswobodzi? wszystkie miasta w Varancie: Brag?, Ben Erai, Lago, Ben Sal?, Bakaresch, Mora Sul i Ishtar Tak naprawd?, to najbardziej wymagaj?ca walka b?dzie w Bakareschu oraz w Ishtar, bo pozosta?e miasta bez wi?kszych problemów odbijemy (dok?adniejsze opisy odbijania miast, zosta?y opisane w zadaniach dla ka?dego z tych wymienionych miast).
Nagroda: Brak
Do?wiadczenie: + 5000, dodatkowo poinformowaniu Vatrasa + 12500
Reputacja: Brak
Atrybuty: Brak

Zadania Myrtana Zadania Varant Zadania Nordmar