Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Umiej?tno?ci
napisał: Aroslaw, dnia 07.04.2011 20:01

Kim?e by?by bohater bez umiej?tno?ci - ano w?a?nie taki jest na pocz?tku nasz bezimienny, cho? do Myrtany dociera jako silny i do?wiadczony wojownik. Gra po raz kolejny daje nam mo?liwo?? rozwoju postaci niemal?e od zera.

Bohater zdobywa nowe umiej?tno?ci po przez trening u nauczycieli wykorzystuj?c zdobyte punkty nauki, chojnie ich wynagradzaj?c i czasem wykonuj?c dla nich ró?ne przys?ugi. Od nas zale?y któr? specjalizacje wybierzemy i które talenty rozwiniemy do perfekcji.

1

Obraz: Menu charakterystki postaci (domy?lnie klawisz C)

Hmm.. d?uga podró? morska nieco nadw?tli?a jego si?y.

W Gothic 3 nie brak wielu innowacji. Tym razem, twórcy gry zdecydowali o stworzeniu ca?kowicie nowego systemu zdolno?ci. Zaskakuje on mi?dzy innymi swoj? wielko?ci? oraz pomys?owo?ci?. Ca?o?? zosta?a podzielona na siedem kategorii. W sumie jest to, a? 71 odr?bnych od siebie umiej?tno?ci mo?liwych do zdobycia i wykorzystania podczas gry. 

Oto zdolno?ci, które mo?na naby? w czasie rozgrywki:

 

Zdolno?ci bojowe - maj? wp?yw na walk?.

2 Walka mieczem - jedna z podstawowych umiej?tno?ci dost?pnych wraz z rozpocz?ciem gry. Umo?liwia pos?ugiwanie si? mieczem. Wymagania: Si?a 100.

2 Lepsza walka mieczem - z t? umiej?tno?ci? bohater walczy solidniej swoim or??em. Wymagania: Walka mieczem, Si?a 150.

3 Mistrz walki mieczem - mistrzowskie pos?ugiwanie si? mieczem. Od dzi? nie b?dziesz postrachem tylko ?cierwojadów. Wymagania: Lepsza walka mieczem, Si?a 200.

4 Walka dwoma ostrzami - bohater potrafi pos?ugiwa? si? jednocze?nie dwoma mieczami jednor?cznymi. Wymagania: Lepsza walka mieczem, Si?a 170, Zdolno?ci ?owieckie 140.

5 Mistrz dwóch ostrzy - mistrz pos?ugiwania si? dwoma ostrzami zadaje dodatkowe obra?enia i dysponuje nowymi ciosami. Wymagania: Walka dwoma ostrzami, Si?a 220, Zdolno?ci ?owieckie 190.

6 Zabójca orków - bij?c orka oberwie mu si? bardziej ni? normalnie. Przydatne w walce wr?cz z orkami. Wymagania: Du?y or??, Si?a 150.

7 Du?y or?? - je?eli ju? to pojmiesz to miecz dwur?czny czy topór mo?e sta? si? twoj? podstawow? broni?. Wymagania: Si?a 150.

8 Du?y or?? II - podobna zasada co do lepszej walki mieczem tyle, ?e bohater dobrze pos?uguje si? du?ym or??em. Wymagania: Du?y or??, Si?a 200.

9 Du?y or?? III - mistrz du?ego or??a. Wymagania: Du?y or?? II, Si?a 250.

10 Ci??ka kusza - co? dla posiadaczy kuszy i be?tów, cho? gdyby? to nawet ju? posiada? to bez tej umiej?tno?ci nie wiedzia?by? jak tego u?y?. Wymagania: Si?a 100.

11 Kusznik - ju? nie amator, nie przeci?tniak, po prostu dobry strzelec. Wymagania: Ci??ka kusza, Si?a 150.

http://img.tawerna-gothic.pl/art/gothic3/umiejetnosci_1.jpg Mistrz strzelectwa - bohater po mistrzowsku pos?uguje si? ci?zkimi kuszami. Wymagania: Kusznik, Si?a 200.

13 Parowanie tarcz? - umo?liwia u?ywanie tarczy podczas walki. Nie dzia?a przy wykorzystywaniu broni dwur?cznej. Wymagania: Lepsza walka mieczem, Si?a 150, Zdolno?ci ?owieckie 100.

14 Silne parowanie tarcz? - bohater traci mniej wytrzyma?o?ci podczas parowania ciosów tarcz?. Wymagania: Parowanie tarcz?, Si?a 200, Zdolno?ci ?owieckie 125.

15 Paladyn - nasz bohater zadaje dodatkowe obra?enia stworzeniom Beliara. Wymagania: Mistrz walki mieczem, Si?a 200, Prastara wiedza 50.

16 Regeneracja - energia ?yciowa od teraz sama si? regeneruje, powoli ale bez konieczno?ci odpoczynku. Wymagania: Si?a 300.

 

 

Zdolno?ci ?owieckie - pomagaj? w polowaniu i zdobywaniu trofeów. 

17 ?uk - kolejna umiej?tno?? dost?pna wraz z rozpocz?ciem gry. Umo?liwia pos?ugiwanie si? ?ukiem i wykorzystywanie strza? (nie tylko tych zwyk?ych). Wymagania: Zdonlo?ci ?owieckie 100.

18 ?ucznik - bohater jest nie tylko zdolnym, ale i dobrym ?ucznikiem. Wymagania: ?uk, Zdolno?ci ?owieckie 150.

19 Mistrz ?ucznictwa - mistrz w swoim fachu. Umiej?tno?ci na poziomie mistrzowskim umo?liwiaj? pos?ugiwanie si? lepsz? broni? niedost?pn? dla amatorów. Wymagania: ?ucznik, Zdolno?ci ?owieckie 225.

20 My?liwy - zadaje dwukrotnie wi?ksze obra?enia zwierzynie ?ownej w rodzaju dzików i jeleni. Wymagania: Zdolno?ci ?owieckie 125.

21 My?liwy (gruba zwierzyna) - bohater zadaje dwukrotnie wi?ksze obra?enia, gdy szyje z ?uku do drapie?nika. Wymagania: My?liwy, Zdolno?ci ?owieckie 175.

22 ?owca orków - zadaje dodatkowe obra?enia szyj?c z ?uku do orków. Wymagania: My?liwy (gruba zwierzyna), Zdolno?ci ?owieckie 225.

23 Cichy ?owca - mo?e si? podkrada? beszczelnie do dzikich zwierz?t. Wymagania: Zdolno?ci ?owieckie 115.

24 Pozyskiwanie skór - bardzo dochodowa umiej?tno??. Pozwala pozyskiwa? skóry zwierz?t, które po prostu by zgni?y. Wymagania: Cichy ?owca, Zdolno?ci ?owieckie 125.

25 Pozyskiwanie skór gadów - bohater mo?e oskórowywa? gady. Wymagania: Cichy ?owca, Zdolno?ci ?owieckie 130.

26 Z?by, szpony i rogi - pozyskiwanie z?bów, szponów i rogów naszych ofiar. Wymagania: Cichy ?owca, Zdolno?ci ?owieckie 120.

 

 

Zdolno?ci magiczne - dla przysz?ych magów.

27 Walka kosturem - Wymagania:

28 Walka kosturem II - Wymagania: 

29 Walka kosturem III - Wymagania:

30 Kostury magiczne - Wymagania: 

31 Ulepszanie szat - Wymagania: 

32 Szybka nauka - Wymagania: 

33 Druid - Wymagania: 

34 Mag ognia -Wymagania: 

35 Mag wody - Wymagania: 

36 Mroczny mag - Wymagania: 

37 Regeneracja many - energia many sama si? regeneruje. Wymagania: Szybka nauka, Prastara wiedza 200.

 

 

Zdolno?ci kowalskie - pozwalaj? na wyrób nowej broni.

38 Kowal - umiej?tno?? ju? dost?pna. Umo?liwia wykucie zwyk?ego or??a. Potrzebne nam b?d? m?ot, kowadlo oraz projekt broni. Wymagania: Zdolno?ci kowalskie 10.

39 Kucie broni z rudy - to samo co wy?ej z dodatkiem magicznej rudy. Wymagania: Kowal, Zdolno?ci kowalskie 25.

40 Kucie broni z czystej rudy - bro? z czystej magicznej rudy. Oczywi?cie tak jak wy?ej wymaga posiadania sk?adników i narz?dzi. Wymagania: Kucie broni z rudy, Zdolno?ci kowalskie 50.

41 Poszukiwanie z?ó? - bohater mo?e dwukrotnie skuteczniej pozyskiwa? surowce. Wymagania: Zdolno?ci kowalskie 25.

42 Ostrzenie or??a - naostrzony or?? zadaje dodatkowe obra?enia wrogom. Wystarczy tylko poszuka? gdzie? w pobli?u ose?ki. Wymagania: Zdolno?ci kowalskie 30.

43 Ulepszanie pancerza - bohater otrzymuje premie ochornn? do ka?dego rodzaju pancerza. Wymagnia: Ostrzenie or??a. Zdolno?ci kowalskie 60.

 

 

Zdolno?ci z?odziejskie - u?atwiaj? pope?nianie przest?pstw.

44 Otwieranie prostych zamków - za pomoc? wytrychuWymagania: 

45 Otwieranie trudnych zamków - Wymagania: 

46 Otwieranie arcytrudnych zamków - Wymagania: 

47 Prosta kradzie? kieszonkowa - Wymagania:

48 Trudna kradzie? kieszonkowa - Wymagania:

49 Arcytrudna kradzie? kieszonkowa - Wymagania:

50 Skradnie - bohater mo?e si? skrada?. Wymagania: brak.

51 Targowanie - bardzo przydatna umiej?tno?? podczas dokonywania kupna i sprzeda?y towaru. Dzi?ki niej uzyskujemy lepsze ceny. Wymagania: T?umaczenie si?, Zdolno?ci z?odziejskie 50.

52 T?umaczenie si? - twoje zeznania staj? si? bardziej wiarygodne. Pomaga unikn?? problemów je?eli nie potrafisz powstrzyma? si? od okradania i zabijania. Wymagania: Zdolno?ci z?odziejskie 25.

53 Obalenie - bohater mo?e si? podkra?? i powali? nic nie spodziewaj?cy si? cel ataku. Wymagania: Zdolno?ci z?odziejskie 40.

54 Morderstwo - Wymagania:

55 Mistrz z?odziejstwa - Wymagania:

 

 

Zdolno?ci alchemiczne - pozwalaj? na wyrób mikstur.

56 Wa?enie mikstur leczenia - Wymagania:

57 Wa?enie mikstur many - Wymagania:

58 Mikstury o efektach sta?ych - Wymagania:

59 Wyrób trucizn - Wymagania: brak.

60 Wa?enie mikstur przemiany - Wymagania:

61 Zatrute ostrze - Wymagania:

62 Wyrób zatrutych strza? - Wymagania:

63 Wyrób strza? ognistych - Wymagania:

64 Wyrób strza? wybuchowych - Wymagania:

65 Wyrób ostrych strza? - b?dziesz potrzebowa? sto?u alchemicznego, receptury i sk?adników. Wymagania: brak.

 

Inne zdolno?ci - pozosta?e.

66 Akrobatyka - dzi?ki tej umiej?tno?ci bohater b?dzie odnosi? mniej obra?e? przy upadku z wy?szej wysoko?ci i nie b?dzie móg? z tego powodu zgin??. Wymagania: brak.

67 Wytrzyma?o?? wilka - bohater mo?e dwukrotnie d?u?ej biega?. Wymagania: brak.

68 Odporno?? na ch?ód - niewra?liwo?? na dzia?anie zimna plus dodatkowa premia ochronna dzi?ki której pancerz lepiej b?dzie znosi? ataki lodowe. Wymagania: brak.

69 Odporno?? na gor?co - zasada podobna do tej wy?ej - wi?ksza tolerancja dla ognia i ataków ogniowych. Wymagania: brak.

70 Odporno?? na choroby - bohater jest uodporniony na choroby. Wymagania: brak.

71 Odporno?? na trucizny - bohater staje si? odporny na wszystkie trucizny. Wymagania: brak.

 

Jak wida? ka?da umiej?tno?? wymaga spe?nienia danej ilo?ci atrybutu i w zale?no?ci od poziomu - jej podstaw. To w?a?ciow?ci g?ownie decyduj? o tym jak? broni? mo?emy si? pos?ugiwa? i jak du?e zadwa? obra?enia. Pami?taj, ?e za ka?dym razem kiedy podnosisz warto?? jednego z atrybutów musisz przeznaczy? na to jeden punkt nauki.

Id? drog?, krór? wybierzesz sam.