Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Atrybuty
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 15:32
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Atrybuty naszej postaci decyduj? o tym, jaki or?? mo?esz dzier?y?, jak du?e obra?enia wywo?uj? twoje ciosy zadawane wrogom i jakich zdolno?ci i umiej?tno?ci mo?esz si? nauczy? podczas w?drówki po ?wiecie Gothic III. Podnosz?c warto?? danego atrybutu, musisz pami?ta?, ?e przeznaczasz na to jeden punkt nauki. 


Si?a

Si?a bohatera mówi Ci jakiej broni mo?e u?ywa? twoja posta?. Jest to prosta zale?no?? - im ci??sza i silniejsza jest dana bro?, tym wi?cej si?y jest wymagane, by? móg? j? dzier?y?. Dzi?ki stale podnoszonej silne rosn? tak?e nasza si?a ciosów, które mo?emy zadawa? w walce wr?cz, a zarazem ilo?? i si?a obra?e?. 

 


Zdolno?ci my?liwskie

Owe zdolno?ci odpowiadaj? g?ównie za twoj? zdolno?? korzystania z broni strzeleckich - kusze i ?uki. Do?wiadczony i utalentowany my?liwy ma du?o wi?ksz? szans? trafienia i równocze?nie u?miercenia danego przeciwnika, poniewa? celny i skuteczny strza? w czu?y punkt przeciwnika liczy si? bardziej ni? sam rodzaj i jako?? broni. 

 


Prastara wiedza

Ten atrybut ma kluczowe znaczenie dla postaci zamierzaj?cej gra? magiem i korzystaj?cej z magicznych zwojów. Prastara wiedza jest bardzo wa?n? zdolno?ci?, bowiem nie tylko daje mo?liwo?? korzystania z pot??nych i silnych zakl??, ale tak?e zwi?ksza ich jako?? - sprawia, ?e jedne z czarów wyrz?dzaj? teraz wi?cej szkód i zadaj? du?o bardziej dotkliwsze obra?enia, za? inne dzia?aj? znacznie d?u?ej ni? normalnie. 

 


Kowalstwo

Do?? znana zdolno??, z któr? mo?na si? by?o spotka? si? tak?e w Gothic II, jednak w "trójce" jest ona du?o bardziej rozwini?ta. Je?eli chcesz podnosi? swoj? umiej?tno?? kowalstwa, musisz zna? si? najpierw na sztuce kucia. Z biegiem czasu i post?pu w grze b?dziesz móg? tworzy? coraz to lepsze, niekiedy specjalne bronie, wymagaj?ce sporych umiej?tno?ci i zdolno?ci w zakresie kucia. 
Kradzie?Kradzie? jest do?? specyficzn? i wa?n? umiej?tno?ci?, zw?aszcza i? pozwala si? szybko wzbogaci? od samego z?ota po drogocenne i pi?kne przedmioty. Wymaga nie tylko niezwyk?ej uwagi i doskonale zr?cznych d?oni, ale tak?e umiej?tnego odwrócenia uwagi danej osoby, któr? chcemy okra??, tak by niczego nie podejrzewa?a i nie przy?apa?a nas na wyst?pku. Dzi?ki szlifowaniu tego atrybutu i wiedzy zyskanej w tej dziedzinie cz?sto b?dziesz móg? wyj?? z ?upem w r?ku nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

 


Alchemia

Alchemia jest staro?ytn? sztuk? wa?enia i przygotowywania mikstur. Oparta jest ona w szczególno?ci na wiedzy i zdolno?ciach technicznych pozwalaj?cych tworzy? wiele ró?nych eliksirów. W poprzedniej cz??ci Gothica by?a to do?? kosztowna umiej?tno??, nie inaczej jest tym razem. Warto doda?, ?e tylko osoba, która opanowa?a podstawy alchemii, mo?e uczy? si? w dalszym ci?gu jej rodzajów. 

 

Energia ?yciowa

Najpro?ciej ujmuj?c jest to atrybut, który zwi?ksza ilo?? punktów twojej energii ?yciowej, tym samym posta? Bezimiennego jest odporniejsza na obra?enia i mo?e przyj?? ich du?o wi?cej, ni? na pocz?tku, powoduje to zmniejszenie ilo?ci ?mierci ponoszonej przez twojego bohatera. Energi? ?yciow? najpro?ciej jest odnowi? poprzez sen, b?d? jedzenie ró?nego rodzaju po?ywienia, ro?lin czy picie ró?nych wywarów. 

 


Mana

Mana jest moc? magiczn?, odpowiednikiem ?ycia(lecz po jej sko?czeniu nie umierasz), która jest niezwykle potrzebna i wa?na dla magów. Rzucanie zakl?? i czarów uszczupla twoje zapasy i rezerwy tej magicznej energii, jednak odpowiednia nauka i trening w tej dziedzinie zrobi z ciebie prawdziwego arcymaga. 

 


Wytrzyma?o??

Wytrzyma?o?? wi??e si? w szczególno?ci z si?? ciosu wojownika. Z regu?y bardzo szybko ubywa nam wytrzyma?o?ci podczas biegania i walki. Zapasy wytrzyma?o?ci odnawiaj? si? samowolnie do?? szybko, w miar? z up?ywem czasu.