Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Edycja Rozszerzona - Pierwsze wra?enia
napisał: Isentor, dnia 07.05.2011 14:51
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Uwaga! Podczas czytania poni?szego tekstu prosimy pami?ta?, i? nasze odczucia przelane na papier (a w?a?ciwie na portal) bazuj? na niesko?czonej jeszcze ?atce! Wersja finalna mo?e si? nieco ró?ni?, jednak do?? nieznacznie.Od wielu tygodni kr??? informacje na temat najnowszego uaktualnienia przeznaczonego dla gry Gothic 3. Fani tego? tytu?u od pierwszych zmianek na temat najnowszej ?atki nie mogli si? doczeka? na jej premier?. Zastanówmy si?, czy tak naprawd? jest na co? Czy wymagania graczy nie s? za wysokie? Pami?tajmy, ?e to tylko uaktualnienie, a nie dodatek. 15 lutego otrzymali?my od ?ukasza Abramczuka z CD Projekt film, który przedstawia dwudziesto minutow? podró? z okolicy Trelis do Bragi. Gameplay prezentuje wy??cznie p?ynno?? dzia?ania gry oraz walki ze zwierz?tami tudzie? bandytami i Asasynami, jednak?e niemi?? niespodziank? okaza? si? brak d?wi?ku w tym?e materiale. 

B??dy wyeliminowane, ale czy na pewno? 
Postawmy sobie jedno pytanie – czego tak naprawd? oczekujemy od Edycji Rozszerzonej Gothic 3? Ni?szych wymaga? sprz?towych, poprawionych b??dów zwi?zanych z zadaniami, a mo?e dodatkowej zawarto?ci, lub kompletnego remake’u gry? Community Patch Team zapowiada, ?e aktualizacja wprowadzi oko?o 1200 zmian wzgl?dem wersji 1.12, wi?c - co ?atwo wyliczy? - 800 wzgl?dem aktualizacji w wersji 1.6. Prawda, od teraz b?dziecie mogli po?egna? si? ze znikaj?cymi postaciami, niesprawiedliwie niezaliczonymi zadaniami czy te? zbyt szybko gin?cymi towarzyszami podró?y, ale... co poza tym?

 

Ulepszone AI, prawda. Nale?y jednak pami?ta? o jednym - ulepszone nie znaczy dobre. Podczas seansu zauwa?yli?my, ?e przeciwnicy w postaci bandytów rzucili si? na g?ównego bohatera niczym pseudokibice i w podobny sposób zacz?li go atakowa?. Zapowiadane otaczanie ofiary nie spe?nia w ca?o?ci swojej roli. Owszem, wrogie jednostki próbuj? otoczy? gracza, ale albo zatrzymuj? si? i stoj? w pozycji bojowej, albo id? równo w jednym rz?dzie i przyk?adowo we czterech na raz machaj? nam broni? przed nosem, jednak zdarza si?, i? niektórzy z nich próbuj? atakowa? z flanek, jednak nie jest to skutecznym rozwi?zaniem. Oczywi?cie jest lepiej ni? w podstawowej wersji Gothica 3, jednak daleko temu do idea?u. By nikt nie mia? mi za z?e, od razu mówi? – grupa, która zaatakowa?a bohatera by?a bezpo?rednio przed nim.

 

Zaciekawi? mnie sposób ataku kilku przez przeciwników na raz. Pi?ciu bandytów biegnie z okrzykiem na ustach, my za? próbujemy przed nimi uciec. Trzech bandziorów rzuca si? w pogo?, a reszta stoi jak wryta w ziemi? trzydzie?ci metrów dalej w pozycji bojowej z wyci?gni?t? tarcz?. Nie wiemy, jak nowe AI zadzia?a, kiedy dwie grupy zaatakuj? zarówno z przodu jak i z ty?u; prawdopodobnie wtedy osi?gniemy zamierzony skutek, tj. otoczenie gracza przez przeciwnika. Niestety, przy obejrzanej przez nas prezentacji zauwa?yli?my tylko to, ?e przeciwnicy s? zdolni nas otoczy?, ale dopiero wtedy, gdy wci?niemy swojego bohatera mi?dzy ich or??. Nale?y te? wspomnie? o nienaprawionej kolizji z przeszkodami, w skutek czego atakuj?cy nas wrogowie wchodz? na kufry, g?azy, krzaki i tym podobne. 

To, co powinno ucieszy? ka?dego, to cz??ciowo rozwi?zany problem w walce z bestiami. Od czasu premiery zmor? ka?dego gracza wydawa?y si? by? zwierz?ta, które w pojedynk? potrafi?y u?mierci? naszego herosa nawet, gdy ten by? wszechpot??n? postaci?, potrafi?c? zmie?? w py? ca?? gromad? orków. Jak pami?tacie, albo i nie, przyk?adem takich bestii by? wilk, a jak to z nimi bywa?o, ka?dy wie – chapsnie Ci? taki w brzuch i nie odpu?ci a? do grobowej deski. Teraz sytuacja b?dzie si? mia?a inaczej - gdy wilk lub ca?a wataha zauwa?? twego jak?e m??nego i soczystego wybawiciela ludzko?ci, oczywi?cie zaatakuj? stadnie, jednak, gdy nie b?dziemy bezmy?lnie klika? przycisku ataku, zwierz?ta nas powal? i dadz? chwil? na odetchnienie, a w tej chwili odsuwaj? si? od gracza na kilka stóp. Mo?na z tego wywnioskowa?, ?e jest to uk?on w stron? mniej do?wiadczonych graczy.

 

Bestie wydaj? si? by? inteligentniejsze, lepiej pracuj? w grupie i osaczaj? bohatera. My, jako gracze, musimy pami?ta? o jednym – nie ma gry doskona?ej. Niektóre b??dy zwi?zane z fizyk? nie zosta?y poprawione; mowa tutaj na przyk?ad o martwych z?baczach, które gin?c po stoczonym przez nas pojedynku, zaczynaj? trz??? si? jak brzuch pana Ryszarda Kalisza podczas maratonu do sejmowego bufetu. 

Skoro ju? jeste?my przy tematyce zwierz?cej... do dzisiaj nie uda?o nam si? dowiedzie?, czy w nowym uaktualnieniu poprawiona zostanie fizyka ruchu kur, które po machni?ciu mieczem rozpoczyna?y lot swojego ?ycia docieraj?c do najwy?szych gór kontynentu. RobeN, konsul firmy CD Projekt bior?cy udzia? w projekcie, wyja?ni? nam, i? jest to problem nie do ko?ca zaimplementowanego silnika Ageia PhysX (tak, wtedy to jeszcze nad projektem czuwa?a firma Ageia, nie Nvidia), odpowiadaj?cego za fizyk? w grze i w tym przypadku, mo?na by?oby naprawi? te b??dy jedynie przy g??bokiej modyfikacji engine’u. 

Musimy si? pogodzi? z tym, ?e mimo wszelkich poprawek to nadal b?dzie tylko Gothic 3. Dlaczego „tylko”? Przede wszystkim w tej cz??ci gry animacje postaci oraz bestii zostawia?y wiele do ?yczenia. Nienaturalny bieg wilków, który wygl?da? tak, jak gdyby by? wykonywany podczas tak zwanego „bullet time”, kompletnie, ?e si? tak wyra??, zepsute animacje ruchów bocznych, gdzie osi?gni?to taki wynik, i? gracz mo?e zauwa?y? jak bestia zamiast chodzi? bokiem, zaczyna ?lizga? si? jak na lodzie. Pewnie ju? si? domy?lacie, ?e w ?atce animacje te nie b?d? poprawione, bo to ju? jest bardzo mozolna praca. 

Grafika, czyli co w polygonach piszczy 
Spróbujcie si?gn?? pami?ci? do czasu premiery Gothic 3. Pami?tacie, jak wszyscy ?alili si? na brak wyg?adzania kraw?dzi i gdzieniegdzie brzydkie tekstury? „Edycja Rozszerzona” („Enhanced Edition”) wyeliminuje te wady bez problemu. Jak zapewne wiedzie, albo i nie, dodatek dla omawianej tu przez nas gry, wydany pod koniec 2008 roku, dysponowa? opcj? wyg?adzania kraw?dzi. Mowa tutaj o tytule „Zmierzch Bogów”. Patrz?c na efekty pracy zespo?u zajmuj?cego si? najnowszym uaktualnieniem, mo?na wysnu? wnioski, i? to w?a?nie studio Trine Games, które jest odpowiedzialne za dodatek do gry, skorzysta?o z wysi?ków zespo?u Community Patch. Przejd?my do sedna – najnowsza aktualizacja wprowadzi szereg zmian kosmetycznych, dzi?ki którym gra b?dzie po prostu ?adniejsza. Nale?y tu te? wymieni? nowe opcje graficzne, takie jak na przyk?ad efekt po?wiaty.

 

Na uwag? zas?uguje pe?ne wsparcie technologii PixelShader 3.0, która to we wcze?niejszych wersjach gry nie funkcjonowa?a tak jak powinna. Z po?ród publikowanych zrzutów ekranu mo?na zauwa?y? od?wie?one menu gry, aczkolwiek nie do ko?ca ?adniejsze od starszej wersji, a zw?aszcza napis „Enhanced Edition”, który to wygl?da jak wytwór dziesi?ciolatka bawi?cego si? w Photoshopie, gdy? wykonany jest amatorsko i kompletnie nie pasuje do reszty elementów graficznych. Oczywi?cie w wersji finalnej wygl?d menu g?ównego mo?e si? nieco ró?ni?.

 

Nie omieszkam dopowiedzie? tak?e o du?o lepiej prezentuj?cych si? broniach, które s? bardziej szczegó?owe, a niektóre z nich doczeka?y si? nowego, ulepszonego dizajnu.

 

Warto nadmieni?, ?e podmienione zosta?y tak?e niektóre tekstury, przez co gra wygl?da jeszcze lepiej. Najwi?kszy zawód natomiast sprawi?a mi zmiana czcionki na t? ze „Zmierzchu Bogów” (która notabene istnia?a w innych wersjach j?zykowych Gothic 3 od samego pocz?tku), gdy? wg. mnie jest nieczytelna. Wol? dobr?, star? czcionk?, tj. normalny windowsowski Arial. 

Graj muzyko, graj! 
Ka?dy, kto mia? styczno?? z trzeci? cz??ci? gry Gothic, wie, ?e muzyka, która towarzyszy podczas rozgrywki jest bardzo dobra i wprowadza odpowiedni? atmosfer?. Od tej strony nic si? nie zmieni, chwa?a Bogu. Dobr? wiadomo?ci? wydaje si? by? to, i? dodane zostan? nowe d?wi?ki, których na chwil? obecn? brakowa?o w tej?e produkcji. Koniec z „g?uchym” ?rodowiskiem, które zaburza?o równowag? w naturalno?ci rozgrywki. Podczas wyci?gni?cia danego typu broni, us?yszymy jej charakterystyczny d?wi?k.

 

 

Do gry zostan? wprowadzone wszelkie naturalne odg?osy, których zawsze brakowa?o. Podczas ulewy us?yszymy b?bnienie kropel deszczu o ziemi?, a przechodz?c obok ogniska... trzaski pal?cego si? drewna. Niestety, wszystkie te d?wi?ki pochodzi? b?d? z poprzednich cz??ci Gothica, tak wi?c nale?y si? zastanowi?, czy nie zepsuj? klimatu gry, tym bardziej, ?e maj? ju? bagatela 8 lat i niekiedy brzmi? nienaturalnie. 

Wi?cej nowo?ci, wi?cej zabawy! 
Chcia?oby si? rzec - nowa aktualizacja, nowe mo?liwo?ci. W dziewi??dziesi?ciu procentach zgadzam si? z tym zdaniem. Edycja Rozszerzona przyniesie ze sob? szereg dodatkowych elementów. Ka?dy przedmiot b?dzie mia? swój w?asny przedmiot. Tak, dobrze widzicie, ka?dy, nawet szczotka.

 

 

 

Naszym oczom ukarz? si? te? nowe bronie (topory, miecze, ?uki i kusze), a tak?e zostanie poprawiony wygl?d tych, które egzystowa?y ju? w podstawowej wersji Gothic 3. Modyfikacjom ulegn? tak?e statystyki pancerzy.

 

Aby utrudni? rozgrywk?, twórcy aktualizacji wprowadzili zmiany w cenach danych produktów. Teraz nie kupimy za grosze wszelakiej ma?ci rarytasów, za? sami nie wzbogacimy si? w szybkim tempie dzi?ki naszym ?upom. Niestety, gracze b?d? musieli nastawi? si? na nowy system rozgrywki, tj. by nauczy? si? ostrzenia broni, najpierw trzeba b?dzie nauczy? si? kowalstwa. Ta sama kolej rzeczy obowi?zuje dziedzin? magii. Chcesz kogo? wspomóc magi? poprzez czar leczenia, najpierw poznaj tajniki leczenia siebie. Równie? wprowadzone zostan? nowe zadania, które zosta?y wy??czone w normalnej wersji gry, gdy? nie dzia?a?y do ko?ca prawid?owo. Nadmieni?, i? pojawi si? równie? nowa umiej?tno??, mianowicie ostrzenie strza?. Nie musz? chyba wyja?nia?, do czego b?dzie nam s?u?y?? ;)

 

Wa?nym elementem nowej aktualizacji b?dzie poprawa polskich tekstów. Kilka miesi?cy temu nasi u?ytkownicy zg?aszali za po?rednictwem forum b??dy w lokalizacji omawianego tutaj produktu. Wsz?dzie gdzie si? da?o, przywrócono dialogi od strony g?osowej. Niestety, niektóre rozmowy nadal pozostan? g?uche z winy Piranhy Bytes, która najprawdopodobniej po wys?aniu skryptów do CD Projekt, wprowadzi?a pewne zmiany w grze, w skutek czego nasz dystrybutor nie mia? mo?liwo?ci nagrania dodanych ?cie?ek dialogowych. 

O optymalizacji s?ów kilka 
Najnowsza ?atka sprawi, ?e Gothic 3 stanie si? gr? mniej frustruj?c? dla naszych komputerów. Optymalizacja kodu gry naprawd? przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Gra dzia?a na najwy?szych detalach z rozdzielczo?ci? 1920x1080 pikseli na karcie graficznej GeForce 8800GT oraz 2 gigabajtami pami?ci RAM. W stosunku do poprzednich wersji aktualizacji, jest to spora poprawa. 

Konkluduj?c...
„Enhanced Edition” to aktualizacja, która z pewno?ci? odnowi Gothic 3, pytanie tylko, czy rzeczywi?cie tego oczekiwali fani? Czy ich oczekiwania nie pójd? na marne? Wiadomo, i? wi?kszo?? graczy pok?ada w najnowszym uaktualnieniu wielkie nadzieje, wr?cz my?l?, i? dzi?ki niemu Gothic 3 b?dzie zupe?nie inn? gr?, ale czy takie my?lenie jest s?uszne? Je?li kto? gra? w polski tytu? „Two Worlds”, to do gry w „Edycj? Rozszerzon?” mo?na go zach?ci? jednym, prostym zdaniem: najnowsze uaktualnienie jest tym dla trzeciej ods?ony Gothica, czym by? patch w wersji 1.5 dla „Two Worlds”. Naprawd?, warto odkopa? z po?ród sterty p?yt ostatni? produkcj? Piranhy Bytes z tego cyklu, by przekona? si?, ?e ta gra zab?y?nie nowym obliczem. Niestety, nadal b?dziemy musieli liczy? si? z tym, ?e dalej b?dzie to ten sam, „plastikowy” Gothic 3.