Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Wywiad z Piranha Bytes
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 15:35

Wywiad przeprowadzi? Dereka dela Fuente ze cz?onkami Piranhy Bytes, Stefanem Burgerem oraz Kai Rozenkranzem odpowiedzialnym za opraw? d?wi?kow? gry.

Dereka: Podobno nie jeste?cie zbytnio usatysfakcjonowani wynikami sprzeda?y gry poza granicami rodzimego kraju. Waszym marzeniem jest podbicie rynku gier Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czy wg. Was zostanie ono spe?nione, dzi?ki najnowszej cz??ci gry?

Kai: Porównywuj?c sprzedasz na terenie Niemiec do wyników z USA, seria Gothic istotnie nie osi?gn??a wielkiego sukcesu. Po wprowadzeniu drugiej cz??ci gry w USA, na rynku ogólno?wiatowym by? ju? od ponad roku tak wi?c ci??ko by?o rywalizowa? z najnowszymi produkcjami, które imponowa?y pod wzgl?dami wizualnymi. Do niskiej popularno?ci gry na w USA przyczyni?a si? równie? s?aba reklama, oraz liczne problemy z dystrybutorami które to doprowadzi?y do stosunkowo niskiej grywalno?ci w przeciwie?stwie Do Niemiec gdzie ju? narodzi?a si? spora rzesza fanów naszego produktu. G?ównie to oni rozprowadzili informacj? o grze. Przed wydaniem G3 pojawi? si? edycje kolekcjonerskie rozprowadzone po ca?ym ?wiecie. Powinny one stosunkowo poprawi? popularno?? gry.

Dereka: Czy móg?by? przybli?y? graczom w ogólnym skrócie Wasze plany dotycz?ce gry?

Kai: Od samego pocz?tku naszym zamierzeniem by?o stworzenie nowego, niezwyk?ego ?wiata gry. Skupili?my si? raczej na nowych pomys?ach ni? powielaniu stereotypów. Nadal jednak nie mo?emy unikn?? wp?ywu, jaki wywiera ?wiat gier RPG oraz filmów fantasy. W Gothic III staramy si? zachowa? te klimaty które by?y w poprzednich cz??ciach, ale równie? doda? co? nowego tam, gdzie to mo?liwe. Ci gracze, którzy dobrze znaj? poprzednie cz??ci, poczuj? ?e w klimacie gry praktycznie nic si? nie zmieni?o, a jedynie pewne rzeczy zosta?y udoskonalone. Przyk?adem tutaj mo?e by? system walki i rozwoju umiej?tno?ci bohatera. Zast?pili?my niektóre dost?pne w drugiej cz??ci umiej?tno?ci bohatera du?? ilo?ci? 'mini' umiej?tno?ci. Do tej pory gracz dba? tylko o podnoszenie dost?pnych umiej?tno?ci swojego bohatera tak, by osi?gn?? mo?liwie jak najwy?szy poziom. W trzeciej cz??ci b?dzie mo?liwe takie dobieranie 'mini' umiej?tno?ci, ?e gracz stworzy niepowtarzaln? posta? dysponuj?c? znacznie wi?kszymi mo?liwo?ciami.

Dereka: Stefan, czy móg?by? powiedzie? s?ów kilka o ekipie pracuj?cej nad ca?ym projektem, oraz nad czym pracowali do tej pory. Co nowego mo?ecie wnie?? do gatunku cRPG?

Stefan: Dot?d Piranha Bytes wyprodukowa?a pierwsz? i drug? cz??? gry, oraz dodatek “Noc Kruka”. Firma zosta?a za?o?ona w 1996 roku. Jej siedzib? nie jest jest ?aden biurowiec ale (....) ma?y domek jednorodzinny w Essen w Niemczech. Podczas gry decydujemy czy chcemy rozmawia? z danym NPCtem, czy nie, a nasza rozmowa i nasze czyny maj? wp?yw na przebieg akcji. Je?li zatem zabijemy cz?onka stra?y miejskiej, mamy problemy do ko?ca gry, podczas gdy w innych grach tego typu ten fakt zosta?by zapomniany i nie mia?by znaczenia. Postacie rozmawiaj? o nas z innymi NPCtami, wyra?aj?c sie o nas dobrze i ?le, co równie? ma wp?yw na opinie o naszym bohaterze i albo mog? mu pomóc albo zaszkodzi?.

Dereka: Co czyni ?wiat Gothic takim niezwyk?ym i jakie s? Wasze plany odno?nie trzeciej cz??ci?

Stefan: Akcja pierwszej i drugiej cz??ci rozgrywa si? na wyspie Khorinis. Trwa wojna ludzi z orkami. Na tej?e wyspie znajduje si? wiele kopal? z pok?adami magicznej rudy, która niezb?dna jest do produkowania or??a przeciw orkom - bez niej zwyci?stwo jest ma?o prawdopodobne. Na ko?cu drugiej cz??ci bohater wraca statkiem na kontynent. We wprowadzeniu do Gothic III zobaczymy statek na krótko przed przybyciem na kontynent. Zobaczymy p?on?ce domy, ludzi uciekaj?cych przed orkami. Przychodzi do g?owy jedna my?l: orkowie prawdopodobnie wygrali wojn?, a ludzie stali si? ich niewolnikami...

Dereka: Co powiesz o technologii, która ma zosta? wykorzystana w Gothic 3 a zw?aszcza o silniku 3D?

Stefan: W najnowszej cz??ci sagi gier Gothic zostanie u?yty ca?kiem nowy silnik Genome Engine. Zostanie równie? wykorzystana grafika NVIDIA, która daje nam wiele mo?liwo?ci. Tak wi?c wykorzystujemy najnowsz? technike komputerow? by stworzy? najbardziej fascynuj?cy ?wiat RPG jaki dot?d powsta?. Nowa cz??? da wi?cej mo?liwo?ci graficznych bohaterom, animacjom i budynkom.

Dereka: Jak zapewne wiesz fani gry niezbyt pochlebnie wyrazili zdanie o interfejsie gry, który by? niepor?czny. Czy w najnowszej cz??ci gry ujrzymy radykalne zmiany?

Stefan: Mog? obieca?, i? b?dzie wiele zmian w interfejsie i systemie kontroli gry. Interfejs w G1 i G2 oparty by? o wersje na konsole, która jak wiadomo, nigdy si? nie ukaza?a. Wprowadzili?my wiele usprawnie? w trzeciej cz??ci, dzi?ki którym prowadzenie gry b?dzie jeszcze ?atwiejsze. Poniewa? ekwipunek bohatera w G1 i G2 by? najbardziej krytykowany przez graczy - i tutaj pojawi? si? zmiany.

Dereka: Czy poziom sztucznej intelig?cji b?dzie prze?omowy?

Stefan: To jest jeden z najmocniejszych atutów Gothica - realistyczny ?wiat, w którym po ka?dej akcji mo?na spodziewa? si? okre?lonej reakcji. Ludzie bed? pami?ta? przez ca?? gr? czyny naszego bohatera i b?d? opowiada? historie o nim i o jego towarzyszach. Prosty przyk?ad: je?eli nasza postac zabije owc? na oczach jakiego? farmera, ten rozpowie pozosta?ym farmerom o tym czynie i ?aden z nich mu pó?niej nie pomo?e, dopóki w jaki? sposób tej sytuacji nie za?agodzi (np. zap?aci za owce lub wykona dla farmera jak?? misj?). Je?eli zabijemy farmera zaraz po zabiciu owcy - nikt si? nie dowie, no chyba ?e kto? inny to zabójstwo widzia?.... Innym przyk?adem jest ca?a gra. Poniewa? orkowie wygrali wojn? z lud?mi, gracz sam zadecyduje po której stronie stanie: czy po stronie orków czy te? pomo?e ludziom w walce z nimi. Je?li pomo?e orkom - ludzie z tego faktu nie b?d? zadowoleni, co wyra?nie b?d? okazywa?. Gdy pomagaj?c ludziom zabije kilka orków, one wyznacz? za jego g?ow? nagrod?... To jak poprowadzimy bohatera, b?dzie mia?o wp?yw na przebieg ca?ej gry.

DerekaCo wiemy o nowych stworzeniach i przeciwnikach?

Stefan:Jako ?e gra ma miejsce na kontynencie, a nie na ma?ej wyspie, b?dzie ponad 30 nowych stworze? oraz z tuzin nowych przeciwników. Pojawi? si? ogromne, wrogo nastawione T-Rexy, które b?d? atakowa?y przy ka?dej nadarzaj?cej sie okazji. Stworzyli?my równie? w miar? przyja?nie nastawione nosoro?ce, które zaatakuj? gracza jedynie wtedy, gdy on zaatakuje je pierwszy. A wtedy mo?e mie? nie lada problem z wyj?ciem z tej potyczki ?ywym.

Dereka W nowej grze pojawi? si? nowe postaci. Czy przewidujecie mo?liwo?? spotka? ze starymi bohaterami z poprzednich cz??ci?

Stefan: Jak wiadomo, w G3 nadal naszym bohaterem jest Bezimienny, ale pojawi? sie równie? jego starzy przyjaciele, którzy by? mo?e pomog? mu w jego walce. Przekonamy sie tak?e, ?e ludzie i orkowie b?d? znali Bezimiennego i jego czyny z kr???cych po kontynencie historii o nim.

Dereka: A wielko?? nowych terenów?

Stefan: ?wiat G3 b?dzie 3-4 razy wi?kszy od tego w G2. Istnie? b?dzie oko?o 20 du?ych miast, z czego po?owa b?dzie okupowana przez orki. Gracz b?dzie walczy? przeciwko 30 nowym stworzeniom i tuzinowi nowych postaci. Oko?o 50 ró?nych zakl?? pomo?e mu w walce.