Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Recenzja z 2007 roku
napisał: Isentor, dnia 07.05.2011 14:52

Wst?p

Gothic III jest gr?, na któr? wszyscy wyczekiwali ju? od bardzo dawna. Zaraz po og?oszeniu informacji i po zapowiedziach prezentowanych przez wiele serwisów traktuj?cych o grach, pojawi?o si? wiele pog?osek, plotek i domniemywa? na temat kolejnej, trzeciej ju? cz??ci przygód bezimiennego bohatera. Szykowa? si? ponownie prawdziwy hit, a fani z entuzjazmem, nadziej? i podekscytowaniem przygotowywali si? na podró? po krainie Myrtany. Ich zapa? do gry by? lekko podsycony dzi?ki Gothic II i dodatku Noc Kruka, które okaza?y si? prawdziwym arcydzie?em i bestsellerem.


Powstanie gry i premiera

Po d?u?szym oczekiwaniu, w ko?cu Gothic III ujrza? ?wiat?o dzienne w Niemczech, Ameryce, a zaraz potem w naszej ojczy?nie. Premierze towarzyszy?o wiele kampanii reklamowych, dzi?ki czemu ta niezwykle popularna gra sta?a si? w jeszcze wi?kszym stopniu po??dana przez graczy. Gra ukaza?a si? w naszym kraju w dwóch wersjach – podstawowej i rozszerzonej. Wersja podstawowa by?a nader wszystko bogata i zawiera?a kilka ciekawych dodatków, mi?dzy innymi zawiera?a p?yt? DVD przedstawiaj?c? poszczególne etapy tworzenia gry, ponadto drukowany w kolorze mini poradnik dla gracza i ca?kiem nie?le i oryginalnie stworzone pude?ko. Natomiast edycja kolekcjonerska to prawdziwy rarytas, który nie by? przeznaczony dla wszystkich. CD Projekt stworzy? niezwykle interesuj?c? i obszern? edycj?, która sk?ada?a si? z unikatowej kolekcjonerskiej ksi?gi, która by?a oprawiona w skór? i mie?ci?a ca?y zestaw, poza tym zawiera?a stylizowan? map? przedstawiaj?c? ?wiat Myrtany, bardzo ?adnie prezentuj?cy si? amulet z wizerunkiem ?ni?cego, jak i ca?y soundtrack z muzyk? pochodz?c? z gry. Oprócz tych dodatków EK mia?a równie? te z edycji podstawowej. Z pewno?ci? fani cRPGa nie zawiedli si?, je?li chodzi o t? kwesti?, poniewa? nie mo?na jej nic z?ego zarzuci?.


Bez nowoczesnych technologi ani rusz

Zaczn? od wymaga? gry, poniewa? t? kwesti? uwa?am za jedn? z wa?niejszych. Otó? twórcy zaznaczyli przed premier?, ?e gra powinna dzia?a? bez problemowo na komputerze klasy ?redniej, lecz niestety, z pewno?ci? nikt z takim sprz?tem nie b?dzie cieszy? si? gr? wystarczaj?co, gdy? Gothic III ma o wiele wi?ksze wymagania i bez w?tpienia, d?ugo nie b?dzie gry, która potrzebowa?aby lepszego sprz?tu. Na sam fakt tak olbrzymich wymaga? wp?ywa zarówno wielko?? ?wiata i nowoczesne efekty graficzne, jak i bardzo s?aba optymalizacja silnika oraz kodu gry. To wszystko powoduje, ?e zapewne ma?e grono fanów b?dzie mog?o cieszy? si? gr? w pe?nej okaza?o?ci tzn. na najwy?szych detalach graficznych. To dla wielu bardzo przykre, bo trzeba spojrze? prawdzie w oczy – nie wszystkich sta? na wysokiej jako?ci sprz?t, a chyba nikt nie spodziewa? si?, ?e akurat jego ulubiona gra b?dzie wymaga?a maszyny prosto z Pentagonu, bo chyba inaczej nie mo?na tego nazwa?. Mo?e troch? przesadzam, jednak w du?ej mierze uwa?am, ?e mam racj?. Oczywi?cie, je?li kto? dysponuje ?wietnymi podzespo?ami – ma komputer najnowszej generacji, b?dzie cieszy? si? pi?kn? i zachwycaj?c? grafik?, lecz zapewne takie osoby nie nale?? do wi?kszo?ci.


Pierwsze wra?enie

Po zainstalowaniu oko?o 3, 30 GB danych naszym oczom zapewne ukarze si? ca?kiem podobne do poprzednich cz??ci menu. Zawiera ono kilka przydatnych funkcji i opcji, które pomin?. Po w??czeniu gry mo?na dostrzec pewne zmiany w stosunku do Gothic 1 czy Gothic 2. Z mojego punktu widzenia, najwa?niejsz? z nich jest zmiana trudno?ci poziomu gry. Mo?emy teraz zdecydowa?, czy zamierzamy gra? na poziomie ?atwym, ?rednim czy te? trudnym. To do?? ciekawe i innowacyjne rozwi?zanie jak na gr? z tego gatunku. Pozwólcie, ?e omówi? teraz stron? graficzn? trzeciej cz??ci tego wspania?ego cRPGa. Otó? grafika, jak? mo?emy ujrze? po w??czeniu gry, jest bardzo pi?kna, szczegó?owa i rzucaj?ca si? w oczy. Generuje j? ca?kowicie nowy silnik graficzny, który wykorzystuje ca?? gam? najnowszych efektów oferowanych przez pixel i vertex shadery. Dzi?ki temu ca?a gra wygl?da bardzo ?adnie, wr?cz ?wietnie i rewelacyjnie. Otoczenia, tekstury, modele i ogólnie wszystko zapiera dech w piersiach i stoi na bardzo wysokim poziomie. Z pewno?ci? niektórym mog? nie podoba? si? ?wiec?ce i mieni?ce si? efekty, które mog? powodowa?, ?e gra wygl?da nieco sztucznie i zbyt bajecznie, jednak ja uwa?am ów efekty za ca?kiem przyzwoite i nie ra??ce zbytnio w oczy. Warto zaznaczy?, ?e twórcy w tym elemencie gry nie obijali si?, wr?cz przeciwnie. Zosta?a na przyk?ad dodana ro?linno?? przestrzenna, co powoduje, ?e Gothic III zyskuje nieco wi?cej realizmu, a sam? rozgrywk? prowadzi si? du?o przyjemniej. Nie mog? nie wspomnie? o systemach ?wiate? i cieni, które s? bardzo dobre i s? istotnym elementem grafiki. Co do pozosta?ych efektów, na uwag? zas?uguje równie? ciekawe rozwi?zanie systemu kra?ca widoku, teraz zasi?g obserwacji naszej postaci jest du?o wi?kszy, a to, co niegdy? by?o bia?e i niewidoczne, teraz jest kolorowe i w pewnym stopniu rozmazane. Do?? innowacyjny pomys?. Nie trudno dociec, ?e jest to jeden z czynników, które powoduj?, ?e gra potrzebuje lepszej jako?ci sprz?tu, ale o tym ju? mówi?em. Tak, jak w poprzednich cz??ciach, tak i w „trójce” system dnia i nocy jest dobrze dopracowany. Wschody i zachody s?o?ca prezentuj? si? bardzo pi?knie, natomiast losowa zmiana pogody(deszcz, zachmurzenie itd.) mog? budzi? podziw i zachwycenie.


Audio & polska wersja

Je?li chodzi o stron? d?wi?kow? Gothica, charakteryzuje j? po??czenie ró?nych stylów muzycznych, co powoduje, ?e soundtrack jest bardziej klimatyczny i niemal ka?demu powinien wpa?? w ucho. Muzyka zawarta w grze z pewno?ci? nie obiega klimatycznie od utworów, które mieli?my okazj? us?ysze? w poprzednich Gothicach, a wr?cz wydaje si? by? od nich lepsza. Co do zmian w porównaniu z I i II cz??ci?, nale?y przede wszystkim zaznaczy?, ?e oprawa d?wi?kowa tym razem zosta?a stworzona przez orkiestr?, specjalnie zatrudnion? w tym celu. Soundtrack cechuje bardzo du?a ró?norodno?? d?wi?ków i instrumentów, które je wytwarzaj?. Przechodzenie z utworu do utworu jest bardzo p?ynne, niekiedy spontaniczne, a innym razem spokojne. Ogólnie mówi?c, niemal o?miu – godzinna ?cie?ka d?wi?kowa jest czym? niezwyk?ym, bez czego Gothic III nie wywiera?by a? takiego du?ego wra?enia i zachwytu, bez w?tpienia – bardzo mocny atut gry. Odno?nie polskiej wersji gry i polonizacji, trzeba nadmieni?, ?e g?osu naszemu bezimiennemu bohaterowi ponownie u?yczy? Jacek Miko?ajczak, który robi to znakomicie, zreszt? nie widz? nikogo innego, kto pod?o?y?by lepiej g?os pod naszego bohatera. Co do reszty t?umaczenia, stoi ono na równym, wysokim poziomie i nikt nie powinien by? zawiedziony, je?li chodzi o ten mankament. Jedn? z ciekawostek jest fakt, ?e sam Robert Gawli?ski – lider zespo?u „Wilki” równie? wzi?? udzia? w nagraniach, w jednej z pomniejszych ról jako przywódca klanu Ognia – Kerth.


O fabule s?ów kilka...

Pozwólcie, ?e zajm? si? teraz spraw? fabu?y, która spe?nia niezwykle istotn? rol? w Gothicu i to g?ównie na ni? po?o?ony jest najwi?kszy nacisk. Przygoda Bezimiennego rozpoczyna si? tu? po obejrzeniu do?? interesuj?cego i dobrze stworzonego intro, które wyja?nia i informuje nas o najwa?niejszych faktach, jakie dziej? si? w królestwie Myrtany. Wnioskuj?c z poprzednich cz??ci, mo?emy si? domy?li?, ?e król przegra? wojn? z orkami i jest na skraju upadku. Jego stolica – Vengard upada, lecz z pomoc? magów, tworzy on dzi?ki rudzie, magiczn? Barier?, która dzia?a w przeciwnym kierunku, ni? ta, z któr? mieli?my do czynienia w Gothic I. Rhobar wraz ze swoimi wiernymi poddanymi zostaje uwi?ziony w pu?apce i tylko my mo?emy mu pomóc, je?li zdecydujemy si? mu pomóc. Tu? po przybyciu do portowego miasta – Ardei zaczynamy walk? z orkowymi naje?d?cami okupuj?cymi t? ma??, ryback? wiosk?. Na szcz??cie nie jeste?my zdani tylko i wy??cznie na siebie, pomagaj? nam nasi starzy przyjaciele – Gorn, Diego, Lester, no i oczywi?cie Milen, którzy staj? razem z nami do walki. Po zwyci?skiej potyczce, nasza w?drówka rozpoczyna si? na dobre…
Ogólnie mówi?c, fabu?a w tej cz??ci sagi jest bardzo ciekawa i niewiarygodnie wci?gaj?ca. Z pewno?ci? jest o wiele bardziej rozbudowana, w porównaniu do swych poprzedniczek i nie mo?na powiedzie? o niej z?ego s?owa. Jak przysta?o na gr? cRPG, wystrzega si? liniowo?ci i pozornie, nawet niezbyt wa?ny i nieznacz?cy quest mo?e obi? si? w pó?niejszym czasie na naszej reputacji u konkretnej frakcji. A tych jest w grze kilka, mo?emy przyst?pi? do Buntowniczego podziemia, które skrywa si? po lasach i borach, i z ?atwo?ci? radzi sobie tam z orkowymi patrolami. Mo?emy tak?e wybra? drog? Orkowego Najemnika, który trudni si? w pomaganiu okupantom i likwidowaniu Buntowników, którzy sprzeciwiaj? si? Orkom i z nimi walcz?. Wreszcie, mo?emy zosta? odwa?nym Nordmarczykiem, któremu nie straszne mro?ne bezkresy i pustkowia krainy Normar czy te? Asasynem, który doskonale i precyzyjnie w?ada podwójnym ostrzem i wierzy w Beliara. Oczywi?cie, to nie wszystkie grupy, do których mo?emy przysta?, warto wspomnie? jeszcze o Go?cach Le?nych i Koczownikach, którym tak?e mo?emy pomóc podczas naszej przygody. Zapewne dla wi?kszo?ci b?dziemy wykonywa? przeró?ne zadania i zlecenia, których jest oko?o 600. To bardzo du?a ilo?? i chyba nikt nie b?dzie narzeka? na brak questów. Mimo to jednak ich wi?kszo?? sprowadza si? do tego samego, starego i sprawdzonego schematu, który skupia si? g?ównie na tym, by co? zabi? b?d? przynie??. Po d?u?szej grze mo?e to nu?y? i sprawia?, ?e niech?tnie b?dziemy podchodzi? do wykonywania tych jak?e schematycznych zada?.


Myrtana staje przed nami otworem...

W tej cz??ci artyku?y skupi? si? na ?wiecie gry. Z ca?? pewno?ci? jest on du?o wi?kszy od tego, który mieli?my okazj? przemierza? w Gothic II. Kontynent jest naprawd? wielkich rozmiarów, a przebycie go ca?ego, wzd?u? i wszerz, to nie?atwa rzecz. Miasta i okoliczne wioski a? roj? si? od orków, których wspomagaj? ludzie na ich us?ugach. Mo?na spotka? tak?e wielu niewolników, g?ównie w wi?kszych o?rodkach, natomiast w borach le?nych skrywaj? si? zarówno Go?cy Le?ni wraz z Druidami, jak i Podziemie Buntownicze. Nieco inaczej jest w pozosta?ych cz??ciach kontynentu, bo na przyk?ad pustynne tereny zamieszkuj? Koczownicy wraz z Asasynami, za? mro?ne krainy Nordmaru przej?te s? przez wojowników i my?liwych z ro?nych klanów. B??dz?c po ca?ym ?wiecie mo?na natkn?? si? na spor? ilo?? NPCów, które zajmuj? si? w?asnymi zaj?ciami, lecz kiedy?, przechadzaj?c si? po Khorinis, ich poczynania wydawa?y mi si? troch? bardziej realistyczne, by? mo?e to wina tego, ?e w zasadzie ze sob? nie rozmawiaj?…
Zarówno zwierz?ta jak i ro?linno??, czyli fauna i flora oferuj? nam du?o wi?cej w stosunku do poprzednich cz??ci cRPGa. Wchodz?c do lasu mo?na podziwia? wspania?e widoki, które s? znakomicie dopracowane i wprowadzaj? w zachwyt. Nie inaczej jest, przechadzaj?c si? po innych cz??ciach Myrtany, Varantu oraz Normaru. Co do wszelkiej ma?ci zwierz?t, nale?y skierowa? uk?on w stron? twórców gry, gdy? i w tym elemencie gra wypada dobrze. Na swej drodze dane nam b?dzie spotka? nie tylko, stare, jak?e znane potwory, ale równie? i nowe, ciekawie wygl?daj?ce. Szczególnie zainteresowa?y mnie szabloz?by, rozpruwacze, nosoro?ce, a tak?e gargulce, które nie?le si? prezentuj?. Co ciekawe, wiele bestii wyst?puje w stadach, przez co s? one tym trudniejsze do pokonania. Nie wszystkie s? do nas wrogo nastawione(np. bizony, króliki czy w??e) i nie od razu atakuj? nasz? posta?. Wprowadzonych zosta?o tak?e kilka innowacji i nowo?ci. Mi?dzy innymi s? to: efekt zatrucia oraz efekt s?abo?ci. Zatrucie powoduje, ?e nasz stan zerowania zmniejsza si? w do?? szybkim tempie, a nie leczone, prowadzi do ?mierci. Os?abienie natomiast to, jak sama nazwa wskazuje – os?abienie naszej wytrzyma?o?ci, przez co regenerowana jest ona du?o wolniej. To niezwykle pomys?owe urozmaicenie rozgrywki. 


Nowa przygoda

Omówi? teraz sam? rozgrywk?, w której zasz?o wiele zmian. Przede wszystkim wa?ne zmiany powi?zane s? z systemem walki. Teraz mamy dwa rodzaje ciosów – PPM, który s?u?y za krótki i szybki atak, w przypadku, gdy mamy tarcz? jest to zas?oni?cie si?, oraz LPM s?u??cy za cios silniejszy, lecz bardzo wolny. Nasi przeciwnicy namierzani s? automatycznie, a podczas walki mo?emy zmieni?, kogo mamy zamiar zaatakowa?. Zaskakuj?cy jest fakt, i? walcz?c z kilkoma orkami b?d? humanoidami ludzkimi, wyst?puje bardzo dziwna rzecz. Chodzi o to, ?e podczas, gdy walczymy nawet z ca?ymi zast?pami wrogów, atakowa? nas b?dzie tylko jeden z nich. Ten b??d w du?ym stopniu u?atwia walk? i stawia nas z góry na wygranej pozycji. Na szcz??cie, wielu orkowych czy ludzkich przeciwników posiada w swoim ekwipunku bro? strzeleck?, przez co nie mo?emy si? czu? podczas walki i zawsze jest ryzyko, ?e polegniemy w starciu. Inaczej jest w przypadku bestii i potworów, walka z ca?ym stadem prowadzi do rych?ego zgonu i nawet posta? na wysokim poziomie, z bardzo dobrym ekwipunkiem mo?e sobie po prostu nie da? rady. Szycie z ?uku/kuszy te? wygl?da inaczej i chyba lepiej, ni? dawniej. Teraz, napinaj?c któr?? z broni, sami mo?emy kierowa? celownikiem, a tym samym zdecydowa?, gdzie poleci nasz be?t czy strza?a. Je?li mowa o magii, nie wyst?puj? ju? runy, a jedynie pozosta?o?ci? po poprzednikach „trójki” s? zwoje z zakl?ciami, których mo?na u?ywa? jednorazowo. Zamiast run, mo?emy uczy? si? czarów na sta?e, jednak do tego celu potrzebujemy odpowiedniej ilo?ci punktów atrybutu „Prastara wiedza” – kolejna nowo??. Istotne i przemy?lane zmiany zasz?y w ekwipunku, który podzielony jest tym razem na zak?adki(bro?, opancerzenie, ?ywno?? itd.). To w sporym stopniu u?atwia poruszanie si? po nim. W zak?adkach mo?emy za? znale?? odno?niki do zada? wraz z map? ca?ego Kontynentu, do przepisów alchemicznych, kulinarnych, kowalskich czy te? do listy umiej?tno?ci, których dane nam b?dzie si? nauczy?. To raczej jedna z wa?niejszych innowacji, jedynie irytuj?c? rzecz? jest brak opisów questów, których szczególnie mi brak. Zreszt? nie tylko to jest minusem Gothic III. Poza tym drobnym uproszczeniem, w grze niemal wcale nie ma tekstów, ksi??ek lub notatek, które mo?na by czyta?. 


 Warto kupi?? Warto zagra??

Podsumowuj?c, Gothic III bez w?tpienia mo?na uzna? za gr? wielk? w swoim gatunku. Wspania?y, bardzo wiarygodny i t?tni?cy ?yciem ?wiat, ?wietna i wyznaczaj?ca nowe trendy grafika, doskona?y i klimatyczny soundtrack, mnóstwo nowo?ci i innowacji w porównaniu z reszt? sagi, a tak?e mistrzowsko stworzony klimat to g?ówne atuty tej gry. Oczywi?cie, nie oby?o si? bez wad, których niestety nie brakuje. G?ówne i najbardziej znacz?ce to: liczne uproszczenia, cho?by brak pism, straszna ilo?? bugów i b??dów psuj?cych przyjemno?? czerpan? z gry oraz sporo niedoróbek, które jednak mo?na przebole?. Niektórzy narzekaj? tak?e na to, ?e gra jest zbyt ?atwa. S?dz?, ?e niektóre babole zostan? naprawione wraz z nadej?ciem nowych patce, nad którymi nieustannie pracuj? twórcy. Mimo wszystko, osoby, które nab?d? Gothic III nie powinny ?a?owa? wydanych pieni?dzy, gdy? trzecia cz??? pi?kna i cudna gra, któr? warto mie?, a dla ka?dego fana serii czy chocia? gier cRPG, to pozycja obowi?zkowa.