Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Projektowanie postaci
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 16:49
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Artyku? ten wprowadzi Was w kulisy tworzenia postaci do gry. Orkowie np. S? wynikiem d?ugoterminowego procesu projektowania. W Styczniu 2004r, zosta?em wprowadzony przez naszych projektantów w historie tworzenia Gothic 3 po raz pierwszy. Mia?em pe?n? swobod? nad eksperymentem, obejmuj?cym tworzenie unikatowego wygl?du Orków.

 

Moim celem by?o stworzenie czego? unikatowego. Nie chodzi?o tu bowiem o wieczne powielanie stereotypów zwyczajnych projektów Orka takiego np. Jaki zosta? umieszczony we W?adcy Pier?cieni. Nasz zespó? ma wielkie plany w zwi?zku z Orkami w Gothic 3 i ich rol? w nowej cz??ci gry.

Na pocz?tku skupi?em si? na kszta?cie czaszki i tworzeniu mnóstwa szkiców. Próbowa?em wyobrazi? sobie jak Orkowie mogli ewoluowa?. My?l?, ?e wybrzuszone czo?o i wystaj?ca szcz?ka s? jedynymi pozosta?o?ciami z tamtego okresu projektowania.

W tym samym czasie zaje?em si? tworzeniem zbroi. Podoba?y mi si? kombinacje skórzanej wikliny i naturalnej synchronizacji. To pozwala wyró?ni? si? Orkom, na tle ludzkich spo?eczno?ci i podkre?li? ich w?asn? kultur? i tradycje.

Bokobrody, aktualnie mile widziany produkt uboczny procesu projektowania czaszki, okaza?y si? by? bardzo u?yteczne. Pomagaj? ukry? po??czenie pomi?dzy szyj? i g?ow?, które wynik?o z naszych pojedynczych linii g?owy.

Po tym jak wszystko rozwi?za?em dla mojej pe?nej satysfakcji i my?la?em, ?e stworzy?em oryginalny i ?wie?y projekt, namalowa?em par? ilustracji i po??czy?em te wszystkie elementy projektu razem. I oczywi?cie… by?em w b??dzie.

Projektanci gry mieli wiele powodów ?eby nazwa? projekt "interesuj?cym" (co znaczy - "blisko - ale nie dok?adnie to") i - co za przykro?? - wszyscy mieli s?uszno??. Szybko zrozumia?em, ?e musz? zacz?? wszystko od nowa.

Wiele dni (i wiele bazgrania) potem, pojawi?em si? z nowym kszta?tem czaszki. Potrzebowa?a troch? mniejszych poprawek jak na przyk?ad sp?aszczenie czo?a, ale nowa czaszka spe?ni?a wszystkie wymagania. Mój nowy projekt zbroi tak?e zadowoli? moich wspó?pracowników. Wszyscy si? zgodzili, ?e by?a wystarczaj?co unikalna i w tym samym czasie pozwoli?a nam pracowa? nad nowym aspektem w spojrzeniu: Orkowych zdolno?ci bojowych. Ten element jest nowy w Gothic 3 i wymaga ogromnych zmian projektu.

Jednak?e, nie doceni?em wielkiej swobody mojej ilustracji oferowanej artystom 3D. Dlatego stworzyli model 3D mojego "Orczego wojownika" bazowanego na ich interpretacji i pierwszy test wykonania zademonstrowa?, ?e by?o tam ci?gle troch? miejsca na ulepszenie.

 

 

To doprowadzi?o do ko?cowego wygl?du jaki mamy teraz. I je?eli spojrzysz uwa?nie, mo?esz wyra?nie rozpozna? niektóre elementy Orkowego charakteru i ich zbroja, która przypomina oryginalny projekt z Gothica 1 i 2. Ten przyk?ad pokazuje ile wysi?ku w?o?yli?my w projekt pojedynczych elementów w kolejno?ci tworzenia charakterystycznego stylu Gothica.