Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Bogowie
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 22:42
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Jak w ka?dej porz?dnej grze z gatunku cRPG, tak i w Gothicu nie mog?o zabrakn?? potocznych wierze?. Ca?a hierarchia bogów dzieli si? na trzy ?wi?tobliwo?ci. Do ka?dego z nich przypisano charakterystyczn? grup? magów - kap?anów.

Innos

 

Bóg ognia, pokoju i sprawiedliwo?ci. Toczy on odwieczn? wojn? ze swoim bratem - Beliarem, który w przeciwie?stwie do Innosa preferuje z?o i niepokój. Ziemskimi przedstawicielami bóstwa s? magowie Ognia. Innos swoj? opiek? obj?? równie? paladynów - ?wi?tych wojowników, dbaj?cych o pokój na ?wiecie, dzia?aj?cych w s?u?bie swego boga.


Adanos

Jest on bogiem równowagi. Obejmuje piecz? nad walk? pomi?dzy jego dwoma bra?mi, Innosem i Beliarem. Jego symbolami jest woda i wszystkie jej skupiska na ziemi. Magowie Wody s? lud?mi szczególnie powi?zanymi z tym bóstwem. Podobnie jak Adanos, s? symbolem równowagi.

Beliar

Jest on symbolem z?a i zniszczenia. Odwiecznie toczy on wojn? ze swoim bratem, Innosem. Jego wyznawców okre?lamy mianem nekromantów, do których zalicza si? g?ównie Xardas.

?ni?cy

Z?y demone powo?any do ?ycia przez samego Beliara. Jego wyznawców mo?emy spotka? w pierwszej cz??ci gry na terenie bagna, gdzie mie?ci si? obóz bractwa ?ni?cego. Wierzyli oni, i? demon którego wyznaj? uwolni ich z pod bariery otaczaj?cej ca?? koloni? karn?. Pod koniec pierwszej cz??ci przygód naszego bohatera, b?dziemy musieli wygna? ?ni?cego ze ?wiata ludzi.

Histori? bogów najlepiej zdaje si? opisywa? opowiadanie Vatrasa w drugiej cz??ci gry, gdzie wyk?ada on nauki dotycz?ce Beliara, Adanosa oraz Innosa.

"...Ale Beliar nie znosi? widoku ?wiat?a i niszczy? wszystko, co Innos stworzy?. Ujrza? wtedy Adanos, ?e w ten sposób nic nie mo?e istnie? na ?wiecie - ani jasno??, ani mrok. Stan?? wi?c mi?dzy swymi bra?mi i próbowa? pojedna? ich mi?dzy sob? - jednak?e bez skutku. Ale tam, gdzie stan?? Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli ?adnej w?adzy. W miejscu tym ?ad i chaos wspó?istnia?y w harmonii - Tak o to powsta?o morze. A z morza wy?oni? si? l?d, a na l?dzie powsta?o wszystko to, co ?ywe… Ro?liny i zwierz?ta, wilki i owce, a na samym ko?cu powstali ludzie. Adanos cieszy? si?, ze wszystkiego, co wówczas powsta?o, a sw? mi?o?ci? darzy? jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara by? tak wielki, ?e przemierzy? on ca?? Ziemi?, by znale?? besti?. A gdy do niej przemówi?, sta?a si? ona jego s?ug?. Beliar tchn?? w ni? cz??? swej boskiej mocy, by mog?a zniszczy? ca?? Ziemi?. Ale Innos podpatrzy? czyn Beliara i przemierzy? Ziemi?, by znale?? cz?owieka. A gdy do niego przemówi?, ten sta? si? jego s?ug?. Innos tchn?? w niego cz??? swojej boskiej mocy, by móg? on naprawi? szkody wyrz?dzone przez Beliara. Wtedy zwróci? si? Beliar do innej istoty, ale Adanos zes?a? pot??n? fal?, która zmy?a j? z powierzchni Ziemi. Ale wraz z ni? odesz?y tak?e drzewa i zwierz?ta, wi?c Adanos wielce si? zasmuci?. I rzek? wreszcie do swych braci – „Nigdy wi?cej nie postanie wasza noga na mojej Ziemi, bo jest ona ?wi?ta i pozostanie taka na wieki”. Ale cz?owiek i bestia nie zaprzestali wojny na Ziemi Adanosa i p?on?? w nich gniew ich bogów. A cz?owiek pokona? besti?, która wróci?a do królestwa Beliara. I zobaczy? Adanos, ?e prys?a równowaga mi?dzy ?adem a chaosem i zakl?? Innosa, by ten odebra? cz?owiekowi sw? bosk? moc. A Innos w swej m?dro?ci tak uczyni?. Ale Adanos obawia? si?, ?e pewnego dnia bestia powróci na Ziemi?. Dlatego uprosi? Innosa, by ten zostawi? cz??? swojej mocy na Ziemi, aby pewnego dnia przywróci? j? cz?owiekowi. A Innos w swej m?dro?ci tak uczyni?."