Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Klany
napisał: Sir Olo, dnia 12.04.2011 21:50

Klan stanowi grupa ludzi którzy wywodz? swe pochodzenie od wspólnych przodków. Odczuwaj? oni dum? z przynale?no?ci do swej grupy i wykazuj? jedno?? we wszelkich sprawach. Wielu cz?onków wykonuje wiele zada? razem jednak ka?de z nich posiada w?asn? nazw?, wszystko jest odpowiednio uporz?dkowane i ka?dy wie co ma robi?. Na koniec dochodzi sprawa wspólnej tradycji oraz wyznania opartego na mitach lub wierzeniach.

klany_001

W trzeciej cz??ci gry napotkamy si? na trzy Klany znajduj?ce si? na mro?nej pó?nocy, a s? to kolejno Klan Wilka, M?ota i Ognia. Nordmarczycy wybudowali swe siedziby na wysokich i niedost?pnych lodowych szczytach otoczonych przez w?wozy i urwiska. Nawet tocz?ca si? wojna z Orkami którzy okupuj? pobliskie tereny nie wywo?a?a gwa?townych zmian w trybie ?ycia mieszka?ców.

klany_002

Klany Wilka i M?ota istnia?y jeszcze d?ugo przed wielk? powodzi?, natomiast Klan Ognia jest najm?odszy. Za?o?y? go w?drowiec z dalekiego po?udnia zwany Akascha. Posiada? on artefakt Adanosa którego nie zd??y? z?o?y? w jednej z pi?ciu ?wi?ty?. Niebawem po przybyciu wyruszy? wraz z towarzyszami aby za?o?y? Klan wyznawców Innosa nazwany pó?niej Klanem Ognia. Ludzie którzy najbardziej przys?u?yli si? swoim Klanom zostali pochowani w rozrzuconych po ca?ej krainie grobowcach, a przed ?mierci? stworzyli oni kamienie przodków dzi?ki którym mo?na by?o w przysz?o?ci zdoby? ich moc, w ten sposób pragn?li pomaga? swym towarzyszom nawet po ?mierci.

klany_003

Zasadniczo wszystkie Klany s? do siebie bardzo podobne jednak ka?dy specjalizuje si? w innej dziedzinie, mo?na nawet wysnu? wniosek ?e s? od siebie uzale?nione a po upadku jednego inne by nie przetrwa?y. Ka?dy osada posiada swego przywódc? który zajmuj? najwy?ej po?o?ony dom w osadzie. Nast?pn? wa?n? osob? jest Kwatermistrz który gromadzi wszystkie dobra które uda si? zdoby?, on tak?e rozdziela prac? oraz prowadzi handel z innymi Klanami i lud?mi z zewn?trz. Ca?? reszt? stanowi? zwykli Mieszka?cy.

klany_004

Klan Wilka zawdzi?cza sw? nazw? oswojonym Wilkom Lodowym które razem z lud?mi zamieszkuj? osad?. Mieszka?cy wyspecjalizowali si? w dziedzinie ?owiectwa i dzi?ki polowaniom zdobywaj? mi?so oraz skóry które s? cz?stym przedmiotem handlu. Wielu spo?ród My?liwych wypuszcza si? daleko na pustkowia Nordmaru dlatego posiadaj? wiele cennych informacji.

klany_005

Klan M?ota zosta? wybudowany na ogromnej kopalni rudy. Tutejsi Wytapiacze Rudy, a zarazem najlepsi Kowale na ?wiecie od wielu wieków wydobywaj? tu cenny kruszec oraz przetapiaj? go w wielkim piecu na sztabki czystej magicznej rudy. Piec przez który przep?ywa p?ynna lawa sta? tu jeszcze przed wybudowaniem osady. Z zakupionych skór oraz magicznej rudy produkuje si? tutaj doskona?e pancerze które chroni? przed zimnem oraz or?? doskona?y który godni s? nosi? tylko królowie i najwi?ksi bohaterowie.

klany_006

Klan Ognia jak ju? wcze?niej zosta?o wspomniane zosta? za?o?ony przez najwybitniejsze postacie ówczesnego Nordmaru. Za?o?yli oni sw? osad? w pobli?u Klasztoru Magów Ognia gdzie w przesz?o?ci Innos objawi? si? ludzko?ci. Przyjmuj?c wiar? w Boga Ognia stali si? jego wojownikami, a p?omie? ich wiary nigdy nie zagas? w ich sercach. Oprócz Innosa Klan posiada jeszcze jedn? tradycj?, a mianowicie Orków. Specjalnie wyszkoleni wojownicy od zawsze z powodzeniem walczyli z naje?d?cami, a w obliczu narastaj?cego zagro?enia nie zamierzaj? czeka? na ruch ze strony przeciwnika lecz mo?na by? pewnym i? poczyni? odpowiednie kroki aby wyp?dzi? Orków ze swej krainy.

klany_007