Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zapowied? z 2006 roku
napisał: Isentor, dnia 20.07.2011 15:32

Nie sk?ami?, je?eli powiem, ?e Gothic jest jedn? z najlepszych gier RPG ostatnich lat, a ju? na pewno najoryginalniejsz?. Pocz?tkowo produkcja ?ci?le niemiecka, wydana jedynie na tamtejszym rynku. Po spektakularnym sukcesie w Niemczech stworzono wersj? angielsk?, która zacz??a zdobywa? sobie grono zagorza?ych fanów na ca?ym ?wiecie. Gothic, pomimo wielu niedoróbek, technicznych b??dów i potkni??, zjedna? sobie wielu za spraw? wci?gaj?cej, wielow?tkowej fabu?y, ?wietnego systemu walki, szczypty humoru, ca?kiem niez?ej grafiki i wreszcie, niesamowitej atmosfery. Mnie samego przyku? do monitora na wi?ksz? liczb? roboczogodzin ni? wszystkie RPG z BioWare razem wzi?te...

Takie mamy ju? czasy, ?e sukces wykorzystuje si? do maksimum. Gdy gra dobrze si? sprzedaje, mo?emy by? pewni, ?e za jaki? czas na pó?kach pojawi si? jaki? jej dodatek, a mo?e, tak jak w przypadku Gothic, od razu cz??? druga. Tym razem jednak zbytnio sarka? nie b?d?, bo tak naprawd? z?o?? mog?aby mnie bra? dopiero gdyby nie powsta? Gothic II...

"Dwójka" zaczyna si? tam, gdzie ko?czy si? "jedynka". ?ni?cy dosta? czap?, trz?sienie ziemi zniszczy?o Barier?, wi??niowie z Kolonii stali si? wolni (i zaraz z tej wolno?ci skorzystali, daj?c nog? z dawnego wi?zienia). Niestety, ten, który by? sprawc? tych dramatycznych wydarze?, leg? pod gruzami podziemnej ?wi?tyni orkowego demona. Na szcz??cie nasz bohater o d?wi?cznym imieniu "Nie obchodzi mnie, jak masz na imi?", tudzie? "Twoje imi? jest niewa?ne" prze?y? w labiryncie mrocznych korytarzy. Przez wiele tygodni ?ywi? si? tylko jakim? nienazwanym orkowym paskudztwem (którego i tak nie mia? za wiele), wychud?, zmarnia?, statystyki mu spad?y, cechy skurczy?y si? do poziomu wyj?ciowego... Jakby tego by?o ma?o, nasz nienazwany bohater dosta? przypadkiem w ?eb ca?kiem sporym kamieniem, co spowodowa?o amnezj?! Teraz ju? nawet on nie zna swego imienia, nie mówi?c o nabytych w kolonii umiej?tno?ciach. B?dzie musia? wszystkiego uczy? si? od pocz?tku, oczywi?cie, je?eli uda mu si? jakim? cudem wydosta? z zasypanej ?wi?tyni...
Tymczasem Myrtania trwa w chaosie. Wojska króla Rhobara, pozbawione rudy wydobywanej w Kolonii, a co za tym idzie, tak?e nowej broni i dobrych zbrój, coraz gorzej radz? sobie z zaciskaj?cymi p?tl? wokó? królestwa klanami orków. Jakby tego by?o ma?o, po kraju grasuj? zbiegowie z Kolonii. Wybitnie nieweso?a sytuacja. Król postanawia najpierw poradzi? sobie z wrogiem zewn?trznym, jednak do wykonania tego planu potrzebna jest ruda. W desperackiej misji, jeden z paladynów królewskich, lord Hagen, razem z setk? najwierniejszych ?o?nierzy, wyrusza ostatnim okr?tem z pot??nej niegdy? myrta?skiej floty do doliny Khorinis, aby znów uruchomi? kopalnie.

Tak to si? mniej wi?cej zaczyna. Nasz bohater dzi?ki sprytnemu zabiegowi z amnezj?, jest znów cieniasem, którego dopiero trzeba podpa??. W trakcie tego pasienia b?dzie mia? szans? uratowa? króla i królestwo (ewentualnie tylko to drugie, w ko?cu król skaza? nas na odsiadk?, nie?). Jak? ku temu drog? obierze - zale?e? b?dzie tylko od nas, fabu?a bowiem skonstruowana b?dzie tak samo jak w "jedynce", to znaczy nieliniowo i wielow?tkowo. Rzecz jasna b?dzie bardziej skomplikowana, ale to zrozumia?e, je?eli wzi?? pod uwag? fakt powi?kszenia si? obszaru gry prawie czterokrotnie (przy takich odleg?o?ciach w wi?kszej cenie zapewne b?d? napoje przyspieszaj?ce i zwoje teleportacyjne...). Mapa obejmowa?a b?dzie ca?? Myrtani?, w ko?cu poogl?damy prawdziwe miasta, a i krajobraz przestanie by? typowo górski...
Je?eli wi?kszy obszar, to pewnie te? wi?cej luda, nie? No i zgadza si?. W pierwszym Gothicu mieli?my szans? spotka? na swej drodze prawie setk? bohaterów niezale?nych (i ze dwa razy tyle bezimiennych cieciów), w cz??ci drugiej b?dzie tych NPC`ów ponad pi?ciuset! Nie?le, co? Przyrost geometryczny. Bohaterowie niezale?ni nab?d? te? wi?kszej samodzielno?ci. Nie b?d? ju? kuk?ami czekaj?cymi a? do nich zagl?dniemy, racz?cymi nas ci?gle tymi samymi tekstami. Do tego jeszcze reagowa? b?d? na nasze dzia?ania - b?d? si? do nas odnosi? na podstawie tego, co o nas s?yszeli, czyli naszej reputacji (jednak?e nie b?dzie takiego wspó?czynnika). Nie b?dzie si? da?o okra?? ka?dego domu w miasteczku, a potem przyja?nie gaw?dzi? z burmistrzem...

Zmiany nast?pi? tak?e w naszym bohaterze, a raczej w umiej?tno?ciach, które b?dzie móg? naby?. W ko?cu b?dzie mo?na wyku? sobie miecz z prawdziwego zdarzenia, namiesza? w?asn? mikstur? czy te? opracowa? swój czar. Magii zreszt? b?dzie o wiele wi?cej ni? poprzednio, bo czeka? b?dzie na nas a? siedem kr?gów zakl??. Trudniej tak?e b?dzie si? wzbogaci? z?odziejskim sposobem - kradzie? b?dzie bardziej skomplikowana, ale nie niemo?liwa.

Nie wszystkie usprawnienia w Gothic II tycz? si? strony fabularnej. Tak?e w sprawach technicznych zajdzie si? kilka zmian na lepsze. Podobnie? gra wyd?wignie si? na wy?szy poziom muzyczny - wi?cej b?dzie w niej do s?uchania. Wi?cej b?dzie te? do ogl?dania i wszystko b?dzie o wiele ?adniejsze. Pi?ciokrotne zwi?kszenie liczby wielok?tów na modelach obiecuje nam niezapomniane wra?enia wizualne (oraz konieczno?? upgrade`u sprz?tu). Pojedynki szermiercze powinny wgniata? w fotele, bo wszystkie ruchy i ciosy zer?ni?to za pomoc? motion capture z walk "na ?ywca" (na ko?cu gry podobno ma pojawi? si? napis: "w czasie produkcji nie skrzywdzono ?adnego cz?onka bractwa rycerskiego").

Ko?cz?c t? zapowied? powiem tylko jedno. Je?eli kto? nie gra? w Gothica i, o zgrozo, nie zagra te? w Gothica II, to nie mo?e si? nazywa? znawc? komputerowych rolplejów. I tyle.