Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Tereny Khorinis
napisał: Ikk, dnia 20.05.2011 14:39
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Tereny Khorinis

Opisy postaci które spotkasz w krainie Khorinis:

Lester
Nowicjusz z by?ego obozu Sekty. Trafi? do Kolonii dwa lata przed Bezimiennym, wcze?niej by? czeladnikiem Constantina z Khorinis.Teraz b??ka si? po lasach i w ko?cu trafia do Xardasa. Mo?e p?yn?? na Dwór Irdorath. Jego cech? charakterystyczn? jest tatua? na twarzy, oraz wielkie zami?owanie do bagiennego ziela.

Xardas
By?y Arcymag kr?gu Magów Ognia, oddali? si? jednak od Innosa by zg??bia? nauki Nekromancji. To on pomaga nam w naszej w?drówce, oraz wskrzesza Bezimiennego. Jest mistrzem magii Przywo?ania. Nie jest on jednak dobrym charakterem, pomaga tylko wtedy gdy widzi zysk dla siebie. Charakteryzuje si? szat? mrocznych sztuk, jest bardzo tajemnicz? postaci?. Chodz? s?uchy, i? jest on niewidomy.

Niclas
Mieszka na p?askowy?u na po?udnie od latarni morskiej. Samotnie poluje na zwierzyn?, prowadzi taki tryb ?ycia, gdy? ?atwiej mu jest walczy? o przetrwanie w puszczy, ni? zarabianie w mie?cie. Uczy celno?ci w strzelaniu z ?uku.

Grom
Rozbi? sza?as pomi?dzy farm? Onara a legowiskiem trolli. Nied?ugo potem niedaleko niego ukrywaj? si? zbuntowani farmerzy Bengara. Bardzo doskwiera? mu g?ód, dopóki Bezimienny nie przyniós? mu ?ywno?ci. Jest jednym z nielicznych, którzy potrafi? wyci?? serce zdobyczy

Dragomir
My?liwy, który mieszka w obozowisku niedaleko gospody Pod Martw? Harpi?. Sam mówi ?e obóz zaj??, poniewa? ten by? opuszczony, a nie by?o go sta? na nocleg w gospodzie.


Lobart
Jeden z w?a?cicieli ziemskich. Wyra?a swoje niezadowolenie zwi?zane z wysokimi podatkami na rzecz króla. Mo?emy wykonywa? u niego kilka zada? dzi?ki którym kupimy taniej strój farmera, przepustk? do miasta Khorinis.

Maleth
Pasterz oraz pracownik Lobarta mieszkaj?cy na jego farmie. Mo?emy pomóc mu z bandytami niedaleko farmy.

Vino

Jeden z farnerów Lobarta. Prosi nas o przyniesienie butelki wina, prowadzi? kiedy? ukryt? bimbrowni?.



Akil
Kolejny z w?a?cicieli ziemskich. Podlega najemnikom, dwóch opiekuje si? jego farm?. Ma z nimi cz?sto problemy, pó?niej tak?e z bandytami.

Engardo
Jeden z najemników okupuj?cych farm? Akila.

Alvrez
Kolega Engarda, stacjonuje z nim na farmie Akila.

Randolph
Farmer Akila. Mo?e bra? udzia? w pojedynku pijackim z Rukharem.


Bengar
Nast?pny z w?a?cicieli ziemskich. Prosi nas o odnalezienie Malaka, który uciek? z farmy z powodu ataków dzikich bestii.

Malak
Pracownik Bengara. W III rozdziale ucieka z farmy z reszt? farmerów.

Sekob
Kolejny z w?a?cicieli ziemskich. Zalega z czynszem dla Onara. Ca?e dnie sp?dza u siebie w domu. Jest cz?owiekiem nerwowym, niecierpliwym i sk?pym. Sekob mia? za zadanie przechowa? ksi?g? "Dwór Irdorath", któr? powierzy? mu nekromanta Xardas. Rodzina nie ma o nim dobrego zdania, co udowadnia ucieczka jego syna i ?ony.


Orlan
W?a?ciciel gospody „Pod Martw? Harpi?”. Jego karczma jest jedn? z najwi?kszych na ca?ej wyspie, znajduje si? w centrum wyspy. To ulubione miejsce przesiadywania farmerów, tym bardziej, ?e mo?na tam wynaj?? pokój za 50 sztuk z?ota.

Rukhar
Do niedawna farmer Onara, postanowi? jednak przepi? wszystko co ma. Szuka przeciwnika do alkoholowego pojedynku.

Miasto Khorinis


Lothar

Jest pierwsz? osob?, która spotyka Bezimiennego w mie?cie. Zapoznaje go z zasadami panuj?cymi w mie?cie Khorinis. Jest szorstki i opryskliwy. Nie wierzy w s?owa Bezimiennego, gdy ten ostrzega go przed smokami. Po rozmowie z bohaterem idzie do górnego miasta. W III rozdziale Lothar zostaje zamordowany przez poszukiwaczy, chocia? wszyscy my?l?, i? zrobi? to kowal z farmy Onara - Bennet.

Rupert
Czeladnik Mattea. Sprzedaje ci ?ywno??

Matteo
Jeden z rzemie?lników.Sprzedaje ci bro? i pancerz ze skóry. Pomaga ci zosta? obywatelem je?li pomo?ecie mu w sprawie z Gritt?.

Bosper
?ucznik. Jeden z rzemie?lników daje ci swoje pozwolenie na zostanie obywatelem i przyjmuje na czelednika za 6 wilczysch skór. Uczy cie skórowania zwierz?t. Gdy jeste? jego czeladnikiem to mo?esz mu sprzedawa? skóry po normalnej cenie.

Thorben
Stolarz. Wujek Gritty. Za 200 sztuk z?ota uczy cie otwierania zamków (najpierw trzeba jednak wype?ni? questa z Gritt?). Nie mo?e przyj?? ci? na czeladnika. Swojego pozwolenia udziela za b?ogo??awie?stwo Vatrasa i Darona.

Harad
Kowal uczy kowalstwa i zwi?ksza si?e do 50. Mo?e cie przyj?? na czeladnika je?li sie mu przyniesie bro? Orka. (takie same warunki na pozwolenie.)

Brian
Czeladnik Harada mo?eci sprzeda? metalowe pr?ty.

Constatino
Alchemik. Pozwolenia udziela bez wi?kszych ceregieli, ale ?eby zostac jego czeladnikiem nale?y przynie?? mu zió?ka. Uczy alchemii.

Valentino
Cham o kompleksie narcyza.

Vatras
Mag Wody. Zwi?ksza mane. Pomaga przy sprawie z okiem Innosa. Mo?na go wzi??? na statek.

Daron
Mag Ognia. Jedyny z niego po?ytek to ofiary zwi?kszaj?ce na sta?e statystyki oraz pomoc przy quescie od Thorbena.

Zuris
Zielarz. Daje informacje gdzie mo?na znale?? zio?a dla Constanina.

Canthar
Sprzedawca. Daje ci Questa usuni?cia Sary.

Sara
Sprzedawczyni. Mo?na j? wsadzi? za kratki.

Abuyin
Daje ci tyto? do przeróbki umie przepowiada? przysz?o??.

Hanna
W?a?cicielka gospody "Pod senn? sakiewk?".

Lares
Znajomy z pierwszej cz??ci. Zwi?ksza zr?czno??. Mo?e zaprowadzi? na Farme Onara.

Bromor
W?a?ciciel "Czerwonej Latarni".

Cassia
Przywódczyni gildii z?odzieji. Uczy kradzierz kieszonkowej i zwi?ksza zr?czno?? do 90.

Ramirez
Cz?onek gilidii z?odzieji, uczy otwierania zamków.

Josper
Cz?onek gilidii z?odzieji, uczy skradania

Kardif
Cz?onek gilidii z?odzieji spredaje wytrychy i informacje, w?a?ciciel gospodu w dzielnicy portowej.

Moe
Dziwna osoba chce cie okra?? przed wej?ciem do Tawerny.

Lord Andre
Dowódca stra?y. Mo?e cie przyj?? do stra?y na dwa sposoby znalezienie i zdemaskowanie gildii z?odzieji, zostanie obywatelem. Jemu trzeba mówi? o przest?pcach i p?aci? za nie kary.

Wulfgar
Cz?onek stra?y, uczy walki na miecze.

Mortis
Cz?onek stra?y, zwi?ksza si?e cz?onkom stra?y.

Peck
Cz?onek stra?y wydaje bro? stra?nikom (nowym).

Diego
Kumpel z pierwszej cz???i. Zwi?ksza zr?czno?? i uczy otwierania zamków. W Khorinis od 3 rozdzia?u.

Garvel
Buduje statek by uciec z Wyspy.

Brahim
Kartograf.

Górne Miasto
Gerbrant
Bandyta by?y wspólnik Diego.

Fernando
Daje ci quetsa: Co sie dzieje z rud?.

Salamon(czy jako? tak)
Alchemik

Cornelius
Zdrajca. K?amie w sprawie kowala Benneta. Potem ucieka z Miasta

S?dzia
S?dzia który skaza? nas na do?ywotnie wydobywanie rudy w pierwszej cz?sci Gothica. Pod?y typ ;-).

Lord Hagen
Dowódca Paladynów. Daje ci Questa: Dowody(udowodnienia obecno?ci smoków)


Górnicza Dolina

Opisy postaci z Górniczej Doliny.

Diego
Sprytny i zr?czny cz?owiek. Od niego dostajemy informacje o rudzie Silvestra. Kiedy? by? Cieniem, a teraz ma zamiar wróci? do Khorinis. Prosi nas o przyniesienie mu z?ota i zaniesienie listu do by?ego szefa, a potem uczy nas zr?czno?ci do 100. Na Dworze Irdorath uczy nas Otwierania zamków (je?li jeszcze nie umiesz), ?uków do 100%.

Brutus
Na zamku pomaga zwi?kszy? si?? do 75. Prosi ciebie te? o odnalezienie Dena (jego cia?a;-)) i zabicie chrz?szczy. Je?li jeste? Magiem to on b?dzie op?tany.

Keroloth
Szkoli ch?opców w walce or??em. Ciebie mo?e podszkoli? do 60% w oby dwóch typach broni. Prosi ciebie o odnalezienie jego sakiewki. Po rozmowie z nim Udar mo?e ciebie uczy? Kuszy do 30%.

Udar
Najlepszy kusznik na zamku (oprócz mnie:-)) Oprócz tego co wy?ej wymienione musisz powiedzie? ?e ty jeste? najlepszy, aby ciebie wyszkoli? do 30% w Kuszach. Prosi o odnalezienia Sengratha.

Parcival
To on przydziela? ludzi do wydobycia rudy. Potem uwa?a ci? za zdrajc? (je?li otworzysz bramy zamku).

Orik
Doradca strategiczny Garonda. Daje ci informacj? o smokach i prosi o zabici? Hosh-Paka.

Gestath
Najlepszy my?liwy w grze. Mo?e ciebie nauczy?: Róg Smoczego Z?bacza, J?zyk Ognistego Jaszczura, P?ytki Pe?zacza, a tak?e w IV rozdziale: Smocze ?uski i Smocza Krew. Powie nam ?e Wilk mo?e zrobi? Pancerz z P?ytek Pancerzy Pe?zacza.

Fajeth
Nadzoruje wydobycie rudy w jednej z kopalni. Prosi nas o wybicie Z?baczy, a potem daje informacj? o rudzie.

Marcos
Kolejny nadzorca z kopalni. Chcia? dotrze? do zamku z paroma skrzyniami rudy, jednak utkn?? w chatce Cavalorna, a raczaj za ni?.

Talbin
My?liwy, który za kawa?ek sera nauczy Bezimiennego przydatnych umiej?tno?ci my?liwskich np. Usuwanie Serc,Rogi Cienistwora,Pazury i Zdzieranie Skór.Potem chce da? nog? z doliny.

Tandor
Zaopatrzenie w bro? na zamku. Je?li jeste? stra?nikiem miejskim da ci nawet dobr? bro? (?adn? do sprzedania:-).

Gerold
Pilnuje wi?zienia.Prosi ciebie o przyniesienie czego? do jedzenia.

Engrom
Zaopatruje w jedzenie i inne przedmioty. Prosi ciebie o przyniesienie 24 kawa?ków mi?sa.

I ci którzy w Górniczej Doline b?d? dopiero od IV rozdzia?u:

Biff
Mo?e ci pomaga? za drobn? sumk?:-) Równie? mo?emy go zabra? do Dworu Irdorath.

Hokurn
Uczy za 300 sztuk z?ota do 100% or??ów.

Godar
Je?li jeste? ?owc? Smoków to za 1000 sztuk z?ota uczy ciebie oprawia? zwierz?ta (równie? smoki). Naprzyksza si? za to ?e go zamkneli.

Angar
Kiedy? by? ochroniarzem Y'Beriona, a po rozpadzie Bractwa chcia? przysta? do ?owców Smoków. Prosi ciebie o znalezienie jego amuletu. Angara mo?esz wzi??? do Dworu Irdorath. B?dzie jedynym który b?dzie ci pomaga? w walce.

Jan
Kowal. Musisz za niego por?czy? u Garonda aby zacz?? pracowa?.

Feros
Od IV rozdzia?u na zamku. Po odnalezieniu jego miecza uczy ciebie Zr?czno?ci i Si?y do 70. Pu?ci? w obieg plotk?, ?e król nie ?yj?.(nie ufaj we wszystko co us?yszysz:-))

Rethon
Kolejny ?owca Smoków na zamku. Sprzedaje do?? dobre bronie.

Cipher & Rod
Tych dwóch ?owców Smoków lubi? najbardziej. Pomagaj? nam zabi? Pandrodora.

Sylvio & Bullko
Za? tych dwóch nie lubi?. Sylvio prosi nas o zabicie dwóch Lodowych Golemów (mo?e te? obieca? 1000 sztuk z?ota,ale nie zap?aci). A po ?mierci Finkregha (nie tego ze Strefy, chodzi o lodowego smoka) oni chc? nas zabi?.

Oraz wprawdzie nie ludzie, ale z imionami:

Hosh-Pak
Jeden z wa?niejszych szamanów orków. Orik prosi nas o jego zabicie. Równie? ko?o jego namiotu Feros zgubi? miecz.

Ur-Shak
Nasz przyjaciel z G1. Spotykamy go nad kopalni? Fajetha. Po ?mierci Hosh-Paka, obejmuje dowództwo nad orkami i odwraca si? od nas. Jednak zachowuje troch? przyja?ni wobec nas i nie atakuje nas.

Klasztor

Opisy postaci które spotkasz w klasztorze Magów Ognia.

Milten
Jest naszym starym przyjacielem z G1. Przetrwa? upadek magicznej bariery. W klasztorze znajdziesz go dopiero po zabiciu smoków z Górniczej Doliny. To g?ównie dzi?ki niemu i naszemu bohaterowi Gorn wydosta? si? z wi?zienia. Milten jest tak?e cz?onkiem Zakonu Magów Ognia.

Pyrokar (Arcymag Kr?gu Magów Ognia)
Pyrokar jest przywódc? Magów Ognia, cz?onkiem ich Najwy?szej Rady i ziemskim przedstawicielem Innosa, boga prawdy, sprawiedliwo?ci i ognia. Znajdziesz go w g?ównej ?wi?tyni Magów Ognia. To on decyduje o przyj?ciu nowicjuszy, awansie na Maga Ognia, a tak?e uczy ostatniego szóstego kr?gu magi.

Sarpentes
Serpentes jest cz?onkem Najwy?szej Rady. To on da Ci jedno z trzech zada? sk?adaj?cych si? na Prób? Ognia. Oprócz tego jest niezbyt mi?ym facetem.

Ulthar
Ulthar tak jak Serpentes i Pyrokar zasiada w Najwy?szej Radzie. On równie? zleci Ci wykonanie jednego z zada? Próby Ognia.

Jorgen
By?y marynarz. Próbuje dosta? si? do klasztoru, gdy? nie ma co je??. W pó?niejszych etaach gry b?dzie móg? zosta? kapitanem twojego statku w drodze ku Dworowi Irdorath.

Pedro
Wpuszcza do klasztoru. Pó?niej jest zdrajc? i znajduje si? na Dworze Irdorath. Najemnikiem mo?emy dosta? misj? usni?cia zdrajcy.

Parlan
Prze?o?ony nowicjuszy, je?li co? przeskrobiesz to on ci? ukarze. Uczy kr?gów 1-3 i many do 200.

Gorax
Skarbnik, jemu wp?acasz 1000 szt. z?ota. Mo?na si? u niego zaopatrzy? w potrzebne rzeczy.

Opolos
Jemu dajemy owc?. Uczy nas si?y do 70 .Mo?emy przynie?? recepture Neorasa.

Babo
Nowicjusz sprz?taj?cy komnaty. Po zadaniu z Sergiem uczy nas broni dwur?cznej do 70%.

Neoras
Alchemik, je?li jeste? magiem to uczy ciebie alchemii. Równie? prosi ciebie o przyniesienie jaja smoka, receptury i 7 ognistych pokrzyw.

Marduk
Mag, spec magii lodu i pioruna.Uczy run w wymienionych kategoriach (w tym najlepszy czar B?yskawica, kr?g 4).

Sergio
Jedyny paladyn w klasztorze. Prosi ci? o zabicie Czarnego Wilka. Mo?e ciebie te? eskortowa? do Górniczej Doliny.

Karras
Uczy 4 i 5 kr?gu magii i run przywo?a?. Sprzedaje te? zwoje przemian i przyzwa?. Mo?e ci da? amulet ochrony przed poszukiwaczami.

Hyglas
Uczy run z magii ognia. Prosi o przyniesienie Boskiej Mocy Gwiazd (ksi??ka:-)) Uczy Ognistej Strza?y do zadania od Ulthara.

Farma Onara

Opisy wszystkich NPC-ów których znajdziesz na farmie Onara.

Gorn
Jest tu od treciego rozdzialu. W dawnej koloni karnej Gorn by? cz?onkiem grupy najemników dowodzonej przez Lee, któremu pozosta? wierny tak?e po upadku Bariery. Jest twardym, nieustraszonym wojownikiem. Lecz niestety zosta? zamkni?ty w zamkowym wi?zieniu. Zosta? uwolniony przez bezimiennego, jest zawsze gotowy pomóc skopa? komu? ty?ki.

Lee
S?awny genera? króla Rhobara, wygnany jednak za zdrad? (prawdopodobnie nies?usznie). Lee od Gothic I dowodzi najemnikami, których du?a cz??? pochodzi jeszcze z Nowego Obozu. Ochraniali tam Magów Wody z Saturasem na czele, którzy chcieli zniszczy? magiczn? barier? pot??n? eksplozj? wielkiego kopca rudy. Po upadku bariery Lee wraz ze swoimi lud?mi wprowadzi? si? do Onara, który w zamian p?aci? im za pilnowanie farm (szczególnie przed w?cibsk? stra??). Najemnicy przebywaj?cy na maj?tku ziemskim podzielili si?, tworz?c dwie grupy: star? i now?. Stara grupa zawiera zwolenników Lee, a nowa - Sylvia, który chce obj?? dowództwo. Lee chcia?by powróci? na kontynent i zem?ci? si? na królu oraz doko?czy? zacz?te sprawy.

Bennet
Kowal najemników, który pomo?e bohaterowi w naprawie Oka Innosa. Bezimienny pomaga mu wydosta? si? z wi?zienia. Bennet zosta? niewinnie pos?dzony o zabicie paladyna Lothara. W ca?ej grze chyba jedynie on ma niesko?czono?? stalowych pr?tów, z których mo?na wyrabia? miecze. Mo?e nauczy? naszego bohatera wyrobu or??a, a potem wykuwania magicznych mieczy. Bennet podobnie jak Harad kuje miecze z rudy jednak tylko dla najemników. Po zabraniu go ze sob? w podró? do Dworu Irdorath nauczy bezimiennego si?y do 100. Ten kowal to prawdziwa "z?ota r?czka".

Onar
Jest w?a?cicielem najwi?kszego gospodarstwa na wyspie. Odziedziczy? je po swoim ojcu. Onar jako pierwszy zbuntowa? si? przeciw rozkradaniu dobytków farmerów przez stra?ników z miasta. Do obrony swoich farm wynaj?? Najemników, którym przewodzi Lee. Po nied?ugim czasie do Onara przy??czyli si? inni farmerzy, jak np. Sekob czy Bengar. Onar jest cz?owiekiem troch? niemi?ym i nie budz?cym zaufania. Codziennie za robot? wyp?aca Najemnikom ok. 50 sztuk z?otych monet.

Buster
W G1 uczy? akrobatyki, ale teraz uczy broni jednor?cznych do 30%, ale musisz go pokona?. Je?li go pokonasz to równie? ciebie poprze. Daje misje z Rogami Cieniostwora.

Fester
Jeden z nowych najemników. Nie poprze ciebie. Prosi ciebie o pomoc w wybiciu Polnych Bestii.

Sentenza
Kolejny z nowych. Do?? silny. Po zap?aceniu 50 sztuk z?ota poprze ciebie.

Raol
Najwredniejszy z najemników. Musisz go pokona? aby ciebie popar?. Potem ciebie obra?a i jako "test" ??da skóry Czarnego Trolla.

Rod
Chocia? jest z paczki Sylvia to nam pomaga. Uczy nas dwur?cznych do 30% i pomaga nam z Pandrodorem. Poprze nas je?li ud?wigniesz jego miecz(30 si?y) lub go pokonasz.

Wilk
Jeden z lepszych przyjació? Bezimiennego. Uczy nas ?uków do 90% i p?ytki pe?zaczy. Mo?e zrobi? nam Zbroj? z P?ytek Pancerza. Mo?na go zabra? na Dwór Irdorath, je?li nie za?atwi?e? mu pracy na farmie Bengara.

Jarvis
Ze starej ekipy. Poprze nas je?li pobijemy trzech od Sylvia (Rod,Fester,Raol,Sentenza,Bullko).

Thekla
Mo?e nam da? gulasz +1 do si?y.

Sylvio & Bullko
Szef grupki najemników i jego najlepszy cz?owiek. Nie lubi? nikogo nowego. Potem s? ?owcami Smoków i chc? nas zabi?.

Cipher
Dawniej rozprowadza? Bagienne Ziele. Teraz kto? mu buchn?? paczuszk? ze skr?tami. Od niego mo?emy kupi? orkow? bro? dla Harada. Poprze nas je?li damy mu 10 ?odyg bagiennego ziela. Potem pomaga nam z zabiciem Pandrodora.

Dar
Ci?gle jara ziele które buchn?? Cipherowi i cz??? sprzeda? do Khorinis. Potem prosi nas o jakie? trofeum orkowe.

Torlof
Kolejny ze starej za?ogi Lee. Poprze nas je?li przejdziemy jego prób?. Daje nam co jaki? czas zadania. Uczy ciebie zr?czno?ci i si?y do 90. Mo?e zosta? kapitanem statku je?li otworzysz bram? zamku w Górnicze Dolinie i "zasilisz" jego konto o 2000 sztuk z?ota.

Cord
Dobry wojownik. Poprze ciebie je?li b?dziesz mia? 30% w którym? or??u. Mo?e ciebie uczy? broni do 90%.

Khaled
Sprzedaje najlepsze bronie na farmie.

Pepe
Sprzedaje owce(dla przysz?ych magów).Prosi ciebie o zabicie wilków i pobicie Bullka.