Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Gildia z?odziei
napisał: Isentor, dnia 17.06.2011 19:05

Z Gildi? Z?odzieji jest zwi?zane zadanie, które otrzymujemy od Lorda Andre dzi?ki wykonaniu go, mo?emy do??czy? do stra?y nie b?d?c czeladnikiem u ?adnego z mistrzów, ale o tym pó?niej.

 

Gildia Z?odziei w Khorinis znajduje si? w kana?ach pod miastem, aby si? do nich dosta? trzeba odebra? klucz do kana?ów od Attyly. Mo?na go otrzyma? lub odebra? si??. To czy go dostaniemy czy odbierzemy si?? zale?y od naszych kroków. Zale?y to od naszego post?powania wzgl?dem cz?onków Gildii poza kana?ami. Cz?onkowie gildii z?odzieji poza kana?ami to: Rengaru, Nagur, Halvor i Borka. Rengaru ukrad? pieni?dze kupcowi Jorze, mo?emy wsadzi? za kratki Rengara lub pu?ci? wolno. Nagur wysy?a nas by?my zast?pili zabitego przez niego pos?a?ca kupca Baltrama i przechwycili przeznaczona dla niego (Baltrama) przesy?k? i dostarczyli j? do Nagura. Mo?emy wyda? Nagura stra?nikom lub przechwyci? przesy?k? i dostrczy? Nagurowi, bardziej op?acalne jest oddanie paczki adresatowi ze wzgl?du na to ?e dostajemy wi?cej do?wiadczenia i kasy po zsumowaniu tego co dostajemy od Baltrami i od Lorda Andre. Halvor jest paserem rozprowadza zrabowane towary w mie?cie, dowiadujemy si? o tym z notatki zabranej bandytom za farm? Akila (zadanie dla kupca Hakowa), mo?emy doj?? z nim do porozumienia, dzi?ki czemu b?dziemy mogli naby? ryby z niespodziank? lub wyda? go stra?y. Borka handluje skr?tami z bagiennego ziela o tym mo?emy si? dowiedzie? dopiero, gdy przy??czymy si? do stra?y (inne gildie nie maja tego zadania i Borka zostaje na wolno?ci), je?eli zaczniemy to zadanie to najpewniej wydamy go stra?y, gdy? jeste?my stra?nikiem, drugie wyj?cie to nie robi? nic. Za ka?dego zamkni?tego cz?onka gildii dostaniemy od Lorda Andre 100 do?wiadczenia i 100 sztuk z?ota. Je?eli wybierzemy opcj? by zamkn?? wszystkich b?dziemy musieli zabi? Attyl?, je?eli wszystkich pu?cimy wolno to Attyla przeka?e nam klucz do kana?ów i wy?le nas do Cassi szefowej gildii.

Teraz mamy dwie mo?liwo?ci, niezale?nie czy dostaniemy klucz czy sobie go we?miemy sami, przy??czy? si? do gildii z?odzieji lub zabi? jej cz?onków.

 

Zaczn? od tej drugiej mo?liwo?ci, jest to opcja, która jest niezb?dna do wykonania zadania dla Lorda Andre. Po prostu zabijamy wszystkich cz?onków gildii w kana?ach, po czym meldujemy Lordowi Andre o odnalezieniu i zlikwidowaniu gildii z?odzieji. Za zlikwidowanie gildii otrzymamy 500 do?wiadczenia i 300 sztuk z?ota.

 

Je?eli chodzi o pierwsze rozwi?zanie, czyli przy??czenie si? do gildii to mamy z tego niez?e korzy?ci. Przede wszystkim mo?liwo?? nauczenia si? bardzo fajnych i przydatnych umiej?tno?ci, a mianowicie: skradanie si?, kradzie? kieszonkowa, otwieranie zamków oraz ulepszenie zr?czno?ci. Oprócz mo?liwo?ci szkolenia dostaniemy tu równie? cztery zadania, na których mo?emy, co nieco zarobi?. Na dodatek poznamy charakterystyczny znak gildii, dzi?ki któremu rozpoznamy innych cz?onków gildii, co pozwoli nam na zakup dodatkowych towarów, sprzeda? niektórych towarów po lepszych cenach czy dodatkowe informacje.

Je?eli zdecydujemy si? na do??czenie do gildii to b?dziemy musieli wykona? pierwsze zlecenie dla Cassi. Mianowicie mamy zdoby? pier?cie? alchemika Constantino, mistrza z dolnego miasta. Pier?cie? ten znajduje si? w skrzyni w jego mieszkanku, idziemy w nocy do mieszkania, zaczynamy si? skrada?, podchodzimy do kufra i otwieramy go wytrychami poczym zabieramy pier?cie? i wracamy do Cassi. Od teraz jeste?my oficjalnie przyj?ci do gildii i mo?emy korzysta? ze wszystkich przywilejów nam przys?uguj?cych, przed zadaniem zdobycia pier?cienia mogli?my ju? pobiera? nauki u cz?onków gildii.

 

Zadania dla gildii:

 

 

Krwawe Kielichy - Cassia zleca nam zadanie zdobycie sze?ciu tak zwanych krwawych kielichów oto ich lokalizacja:

1. Pierwszy kielich znajduje si? w kufrze lichwiarza Lehar w jego chacie.

2.Drugi kielich znajduje si? w kufrze Gerbranta, jego dom znajduje si? w górnym mie?cie, jest to pierwszy dom po prawej od wej?cia do górnego miasta.

3. Trzeci kielich znajduje si? w domu Valentina jego dom to drugi dom po prawej, zaraz za domem Gerbranta. Musimy zdoby? klucz od Valentina, s? na to dwa sposoby:

1) ukra?? mu klucz kradzie?? kieszonkow?

2) pobi? go jak b?dzie wychodzi? z knajpy, Coragona

Nast?pnie musimy otworzy? tajn? skrytk? - przekr?camy lamp? znajduj?c? si? na pi?trze. W tej skrytce jest skrzynia, a w niej kielich.

4. Czwarty kielich jest w ratuszu Khorinis na pi?trze w pokoju obok Corneliusa.

5. Pi?ty kielich jest w kufrze s?dziego. Wydobywamy klucz od s?dziego podobnie jak od Valentina tylko, ?e tu musimy mu go ukra??, nie mo?emy go pobi?, otwieramy skrytk? tarcz? na pi?trze schodzimy na parter otwieramy kufer i mamy kolejny kielich

6. Ostatni kielich znajduje si? w chacie obok pracowni alchemika, Salandrina. Kielich jest w kufrze, do którego klucz znajduje si? na kominku.

W ten sposób zdobywamy wszystkie sze?? kielichów, z którymi udajemy si? do Cassi i odbieramy nagrod?.

 

- Sekstans – to zadanie zleca nam Ramirez, mamy mu dostarczy? sekstans. Jedyny sekstans w dwójce posiada kamienny smok mi?dzy swoimi skarbami. Po zabiciu smoka zabieramy sekstans i dostarczmy go Ramirezowi.

 

- Skrzynia mistrza – tego zadania nie znajdziemy w swoim dzienniku zada? jest to zadanie nie oficjalne zlecane nam przez Jespera. Dostajemy od niego klucz do zamkni?tych drzwi, za którymi znajduje si? kufer z zamkiem zrobionym przez mistrza jest to najtrudniejszy do otwarcia zamek w grze oto jego kombinacja: PPPLPPPLPLPLPPLLLPPL, w kufrze jest par? ciekawych fantów (troch? z?ota, amulet i eliksir zr?czno?ci) po otwarciu kufra idziemy do Jaspera i odbieramy pochwa?? oraz punkty do?wiadczenia.

 

Cz?onkowie gildii Z?odzieji:

Cassia – szefowa gildii z?odzieji, to ona przyjmuje nas do gildii i zleca pierwsze dwa zadnia. Uczy nas kradzie?y kieszonkowej i zr?czno?ci

Ramirez – cz?onek gildii mieszka w kana?ach razem z Cassi? i Jesperem. Zleca nam zdobycie sekstansu. Uczy nas skradania si?.

Jesper - cz?onek gildii mieszka w kana?ach razem z Cassi? i Ramirezem. Uczy nas otwierania zamków i pozwala nam na spróbowanie si? z zamkiem mistrza.

Kardif – w?a?ciciel gospody „Pod Kuternog?” w dzielnicy portowej. Mo?emy od niego kupi? informacje, jedzenie i trunki, a po przy??czeniu si? do gildii równie? wytrychy.

Attyla – pos?aniec gildii. Albo zabijamy go albo odbieramy od niego klucz do kana?ów.

Rengaru – drobny z?odziejaszek, kradnie sakiewk? kupcowi Jorze tak go poznajemy. Mo?emy go zamkn?? lub pu?ci? wolno.

Borka – od?wierny „Czerwonej latarni” (domu publicznego Khorinis) handluje zielem, je?eli jeste?my stra?nikami dostajemy misje, w której zamykamy go za kratkami.

Halvor – jest paserem i sprzedawc? ryb. Mo?emy go zamkn?? lub si? z nim dogada?. Po przy??czeniu si? do gildii mo?emy u niego sprzedawa? srebra i z?ota po wysokiej cenie.

Ogrodnik – ogrodnik przy ratuszu miejskim. Udziela nam informacji, co do tajnych skrytek w domach w górnym mie?cie i sprzedaje nam zio?a.

Joe – uwalniamy go z zamkni?tej wierzy (klucz ma jeden ze stra?ników). Gdy spotykamy si? z nim troch? pó?niej w knajpie Kardifa odwdzi?cz si? nam za uwolnienie daj?c na 10 wytrychów.

Hanna – w?a?cicielka gospody „Pod Senn? Sakiewk?”. W jej gospodzie znajduje si? drugie wej?cie do kana?ów.