Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zadania
napisał: Isentor, dnia 17.06.2011 19:32

Rozdzia? 1 Zagro?enie

 1 


1. Listy go?cze
Zleca: Bandyta

Zaraz za jaskini? z goblinami zostajesz zagadany przez bandyt?. Podczas rozmowy musisz by? dla niego mi?y, lecz musisz unika? kwestii pój?cia za nim do jaskini. Bandyta wtedy porzuci ch?? zaatakowania naszego bohatera, a w dalszej rozmowie zaproponuje ci za 10 monet informacj? na temat cz?owieka, który rozsy?a listy go?cze z twoj? podobizn?. Przywódca bandytów nazywa si? Dexter, a znale?? go mo?na na po?udnie od farmy Onara w wie?y na szczycie góry. Na miejscu trzeba si? z nim rozprawi?.

2. Ubiór roboczy Lobarta
Zleca: Lobart

Lobart mo?e ci sprzeda? strój farmera, dzi?ki któremu b?dziesz móg? wej?? bezproblemowo do miasta. Gdy chcemy kupi? ubranie od razu, b?dzie nas to kosztowa?o 80 sztuk z?ota. Jednak, je?li zdecydujemy si? pomóc na farmie i wykona? pewne zadania zlecane przez pracowników farmy, kwota ta mo?e spa?? nawet do 30 sztuk.

3. Zebra? rzep? z pola
Zleca: Lobart

Na polu, obok którego stoi Lobart, musimy zebra? 20 rzep, a potem odnie?? je zleceniodawcy.

4. Zanie?? rzep? Hildzie
Zleca: Lobart

Musisz jedynie zebran? rzep? zanie?? ?onie Lobarta, która urz?duje w domu obok.

5. Patelnia dla Hildy
Zleca: Hilda

?onie Lobarta potrzebna jest nowa patelnia. Hilda daje ci 20 sztuk z?ota, za które musisz kupi? ów rzecz u Canthara, który siedzi ko?o ?cie?ki prowadz?cej do miasta. Po wykonaniu tego zadania, Hilda daje nam ka?dego dnia misk? gulaszu.

6. Za butelk? wina
Zleca: Vino

Jeden z farmerów chce, by? przyniós? mu butelk? wina. Je?eli takowego nie posiadasz, mo?esz je kupi? u kupca Canthara. W zamian za trunek, Vino mówi o nas Lobartowi same dobre rzeczy i dzi?ki temu b?dziemy mogli kupi? od niego ubranie po ni?szej cenie.

7. Futra dla Bospera
Zleca: Bosper
Jeden z czeladników, Bosper w zamian za jego pozytywny g?os u innych mistrzów chce, aby? dostarczy? mu 6 wilczych futer (je?eli chcesz wykona? to zadanie, musisz nauczy? si? u niego zdobywania trofeów – 5 PN). Zadanie ?atwo wykona?, bowiem na ca?ej wyspie roi si? od tych potworów. Warto wspomnie?, ?e ?atwym sposobem jest pój?cie z Bartokiem na polowanie, gdy? w?a?nie wtedy spotykacie równe 6 wilków, które b?dzie bardzo ?atwo zabi? z pomoc? my?liwego.

8. Matteo i Gritta
Zleca: Matteo

Na wykonanie tego zadania s? dwa sposoby: albo si??/przemoc? wyci?gasz od niej pieni?dze lub zobowi?zujesz si? wp?aci? pieni?dze za ni? (dodatkowe 50 PD). Gritta znajduje si? w budynku nieopodal sklepu Mattea. Siostrzenica stolarza jest w domu, przed którym Thorben dniami pi?uje drewno. Po wyci?gni?ciu pieni?dzy od Gritty, mo?na je równie? odda? Thorbenowi, dzi?ki czemu nauczy Ci? on otwierania zamków.

9. B?ogos?awie?stwo Bogów
Zleca: Thorben

By zdoby? g?os tego? mistrza, musisz uzyska? b?ogos?awie?stwo od Maga Wody i Ognia. Najpierw trzeba uda? si? do Vatrasa (przy rozmowie nie mo?esz go ok?ama?, inaczej nici z b?ogos?awie?stwa) i wykona? pierwsz? po?ow? zadania, a potem do Darona, który b?dzie chcia? od ciebie zap?aty za pob?ogos?awienie (ilo?? oddanego Magowi z?ota zale?y od twojego stanu sakiewki). Warto te? doda?, ?e darmowe b?ogos?awie?stwo Maga Ognia mo?na uzyska? u Isgarotha, który modli si? w kapliczce zaraz przed mostem prowadz?cym do klasztoru Magów.

10. Wielkie wyzwanie
Zleca: Harad

Kowal Harad w zamian za swój g?os chce, aby? przyniós? mu orkow? bro?. Na rozwi?zanie tego zadania na pocz?tku gry s? dwa sposoby:
a) Idziesz z Bartokiem na polowanie i zapuszczacie si? do lasu jak najdalej. Wreszcie spotkacie orka, którego my?liwy pokona bez trudu.
b) Gdy wyjdziesz przez wschodni? bram?, pod??aj ca?y czas w lewo (na pó?noc) zaraz przy murze. Po krótkich poszukiwaniach powiniene? znale?? jaskini?. W jej pierwszym pomieszczeniu powinna si? znajdowa? orkowa bro?, w dalszych korytarzach czaj? si? za? bandyci, którzy na pocz?tku gry mog? by? nie lada wyzwaniem. 

Gdy uznamy, ?e jednak znalezienie orkowej broni to za trudna sprawa, Harad mo?e nam zleci? zadanie z pokonaniem bandytów. Musimy uda? si? na plac targowy i zapyta? o szczegó?y u kupca imieniem Hakon.

11. Zio?a dla Constantina
Zleca: Constantino

Je?eli chcesz si? w przysz?o?ci zosta? alchemikiem i uczy? tej dziedziny, musisz mu udowodni?, ?e si? nadajesz. Constantino daje ci list? z zio?ami, które musisz znale??. Ca?a masa zró?nicowanych ro?lin ro?nie na ca?ej wyspie, wi?c z tym zadaniem nie powinno by? problemów. Jednak, gdy nie mo?esz wszystkiego odszuka?, poszperaj w kotlince, gdzie jest jaskinia z orkow? broni? – tam s? wszystkie ro?liny z listy prócz Królewskiego Szczawiu.
W sprawie szczawiu powinni?my uda? si? do kupca, Zurisa. Po wypytaniu si? go, gdzie Constantino szuka ów ro?liny, udajemy si? za farm? Lobarta. Troch? za kamiennym kr?giem powinien rosn?? Szczaw Królewski. Uwaga!: Szczaw pojawia si? w tym miejscu dopiero, gdy porozmawiamy na ten temat z Zurisem.

12. Rozpracowa? Gildi? Z?odziei w Khorinis
Zleca: Andre

Gdy chcesz zosta? Stra?nikiem Miejskim, a nie jeste? jeszcze obywatelem, musisz na zlecenie Paladyna Andre rozpracowa? gildi? z?odziei. 
Kryjówka z?odziei znajduje si? w kana?ach pod miastem. Jednak nie mo?esz tam wej??, bowiem na drodze stoj? ci zamkni?te na klucz drzwi, które mieszcz? si? zaraz ko?o przystani. Aby zdoby? klucz, musisz wyda? Andre jedn? z trzech osób nale??cych do szajki ów gildii: Rengaru; Nagur; Havlor. Rengaru mo?esz wyda?, dzi?ki zadaniu zlecanemu przez Jor?, w którym chodzi o odzyskanie z?ota skradzionego w?a?nie przez tego z?odziejaszka. Je?eli chodzi o Nagura, to musimy po pierwsze wydusi? od karczmarza w Porcie informacje, ?wiadcz?ce o tym, ?e Nagur poszukuje kogo? do pomocy, nast?pnie udajemy si? do niego i rozmawiamy z nim. Mówi on nam o Baltramie i jego pos?a?cu, którego niedawno zasztyletowa?. Dalsza cz??? konwersacji nie jest wa?na, musimy uda? si? do Lorda Andre, by zg?osi? ów zabójstwo, tak Nagur równie? trafia do wi?zienia. Co do Halvora, sprawa jest trudniejsza – nale?y si?, bowiem uda? do jaskini nieopodal farmy Akila, zabi? w niej wszystkich bandytów, przeczyta? „?mierdz?c? notatk?” i zagada? do sprzedawcy ryb, który okazuje si? by? pomocnikiem owej grupki z?oczy?ców. Nie pozostaje nam nic innego, jak zg?oszenie ca?ej sytuacji do organów w?adzy. Gdy ju? wydasz te trzy osoby, udajesz si? do gospody w porcie. Tam karczmarz zagaduje ci? i mówi, ?e kto? na ciebie czeka za domem sprzedawcy, Halvora. Osoba, która ci? oczekuje (Atilla) okazuje si? jednym z cz?onków gildii z?odziei i ma za zadanie zabi? ciebie. W ?aden sposób nie da si? go od tego odwie??, wi?c czeka ci? dosy? trudna walka (warto zaopatrzy? si? w zwój zamro?enia). Po pokonaniu go, zabierasz mu klucz i udajesz si? do drzwi do kana?ów. Po przebyciu korytarzy i rozmowy z cz?onkami gildii, nie pozostaje ci nic innego jak pój?? i wyda? Paladynowi Cassie. Warto jednak przed tym wykona? dla niej wszystkie zadania. Alternatyw? dla tego sposobu jest pomaganie wcze?niej wymienionym z?odziejom i pomoc im. Wówczas, równie? nasz bohater zostanie dostrze?ony, b?dziemy mieli za zadanie spotka? si? z Atilla, jednak nie b?dziemy musieli ju? z nim walczy?, jedynie porozmawia?, podczas pogaw?dki tak?e ofiaruje nam klucz do kana?ów.

13. Kupieckie z?oto
Zleca: Jora

Zdenerwowany kupiec Jora skar?y si? ci, ?e zosta? okradni?ty przez bezczelnego z?odzieja. Winowajc? okazuje si? stoj?cy nieopodal Rengaru. Zmu? go do rozmowy, a gdy zacznie ucieka?, pod??aj za nim. Uciekinier wreszcie odpu?ci i zatrzyma si? za koszarami. Tam mo?esz wymusi? od niego ukradzione z?oto, oraz przes?dzi? o jego losie (pu?ci? go wolno lub wyda? Andre). Mo?esz tak?e pu?ci? go wolno i zap?aci? za niego ca?? kwot?.

14. Bezczelny z?odziej
Zleca: Jora

Po wykonaniu poprzedniego zadania, mo?esz uda? si? do Paladyna Andre i zg?osi? mu kradzie? z?ota. Po ukaraniu z?odzieja, otrzymasz nale?yt? Ci nagrod?.

15. Najazdy bandytów
Zleca: Hakon/Harad

Zadanie te mo?na uzyska? albo od poszkodowanego kupca, lub w ramach testu od Harada. Bandyci, którzy napadli Hakona znajduj? si? w grocie mi?dzy farm? Akila, a latarni? morsk? Jacka (wystarczy i?? ca?y czas przy ?cianie po lewej strony ?cie?ki id?c w stron? latarni). We wn?trzu groty znajduje si? trzech z?oczy?ców. Po ich zabiciu, przeszukaj ca?? jaskini? i nie przegap pewnej rzeczy: ?mierdz?cej ryby. Teraz pora wróci? do Hakona i obwie?ci? mu o dobrej nowinie. Po rozmowie otwórz znalezion? ryb? i przeczytaj notatk?. Pomocnikiem bandytów i z?odziei okazuje si? handlarz ryb: Halvor. Je?eli go wydasz u Andre, zabójca Atilla zostanie wys?any, by ci? u?mierci?. Jednak, je?li mu darujesz, kupiec podaruje ci kilka przedmiotów i zgodzi si? na nielegalny handel przedmiotami ze srebra.

16. ?uk Bospera
Zleca: Bartok/Bosper/Regis

Najpierw porozmawiaj z Bosperem na temat jego by?ego czeladnika, a pó?niej porozmawiaj na temat skradzionego ?uku. Ta bro? znajduje si? w kana?ach. Pomów na jego temat z cz?onkiem Gildii Z?odziei, Jasperem. Ten pozwoli ci zabra? skradziony ?uk. Po wej?ciu przez drzwi od strony morza, skieruj si? w lewy korytarz i zabij olbrzymie szczury. Potem wejd? przez drzwi i przeszukaj skrzyni?. Prócz ?uku, znajduj? si? tam tak?e srebra, które nale?y odda? Coragonowi. 

17. Wzgl?dy Canthara
Zleca: Canthar

Po wej?ciu do miasta, kupiec Canthar siedzi na ?aweczce na placu handlowym. Prosi ci?, by? pozby? si? Sary, która podobno zaj??a jego miejsce na targu. Daje ci kartk?, któr? musisz podrzuci? handlarce podczas targowania si? z ni?.
Je?eli wcze?niej zgodzi?e? si? wzi?? glejt od Canthara, musisz to zadanie wykona? obowi?zkowo, poniewa? je?li wpakujesz go do wi?zienia, ?aden kupiec nie b?dzie chcia? z tob? handlowa?, dopóki im nie zap?acisz znacznej sumki.
Jednak, je?li nie przysta?e? na jego propozycj? na pocz?tku gry, mo?esz go wyda? Andre, a wtedy Sara z wdzi?czno?ci daje ci piracki kordelas oraz dodatkowo zyskasz 100 PD. Mo?esz tak?e wyda? Sar?, wówczas otrzymasz od Canthara nie lada nagrod? – topór marynarski.

18. Fa?szywy pos?aniec
Zleca: Nagur.

Aby otrzyma? to zadanie, musisz si? wypyta? karczmarza Kardiffa o prac?. Napieraj?c na niego, ten powie ci, ?e Nagur mo?e zleci? ci robot?. Musisz mu odnie?? pewn? przesy?k? z farmy Akila. Najpierw porozmawiaj z kupcem Baltramem, a potem pójd? do wspomnianego farmera. Ten da ci w?asno?? handlarza, wi?c mo?esz uda? si? w drog? powrotn?. Masz dwa rozwi?zania: albo odda? przesy?k? Nagurowi, albo odda? j? Baltramowi i wyda? Nagura (który zabi? poprzedniego pos?a?ca) Paladynowi Andre, wtedy jednak zabójca Atilla b?dzie chcia? ci? zabi?.

19. Dostawa Baltrama
Zleca: Nagur

Je?eli otrzyma?e? poprzednie zadanie, udaj si? do kupca Baltrama. Ten karze ci i?? po paczk? do farmera Akila. Po jej otrzymaniu wró? do handlarza i mu j? oddaj.

20. Eksperyment
Zleca: Ignaz

Chat? alchemika Ignaza mo?na znale?? za domem kupca Mattea. Zadaniem, które zleca ci czarodziej jest wypróbowanie jego nowego czaru - ,,Niepami??”/,,Otch?a?”. Nale?y pobi? którego? z mieszka?ców, a potem, gdy wstanie, rzuci? na niego ów zakl?cie. Wa?ne jest, by w pobli?u nie by?o ?wiadków.
Ciekawym wykorzystaniem tego czaru jest u?ycie go na Valentinie, bezczelnym obywatelu Górnego Miasta. Gdy ten uda si? do knajpy, wtedy spu?? mu lanie i okradnij z klucza, który przyda si? w innym zadaniu. Jak ju? wstanie, nale?y u?y? czaru, by nic nie pami?ta?. Je?eli chcesz jeszcze zyska? na tej bitce, udaj si? do Regisa i zdaj mu relacj? o bójce z Valentinem, podaruje Ci on pier?cie? tego obywatela.

21. Informacje dla Garvella
Zleca: Garvell

Cz?owiek imieniem Garvell chce si? dowiedzie?, w jakiej sytuacji znajduje si? Khorinis, dlatego prosi ci? o dostarczenie mu pewnych informacji. Oto, jak je zdoby?:
a) Id? na plac, gdzie karczmarz za darmo rozdaje piwo. Tam postaw Rangarowi trzy piwa. Wtedy pijany Stra?nik wyjawi ci ciekawe informacje, które na pewno zainteresuj? Garvella.
b) Gdy ju? udamy si? na spotkanie z Lordem Hagenem, on równie? udzieli nam niezb?dnych wskazówek i informacji, których potrzebuje Garvell
c) Aby zdoby? trzeci? informacj?, porozmawiaj z Lordem Andre, który ci wyjawi prawdziw? przyczyn? przybycia Paladynów na Khorinis. Informacj? zdob?dziesz dopiero wtedy, gdy wst?pisz w szeregi Stra?y Miejskiej.


22. Szalony Fellan
Zleca: Alwin

Zdenerwowany rze?nik Alwin ma po dziurki w nosie ha?asu, który wydaje Fellan reperuj?c dach swojego domu. Twoim zadaniem jest pobicie Fellana, a potem przekonanie go, by przesta? bi? m?otkiem. Alwin z wdzi?czno?ci da ci 25 z?otych monet gratis.

23. Miecz Alrika
Zleca: Alrik

Za portowym magazynem odbywaj? si? nielegalne walki. Ich organizatorem okazuje si? Alrik. By otrzyma? zadanie, musisz najpierw pokona? go w jednym pojedynku. Po twojej wygranej, przeciwnik oznajmi, ?e nie jest w stanie walczy? kijem. Poprosi ci?, by? zdoby? jego miecz, który sprzeda? kupcowi Jorze. Jora powinien ci go odda? za darmo, je?li wykona?e? zadanie 13, w przeciwnym razie b?dziesz musia? zap?aci? 50 sztuk z?ota. Po zdobyciu broni, odnie? j? w?a?cicielowi.

Zadania dla Gildii Z?odziei 

24. Pier?cie? Constantina 
Zleca: Cassia

Je?eli twoim zamiarem jest przy??czenie si? do Gildii Z?odziei, musisz wykona? jedno zadanie na prób?. Twoim celem jest pier?cie?, który spoczywa w skrzyni alchemika Constantina. Otwierania zamków mo?e nas nauczy? jeden z cz?onków Gildii Z?odziei lub Thorben.
Kradzie?y nale?y dokona? w nocy, lub za dnia, ale uwa?aj?c, by alchemik nie przesta? czyta?.

25. Znalezienie Krwawych Kielichów
Zleca: Cassia

Drugim i zarazem ostatnim zadaniem w tej gildii jest zdobycie sze?ciu kielichów, które niegdy? nale?a?y do Rhobara II-go. Oto opis, gdzie mo?na znale?? ka?dy z nich:
a) Pierwszy kielich znajduje si? na pierwszym pi?trze w domu Gertranda – Górne Miasto
b) Drugi znajduje si? w ratuszu, w pokoju Lariusa – Górne Miasto
c) Kolejny znajduje si? w domu kupca Salandrila. Klucz do kufra znajduje si? na kominku w budynku, gdzie handlarz prowadzi interesy – Górne Miasto
d) Czwarty kielich znajduje si? w domu s?dziego. By go zdoby?, musisz najpierw ukra?? klucz s?dziemu, a potem za pomoc? tarczy na pi?trze otworzy? przej?cie do tajemnego pokoju. Tam znajduje si? obiekt naszych poszukiwa? – Górne Miasto
e) Pi?ty kielich znajduje si? w posiadaniu Valentina. Najpierw musisz mu ukra?? klucz (patrz: zad. 20), a potem uda? si? do jego domu. Aby otworzy? tajemny pokoik, gdzie znajduje si? kielich, musisz poci?gn?? za lamp?, która znajduje si? na pi?trze – Górne Miasto
f) Szósty i zarazem ostatni kielich le?y sobie w kufrze lichwiarza Lehmara.

Reszta zada? w Khorinis 

26. S?oneczny Aloes
Zleca: Sagitta

Za farm? Sekoba w lesie jest kapliczka Innosa, a obok niej wej?cie do groty. Tam mo?emy znale?? zleceniodawc? tego? zadania, który mówi nam, ?e musimy odnale?? pewn? rzadk? ro?lin?. Jej nazwa to S?oneczny Aloes, a ro?nie jedynie na odchodach Czarnych Trolli. 
Musisz si? uda? w pobli?e groty wymienionego potwora i tam przed jego jaskini? powinni?my znale?? poszukiwane ziele. Potem wystarczy odnie?? je Sagittcie.

27. Kusza Dragomira
Zleca: Dragomir

By otrzyma? to zadanie, musisz porozmawia? z Dragomirem, który ma swój obóz niedaleko Gospody Orlana. Po wymianie zda? musisz uda? si? do S?onecznego Kr?gu znajduj?cego si? na pó?nocy wyspy. Tam te? odnajdziemy zagubion? kusz?. Trzeba jednak uwa?a?, bowiem kr?c? si? tam szkielety goblinów.

28. Do dna
Zleca: Rukhar

Rukhara mo?na znale?? w gospodzie Orlana, który tylko szuka okazji do zarobku. W czasie rozmowy z nim, dowiesz si?, ?e mo?esz wzi?? udzia? w pewnym konkursie. Jednak by nie traci? czasu na picie, musisz poszuka? kogo? na twoje miejsce. Najpierw zaopatrz si? w butelk? wody i poczekaj do nocy. Gdy Rukhar odejdzie od swojej skrzyni (ta ko?o lady) i wyjdzie na dwór, wyjmij z niej wszystko i pod?ó? wod?. Teraz musisz uda? si? do farmera Randolpha, który pracuje na farmie Akila. Po namówieniu go do wzi?cia udzia?u w konkursie id? za?atwia? swoje sprawy, a dwa dni pó?niej zg?o? si? po wygran?.

29. Bandyci w Latarni Morskiej Jacka
Zleca: Jack

Zmartwiony Jack, który przebywa z przymusu w porcie mówi ci, ?e zosta? wyp?dzony ze swojej latarni przez trzech bandytów. Twoim zadaniem jest ich pokonanie. By doj?? do latarni, zaraz po wyj?ciu przez wschodni? bram? skr?? w lewe odnó?e ?cie?ki i id? ca?y czas przed siebie, lecz uwa?aj, poniewa? przeciwnicy s? bardzo niebezpieczni i bardzo trudno ich u?mierci?.

30. Prychaj?ca istota
Zleca: Gaan

My?liwy Gaan skar?y ci si?, ?e na jego terenach ?owieckich pojawi?o si? zwierze, które zabija mu ca?? zwierzyn?. Po rozmowie id? ca?y czas za nim, a gdy stanie pójd? troch? przed siebie. Besti? okazuje si? smoczy z?bacz, który ma pocz?tku gry jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Warto uciec przed nim do stoj?cego w pobli?u Gaana, cho? najlepszym rozwi?zaniem by?oby odpuszczenie tego zadania i wykonanie go w pó?niejszym czasie, gdy twoja posta? b?dzie o wiele silniejsza i mocniejsza.

31. G?odny my?liwy
Zleca: Grom

My?liwy Grom, który ma swoje obozowisko niedaleko Corda i wie?y ko?o farmy Onara, mówi Ci, ?e mo?e Ci? podszkoli?, ale najpierw musisz mu przynie?? troch? ?ywno?ci. S? to: mleko, szynka i chleb. Nie powiniene? mie? trudno?ci z odnalezieniem tych rzeczy, mo?liwe, ?e ju? masz je przy sobie.

32. Farmer w potrzebie
Zleca: Akil

Na farmie Akila ma miejsce ma?a sprzeczka. Dwoje Najemników (Engardo i Alvares) gro?? w?a?cicielowi farmy, a jedynym wyj?ciem okazuje si? spranie obojgu. Sprowokuj ich s?ownie, a farmerzy powinni zrobi? reszt? (uwa?aj, by nie zgin?? który? z farmerów, który ma swoje imi?).

33. Pazury Z?bacza
Zleca: Lutero

Handlarz Lutero z Górnego Miasta jest kolekcjonerem rzadkich przedmiotów. Tobie zleca, by? przyniós? mu unikalne pazury Z?bacza. Takowe znajdziesz wykonuj?c zadanie dla Paladyna Fajetha (zad.65), który znajduje si? w Górniczej Dolinie przy jednej z kopal?.

34. Sprawa Fernanda
Zleca: Fernando

Obywatel Fernando prosi ci?, by? dostarczy? mu informacj? o tym, co si? dzieje w Górniczej Dolinie. By wykona? to zadanie, wró? do Fernanda dopiero w 3 rozdziale gry, wtedy zadanie zostanie zaliczone.

35. Wiadomo??
Zleca: Vatras

Kiedy dostaniesz pozwolenie na udanie si? do Górniczej Doliny, Mag Wody Vatras poprosi ci?, by? dostarczy? pewn? wiadomo?? Isgarothowi. Znajdziesz go w kaplicy nieopodal klasztoru Magów Ognia. Warto wykona? ów zadanie, bowiem nagrodami mog? by?, w zale?no?ci od wyboru – szczaw królewski, bry?ka rudy, magiczne zwoje b?d? inne bardzo warto?ciowe przedmioty,


Misje dla Stra?nika Miejskiego 

36. Gdzie jest Peck?
Zleca: Andre

Je?eli wst?pi?e? do Stra?y Miejskiej, powiniene? otrzyma? bro?, która ci przys?uguje. Za wydawanie or??a odpowiedzialny jest Peck, który na nieszcz??cie gdzie? znikn??. Znale?? go mo?na w domu publicznym (,,Czerwona Latarnia”), zabawia si? tam z jedn? z panienek. Po rozmowie z nim udaj si? do Andre. Nie wspominaj mu jednak, ?e Peck’a zasta?e? w burdelu, bowiem wtedy ów stra?nik wyda ci du?o gorsz? bro? (zardzewia?y miecz zamiast dobrego miecza).

37. Paczuszka pe?na ziela
Zleca: Andre

Poszukiwana paczuszka ziela znajduje si? w magazynie zaraz obok domu kartografa. Niestety, budynku pilnuje stra?nik, który na pocz?tku gry mo?e sprawia? problemy. Tak czy inaczej zmuszeni jeste?my go pokona? i zabra? klucz do skrzyni w pokoju, który by? pilnowany. Najlepszym wyj?ciem jest u?ycie na nim zwoju z czarem „Sen” i podczas, jego drzemki, mo?na go ?atwo i skutecznie zabi?. Po zabraniu paczuszki ziela z kufra, nale?y uda? si? do Andre i powiedzie? mu, ?e wyrzucili?my j? do wody (ziele przyda si? przysz?o?? do innego zadania). Istnieje tak?e mo?liwo?? zwrócenia paczki, dostaniemy wówczas wi?cej punktów do?wiadczenia i poka?niejsz? nagrod?.

38. Afera z zielem
Zleca: Andre

Po rozmowie z Paladynem zdejmij zbroj? stra?nika i ponownie udaj si? do domu publicznego. By wykona? to zadanie, musisz przespa? si? z jedn? z dziewczyn (Nadj?). Kiedy ju? to zrobisz, spytaj si? jej o bagienne ziele i je?li si? zgodzisz zap?aci? (50 z?ota), mówi Ci ona, ?e ziele rozprowadza niejaki Borka. Nie pozostaje nam nic innego, jak uda? si? do niego i zwróci? si? po ziele. Podczas rozmowy, nie mo?emy wyjawi?, ?e to Nadja nas o tym poinformowa?a, bowiem nici z towaru. Gdy ju? otrzymamy ?odyg?, mo?emy wróci? do dowódcy koszar i zda? mu raport. 

39. Problemy na farmie Lobarta
Zleca: Andre

Zadanie jest do?? proste. Musisz pój?? na znan? ci ju? farm? Lobarta i wybi? wszystkie polne bestie, które pa??taj? si? po polach nale??cych do farmera.

Misje dla Nowicjusza 

40. S?u?ba spo?eczno?ci
Zleca: Parlan

Zadanie to polega na wykonaniu pi?ciu kolejnych tu opisanych zada?.

41. Komnata Nowicjuszy
Zleca: Parlan

Twoim zadaniem jest posprz?tanie komnat Nowicjuszy. Oczywi?cie nasz bohater nie ma czasu na tak trywialne rzeczy, wi?c musisz znale?? osoby, które zrobi? to za ciebie. Oto osoby, które mog? ci pomóc:
a) Nowicjusz zamiataj?cy piwnic? – zgodzi si? pomóc, je?li znajdziesz inne osoby do pomocy, poza nim.
b) Nowicjusz ko?o ko?cio?a – zgodzi si?, je?li zap?acisz mu 50 sztuk z?ota.
c) Nowicjusz u Goraxa – zgadza si? od razu, bez ?adnych problemów.
d) Ostatnim pomocnikiem jest Babo – w zamian za pomoc chce, aby? przyniós? mu zwój z zakl?ciem ,,Pi??? Wichru”. Mo?na go naby? u Goraxa lub Neorasa.

42. Baranie kie?baski
Zleca: Gorax

Po wykonaniu poprzedniego zadania Gorax zleci ci rozdanie kie?bas g?odnym Nowicjuszom. Najpierw udaj si? do spi?arni, tam znajdziesz w kufrze wspomniane kie?baski oraz receptur? (przyda si? pó?niej). Teraz wystarczy rozda? wszystkim Nowicjuszom ?ywno?? (tak?e Pedrowi przed drzwiami klasztoru), ale pami?taj, by rozda? j? sprawiedliwie, nie dawaj nikomu podwójnej porcji.

43. Dostawa wina
Zleca: Gorax

Po rozdaniu kie?basek Gorax poprosi ci?, by? dostarczy? wino do gospody Orlana i odebraniu za nie 250 sztuk z?ota. Gdy w?a?ciciel gospody zaoferuje mniej pieni?dzy, pami?taj, by nie ust?powa? i kierowa? si? wskazówkami Goraxa.

44. Siedem zió?
Zleca: Neoras

Aby dosta? to zadanie, najpierw udaj si? do podziemi i porozmawiaj z Neorasem. Zleci ci przyniesienie receptury (wspomniana jest troch? powy?ej), a pó?niej o siedem ognistych pokrzyw. Ro?liny te rosn? na ca?ej wyspie, ale je?li ich nie masz i nie chce ci si? ich szuka?, dok?adna ich liczba (7) znajduje si? dok?adnie obok mostu prowadz?cego do klasztoru. Wystarczy dobrze poszuka?. W zamian za pomoc, alchemik podaruje ci zwój „Pi??? wichru”.

45. Modlitwa za Paladynów
Zleca: Marok

Zadanie jest do?? proste. W pokoju na lewo od wej?cia do klasztoru znajduje si? kapliczka Innosa. Wystarczy, ?e pomodlisz si? za Paladynów, a wtedy Sergio podzi?kuje ci i wspomni, ?e Isgaroth ma dla ciebie kolejne zadanie.

46. Problemy Isgarotha
Zleca: Sergio

Gdy ju? si? pomodli?e? i wys?ucha?e? s?ów Paladyna, udaj si? do Isgarotha (znajduje si? w kaplicy obok drogi z gospody do klasztoru). Ten powie ci, ?e w pobli?u kr?ci si? czarny wilk. Nie powiniene? mie? z nim problemów, poniewa? niczym nie ró?ni si? od zwyk?ego wilka, jedynie wygl?da nieco inaczej.

47. Krótka wycieczka do miasta
Zleca: Karras

Twoim zadaniem jest pój?cie do Khorinis i odwiedzenie Ignaza (jego chata znajduje si? za domem Mattea). Musisz u niego kupi? zwój ,,Niepami??” (lub ,,Otch?a?”, s? dwie ró?ne nazwy dla tego czaru) i przynie?? go z powrotem do Karrasa.

Misje dla Najemnika 

48. Jeden z Najemników
Zleca: Lares

By zosta? Najemnikiem musisz najpierw dosta? si? na farm? Onara. Je?li obawiasz si?, ?e jeste? za s?aby lub nie znasz drogi, twój stary przyjaciel Lares (Dzielnica Portowa) mo?e ci? tam zaprowadzi? (w zasadzie tylko do tawerny Orlana). Wska?e ci on dalsz? drog?, któr? musisz pod??y?. Po krótkim marszu zobaczysz chat?, a przy niej dwóch Najemników, których najlepiej jest omin??. Dalej musisz i?? ca?y czas ?cie?k? przed siebie, a? dojdziesz do wiejskich zabudowa?. Tam twoim celem jest rozmowa z twoim starym znajomym z czasów Kolonii - Lee, który przebywa w g?ównym budynku. Jednak, aby zosta? jednym z Najemników, musisz si? wykaza?. Prócz wykonania specjalnego zadania Torlofa, musisz tak?e przekona? do siebie kilku innych Najemników. Gdy ju? wszystko zrobisz, udaj si? do Lee. Nast?pnie musisz pój?? do Onara po zgod? i jeszcze raz pój?? do Lee. W?a?nie zosta?e? Najemnikiem.

49. Test Torlofa
Zleca: Torlof

Masz dwie opcje, by przekona? do siebie Torlofa:
a) Pomóc Bengarowi na jego farmie – po rozmowie z Bengarem poczekaj na stra?ników, a potem ich zabij (przekupstwo nic nie da). Warto wykona? to zlecenie, bowiem pó?niej b?dziesz móg? wykona? zadanie „Zakazane pastwisko” (zad.58).
b) Pobranie op?aty od Sekoba – to zadanie jest prostsze od poprzedniego. Wystarczy uda? si? do w?a?ciciela farmy, Sekoba i wymusi? od niego z?oto. Jedynym dobrym argumentem jest pobicie d?u?nika bez wzgl?du na to, co ci naopowiada.

50. Szacunek
Zleca: :Lee

W tym zadaniu chodzi tylko o zdobycie poparcia odpowiedniej liczby Najemników.

51. Miecz Roda
Zleca: Rod

Najemnik Rod jest w posiadaniu dwur?cznego miecza i, jak twierdzi, nie b?dziesz w stanie go unie??. Zapewnij go, ?e jest inaczej. Je?eli nie posiadasz 30 si?y b?dziesz musia? go przekona? w inny sposób. Gdy ju? otrzymasz miecz wyzwij go do walki, a po wygranej oddaj mu or??. Tym sposobem zdob?dziesz jego poparcie oraz wykonasz cz??? zadania 53.

52. Dobry wojownik
Zleca: Cord

Aby zdoby? jego przychylno??, musisz mie? opanowane pos?ugiwanie si? broni? jedno/dwu-r?czn? przynajmniej na poziomie 30%.

53. Wyzwanie Jarvisa
Zleca: Jarvis

Ten Najemnik chce, aby? spra? przynajmniej trzech ludzi Sylvia. Najpro?ciej jest pokona? Roda (zad.51) oraz Festera (zad. 55). Jako ostatniego powiniene? wyzwa? Raula, bowiem reszta osób z grupy Sylvia (Senteza, Bulko, Buster) b?dzie dla ciebie za silna. 

54. Za kilka zió? wi?cej
Zleca: Cipher

Twój dawny kolega z Kolonii, Cipher, chce, aby? przyniós? mu 10 ?odyg bagiennego ziela. Kilka z nich mo?esz znale?? ko?o jeziorka, ko?o którego stoi Buster, lub zakupi? je u Sagitty. Ow? ro?lin? mo?esz równie? spotka? na swojej drodze, niedaleko od latarni, kieruj?c si? prosto ?cie?k?, jednak jest tam do?? niebezpiecznie.

Pozosta?e zadania na farmie Onara 

55. Polne bestie
Zleca: Fester

Zanim wyzwiesz go na pojedynek, zaproponuj mu pomoc w uporaniu si? z polnymi bestiami. Po walce dowiesz si?, ?e Najemnik nie zamierza ci zap?aci?. Teraz mo?esz go bez problemu pobi? i tym samym go ograbi? z jego ekwipunku.

56. Paczuszka ziela
Zleca: Cipher

Cipher, handlarz zielem na farmie, uwa?a, ?e jego paczk? ze skr?tami ukrad? niejaki farmer o imieniu Bodo. Wynika jednak, ?e winnym jest Dar. Po rozmowie z nim powiadom o wszystkim Ciphera, który z ch?ci? spierze mu ty?ek. Paczuszk? mo?na znale?? wykonuj?c zadanie 37.

57. Leniwy farmer
Zleca: Till

Syn Sekoba, Till, skar?y si?, ?e nie chce pracowa? jeden z farmerów, a nawet bezczelnie pobiera myto od przychodz?cych ludzi. Jedynym sposobem przekonania Bronka jest ?omot, po którym ze skruch? pójdzie pracowa? na polu. Najpierw jednak spróbuj potargowa? si? z Tiulem, który p?aci niez?e pieni?dze za pobicie leniwego farmera, po bójce ofiaruje Ci nale?yt? nagrod?.

58. Zakazane pastwisko
Zleca: Balthasar

Zadanie mo?na uko?czy? tylko, je?li pokona?o si? stra?ników na farmie Bengara (zad. 49). Balthasar prosi ci?, by? przekona? Bengara w pewnej sprawie. Chodzi o to, aby farmer Sekoba móg? pa?? tam swoje owce. Jednak Bengar nie jest skory ci pomóc. Chyba, ?e pomog?e? mu przep?dzi? stra? miejsk? z jego farmy.

59. Cztery wilki dla Pepe
Zleca: Pepe

Pasterz Pepe pragnie, by? pokona? n?kaj?ce go wilki. Panosz? si? one w ma?ym obozie na po?udnie od pastwiska. Nie powiniene? mie? z nimi problemu (4 m?ode wilki). W zamian za pomoc b?dziesz móg? kupi? owc? potrzebn? na ofiar? do Klasztoru Magów Ognia.

60. Skopa? ty?ek Bulkowi
Zleca: Pepe

Po pokonaniu wilków, Pepe ?ali ci si?, ?e Bulko powinien oberwa?. Najpierw porozmawiaj z Thekl?. Potem udaj si? do stolika, przy którym siedzi Bulko i Sylvio. Temu ostatniemu podczas rozmowy powiedz, ?e Thekla go nie lubi, a wtedy Bulko rzuci si? na ciebie. Na pocz?tku gry jest to bardzo trudny przeciwnik, lepiej zostawi? go na pó?niejszy etap gry.

61. Gulasz
Zleca: Thekla

Po wykonaniu powy?szego zadania, Thekla poprosi ci? o przyniesienie paczuszki z zio?ami od wied?my Sagitty. Warto wykona? te zadania, bowiem mo?na otrzyma? gulasz dodaj?cy 1 punkt si?y.

62. Czarna skóra
Zleca: Raul

Pysza?ek Raul twierdzi, ?e jeste? zbyt s?aby, by równa? si? z pot??nym Czarnym Trollem. Aby mu udowodni? swoj? racj?, ten ka?e ci przynie?? jego skór?. Ten potwór jest naprawd? bardzo silny i trudny do pokonania. Za to zadanie warto si? zabra? w pó?niejszej rozgrywce, gdy ju? nabierzemy dostatecznie si? oraz dobry or??. Je?eli natomiast chcemy koniecznie wykona? jak najszybciej tego questa, dobrym sposobem na pokonanie bestii, jest u?ycie na nim zwoju „Zmniejszenie potwora”.

63. Oferta pokoju
Zleca: Lee

Kiedy zostaniesz Najemnikiem, Lee b?dzie chcia?, aby? dostarczy? ofert? pokoju Paladynowi, Lordowi Hagenowi. Po oddaniu pisma rozpocznie si? 2 rozdzia?.

 Rozdzia? 2 Powrót do Kolonii 

2

64. Kopacze i ruda
Zleca: Garond

Twoim zadaniem jest przyniesienie raportu Garondowi. Musisz dowiedzie? si?, ile skrzynek Maginczej Rudy zebra?a ka?da z grup kopaczy. Paladyn dodatkowo daje ci map?, dzi?ki której b?dziesz móg? znale?? kopalnie (wi?cej o zadaniu w solucji). Gdy zdasz raport Garondowi, ten da ci list, po który wróci?e? do Kolonii na zlecenie Lorda Hagena.

65. Polowanie na Z?bacze
Zleca: Fajeth

By dowiedzie? si?, ile skrzy? rudy wydoby?a grupa Fajetha, musisz zabi? przywódc? Z?baczy (patrz te?: zad. 33). Dzi?ki informacjom Bilgota, dowiesz si?, ?e potwór znajduje si? przed wej?ciem do opuszczonej stra?nicy.

66. Pomoc dla Marcosa
Zleca: Marcos

Paladyn Marcos pragnie, by? przekaza? jego pro?b? o posi?ki Garondowi. Kiedy wi?c b?dziesz w zamku, porozmawiaj z kapitanem wojowników Innosa. W ten sposób Marcos dostanie dwóch Paladynów do pomocy.

67. Kl?twa Bilgota
Zleca: Bilgot

Kiedy zdasz raport Garondowi (zad.64), wró? do obozu Fajetha i porozmawiaj z Bilgotem. Ten poprosi ci?, by? odprowadzi? go bezpiecznie do wyj?cia z Kolonii. By unikn?? Orków warto p?yn?? rzek?.

68. Pier?cie? Tengrona
Zleca: Tengron

W obozie Fajetha, Tengron b?dzie chcia?, aby? przekaza? pewien pier?cie? Udarowi, który przebywa w zamku. Wró? do by?ej siedziby magnatów i ofiaruj pier?cie? kusznikowi.

69. Z?oto dla Brutusa
Zleca: Brutus

Den, pomocnik Brutusa ukrad? jego z?oto, które musisz odnale?? (biedny Den za daleko nie uciek?). Zadanie jest tym prostsze, ?e nie musisz szuka? martwego cia?a (znajduje si? nieopodal mostu prowadz?cego w kierunku Zamku), bowiem Brutus zadowoli si?, je?li oddasz mu swoje 200 sztuk z?ota.

70. Mi?so
Zleca: Engor

Kwatermistrzowi Engorowi nale?y przynie?? 24 sztuki oboj?tnie jakiego mi?sa. 

71. Uratowa? Gorna
Zleca: Milten

Po rozmowie z Miltenem przebywaj?cym w budynków Magów Ognia w zamku, dowiesz si?, ?e waszemu przyjacielowi z Kolonii – Gornowi – nie uda?o si? zbiec z pozosta?ymi. Jedynym wyj?ciem jest zap?acenie kaucji za wi??nia wynosz?cej 1000 sztuk z?ota. W pó?niejszych rozdzia?ach gry Gorn zostanie wypuszczony, je?li uprzednio nie wykupi?e? jego wolno?ci.

72. Z?e wie?ci
Zleca: Jergan

Jergan prosi ci?, aby? dostarczy? Orikowi wiadomo?? o ?mierci jego brata. Paladyna znajdziesz na drugim pi?trze budynku zamkowego.

 


Rozdzia? 3 Oko Innosa 

3

73. Samotno?? i bezradno??
Zleca: Bengar

W?a?ciciel farmy, Bengar, poszukuje kogo? do pracy. Nasz znajomy – Wilk – przebywaj?cy na farmie Onara zgodzi si? pracowa?, ale tylko wtedy, je?li zap?acisz mu 800 sztuk z?ota (200, je?li jeste? Najemnikiem).

74. Wygnany farmer
Zleca: Sekob

Udaj si? na farm? Sekoba i zaoferuj mu pomoc w zabiciu czterech Poszukiwaczy stoj?cych przed i w jego domu.

75. Torlofa strach przed z?ym
Zleca: Torlof

Najemnik chce, aby? si? pozby? dwóch Poszukiwaczy. Znajduj? si? oni w obozie bandytów niedaleko farmy Onara (wie?a na po?udniu od farmy). Problem jest w tym, ?e Poszukiwaczom mog? pomóc wszyscy bandyci Dextera.

76. Pot?ga gwiazd
Zleca: Hyglas

Zadanie to mo?na dosta? tylko wtedy, gdy jest si? Stra?nikiem lub Paladynem. 
Zlecenie polega na kupnie ksi??ki „Boska moc gwiazd”(któr? warto uprzednio przeczyta? – powoduje to wzrost many o 2 punkty na sta?e). Mo?na j? naby? u Constantina lub Zurisa za 200 sztuk z?ota.

77. Bennet siedzi w wi?zieniu
Zleca: Lord Hagen

Porozmawiaj z Paladynem przebywaj?cym w koszarach na temat kowala Benneta. Zainteresuj si? spraw? ?wiadków rzekomego wyst?pku. Okazuje si?, ?e ?wiadek jest tylko jeden – ksi?gowy Cornelius (znajduje si? na pi?trze w ratuszu). Udaj si? do niego i zmu? go (za pomoc? przekupstwa b?d? zastraszenia) do przyznania si?, a nast?pnie zabierz jego dziennik. Na samym ko?cu porozmawiaj z Lordem Hagenem, który uwolni kowala, a ciebie – je?li jeste? Stra?nikiem, mianuje Paladynem.

78. Z?odziej owiec
Zleca: Akil

Akil pragnie, by? zabi? bandytów, którzy kradn? mu owce. Znajduj? si? w grocie mi?dzy jego farm? a latarni? Jacka. W grocie warto zainteresowa? si? ?mierdz?c? ryb?, w której mo?emy znale?? notatk?.

79. Z?oto Diega
Zleca: Diego.

Nasz przyjaciel, Diego, mówi ci, ?e potrzebuje pieni?dzy. Pragnie, by? przyniós? mu jego sakw?, któr? ukry? jeszcze za czasów przebywania w Kolonii. Mieszek znajdziesz w dawnym miejscu wymiany mi?dzy belkami. Przy placu kr?ci si? kilku orkowych wojowników.

80. Sprawa Diega
Zleca: Diego

Po wype?nieniu poprzedniego zadania, by?y Cie? prosi ci? o przekazanie listu Gerbrandtowi. Znajduje si? w Górnym Mie?cie zaraz na prawo od wej?cia. Przera?ony kupiec ucieknie, a Diego b?dzie w posiadaniu jego domu.

81. Kto? co? zgubi??
Zleca: Hanna

Hanna poszukuje swojej mapy. Mo?na j? naby? u Brahima (Dzielnica Portowa).

82. Leczenie Hildy
Zleca: Lobart

?ona Lobarta – Hilda – jest chora. W?a?ciciel farmy poprosi ci?, by? zdoby? lekarstwo. Mo?esz je otrzyma? za darmo od Vatrasa.

83. Dokumenty
Zleca: Babo

Nowicjusz Babo (Klasztor Magów) poprosi ci?, by? przyniós? mu pewien dokument, który znajduje si? w kufrze Igaraza. Po jego zdobyciu wystarczy odda? go jego w?a?cicielowi lub go przeczyta? i okra?? Baba.

84. Zbezczeszczone kapliczki – misja dla Paladynów
Zleca: Ulthar

Twoim zadaniem jest odnalezienie wszystkich kapliczek Innosa i przywrócenie ich do stanu u?ywalno?ci. Od Ulthara dostajesz tak?e odpowiedni? map?.

85. Poszukiwacze – misja dla Magów
Zleca: Pyrokar

W tym que?cie musisz odnale?? wszystkich op?tanych przez Poszukiwaczy ludzi. Spo?ród wymienionych poni?ej postaci musisz pobi? przynajmniej jedn? z nich i zabra? jej Almanach Op?tanych, który nale?y zanie?? Pyrokarowi. Ten wtedy da ci pe?n? list? osób, które musisz odszuka?.
a) Malak – znajdziesz go pod obozem bandytów (wie?a na po?udniu od farmy Onara).
b) Vino – znajdziesz go w kamiennym kr?gu niedaleko od farmy Lobarta.
c) Fernando – znajdziesz go w Górnym Mie?cie.
d) Bromor – znajdziesz go w burdelu „Czerwona Latarnia” (Dzielnica Portowa).
e) Engrom – znajdziesz go obok opuszczonej chaty (pojawia si? na li?cie dopiero w 4 rozdziale).

Jeden z odzyskanych Almanachów mo?na te? zwróci? Karrasowi.

86. Fa?szywe udzia?y w kopalni – misja dla Magów
Zleca: Serpentes

Mag pragnie, by? odzyska? 13 udzia?ów do kopalni. Posiadaj? je nast?puj?ce osoby: Bosper, Canthar, Helena, Hakon, Matteo, Orlan, Rosi, Salandril, Zuris. Tylko Salandril nie b?dzie chcia? odda? swojego udzia?u po dobroci. Nale?y go pobi?, a potem kaza? i?? do klasztoru.

87. Polowanie na Smoki
Zleca: Xardas

Na zlecenie Xardasa musisz pokona? kolejno Smoki: Pandrador (b?otnisty Smok), Pedrakhan (kamienny Smok), Feomathar (ognisty Smok), Fingregh (lodowy Smok). Zadanie jest omówione troch? dok?adniej w 4 rozdziale.

 


Rozdzia? 4 Polowanie na Smoki 

4

88. Jajo smoka dla Neorasa
Zleca: Neoras

Mag Ognia – Neoras – przygotowuje specjalny eliksir. Lecz brakuje mu jednego sk?adnika – jaja Smoka. Mo?esz je znale?? tylko w legowisku lodowego Smoka. Gdy ju? doniesiesz Magowi jajo, po eliksir b?dziesz móg? si? zg?osi? w 5 rozdziale.

89. ?owcy Smoków

Na pocz?tku tego rozdzia?u w twoim dzienniku samodzielnie pojawia si? to zadanie. Ogólnie jest to zbiór informacji o Najemnikach, którzy od teraz s? ?owcami Smoków.

90. Zguba w ciemno?ci
Zleca: Udar

Na polecenie Udara masz odnale?? cia?o Sengratha. Nieszcz??nik znajduje si? przy orkowej palisadzie. Po przeszukaniu cia?a wró? do zamku i zdaj relacj? Paladynowi.

91. Kradzie?
Zleca: Kareloth

Kareloth poprosi ci? o odnalezienie rzekomo ukradzionego mieszka ze z?otem. Znajdziesz go obok ?awki przy ku?ni Jana. Mo?esz rzuci? podejrzenie na Jana, lecz lepiej tego nie robi?, bowiem to doprowadzi do ?mierci Najemnika. Alternatywnym rozwi?zaniem jest rzucenie podejrzenia na Rethorna, co spowoduje ?mier? paladyna, a tak?e udzielenie odpowiedzi „Nie wiem”.

92. Jan i ku?nia
Zleca: Jan

Jan, który siedzi na ?aweczce mówi ci, ?e bardzo chce pracowa? w ku?ni, ale nie ma na to pozwolenia. Wystarczy, ?e pójdziesz do Garonda i za?wiadczysz za najemnika, a wtedy Jan b?dzie móg? pracowa? w ku?ni i zyskasz jego wdzi?czno??.

93. Hosh-Pak
Zleca: Garond

Garond ka?e ci porozmawia? z Orikiem, który podobno ma pomys? na uzyskanie ma?ej przewagi nad Orkami. Zadaniem okazuje si? pozbycie przywódcy Orków – Hosh-Paka, który przebywa w swym obozie na skalnym klifie. Walka jest do?? trudna, bowiem chroni go 6 wojowników oraz jeden szaman.

94. Miecz Ferosa
Zleca: Feros

Zadanie zleca ?owca Smoków – Feros, który przyby? wraz z innymi z Kontynentu. Polega na odnalezieniu zagubionego przez wojownika or??a. Zagubiony miecz znajduje si? w obozie szamana Hosh-Paka. 

95. G?ód
Zleca: Gerold

Po rozmowie ze stra?nikiem wi?zienia dowiesz si?, ?e jest bardzo g?odny. Spotkaj si? z nim w nocy przed siedzib? Magów Ognia. Wystarczy, ?e dasz mu ser, mi?so, b?d? zup? rybn?.

96. Paskudna nora
Zleca: Brutus

Brutus zaprzesta? swojej pracy w swojej ku?ni, poniewa? zaroi?o si? tam od robaków. Wystarczy, ?e ubijesz wszystkie i obwie?cisz Brutusowi dobr? nowin?.

97. Amulet Angara

Dawny znajomy z Kolonii - Angar - znajduje si? przy krypcie, w której zgubi? swój amulet. Wewn?trz natkniesz si? na zgraj? szkieletów oraz szkieleta-maga. Po pokonaniu ich, zabierz amulet ze sto?u i oddaj go jego w?a?cicielowi. Po tym zadaniu Angar opuszcza Górnicz? Dolin?. 
Krypta znajduje na ko?cu drogi prowadz?cej z przed wej?cia do Nowego Obozu pod górk?. W tej samej krypcie, w Gothicu I le?a? jeden z Kamieni Ogniskuj?cych. W najbli?szej przysz?o?ci Angara b?dziemy mogli zwerbowa? na wypraw? do Dworu Irdorath.

98. Ur-Shak
Zleca: Ur-Shak

Szaman Orków, któremu kiedy? uratowa?e? ?ycie, szuka miejsca, gdzie móg?by zamieszka?. Nale?y mu wskaza? miejsca, gdzie uprzednio przebywa? Hosh-Pak (nale?y wykona? zad.93). Po doj?ciu na miejsce, nasz dawny przyjaciel jest w?ciek?y na nas, ?e zabili?my przywódc? Orków. Cho? Ur-Shak na nowo przy??cza si? do zielonoskórych i nas zdradza, pozwala nam w spokoju odej??.

99. Dwa lodowe olbrzymy dla Sylvia
Zleca: Sylvio

Niedaleko od wej?cia do Nowego Obozu mo?na znale?? Sylvia z Bulkiem, którzy, jak si? okazuje, nie mog? ruszy? na polowanie na lodowego smoka, poniewa? wej?cia pilnuj? dwa lodowe Golemy. Zadanie mo?na uko?czy? dopiero, gdy pokona si? wspomnianego smoka. Sylvio wraz ze swoim kompanem czekaj? na ciebie przed wej?ciem, gdzie uprzednio sta?y Golemy. Pozostaje ci tylko zabi? ich.

100. Musz? si? st?d wydosta?
Zleca: Talbin

Talbin poprosi ci? o skór? topielca znalezion? przy Engromie. Po jej oddaniu, ten zdecyduje si? opu?ci? Koloni? Karn?. Najlepiej jest mu towarzyszy? a? do wyj?cia, bowiem tylko wtedy b?dziesz mia? pewno??, ?e Talbin prze?y? podró?.

101. Pan Smoków
Zleca: Finkreth

Przed walk?, lodowy Smok zdradza ci tajemnic? przebywania jego pana. Jak si? okazuje, jest to Dwór Irdorath.

 

Rozdzia? 5 Rozstanie 

5

102. Powrót do wie?y
Zleca: Pyrokar

Pyrokar ma dla ciebie bardzo wa?ne zlecenie, dzi?ki któremu b?dziesz móg? zabra? Jorgena, na statek Paladynów, by nim kierowa? podczas podró?y do siedziby Smoka O?ywie?ca. Twoim zadaniem jest udanie si? do Wie?y Xardasa i zabicie wszystkich demonów, które tam przebywaj?.

103. Kto b?dzie dowodzi? moim okr?tem

Je?li marzy ci si? Torlof jako kapitan statku, musisz co? dla niego zrobi?. Najemnik chce, by? wróci? do Górniczej Doliny i otworzy? bram? wej?ciow? (klucz ma stra?nik bramy). Prócz tej przys?ugi, dodatkowo chce od ciebie 2500 sztuk z?ota. Mo?esz te? decydowa? si? na Jacka, który ch?tnie z tob? pop?ynie, jako kapitan, a tak?e na Jorgena (wi?cej o nim wy?ej).

104. Potrzebuj? okr?tu

Zadanie polega na zdobyciu „Esmeraldy”. Je?eli jeste? Magiem lub Paladynem wystarczy porozmawia? ze stra?nikami, którzy pilnuj? okr?tu. Je?li jednak swój los powi?za?e? z Najemnikami musisz zdoby? pozwolenie od s?dziego. Dok?adny sposób obja?nia ci Lee.

105. Sekob t?skni za ?on?
Zleca: Sekob

Zrozpaczony w?a?ciciel farmy ?ali si?, ?e jego ?ona – Rosi – wraz z synem – Tillem – uciekli od niego. Pragnie, by? ich sprowadzi? z powrotem. Znajduj? si? oni na drodze prowadz?cej od obozu Dragomira do piramid. Zadania nie b?dzie mo?na wykona?, je?li która? z tych osób zginie podczas podró?y.

106. Ucieczka Rosi
Zleca: Rosi

Jest to ten sam quest, co poprzednio, jednak to polega na odprowadzeniu ?ony Sekoba i jej syna do Paladynów, do klasztoru, miasta lub na farm? Onara.

107. Zbroja Pe?zacza
Zleca: Wilk

Je?eli rozmawia?e? wcze?niej z my?liwym Gestahem w Górniczej Dolinie, wiesz, i? najemnik Wilk zrobi? mu niegdy? zbroj?, któr? nosi do tej pory i z pewno?ci? stworzy?by j? równie? dla nas. Udaj si? do niego. Wilk mo?e wykona? dla nas za darmo zbroj?, je?li przyniesiemy mu 10 p?ytek pancerzy Pe?zacza. Mo?emy je spotka? w okolicznych kopalniach. Nie powinno by? z tym problemu.

108. Bajer
Zleca: Dar

Najemnik poprosi ci? o przyniesienie pier?cienia którego? z zabitych Orkowych przywódców.

109. Lobarta problem z Orkami – misja dla Paladynów
Zleca: Lobart

Na skrzy?owaniu przed farm? Lobarta stoi grupka Orków. Twoim celem jest pozbycie si? ich.

110. Hordy Elitarnych Orkowych Wojowników – misja dla Paladyna
Zleca: Lord Hagen

Po zabiciu jednego z hersztów jakiej? grupki Orków, zanie? pier?cie? ofiary do Lorda Hagena, a ten zleci Ci powybijanie wszystkich oddzia?ów zielonoskórych, którzy przebywaj? na terenach wokó? Khorinis, jak i równie? przyniesienie pier?cieni orkowych przywódców. Map? z zaznaczonymi miejscami grup Orków mo?na znale?? w jaskini obok przystani, której pilnuje Ork-Pu?kownik.

 


Rozdzia? 6 Dwór Irdorath 

6

Na Dworze Irdorath naszym g?ównym celem jest pokonanie Smoka O?ywie?ca. Dodatkowym questem jest uwolnienie Pedra z wi?zienia, którego pilnuje Troll. Drzwi s? zamkni?te na klucz, który posiada Ork-pu?kownik przebywaj?cy w sali tronowej. Gdy ju? uwolnisz Pedra, daruj mu ?ycie i zg?o? si? do Miltena.