Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Xardas
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 23:06
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

Wst?p
Xardas by? jednym spo?ród 12 najlepszych Magów, którzy przybyli na Khorinis z Myrtany. Król wys?a? ich na wysp? z zadanie utworzenia magicznej bariery która mia?a os?ania? ca?? Górnicz? Dolin?. Ju? wtedy by? on jednym z najpot??niejszych Magów Ognia. Którego? dnia co? posz?o nie tak i bariera wymkn??a si? spod kontroli wi???c wszystkich w jej obr?bie. Kolonia zosta? wyzwolona z r?k stra?ników, a Magowie nie maj?c innego wyj?cia przy??czyli si? do buntowników. Nied?ugo pó?niej Xardas pod wp?ywem wizji Beliara opu?ci? kr?g ognia wybraj?c ?ycie Nekromanty, zaszy? si? na uboczu z dala od nieproszonych go?ci oddaj?c si? badaniom tajemnic mrocznych sztuk. 

IPB Image

?ni?cy zosta? wygnany, bariera zniszczona lecz Bohater pozosta? pogrzebany pod kamieniami wal?cej si? ?wi?tyni. Jest jednak osoba która pami?ta o Bezimiennym Herosie. To Xardas wys?a? go do walki ze ?ni?cym i to dzi?ki Jego staraniom uda?o si? Go sprowadzi? z powrotem do krainy ?yj?cych. Nekromanta opowiada nam o wydarzeniach z ostatnich dni które przynios?y nowe zagro?enia. Posiada plan wzbogacony o wiele cennych informacji które pomog? nam w kolejnej potyczce z si?ami z?a. Wysy?a nas na nast?pn? misj? tym razem d?u?sz? i trudniejsz?, nie chce jednak by ktokolwiek dowiedzia? si? o Jego przybyciu do Khorinis. Wszystko sz?o dobrze lecz nieprzyjaciel wyszed? z ukrycia i postanowi? zaatakowa?. Zniszczone zosta?o Oko Innosa które mia?o sta? si? kluczem do zwyci?stwa. Jednak Xardas nie straci? g?owy wys?a? nas do Vatrasa który znalaz? sposób na napraw? artefaktu. Przeprowadzono rytua? w którym wzi??o udzia? trzech przedstawicieli ka?dego z bóstw w tym Xardas jako s?uga Beliara. Plan si? powiód? dzi?ki czemu Wybraniec by? gotów do ostatecznego starcia. Kiedy Bohater pokonywa? Smoki Xardas znikn?? bez ?ladu pozostawiaj?c Bezimiennemu ostatni list. Historia prowadzi naszego Bohatera na Dwór Indorath na którym po raz kolejny dochodzi do walki z wys?annikiem Czarnego Pana. Smok O?ywieniec zostaje pokonany wtedy pojawia si? Xardas poch?ania moc S?ugi Beliara. 

Gdy Bezimienny wraca na statek ponownie pojawia si? Xardas który pokazuje swe prawdziwe oblicze. Zdobycie tak wielkiej mocy by?o jego celem odk?d opu?ci? Kr?g Ognia jednak aby go osi?gn?? musia? najpierw pomóc Wybra?cowi. To co nie uda?o mu si? osi?gn?? w ?wi?tyni ?ni?cego dokona?o si? teraz. Beliar wybra? Go na swego Or?downika lecz tak naprawd? nie jest mu pos?uszny i do ko?ca pozostanie wolny.

”Dopiero teraz zaczynam rozumie? jakie mo?liwo?ci otwieraj? si? teraz przedemn?.
Jedno wszak?e jest pewne, Jeszcze si? spotkamy!” 
Xardas


IPB Image


Wie?a Xardasa w Khorinis
Po upadku bariery Xardas postanowi? wznie?? sw? wie?? niedaleko miasta portowego. S?udzy wezwani przez Maga wznie?li wie?? bardzo sprawnie co potwierdza opinia ?wiadka który twierdzi ?e budowla powsta?a w przeci?gu jednej nocy. W budynku znajdziemy sporo przydatnego wyposa?enia które za przyzwoleniem W?a?ciciela mo?emy sobie zatrzyma?. Tu? przed swym znikni?ciem Nekromanta pozostawi? na stra?y budynku kilka Demonów które bez wahania zaatakuj? ka?dego kto przekroczy próg wie?y.

IPB Image