Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Orkowie
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 22:53
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Orkowie w pierwszej cz??ci gry wyst?puj? na wi?kszo?ci terenów w górniczej dolinie. S? oni wrogo nastawieni do ludzi, tak wi?c nie zalecane jest podró?owanie po obszarach okupowanych przez orki bez odpowiedniego uzbrojenia. S? to bestie wysokie, masywne ca?e poro?ni?te g?stym, br?zowym futrem. Poniektóre cz??ci cia?a chronione s? przez wielkie p?yty zbrojne wykonane z grubej stali. kultura orków stoi na wysokim poziomie i bez w?tpienia s? to najinteligentniejsze zwierz?ta z jakimi dane nam b?dzie stoczy? pojedynek. Orkowie, którzy okupywali górnicz? dolin? przed zniszczeniem bariery wyznawali wiar? w ?ni?cego, z?ego demona powo?anego przez samego Beliara. Napotka? ich mo?na by?o podczas istnienia bariery w okolicach ?wi?tyni ?ni?cego. Tam równie? znajdowa? si? ich g?ówny obóz. Pos?uguj? si? oni wielkimi ci??kimi toporami przewa?aj?cymi pod wzgl?dem wielko?ci przeci?tnego cz?owieka.

Gdy chordy orków zacz??y stopniowo interweniowa? król Rhobar II postanowi? wytoczy? wojn?. Mimo wielkiej si?y orków i ogólnej przewagi król zrozumia?, i? walka z tymi bestiami jest zwyk?ym szale?stwem. Potrzebowa? rudy. Orkowie najcz??ciej spotykani s? w licznych grupach licz?cych oko?o 3/5 osobników. W okolicznych lasach nieopodal Khorinis ?atwo natrafi? na pojedynczych przedstawicieli okre?lanych mianem zwiadowców.

Podzieleni s? oni na grupy kulturowo spo?eczne. Z ?atwo?ci? mo?na wymieni? nast?puj?ce grupy:

Ork – zwiadowca

 
Jak sama jego nazwa wskazuje za zadanie ma patrolowanie okolicy. Spotka? ich mo?emy w grypach z?o?onych z jednego osobnika.


Ork – my?liwy

Zajmuje si? on ?owiectwem zwierzyny, z której pozyskuje mi?so i skóry. wbrew pozorom nie pos?uguje si? on ?ukiem, czy te? kusz?.

Ork - wojownik

Jest to g?ówna jednostka wojenna. Spotykamy ich najcz??ciej w licznych grupach. ich g?ówn? broni? s? ci??kie topory bojowe. Jest to najliczniejsza grupa spo?eczna.

Ork - elita

Odziani s? oni w bogate zbroje p?ytowe wykonane ze stali o niebieskim odcieniu. Ich pancerz pokrywa praktycznie ca?e cia?o co daje ?wietn? obron?. Pos?uguj? si? oni ci??kimi mieczami jednor?cznymi. Jest to bez w?tpienia jedna z najbardziej inteligentnych grup spo?ecznych orków jakie by?o nam dane pozna?.

Ork - szaman

Jest to grupa pe?ni?ca du?e znaczenie w kontek?cie kulturowym tych?e zwierz?t. Posiada on wielk? wiedze magiczn?, która umo?liwia mu korzystanie ze zwojów jak i run z zakl?ciami. Towarzyszy on grupom orków wojowników wspomagaj?c ich w walce ognistymi kulami.


Orkowie jako bardzo rozwini?ta rasa posiadaj? równie? w??sn? mowe. Jest ona bardzo prymitywna i w ?aden sposób nie przypomina j?zyka, którym pos?uguj? si? ludzie.