Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Poszukiwacze
napisał: Ikk, dnia 17.04.2011 11:22

 - Usi?d? Miltenie, mój m?ody uczniu. Moje magicznie utworzone ognisko ociepli nasze skostnia?e cia?a przed dalsz? podró??. Musimy wypocz??. – rzek? z powag? Corristo, Arcymag Kr?gu Ognia, jeden z twórców Magicznej Bariery nad Górnicz? Dolin?.

- Mistrzu, móg?by? zdradzi? mi czego dok?adnie b?dziemy szukali? Czy?by?my nie odkryli ju? wszystkich tajemnic skrywanych przez Dolin??

- O nie Miltenie! Jest jedno stworzenie o którym nie wiesz, poniewa? s? to istoty tak plugawe i demoniczne, ?e brak o nich informacji w podaniach dla m?odych adeptów magii.

- Co to za istoty mistrzu?

- To Poszukiwacze Miltenie. Opowiem Ci o nich troch?, by? móg? si? przed nimi broni? gdyby?my takiego znale?li.

            Byli kiedy? lud?mi, w wi?kszo?ci przypadków magami. Zg??biali tajemnice, byli g?odni wiedzy. Ale zbyt wielki g?ód wiedzy, prowadzi na ?cie?k? Czarnej Magii. Tak te? sta?o si? z tymi, którzy odwa?yli si? na eksperymenty z Czarn? Magi?. Beliar zaw?adn?? ich umys?ami, sprowadzi? ich do ?wiata umar?ych, pozbawi? starych mocy by przyzna? du?o pot??niejsze i straszniejsze.

            Metamorfoza polega na wt?oczeniu zepsutej, trawi?cej wn?trze magii do cia?a przysz?ego Poszukiwacza. Przez kilka dni s? oni przykuci magicznymi kajdanami i poddawani niewyobra?alnym cierpieniom. Podczas tortur, Beliar stwarza przed ich oczyma obraz zakrzywionej rzeczywisto?ci, tak by my?leli, ?e to po ich stronie stoi sprawiedliwo??. Ich misj? jest zniszczenie ?ycia i poszukiwanie... Poszukiwanie jednostek które mog?yby zaszkodzi? panowaniu Beliara.

Po zako?czeniu Metamorfozy cia?a i umys?u, nie przypominaj? ju? ludzi. S? demonicznymi maszynami. Ka?dy z nich zostaje odziany w czarn? szat?, przepasan? czerwon? szarf?. Poszukiwacze dostaj? tak?e magiczne maski, które przytwierdzaj? si? do zmasakrowanej skóry. Dzi?ki ów maskom, te zgni?e ohydne kreatury, potrafi? doprowadzi? do op?tania duszy. Ka?dy kto spojrzy im w oczy zostaje zara?ony. Op?tanie to najgorsze co mo?e Ci? spotka?. Jedynym sposobem na wyleczenie tego s? magiczne mikstury.

Ich spróchnia?e cia?a kr??? teraz po ca?ym znanym nam ?wiecie i szukaj?... ca?y czas szukaj? ofiar. Chodz? s?uchy, i? Beliar wykorzystuje ich tak?e do poszukiwa? magicznych artefaktów. Nie s? z regu?y uj?ci w g?ównych zast?pach mrocznych hord Pana Ciemno?ci. Raczej wol? by? na uboczu, zara?a? i przeprowadza? zwiady. Ka?dy z nich to cichy morderca. Chocia?... ?mier? jest du?o lepsza ni? przemiana w Poszukiwacza.

- A wi?c sam mo?esz si? przekona? Miltenie jak straszliwe s? te istoty – powiedzia? Corristo.

- Mistrzu, a czy to mo?liwe, ?e jeden z nich zawita? do Górniczej Doliny? – odrzek? Milten.

- Nie wiem... S? pewne poszlaki, czuj? wielkie zak?ócenia magiczne, by? mo?e to oni s? tego sprawcami, a mo?e to co? innego? W ka?dym razie je?eli nie tutaj, to by? mo?e w Khorinis.

- Mistrzu, ale magiczna bariera jest niezwyci??ona! Chcesz j? sforsowa?? To szale?stwo!

- Nie Miltenie, nie chc?. Ale wiem, ?e bariera nied?ugo upadnie. Nie jestem pewien czy tego do?yj?, ale ty z pewno?ci? tak. Teraz spróbujmy zasn??, czeka nas d?uga droga.

 

SUCHE FAKTY

 

            Walcz?c z Poszukiwaczami Magiem, nie mamy wi?kszych problemów. G?ównie chodzi o to aby atakowa? z maksymalnej odleg?o?ci tak by niie móg? nas op?ta?. Magiem mo?emy u?ywa? takich zakl?? jak ognista kula czy lodowa lanca. Co wi?cej Mag Karras b?dzie mia? dla nas zadanie zdobycia staro?ytnego almanachu op?tania. Dzi?ki niemu Karras utworzy dla Ciebie pot??ny amulet ochrony przed op?taniem.

            Op?tanie – Op?tania da si? unikn??, nie mo?na tylko podej?? blisko do Poszukiwacza. Je?eli jeste?my wojownikiem, najlepiej jest u?ywa? ?uku, kuszy lub w przypadku Paladyna z run magicznych, tak by przeciwnik nie móg? za??czy? animacji „rozmowy” podczas której nast?puje Op?tanie. Je?eli jednak uda mu si? was op?ta?, biegniemy szybko do Pyrokara znajduj?cego si? w ?wi?tyni Bractwa Magów Ognia i za 300 monet kupujemy od niego mikstur? (je?eli jeste?my Magiem Ognia mikstura jest darmowa).

            Poszukiwacze z pocz?tkowych rozdzia?ów s? w miar? s?abi, walka z nimi nie powinna sprawia? wi?kszych problemów. Im jednak dalej posuwamy si? z fabu?? tym przeciwnicy s? coraz ci??szi i zadaj? du?o wi?cej obra?e?.

1