Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Khorinis
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 23:01
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Khorinis to portowe miasto le??ce na wyspie w pobli?u wybrze?y Królestwa Myrtany. Wi?kszo?? swej w?tpliwej s?awy zawdzi?cza Górniczej dolinie, gdzie znajdowa?a si? kolonia karna, otoczona przez wiele lat magiczn? barier?.
Mo?e trudno w to uwierzy? jednak jeszcze niedawno by?o to jedno z najbogatszych miast w ca?ym królestwie jednak odk?d zacz??a si? wojna z Orkami handel przesta? przynosi? zyski gdy? statki handlowe zosta?y skonfiskowane na rzecz Królewskiej Armii. Dlatego teraz rzadko przyp?ywaj? tu statki co niesie ze sob? marne zaopatrzenie.

Miasto mo?na podzieli? na 3 dzielnice: Górne Miasto, Dolne Miasto oraz Port. 


Nowe zasady panuj?ce w mie?cie:
S?dziowie cywilni zostali pozbawieni swych praw a ich obowi?zki przej?li Królewscy Paladyni. 
G?ównym naczelnikiem miasta zosta? mianowany Lord Hagen natomiast Lord Andre zosta? dowódc? Stra?y.
Dostojny Lord Hagen rezyduje razem ze swymi wojskami w górnym mie?cie.
Tylko obywatelstwo daje prawo wst?pu do górnego miasta.
Ratusz w Górnym Mie?cie zosta? zaj?ty przez Paladynów którzy za?o?yli tam swoj? g?ówn? siedzib?.
Tylko cz?onkowie Stra?y maj? wst?p do ratusza.
Tylko obywatele miasta mog? zaci?gn?? si? do Stra?y.
Obywatelem miasta mo?e zosta? tylko osoba posiadaj?ca sta?e zatrudnienie.
Ka?da osoba która zostanie oskar?ona o pope?nienie przest?pstwa musi si? oczy?ci? z zarzutów przed dowódc? Stra?y.
Lothar Królewski Paladyn


Spis Mieszka?ców:
Khorinis zamieszkuje ??cznie 126 Obywateli:
Larius, S?dzia, Cornelius, Lutero, Fernando, Gerbrandt, Salandril, Valentino, Wambo, Matteo, Bosper, Thorben, Harad, Constantino, Brian, Elvrich, Regis, Rupert, Gritta, Cavalorn, Pablo, Coragon, Bartok, Rengar, Herold, Abuyin, Hanna, Baltram, Zuris, Hakon, Jora, Canthar, Sara, Peck, Mortis, Ruga, Wulfgar, Boltan, Rengau, Borka, Halwor, Garvel, Monty, Brahim, Jack, Lares, Moe, Kardif, Mario, Nagur, Joe, Fenia, Meldor, Lehmar, Fellan, Alwin, Lucy, Alrik, Ignaz, Carl, Edda, Bromor, Nadja, Sonja, Vanja, Martin, Farim, Attyla, Cassia, Ramirez, Jasper.

W mie?cie stacjonuje 50 Paladynów:
Lord Hagen, Lord Andre, Lothar, Ingmar, Albrecht, Girion, Cedrik.

Przebywa tutaj 4 Magów:
Vatras, Myxir, Daron, Ulf.

??cznie w mie?cie przebywa 179 osób.
Górne miasto
Do tej cz??ci miasta prowadzi osobna brama która jest strze?ona przez Paladynów, a przekroczy? j? mog? tylko obywatele miasta. W tej dzielnicy mieszkaj? wa?ni obywatele dlatego nale?y traktowa? ich z szacunkiem. Wi?kszo?? domów nale?y do bogatych mieszka?ców jednak niektóre z nich nale?? do kupców lub urz?dników. W centrum górnego miasta znajduj? si? ratusz wraz z ogrodem który przej?? rol? g?ównej kwatery Paladynów.


Tylko bogacze posiadaj? tutaj swe domostwa co za tym idzie tutaj trzymaj? swój maj?tek. Wi?kszo?? warto?ciowych przedmiotów le?y na wyci?gni?cie naszej r?ki, reszta znajduje si? w kufrach. Do ich otwarcia potrzebujemy wytrychów jednak niektóre wymagaj? specjalnego klucza. Niektórzy spo?ród Mieszka?ców posiadaj? specjalne skrytki w swych domostwach w których chowaj? swe skrzynie, a?eby odkry? jedn? z nich trzeba uruchomi? mechanizm za pomoc? specjalnego przycisku.

Lista kosztowno?ci skrytych w Górnym Mie?cie: 
775 sztuk z?ota, 6 srebrnych pucharów, 5 srebrnych talerzy, 5 z?otych ?wieczników, 3 z?ote puchary, z?ote naczynie, 5 krwawych pucharów oraz 2 pos??ki Innosa.
Lokacje:

Ratusz
Jak w ka?dym mie?cie budynek ten pe?ni najwa?niejsz? funkcj? w?ród budynków. Przed jego wej?ciem stoi dwóch Stra?ników którzy nie ?pi? ani nie przepuszczaj? nikogo bez wa?nego powodu. Jest to siedziba Lariusa czyli Gubernatora Miasta oraz Lorda Hagena który stacjonuje tu ze swoimi najlepszymi ?o?nierzami. Wokó? budynku rozpo?ciera si? wielki ogród którym zajmuje si? bezimienny ogrodnik który mo?e sprzeda? nam troch? zió? many lub da? nam par? wskazówek dotycz?cych Górnego Miasta. Ca?a lokacja otoczona jest porz?dnym ?elaznym ogrodzeniem.Dom S?dziego
Jak ju? sama nazwa wskazuje jest to siedziba S?dziego, tego samego który kiedy? wtr?ci? nas do Kolonii Karnej. Domostwo strze?one jest przez Stra?nika który nie b?dzie sprawia? nam ?adnych problemów z wej?ciem do ?rodka. Od upadku bariery i przybycia Paladynów S?dzia podobnie jak Gubernator zosta? pozbawiony swych obowi?zków. Po uruchomieniu specjalnego mechanizmu otrzymamy dost?p do skrytki w której S?dzia trzyma swe kosztowno?ci jednak odpowiedni klucz b?dziemy musieli ukra?? gospodarzowi. 

Dolne miasto
Jest to dzielnica zamieszkiwana g?ównie przez drobnych kupców i rzemie?lników. Jest ono tak?e ca?kowicie patrolowane przez Stra? Miejsk? tak wi?c panuje tu ogólny spokój. Znajdziemy tutaj darmowy nocleg w "Gospodzie pod Senn? Sakiewk?" która znajduje si? naprzeciwko koszar.


Dolne Miasto jest tak?e miejscem w którym Paladyni i Stra? miejska przetrzymuje swój ekwipunek, jeden z magazynów znajduj? si? niedaleko wej?cia do Górnego Miasta, za pozosta?e s?u?? wie?e zamkni?te na klucz. Klucze posiadaj? Stra?nicy Miejscy, mo?emy im je ukra?? lub odebra? si??. 
Lista przedmiotów schowanych w magazynach:
Dobry krótki miecz, Kiepski miecz dwur?czny, lekki miecz dwur?czny, miecz dwur?czny, dobry d?ugi miecz, ci??ki m?ot bojowy, 140 sztuk z?ota, 3 esencje many, 7 esencji leczniczych, skórzany pancerz, 5 ró?nego typu strojów obywateli, 15 pochodni, 10 menzurek oraz 15 kie?bas.Lokacje:

Koszary
Ten ogromny budynek otoczony murem pe?ni funkcj? garnizonu Stra?y Miejskiej. Mo?na si? do niego dosta? schodami od strony portu lub placu wisielców. Budynek jest podzielony na kilka pomieszcze? pe?ni?cych ró?norakie zadania. Znajdziemy tu mi?dzy innymi ku?ni? w której pracuje tak?e Kwatermistrz, wi?zienie w którym zamykani si? wszyscy przest?pcy, du?e pomieszczenie s?u??ce za kwater? dla wszystkich cz?onków Stra?y oraz du?? nisze w której przebywa g?ównodowodz?cy organizacji Lord Andre pe?ni?cy funkcje S?dziego Cywilnego.?wi?tynia Adanosa
Jest to kapliczka wzniesiona ku czci Adanosa. Przez ca?y dzie? urz?duje tutaj Vatras - Mag Wody który opowiada gromadz?cym si? tutaj Obywatelom histori? o wojnie Bogów. Oprócz wys?uchania opowie?ci Maga mo?emy tu tak?e z?o?y? ofiar? na rzecz ?wi?tyni, zyska? b?ogos?awie?stwo Adanosa, dowiedzie? si? wi?cej o ka?dym z Bogów, podnie?? swoj? moc magiczn? lub uzyska? ca?kowite uleczenie.
IPB Image


Ulica Kupców
Na tej ulicy swe domostwa oraz sklepy za?o?yli rzemie?lnicy w?ród których spotkamy Alchemika, Stolarza, Kowala, Kupca oraz My?liwego. Je?li postanowimy terminowa? u którego? z Mistrzów Czeladzi dostaniemy dobrze p?atn? prac? oraz zyskamy status obywatela miasta. Plac Wisielców
Jest to miejsce w którym dokonuje si? egzekucji za pope?nienie najci??szych przewinie? a kar? jest ?mier? przez powieszenie. W zwyk?y dzie? sprawuj? tu s?u?b? Herold który zawiadamia mieszka?ców o wszystkich sprawach dotycz?cych miasta. Swoje stoisko posiada tutaj tak?e W?a?ciciel Gospody rozdaj?cy darmowe piwo fundowane przez Paladynów oraz jeden z Synów Pustyni - Abuyin który za niewielk? op?at? przepowie nam przysz?o??.Targowisko
Ka?de szanuj?ce si? miasto posiada targowisko które jest miejscem transakcji kupna i sprzeda?y a nie inaczej jest w Khorinis. Plac targowy znajduj? si? tu? za zachodni? bram? miasta i ka?dego dnia t?tni ?yciem. Handlarze ch?tnie pokazuj? ka?demu swoje towary zawieraj?ce asortyment od ?ywno?ci przez mikstury, magiczne zwoje, wszystkie rodzaje broni oraz pozosta?y ekwipunek. Na targowisku przebywa tak?e Daron - Mag Ognia który w zamian za ofiar? na rzecz Klasztoru Innosa udzieli nam b?ogos?awie?stwa.

Port
Dzielnica ta rzetelnie zapracowa?a sobie na miano najgorszej spo?ród wszystkich. Pe?no tu przekr?tów i nietrudno tu oberwa? po g?owie nawet Stra? Miejska nie zapuszcza si? w ten rejon wi?c nikogo nie powinno dziwi? ?e panuje tu samowolka. 


Jednak je?li kto? umie kombinowa? mo?e tutaj w ?atwy sposób zdoby? ma?? fortunk?. Po?yczka u Lichwiarza, walka na arenie lub sprzeda? lewego towaru po wy?szych cenach sprawiaj? ?e mo?na polubi? to miejsce.

Lokacje:

Czerwona Latarnia
Dok?adne informacje pod tym adresem - Gothic2: Czerwona LatarniaGospoda "Pod Kuternog?"
Karczma znajduje si? tu? obok Czerwonej Latarni i jest ch?tnie odwiedzana przez najró?niejszych typów tak?e tych spod ciemnej gwiazdy .W?a?cicielem karczmy jest Kardif u którego mo?emy kupi? nie tylko co? do picia ale równie? cenne informacje. Gdy do??czymy do gildji z?odziei b?dziemy mogli tu naby? tak?e specjalne towary.Esmeralda
Jest to ostatni statek który zdo?a? przybi? do portu w Khorinis. Na jego pok?adzie na wysp? przybyli Paladyni pod dowództwem Lorda Hagena. Reszta Królewskiej floty zosta?a rozbita podczas wojny z Orkami tak wi?c jest to ostatni statek wys?any z misj? zapewnienia Stolicy Pa?stwa dostaw magicznej rudy. Statek zakotwiczony w zachodniej cz??ci portu.Gildia Z?odziei
Dok?adne informacje pod tym adresem - Gothic2: Gildia z?odziei