Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Magowie Ognia
napisał: Ikk, dnia 24.04.2011 10:38

?ycie duchowe w Khorinis, jak w ka?dej wi?kszej spo?eczno?ci, stoi wysoko na drabinie potrzeb mieszka?ców. Wi?kszo?? z nich wyznaje wiar? w Boga Ognia, Wielkie S?o?ce, Wszechobecny ?ar, ?ad, Porz?dek, czyli w Innosa. Na potrzeby tego? bóstwa powsta? zakon ascetycznych kap?anów, którzy modlili si? w zorganizowanych spo?eczno?ciach za troski swoich mieszka?ców. Jednak?e, jeszcze w Staro?ytnych czasach, kiedy Herosi chodzili po Ziemi, wybrani poprzez Bogów, ludzie zostali obdarowani wielkimi darami. Innos pokaza? swoim wiernym jak u?ywa? Magii Ognia, natomiast Beliar kusz?c tych bardziej niezdecydowanych pokaza? im Nekromantyzm. Tak oto, u zarania dziejów dwóch braci – Innos i Beliar, podzielili spo?ecze?stwo. Adanos na pró?no chcia? pogodzi? obojga, w ko?cu postanowi? porzuci? swe dzia?ania i pozostawa? neutralny.

            Jednak jedynie garstka wybranych ludzi mia?a dost?p do Magii. Runy, zakl?cia, zwoje, inkantacje lecznicze, zio?a. Ca?a ta wiedza by?a w posiadaniu kilku osób. Jednak?e w obliczu wisz?cej nad ?wiatem wojny, postanowiono wprowadzi? wi?cej „godnych” osób w arkana magii. Tak te? powsta? pierwszy klasztor Innosa. Do dzi? nie wiadomo gdzie si? znajdowa?, ale legenda mówi, ?e sam Innos tchn?? swoj? bosk? moc w mury Monastyru.

 

KLASZTOR W KHORINIS

1

            Wybudowany zosta? w czasach gdy Khorinis by?o pot?g? handlow? na Morzu, a coraz wi?cej osób zacz??o zaludnia? wysp?. Klasztor zosta? umiejscowiony na osamotnionej skarpie, poniek?d na uboczu, by nic nie zag?usza?o modlitwy kap?anów. Klasztor sk?ada si? z mostu prowadz?cego do niego, G?ównego Monastyru, dziedzi?ca, pokojów gospodarczych, obszernej biblioteki, oraz piwnic. Kap?ani mieszkaj? tam razem z Nowicjuszami i zajmuj? si? zarówno modlitw?, pracami ogrodniczymi, handlem, rekrutacj? nowych cz?onków oraz oczywi?cie doskonaleniem sztuk magicznych. W posiadaniu Magów Ognia z Khorinis s? dwie relikwie zwi?zane z Innosem – jest to M?ot Innosa oraz Jego Tarcza. Co wi?cej Klasztor podj?? si? budowy wielu ma?ych kapliczek Innosa w ca?ym Khorinis. Wytwarzaj? tak?e znakomite wino, które sprzedaj? do gospody „Pod Martw? Harpi?”.

 

STRUKTURA ZAKONU

            Ka?dy kto chcia?by rozpocz?? ?ycie w Klasztorze musi najpierw ui?ci? op?at? w wysoko?ci tysi?ca z?otych monet, oraz przyprowadzi? owc?. Farmer Pepe na farmie Onara, jest tak?e pasterzem i z regu?y to on zaopatruje rekrutów w te przemi?e zwierz?tka. Kiedy ju? zap?aci si? Zakonowi, uzyskuje si? stopie? Nowicjusza. Teraz skupi? si? na omówieniu poszczególnych rang Zakonnych w kolejno?ci od najni?szej do najwy?szej.

Nowicjusz – Osoba ?wie?o przyj?ta do Zakonu. Jego znakiem rozpoznawczym jest krótka szata si?gaj?ca kolan w kolorze czerwonym, oraz d?ugi kij. Nowicjusze studiuj? staro?ytne ksi?gi i poznaj? powoli tajemnice Innosa, sprz?taj? dziedziniec oraz pomieszczenia gospodarcze, opekuj? si? zwierz?tami oraz od czasu do czasu s? wysy?ani jako pos?a?cy do miasta. Jako Nowicjusz trzeba przede wszystkim s?ucha? Magów ognia, wykonywa? ich polecenia, misje, by? spokojnym, pokornym, du?o si? modli? oraz cierpliwie czeka? na swoj? kolej.

            Tutaj nast?puje kwestia sporna w?ród badaczy struktury Magów Ognia, gdy? Zakon nie okre?la dok?adnie nazwy Nowicjusza, który przechodzi Prób? Ognia. Dlatego dla potrzeb tego? wywodu, nazwijmy ich Starszymi Nowicjuszami.

            Starszy Nowicjusz – Z t? osob? zwi?zany jest termin Próby Ognia. Kiedy Nowicjusz przebywa wystarczaj?co d?ugo w Zakonie, mo?e podj?? si? próby przyj?cia do kr?gu Magów Ognia. Wielu kandydatów ginie podczas tych?e „testów” m?stwa, odpowiedzialno?ci i m?dro?ci. Nowicjusz dostaje wtedy trzy zadania, ka?de od jednego z Arcymistrzów Zakonu. W Khorinis s? to Pyrokar, Ulthar, oraz Serpentes. Po wykonaniu wszystkich zada? Nowicjusz przyst?puje do przysi?gi, której s?owa s? utajnione przez Zakon.

            Mag Ognia – Pierwsza z „Wy?szych Rang” w Zakonie Magów Ognia. Po przej?ciu prób, zostaje si? przypisanym do Pierwszego Kr?gu Magii. Rozró?niamy sze?? Kr?gów Wtajemniczenia. Im wy?szy Kr?g tym bardziej zaawansowana Magia. Mag Ognia charakteryzuje si? d?ug? czerwon? szat?, przepasan? szar? szarf? na ?rodku, oraz cz?sto d?ugim kijem bojowym. Jego celem jest modlitwa, oddanie si? sprawiedliwej sprawie walki ze z?em, oraz u?ywanie swych magicznych mocy tylko w dobrych celach. Mag Ognia kszta?ci si? cz?sto przez wiele lat, a nawet i reszt? ?ycia. Jest on wys?annikiem Innosa, musi wi?c wspomaga? mieszka?ców danego regionu w sprawach duchowych. Ma on dost?p tylko do czterech Kr?gów Wtajemniczenia. Dodatkowo codziennie trenuje swoj? energi? duchow? – Man?. Magowie Ognia s? tak?e wysy?ani na niebezpieczne misje przez swoich prze?o?onych, by niszczy? z?o stworzone przez Beliara.

            Paladyn – Druga z „Wy?szych Rang” w Zakonie Magów Ognia. Jest to cz?owiek, który po?wi?ca ca?e swoje ?ycie Innosowi, oraz walce konwencjonalnej przy pomocy po?wi?conego miecza. Charakteryzuje si? ci??k? zbroj? p?ytow?, d?ugim mieczem oraz tarcz? gotyck? z czerwonym krzy?em w bia?ym polu (cz?sto w polu sercowym znajduje si? z?oty wizerunek Innosa). Paladyni to elitarne jednostki militarne, wykorzystywani na polach bitew, pe?ni? tak?e obowi?zki stra?nicze i duchowe. Ka?dy Paladyn musi cechowa? si? odwag?, m?stwem, si?? ale tak?e m?dro?ci?. Nie przebywaj? oni jednak w Klasztorze. W Khorinis prze?o?onym Paladynów jest Lord Hagen, znajduj?cy si? w mie?cie.

            Arcymag Ognia – Najwy?sza ranga w Zakonie Magów Ognia. Charakteryzuje si? bogato zdobion? szat? koloru czerwono - czarnego, ze z?otymi inskrypcjami kul ognia, oraz srebrnym naszyjnikiem. Arcymagiem mo?e zosta? tylko niewielu z zas?u?onych spo?eczno?ci Magów Ognia. Arcymagowie s? prawdopodobnie wybierani przez Tajne Zgromadzenie Arcymagów, chocia? to tylko domys?y. W jednym Klasztorze s? zawsze trzej Arcymagowie. Maj? oni dost?p do wszystkich tajemnic Magii, oraz do wszystkich sze?ciu Kr?gów Magicznych. S? zarz?dcami spraw Zakonnych, rozs?dzaj? spory i to ich s?owo jest zawsze rozstrzygaj?ce. Rada Trzech w ka?dym z Zakonów dzieli si? na Przewodnicz?cego Rady, oraz jego dwóch dioskurycznych pomocników. W Khorinis Przewodnicz?cym Rady jest Pyrokar, natomiast jego pomocnikami s? Ulthar i Serpentes.