Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Potwory
napisał: Isentor, dnia 17.06.2011 19:00
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Chrz?szcz

Nieszkodliwy ma?y owad. ?yje, drepta i nikogo nie atakuje. Jego wspó?czynniki s? prawie zerowe, po zabiciu tego stworzonka dostajemy 10 punktów do?wiadczenia i 10 kawa?ków owadziego mi?sa jako trofeum.

Cieniostwór

Potwór preferuj?cy ciche i ciemne miejsca np. jaskinie lub lasy, chocia? przy piramidach ?pi w dzie? jedna sztuka (ogólnie poluj? g?ównie noc? i s? samotnikami). Ma mocny i szybki atak, wi?c lepiej bez wysokiego poziomu nie porywa? si? na tego stwora, poniewa? by?oby to samobójstwem. Jest nawet podejrzewany o magiczn? natur?. W grze cieniostwory s? nieliczne i gro?ne, dlatego trofea z nich s? bardzo cenne.

Szkielet cieniostwora

Zwierz najwyra?niej trafi? na mocniejszego, a pó?niej na „niezwyk?ego” maga. Mo?na go spotka? w Górniczej Dolinie i w Dworze Idorath. Sieje postrach szczególnie w?ród strzelców (?ucznicy/kusznicy). Lepiej na niego uwa?a?...

Demon

Potwornie silna bestia z metk? „made in hell” (wyprodukowano w piekle ;)), a co dopiero powiedzie? o ksi?ciu demonów. Oprócz tego, ?e jest bardzo gro?ny, jest tak?e gruby. Atakuje p?on?cym oddechem, jest odporny i wytrzyma?y, ale mo?na go „zaklinowa?” w drzwiach i wyeliminowa? z broni dystansowej lub te? czarami. W grze nie s? zbyt pospolite. Mo?na je spotka? w starej i nowej wie?y Xardasa (V rozdzia?), na upartego mo?na jeszcze si? kilku doszuka?. Wyst?puj? w formie stra?ników. Demona mo?na przyzwa? zakl?ciem.

Ksi??e demonów

Mocniejsza, silniejsza i wytrzymalsza wersja demona, czyli lord. Pokonanie go wr?cz mo?e przysporzy? troch? problemów, wi?c najlepiej u?y? broni dystansowej (wcze?niej przechodz?c przez futryn? drzwi, itp.)

Goblin

Do?? silna, cho? ma?o wytrzyma?a istotka. Jest zwinny i sprytniejszy ni? wydaje si? na pierwszy rzut oka. Podczas walki bardzo szybko biega wokó? ciebie i wali t? swoj? pa?k?. Zazwyczaj atakuj? w grupach cz?sto z?o?onych z 3 osobników (zdarzaj? si? te? grupy licz?ce 20 tych karze?ków!). Wyst?puj? w jaskiniach, lasach, na ?cie?kach i wielu innych miejscach. W Khorinis ?yje równie? jego kuzyn: Czarny goblin.

Czarny Goblin 

Zachowuje si? tak samo jak zwyk?y goblin (czyt. z przyjemno?ci? wida? jak pada plackiem na ziemi?). Ró?ni si? tylko tym, ?e trudniej go zabi?, a nasza posta? jest bardziej podatna na jego ciosy.

Harpia

Wredna lataj?ca wied?ma. Mo?e sprawi? troch? problemów a to dla tego, ?e atakuje z powietrza. Najlepiej zestrzeliwa? je z kuszy, poniewa? cz?sto udaje si? im unika? ciosów z miecza. Atakuj? po kilka sztuk. Spotka? je mo?na np. w górskiej fortecy.

Jaszczur

Mo?e nie jest to powi?kszona jaszczurka, ale waran. Na pozór powolna, ale wystarczy si? na ni? chwil? z bliska pogapi?, to mo?na si? zdziwi?. Jak zwyk?e gady "zmiennocieplne", ten te? lubi wylegiwa? si? w promieniach s?o?ca, wi?c najcz??ciej egzystuje na pla?ach. Jaszczury s? padlino?ercami, ale od czasu do czasu potrafi? same zapolowa?.

Ognisty jaszczur

Zwany tak?e pospolicie smokiem, wyst?puje jako silniejsza odmiana jaszczura. Istoty te s? niezwykle gro?ne i lepiej nie wchodzi? im w drog?. Gdy chuchn? ci prosto w twarz, to ?ycie drastycznie si? zmniejszy lub w gorszym przypadku zostanie z ciebie popió?. Przed walk? warto zak?ada? ró?norakie artefakty chroni?ce przed ogniem. ?yj? g?ównie na orkowych terenach, czyli w Górniczej Dolinie i na Wyspie Irdorath.

Jaszczurocz?ek

Oto jaszczurka, która wyprzedzi?a swoich krewnych w ewolucji. Porusza si? na dwóch nogach i r?bie jaszczurzym mieczem (ten za? ?ywcem przypomina miecz orków z "jedynki"). Najcz??ciej mo?na je spotka? przy smokach i smoczych jajach. Jego si?a i wytrzyma?o?? znajduje si? pomi?dzy wspó?czynnikami orka wojownika i elity, czyli co? po?rodku. Jaszczurocz?ecza rasa s?u?y smokom.

Kamienny Golem

„?ywa góra”. Ci??ko opancerzona kamienna bestia, posiada du?? odporno?? na bro? sieczn?, a o dystansowej nie ma co mówi?. Na swój atak tak?e nie mog? narzeka?, po jednym ciosie mo?na przeby? sporo metrów nie dotykaj?c ziemi. S? g?ównie w Górniczej Dolinie (w ogóle golemy). W Khorinis wyst?puj? tak?e jeden magiczny golem, który jest powi?zany z prób? ognia (jest prawie taki sam jak kamienny golem, tyle, ?e mo?na go za?atwi? jednym ciosem ?wi?tego m?ota). Maj? jednak jedn? zalet?: mo?na je przyzwa? zakl?ciem.

Kretoszczur

W Gothic I cz?sto mo?na by?o go spotka?, podobnie jak ?cierwojady. S? to du?e, grube, nieow?osione szczury (przpominaj? tak?e wieprza), do tego do?? tchórzliwe i niegro?ne, chyba, ?e trafisz na stado. Mo?na je spotka? w jaskiniach i ciemnych miejscach.

Krwiopijca

Porusza si? szybko i w sposób nieprzewidywalny. Jego zachowanie zbli?one jest do Polnych Bestii, jednak jako owad lataj?cy nie obawia si? wody. Atakuj? zwykle ca?ymi rojami. Na pocz?tku wydaj? si? silnym i trudnym przeciwnikiem, ale g?ównie przez swoj? zwrotno??. ?yj? i lataj? w lesie i na bagiennych terenach w pobli?u wody.

Ma?y krwiopijca

Lataj?ce stwory wygl?daj?ce identycznie jak doros?y Krwiopijca. Jest oko?o dwa razy s?abszy od ostatecznego stadium. Zobacz opis Krwiopijcy.

Lodowy golem

?ywio?owy potwór stworzony z lodu. Posiada czar, którym mo?e ka?dego zamrozi? i potem spokojnie wyko?czy? swój cel. Mo?na je spotka? w obr?bie Lodowej krainy w Górniczej Dolinie. Strzeg? wej?cia do by?ego Nowego Obozu, które jest jedyn? drog? do lodowego smoka. Z golemami jest tak?e zwi?zane zadanie z Sylviem.

Ognik

Z wygl?du niegro?ny. Tylko z wygl?du. Lepiej je za?atwi? z kuszy zanim poka?? swoje prawdziwe oblicze. S? to niecz?sto spotykane okazy, kilka jest w Górniczej Dolinie, niedaleko lodowego smoka, mo?na te? je spotka? w pó?nocnej cz??ci ziem Khorinis. Wygl?daj? jak duszki lub k??bek bia?o-niebieskich iskier. Trudno je zabi? nie z powodu ich si?y, tylko tego, ?e bardzo trudno je trafi? gdy si? przybli??, co? jak chrz?szcze w Gothic I ;).

Ognisty golem

Ten golem a? si? dos?ownie pali, aby ci przywali? gor?cym czarem lub pi??ci?. Swojego wroga mo?e podpali?, co jest bardzo frustruj?ce, poniewa? nie ma sposobu na powstrzymanie ognia w walce, a pasek ?ycia nieub?aganie si? kurczy. Do tego po uderzeniu swoj? magmow? ?ap? odrzuca nas na pewn? odleg?o??. Mo?na go spotka? przy wulkanie w Górniczej dolinie.

Olbrzymi Szczur

Szczury to „wytwór” kana?ów i innych jaski?. Te nadzwyczaj przero?ni?te gryzonie pojedynczo nie stanowi? problemu, ale s? bardzo upierdliwe w grupach. Ch?tniej ?ywi si? padlin? ni? samodzielnie upolowan? zwierzyn?. Szybko rezygnuje z po?cigu za przeciwnikiem.

M?ody Olbrzymi Szczur

Ten sam, ale s?abszy przeciwnik w stosunku do Olbrzymiego szczura (zobacz opis).

Ork wojownik

Podstawowa orkowa jednostka bojowa. Wspó?pracuj? z szamanami i elit? orków. Na solo nie s? zabójczy, ale prawie zawsze tworz? liczne grupy. W Górniczej Dolinie wprost si? od nich roi (oblegaj? zamek), a w V rozdziale s? tak?e w Khorinis, w ca?ej grze jest grubo ponad 200 samych orków wojowników... 

Ork Elita

Najsilniejszy rodzaj orków. Potrafi solidnie przywali? i ma du?o punktów ?ycia. Zazwyczaj pe?ni role przywódcy (herszta) bandy z?o?onej z niego i paru orków wojowników. Zanim nie nabije si? troch? do?wiadczenia, lepiej si? na niego nie porywa?. Od IV rozdzia?u panosz? si? praktycznie wsz?dzie. Elitarni wojownicy orków ciesz? si? s?aw? niemal niezwyci??onych.

Ork Pu?kownik/Herszt

Mocniejszy odpowiednik orka elity. Jednego spotykamy w jaskini obok okr?tu paladynów (patrz mapa jaski?) gdy gramy jako Paladyn. Ma map? rozmieszczenia Elit na terenach Khorinis. Drugi jest na wyspie Irdorath, strze?e sekretnego przej?cia w g??b wyspy.

Ork Szaman

Mag orków. Atakuje za pomoc? ognistej kuli, natomiast gdy jest blisko, wyci?ga swój toporek. Ma s?aby pancerz, wi?c zanim wyci?gnie bro?, mo?na ju? go powali? na ziemi? (dysponuj?c dobrym atakiem). Cz?sto ma spor? obstaw? w postaci "mniej inteligentnych" orków.

Ork o?ywieniec

Jeden z gro?niejszych w swojej nacji. Jest silniejszy od orka wojownika, pono? nie?miertelny (ale broni? mo?na go za?atwi?) i niedaleko mu do zombi. S?u?? na Dworze Irdorath i mog? sprawia? problemy.

Owca

Mo?e nie jest to przera?liwy potwór, ale jednak zwierz?. Owcami zajmuj? si? pasterze, stanowi? tak?e ?atwy k?sek dla wilków. Mo?na j? porówna? do chrz?szcza. Za zabicie owieczki dostaje si? 10 punktów do?wiadczenia i surowe mi?so jako trofea, jednak kto by próbowa? ruszy? te niewinne stworzenia? (Hi, hi, ka?dy z nas...).

Pan Cienia

Mroczny paladyn, z którego zosta?y ko?ci. Potrafi nie?le skróci? pasek ?ycia, nawet w pó?niejszych etapach gry. Czo?a mog? mu stawi? tylko magowie z tchnieniem ?mierci lub do?wiadczeni wojownicy. Pilnuj? „Smoczej Zguby” i wyspy Irdorath.

Pe?zacz

Pe?zacze to ogromne insekty zamieszkuj?ce podziemne korytarze i szyby kopal?. Ich spo?ecze?stwo podzielone jest na robotników i ?o?nierzy. Pe?zacze cz?sto zabijaj? górników w kopalniach, atakuj?c z zaskoczenia i znikaj?c równie niespodziewanie jak si? pojawi?y, lubi? ciemne jaskinie. Mo?na je ?atwo rozwali? machaj?c mieczem na boki, jednak ?yj? w ma?ych grupach i wtedy pojawia si? ma?y problem.

Pe?zacz wojownik

To okaza?y i mocny pe?zacz, broni pomniejsz? ho?ot? zwan? pe?zaczami i ca?kiem dobrze mu to wychodzi. Mo?na je spotka? najcz??ciej pojedynczo, ale pary te? si? zdarzaj?. Mo?e, ale nie musi sprawia? problemy (cios z lewej i prawej). Mo?na pozyska? p?ytki z ich pancerza, a Wilk zrobi z nich zbroj?.

Polna Bestia

Wygl?da jak wielki chrz?szcz. Sporadycznie mo?na je spotka? w jaskiniach. Najcz??ciej, jak sama nazwa wskazuje, zamieszkuj? pola w licznych grupach. Te przero?ni?te szkodniki lubi? przeszkadza? rolnikom w ich ci??kiej pracy. Jak wszystkie insekty l?dowe boi si? wody. Rzadko atakuje sama, chyba ?e w obronie innych polnych bestii. Szybko rezygnuje z po?cigu za przeciwnikiem.

M?oda Polna Bestia

Czy do nazwy trzeba co? dodawa?? Jest ich bardzo ma?o i stanowi? worek treningowy dla pocz?tkuj?cych graczy. Zobacz opis Polnej bestii.

Poszukiwacz

Mag Beliara. Poszukiwacze nosz? czarne szaty i ukrywaj? swoj? twarz pod mask?. S? to byli cz?onkowie Obozu na bagnach - sekciarze, którym po utracie swojego ukochanego ?ni?cego zrobi?a si? woda z mózgu. Teraz ich celem jest m?czenie nas za pomoc? „ognistej strza?y”. Najgro?niejsze w nich jest to, ?e mog? nas op?ta?, a co za tym idzie, uniemo?liwi? nam spokojny sen (leczenie kosztuje 200 sztuk z?ota, cena zale?y od gildii i... Pyrokara). Od III...V rozdzia?u s? praktycznie wsz?dzie, przy ka?dej ?cie?ce.

?cierwojad

Wielki ptak - nieloty. Ich mi?so stanowi prawdziwy przysmak. ?cierwojady potrafi? zabi? cz?owieka, ale wprawny wojownik nie powinien mie? z nimi problemów. Zawsze funkcjonuje w licznych stadach, ale mo?na je po kolei wywabia?.

Smoki

S? to pot??ne gady, które przyby?y do naszego ?wiata, s?u?? Panu Ciemno?ci, jako bro? wykorzystuj? swój ognisty oddech. Po wi?cej informacji o smokach odsy?am do dzia?y Smoki.

Szkielet goblin

Oto zdech?y goblin, który mia? styczno?? z nekromant?. ?yj? w lasach, na cmentarzach, w kryptach, a szczególnie upodoba?y sobie by?? wie?? Xardasa ;). S? troch? mocniejsze od ?yj?cych goblinów, ale nie powinny stawia? wielkiego oporu. Do?? cz?sto zdarzaj? si? przy nich krytyczne ciosy.

Szkielet Wojownik

Pos?uguje si? lepszym, ma lepsz? technik? i pancerz ni? pomniejszy szkielet. Na pocz?tku lepiej mu si? nie pokazywa? na oczy, czy oczodo?y, pó?niej tak?e trzeba by? niezwykle zr?cznym, ?eby wyj?? ze starcia z pe?nym paskiem ?ycia. Mo?na go spotka? w mrocznych miejscach i na Dworze Idorath.

Pomniejszy szkielet

„Niedorobiona” (czyt. s?absza) wersja szkieletu wojownika. Zwykle s? w lasach, przy pochówkach.

Szkielet Mag

Lataj?cy upiór z bardzo ciekaw? technik? walki. Najpierw chce nas unieruchomi? „Bry?? Lodu”, a potem przyzywa pojedynczo szkielety, które maj? u?atwione zadanie. Najlepiej szybko podbiec do niego zygzakiem i pogruchota? mu ko?ci zanim ci? zamrozi.

Topielec

Te o?lizg?e jaszczury s? znakomitymi p?ywakami, a i na l?dzie radz? sobie nienajgorzej. Ich ulubionym pokarmem jest mi?so goblinów. Na widok goblina topielec porzuca zwykle inne ofiary, jednak nie gardzi tak?e ludzkim mi?sem. Wyst?puje g?ównie nad zbiornikami wodnymi, bardzo du?o jest ich tak?e niedaleko farmy Bengara przy strumykach. Nieraz mo?na spotka? pojedyncze sztuki, a nast?pnym razem do?? poka?n? grupk? topielców.

Troll

Z wygl?du przypomina ogromnego goryla. Ma solidne ?apy/pi??ci, je?li si? zamachnie to efekt jest podobny do d?wigu i mo?na podziwia? krajobraz z widoku ptaka. Jego gruba skóra jest niewra?liwa na pociski, wi?c w starciu z trollem mo?na zapomnie? o broni dystansowej. W ca?ej grze jest siedem sztuk. Na wyspie Irdorath ?yje tak?e Troll Jaskiniowy, prawie niczym si? nie ró?ni od zwyk?ego.

Czarny Troll

Pot??na bestia, mieszka w swojej wielkiej grocie skalnej. Jest to wielki „ciemny” troll o ogromnych ?apach. To chyba tak?e najwi?kszy imbecyl w grze. wyst?puje tylko jeden egzemplarz (jest zaznaczony na mapie). Najlepiej wybiera? si? na niego z umiej?tno?ci? obdzierania zwierzyny ze skóry (jest nawet takie zadanie). S? trzy sposoby na jego egzekucj?:
- zaklinowa? go mi?dzy ska?ami przed jego jaskini?;
- rzuci? na niego czar „strach”, goni? i dobi?;
- wytworzy? wiele szkieletów goblinów;

Warg

Orkowy pies, ?udz?co przypomina tego z Gothic I, jednak ma inn? nazw? (mo?e to wina t?umaczy). Jest bardzo wytrzyma?y i ma sk?onno?ci do wilczych ataków. Wygl?da jak wilk, tyle, ?e ma przekrwione oczy i jest prawie ca?y czarny. Jeden sprawia wielki problem - tyle, ?e poluj? w stadach.

W?? b?otny

S? to wielkie w??e, które posiadaj? niezwyk?? paszcze sk?adaj?c? si? z trzech wielkich k?ów. Z racji tego, ?e ?yj? na bagnie powsta?ym po przybyciu do Górniczej Doliny bagiennego smoka, nie s? bardzo wymagaj?cym przeciwnikiem, poniewa? wtedy mamy ju? odpowiednie umiej?tno?ci i wyposa?enie. Tylko tam s? trzy unikalne sztuki. Lecz nie nale?y je traktowa? tak, jak np. wilka.

Wilk

Atakuje w stadach, zwykle noc?. W trakcie walki przywo?uje inne wilki. Najch?tniej poluje na niewielkie, bezbronne ssaki, takie jak szczury czy owce. Dlatego pasterze nie lubi? tak bardzo wilków. Pojedyncze sztuki nie jest a? tak trudno pokona? nawet z niskim poziomem. S? w lasach i przy drogach.

M?ody wilk

S?aby i ma?y wilk, pocz?tkuj?cy gracze mog? na nim po?wiczy?. Zobacz opis Wilka.

Czarny wilk

Jest „ciemnym” odpowiednikiem wilka, Mo?na go spotka? jedynie gdy jest si? magiem (podczas zadania).

Z?bacz

Bestia troch? przypomina ma?ego dinozaura. Zazwyczaj poluje w stadach po 4-5 osobników. Jest sprytny, bardzo szybki i gro?ny, do tego niech?tnie rezygnuje z po?cigu. Rzucanie si? na stado tych potworów to nieporozumienie. Najlepiej wyci?ga? je po kolei i... W pocz?tkowej fazie gry mo?e sprawi? troch? problemów. Jest na nie jeden haczyk - bardziej od ciebie wol? padlin?, cho? wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, to jej nie mamy :). Wyst?puj? wsz?dzie, mo?na je znale?? niedaleko miasta, ale najwi?cej ich jest w górniczej dolinie, tam te? jest przywódca stada z?baczy, które atakuj? kopaczy.

Smoczy Z?bacz

Znacznie mocniejsza i gro?niejsza wersja z?bacza. Sam jeden potrafi sprawi? du?o problemów, a z regu?y poluj? w parach ;). Niektórym mo?e kojarzy? si? z ?owc? smoków, a w?a?ciwie z jego zbroj?. Wyst?puj? g?ównie w Górniczej Dolinie.

Zombi

Nie do ko?ca umar?a istota, która ma pewne powi?zania z magi?. Jest silny, ale do?? powolny, do tego po odebraniu ciosu odchodzi na chwil? do ty?u próbuj? zrobi? unik. W jego towarzystwie przebywaj? szkielety i mo?na go spotka? w mrocznych miejscach i na Dworze Idorath.