Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Service Pack v1.2 dla Nocy Kruka
napisał: Respev, dnia 15.08.2008 20:57
Dzisiejszego wieczoru publikujemy kolejnego Service Packa. Naprawili?my kolejne b??dy. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.2 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack v1 oraz v1.1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? nast?puj?ce poprawki:
 • Poprawiony dialog ze stra?nikiem po?udniowej bramy miasta.
 • Nowe opcje w menu g?ównym (m.in. mo?liwo?? wy??czenia reklam).
 • Zmniejszono ilo?? do?wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
 • Usuni?ty b??d, który objawia? si? poprzez niesko?czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
 • Rozmna?anie mieczy u Harada zosta?o wyeliminowane. Gracz móg? sprzedawa? jeden miecz w cenie dwóch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
 • Wyeliminowanie b??dów zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
 • Od teraz niemo?liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z?ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyrób zbroi.
 • Demony zosta?y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju? w przej?ciach.
 • Usuni?cie b??du, w skutek którego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko?czono?? za punkty do?wiadczenia i z?oto.
 • Poprawione drobne literówki pope?nione przez CD Projekt w tekstach gry.
> Pobierz Service Pack v1.2
> Dyskusja na forum
Service Pack v1.1 dla Gothic II: Noc Kruka wydany!
napisał: Respev, dnia 01.08.2008 17:36
Nie min?? dzie?, a my ju? publikujemy kolejnego Service Packa. Dlaczego tak szybko? W patchu wyst?pi? b??d krytyczny - niektóre nazwy przedmiotów i postaci by?y w j?zyku niemieckim. B??d ten oczywi?cie usuni?to. Ponadto naprawili?my trzy, bardzo znane usterki. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.1 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack 1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? cztery nast?puj?ce poprawki:
 • Naprawiono b??dy, które wyst?puj? w wyniku niekompletnie przet?umaczonych skryptów przez Lorda Micha?a z TheModders. Teraz wszystkie skrypty s? po polsku.
 • Usuni?ty b??d zwi?zany z Carlem i jego robotnikiem, dzi?ki któremu gracz móg? pobi? owe osoby i dzi?ki temu uzyskiwa? niesko?czon? ilo?? stali. Teraz postacie te s? nie?miertelne, wi?c gracz nie mo?e wykonywa? tej czynno?ci.
 • Bennet ju? nigdy wi?cej nie sprzeda niesko?czonej ilo?ci stali. Ba, gracz w ogóle nie mo?e ju? jej u niego kupowa?, gdy? jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdzia?.
 • Od teraz przy spytaniu Roda o nauk? pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?, dodawany jest wpis do dziennika, który mówi, ?e ów posta? mo?e nauczy? nas pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?.
> Pobierz Service Pack v1.1
> Dyskusja na forum
Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
napisał: Respev, dnia 31.07.2008 19:43
Po kilku dniach pracy wreszcie jest - Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka zosta? uko?czony! Czym jest owy program? Jest to pierwsza Polska fanowska ?atka, która powsta?a dzi?ki naszej grupie modderskiej - TG Mod Studios. W pierwszej wersji naszego Service Packa poprawili?my b??dy uwa?ane g?ównie za sztuczki w grze, dzi?ki którym mo?na by?o si? szybko wzbogaci?. Po instalacji ?atki sugerujemy rozpocz?cie rozgrywki od nowa, gdy? niektóre zmiany nie zostan? wprowadzone bez rozpocz?cia nowej gry. Poni?ej prezentujemy list? zawieraj?c? spis wszystkich za?atanych przez nas "baboli" w grze:
 • Naprawiony b??d zwi?zany z Laresem i ornamentem.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Ciphera, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Zlikwidowany b??d zwi?zany Busterem i rogami Cieniostwora.
 • Podczas rozmowy z Busterem, posta? ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznaj?c t? wskazówk? za wa?n?, mówi mu, ?e zap?aci za t? informacj? 5 sztuk z?ota, po czym Buster dzi?kowa? mu za to. W rzeczywisto?ci gracz nie oddawa? najemnikowi ani grosza. B??d ten zosta? wyeliminowany.
 • Usuni?ty bug zwi?zany z Wasilim. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? stare monety, które potem móg? odsprzeda? Wasiliemu - i tak w niesko?czono??.
 • Gdy jeste?my na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcj? dialogow? typu "Chc? do??czy? do Najemników!". Opcja ta zosta?a zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat do??czenia do Najemników.
 • Naprawiono b??d w polskiej polonizacji. W jaskini nieopodal piramidy znajduj? si? golemy. Ich nazwa nie zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski, a gracze my?leli, ?e to po prostu nowy typ golemów. B??d zosta? usuni?ty, a tajemnicze istoty to po prostu kamienne golemy.
 • Naprawiono bug zwi?zany z Vatrasem i almanachem. Teraz w szóstym rozdziale nie mo?emy odkupowa? od niego owej ksi?gi, a nast?pnie oddawa? za punkty do?wiadczenia.
 • Naprawiono b??d zwi?zany z Bosperem, polegaj?cy na drogiej sprzeda?y skór dla owej postaci, a nast?pnie odkupowanie ich po ni?szej cenie. Teraz sprzedaj?c skóry Bosperowi nie mo?emy ich odkupi?.
 • Poprawiono mini-zadanie zwi?zane z ksi?g? rachunkow? Lehmara. Teraz oddaj?c ksi?g? Thorbenowi, Coragonowi lub Hannie, nie mo?emy jej w ?aden sposób odzyska?.
 • Usuni?to bug zwi?zany z Janem. Gracz móg? go bi?, a z jego zw?ok wyci?ga? smocz? krew, któr? potem móg? odsprzeda? Janowi - i tak w niesko?czono??.
 • Naprawiony b??d dotycz?cy Hodgesa, dzi?ki któremu gracz sprzedawa? ca?y ekwipunek owej postaci, a nast?pnie bi? go i ca?y sprz?t wraca? z powrotem do gracza.
 • Usuni?ty b??d, który umo?liwia? zdobywanie niesko?czonej ilo?ci do?wiadczenia dzi?ki powiadamianiu Miki o napadzie na farm? Akila.
By? mo?e lista naprawionych b??dów nie jest imponuj?ca, ale jak sami widzicie, jest to dopiero pierwszy Service Pack. Ju? niebawem rozpoczniemy prace nad kolejn? wersj?, w której poprawimy bardziej istotne b??dy (co nie znaczy, ?e nie mo?ecie zg?asza? na naszym forum drobnych b??dów zwi?zanych z gr?, dzi?ki temu je naprawimy), jak cho?by demony klinuj?ce si? w przej?ciach czy rozmna?anie stali. Prosimy o zg?aszanie b??dów w dodatku "Noc Kruka" na naszym forum w temacie nt. dyskusji o Service Packu, dzi?ki temu usuniemy ich wi?cej!

> Pobierz Service Pack 1 dla Gothic II: Noc Kruka
> Dyskusja na forum
Dragons Tale - spolszczenie
napisał: Arthas, dnia 16.07.2008 23:19
Niespe?na kilka dni temu na forum TheModders pojawi?o si? spolszczenie modyfikacji Dragons Tale przeznaczonej do Gothic II: Noc Kruka. Za polonizacj? odpowiedzialny jest judge, za? mod oferuj? krótk?, pó?godzinn? zabaw? w ?wiecie smoków. Dragons Tale pozwala nam ponowne wcielenie si? w Bezimiennego, który broni? b?dzie tych mistycznych bestii, a tak?e nowy, bardzo ma?y ?wiat oraz oko?o 8 nowych postaci. Poni?ej linki do downloadu wersji niemieckiej i spolszczenia.

Pobierz:
Dragons Tale wersja niemiecka
Dragons Tale spolszczenie
Saga Gothic na GNU/Linux
napisał: Respev, dnia 02.02.2008 15:09
Zapewne wielu fanów Gothica, którzy s? w posiadaniu systemu GNU/Linux próbowa?o zainstalowa? gr? Gothic na swoim komputerze. Nie zawsze si? udawa?o, bowiem to nie taka kaszka z mleczkiem jak si? wydaje. Po mozolnym majsterkowaniu przedstawiamy Wam instrukcj? instalacji ka?dej cz??ci Gothic (poza trzeci? cz??ci?) pod bardzo dobrze znan? w Polsce dystrybucj? Ubuntu 7.10. Wprawdzie tutorial zosta? napisany w oparciu o te distro, ale dzi?ki niemu bez przeszkód zainstalujecie w/w gr? na innej dystrybucji. Ca?y proces nie zajmie wi?cej ni? 5 minut, a wi?c warto zag??bi? si? w owe tajniki instalacyjne Gothica.

> Artyku? "Saga Gothic na GNU/Linux"

Strony: [1] [2] [3] [4] [5]