Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zadania
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:34
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Rozwi?zania zada? s? pewne dla ?cie?ki Stra?nika - Paladyna oraz Maga.

1. Zio?a dla Constantina

Zleca: Lester

Mamy nazbiera? 10 zió? dzi?ki czemu stra?nik wpu?ci nas do miasta. Aby zako?czy? zadanie rozmawiamy z Conastantinem na temat skupu ro?lin.

2. Wodny kr?g

Zleca: Cavalorn

To zadanie ma na celu przy??czenie si? do Wodnego kr?gu.

Rozmawiamy z Vatrasem - aby wyci?gn?? od niego jakie? informacje musimy mu powiedzie?, co nieco o sobie (mówimy o smokach, Xardasie i naszym pobycie w koloni) i dowiadujemy si?, ?e aby przysta? do kr?gu musimy dostarczy? swoj? wiadomo?? Lordowi Hagenowi oraz zbada?, co sta?o si? z zaginionymi lud?mi (zadanie 7).

3. Bandyci Cavalorna

Zleca: Cavalorn

Cavalorn zosta? napadni?ty przez bandytów i obrabowany. Chce by?my mu pomogli odzyska? skradzione rzeczy. Dostajemy od niego nó? na wilki i mikstury lecznicze, i pomagamy mu pokona? bandytów. Po zwyci?stwie, z cia? poleg?ych zabieramy list adresowany do Vatrasa. Cavalorn dzi?kuje nam za pomoc i wysy?a nas z tym listem do adresata.

4. Magowie wody

Zadanie powi?zane z zadaniem "Wodny kr?g". Gdy b?dziemy w kr?gu Vatras da nam list, który mamy wr?czy? Saturasowi. Jest on swego rodzaju przepustk? przez portal do niezbadanej cz??ci ?wiata. Tam b?dziemy mogli dalej pomaga? Magom Wody.

5. Cz?owiek z opask? na oku

Zleca: Greg

Na drodze do Khorinis spotykamy cz?owieka imieniem Greg. Chce on dosta? si? do Khorinis i prosi nas o pomoc. Dajemy mu zdobyty wcze?niej strój wie?niaka a sami korzystamy z jednego z pozosta?ych rozwi?za? (np. pokazanie glejtu lub uzbieranych ro?lin).
Pó?niej spotykamy Grega przed gospod? Martwa Harpia. Szuka on jedzenia, broni i pieni?dzy. Udzielamy mu wszystkich niezb?dnych informacji oraz ofiarujemy troch? z?ota. Greg jednak odmawia i zleca nam odnalezienie jego skarbów i dostarczenie mu ich.

1) Pierwsze miejsce ze skarbami jest w jaskini na drodze do gospodarstwa Onara (idziemy tam z Gregiem, je?eli oddamy mu skarby powie nam gdzie jest reszta),
2) Na wysepce, na jeziorze naprzeciw jaskini,
3) Na pastwisku za farm? Bengara,
4) Obok wej?cia na prze??cz nad jeziorkiem, przy wodospadach,
5) W kotlince pomi?dzy farm? Bengara a polami Onara (tam gdzie bandyci).

6. Piracki handel

Zleca: Skip

Kupiec Baltram handluje z piratami, a konkretniej ze Skipem. Naszym zadaniem b?dzie po?redniczy? w transakcji. Najpierw dostarczamy przesy?k? Baltrama do Skipa a potem odbieramy od niego rum, który oddajemy Baltramowi. Skipa mo?na znale?? na wybrze?u p?yn?c na prawo od portu.

7. Gdzie s? zaginieni ludzie?

Zleca: Vatras

Aby rozwi?za? t? zagadk? p?yniemy w prawo od miejsca, w którym stoi, Lares a? do pierwszej pla?y. Tam na pla?y znajdujemy pirata, Skipa który podaje nam imi? przywódcy Bandytów i mówi gdzie mo?na ich znale?? (je?eli mamy map? to zaznaczy nam jego kryjówk?).
Gdy mamy ju? te informacje idziemy do kryjówki Dextera, zabijamy go i odbieramy mu rozkazy, które przekazujemy Vatrasowi, co ko?czy zadanie.

8. Zaginieni ludzie.

Zleca: np.Lothar

Musimy uwolni? wszystkich zaginionych ludzi, których zdo?amy.
Aby uwolni? niewolników zabijamy Bloodwyna i rozmawiamy z Thorusem po tej rozmowie idziemy do stra?nika pokazujemy mu odci?t? g?ow? Bloodwyna i przekazujemy rozkaz Thorusa, dzi?ki czemu puszcza on niewolników wolno. Ci niewolnicy to: najemnik Patrick, farmerzy Tonak, Telbor i Pardos oraz miejski rzemie?lnik Monty.

9. Handlarz Broni? dla bandytów

Zleca: Vatras i Martin

Mamy odnale?? kupca, który sprzedaje bro? bandytom. Aby zdoby? dowody i znale?? winnego musimy pokona? trzy grupy bandytów.

1) Pomi?dzy gospod? „Martwa Harpia” a gospodarstwem Akila (na mo?cie),
2) Pomi?dzy obozowiskiem Dragomira a jaskini? Sagity,
3) W kotlince pomi?dzy polami Onara a farm? Bengara.

Po zabiciu bandytów odbieramy im dowody: pier?cie? zamorskiej gildii kupieckiej Araxos, pa?asz bandyty z wygrawerowanym „F” oraz list z podpisem kupca. Te dowody wskazuj? na kupca Fernanda. Rozmawiamy z nim, nast?pnie z Martinem i zamykamy Fernanda w wi?zieniu. Meldujemy o tym Vatrasowi i ko?czymy zadanie.

10. Kamienne tablice

Zleca: Vatras

Vatras skupuje od nas czarne tablice, natomiast Myxir mo?e nas nauczy? j?zyka budowniczych.

11. Joe

Zleca: Hakon

Jednym z zaginionych, o których mówi nam Hakon jest niejaki Joe. Okazuje si?, i? przebywa on w jednej z wie? stra?ników. Klucz do niej ma Peck, przebywaj?cy w Czerwonej Latarni lub (je?li gramy stra?nikiem) w ku?ni w koszarach. Mo?na go pobi? (zabi?) lub mu go wykra??.

12. U?atwione przyj?cie do:

- Stra?y

Mamy pomóc Martinowi z?apa? z?odzieja, który kradnie rzeczy z magazynu paladynów. Przychodzimy w nocy najlepiej o godzinie 0:00 na miejsce, w którym zazwyczaj przebywa Martin i sprawdzamy, kim jest z?odziej. Okazuje si?, ?e z?odziejem jest Rangar. Stra?nik miejski, który popija sobie piwo przy koszarach. Meldujemy o tym Martinowi, który wr?cza nam list polecaj?cy dla Lorda Andre.

- Klasztoru

Vatras wysy?a nas do Maga Ognia Darona, któremu gobliny ukrad?y pos??ek Innosa. Odzyskujemy go w jaskini na drodze od gospody Martwa Harpia do gospodarstwa Onara. Nast?pnie odnosimy pos??ek do klasztoru (po rozmowie z Daronem) i zostajemy wpuszczeni do ?rodka.

- Najemników

Rozmawiamy z Laresem, który wysy?a nas do Corda, najemnika trenuj?cego obok domu Onara. Mówimy mu, ?e przys?a? nas Lares i przekonujemy go, aby nam pomóg?. Zgadza si? za nas wykona? prób?, w zamian oczekuje za? aby?my odnale?li jego ucznia, Patricka, który wyruszy? w kierunku wie?y Dextera. Rozmawiamy z przywódc? bandytów i wracamy z informacjami do Corda.

13. Problemy ze stra??

Zleca: Farim

Rybak Farim ma problemy ze stra??, która konfiskuje jego po?owy zostawiaj?c tyle, by ten nie umar? z g?odu. Rozmawiamy o tej sprawie z Martinem, który obiecuje wzi?? Farima w opiek?, informujemy o tym rybaka i ko?czymy zadanie.

14. Z?ota misa Bromora

Zleca: Bromor

Lucia ukrad?a Bromorowi z?ot? mis? uciekaj?c z Elvrichem. Mis? zabrali bandyci, którzy napadli par? zakochanych. Aby odzyska? mis? musimy zabi? wszystkich bandytów pomi?dzy obozem Dragomira a jaskini? Saggity i odebra? im mis?. Po oddaniu misy Bromorowi ten pozwala nam si? zabawi? z Nadi?.

15. Napadni?ci kupcy

Zleca: Erol

Kupiec Erol zosta? napadni?ty przez bandytów, którzy skradli mu trzy szczególnie cenne kamienne tablice, które mia? sprzeda? Magowi Wody Vatrasowi. Musimy znale?? trzy nowe tabliczki dla Erola b?d? zabi? bandytów i odzyska? te skradzione.

16. Pomoc dla Laresa

Zleca: Lares

Lares ma dostarczy? ornament Saturasowi jednak nie mo?e on opu?ci? posterunku nim kto? go nie zast?pi, naszym zadaniem jest znale?nienie zast?pstwa. Dostajemy od Laresa pier?cie? kr?gu i udajemy si? na targ gdzie ma si? kr?ci? kto? z kr?gu. Rozmawiamy z Baltramem (to on jest cz?onkiem kr?gu), który obiecuje znale?? zast?pstwo Laresowi. Nale?y pami?ta?, ?e aby pojawi?a si? opcja dialogowa o zast?pstwie nale?y za?o?y? pier?cie?.

17. Lucia

Zleca: Bromor

Lucia jedna z dziewczyn Bromora zagin??a, uciek?a ona ze swym ch?opakiem Elvrichem a nast?pnie razem z nim wpad?a w r?ce bandytów. Naszym zadaniem jest j? odnale??, niestety nie ma jej ju? w Khorinis zosta?a przewieziona przez piratów do niezbadanej cz??ci wyspy. Znajdujemy tylko list po?egnalny jej autorstwa, którego adresatem jest Elvrich, gdy dostarczamy mu list nie chce uwierzy? ze Lucia go porzuci?a. Aby zako?czy? zadanie musimy z ni? porozmawia? w obozie Kruka.

18. Riordian

Zleca: Saturas

Mamy przekaza? Riordianowi, ?e Saturas chce go widzie?. Znajdujemy maga w krypcie, wracamy do Saturasa i meldujemy o wykonaniu misji.

19. Niewolnicy Kruka

Zleca: Saturas

To samo, co w zadaniu nr. 8 te zadania si? ??cz? jedyna ró?nica to, i? to zadanie ko?czy si? zameldowaniem Saturasowi, a tamto Vatrasowi.

20. Portal

Zleca: Nefarius

Po dostarczeniu pierwszego ornamentu (ten, który nam daje Vatras dla Laresa) Nefarius wysy?a nas z misj? odnalezienia pozosta?ych. Dostajemy map?, na której zaznaczone s? miejsca, w których mo?emy znale?? zagubione ornamenty. Odnajdumy kamienne kr?gi i uruchamiamy mechanizm (wciskaj?c przyciski na kamieniach), zabijamy Kamiennych Stra?ników i z ich cia? wyci?gamy brakuje cz??ci. W przypadku kr?gu znajduj?cego si? przy farmie Lobarta nie dzieje si? nic po uruchomeniu mechanizmu. Po rozmowie z Cavalornem dowiadujemy si?, i? paladyni pokonali stra?nika i zabrali ornament do miasta. Rozmawiamy z Lordem Hagenem i odzyskujemy przedmiot. Z wszystkimi ornamentami wracamy do Nefariusa. Magowie Wody nast?pnie po??cz? je w jeden pier?cie?, który wk?adamy w odpowiednie miejsce, co otworzy portal.

21. Kamienie Teleportacyjne

Zleca: Merdarion

W Jarkendarze znajduje si? sie? teleportów. Merdarion zleca nam ich uruchomienie wykorzystuj?c do tego celu kamienie ogniskuj?ce oraz sprawdzenie poprawno?ci ich dzia?ania. Teleporty znajdujemy:

1) W ?wi?tyni, w której znajduje si? portal mi?dzy Jarkendarem, a Khorinis,

2) W kanionie, w jaskini obok jeziora (dok?adnie przed wej?ciem do kanionu),

3) W dolinie, na przeciwko domu Eremity,

4) Na bagnach, przy skale niedaleko domu Uzdrowicieli,

5) W obozie bandytów, na przeciwko ?wi?tyni Adanosa.

 

22. Kruk

Zleca: Saturas

Naszym zadaniem jest powstrzymanie Kruka przed dostaniem si? do ?wi?tyni Adanosa. Niestety przywódca bandytów dostaje si? do ?rodka przed nami. Znajdujemy wi?c sposób na wej?cie do ?wi?tyni (zadanie 53) i zabijamy Kruka. O wykonanej misji informujemy Saturasa.

23. Relikty

Zleca: Saturas

Mamy dostarczy? Saturasowi 5 kamiennych reliktów (kamiennych tablic z budowli budowniczych).

Relikty:

?ó?ty – znajduje si? w bibliotece w kanionie
Fioletowy – znajduje si? w domu stra?ników umar?ych w dolinie
Niebieski – znajduje si? w domu kap?anów w dolinie
Zielony – znajduje si? w domu uzdrowicieli na bagnie
Czerwony – znajduje si? w twierdzy wojowników, któr? zaj?li bandyci i u?ywaj? tych kamieni jako przepustek do kopalni z?ota

Zbieramy wszystkie tabliczki i oddajemy Saturasowi.

24. Zbroja bandyty

Zleca: Saturas

Nie dostaniemy si? do obozu bandytów bez odpowiedniej zbroi, któr? maj? piraci. Idziemy wi?c do ich obozu i staramy si? Podczas rozmowy z piratami dowiadujemy si?, ?e zbroja bandyty mo?e by? w chacie kapitana Grega, wi?c musimy znale?? sposób dostania si? do jego chaty. Rozmawiamy z Samuelem (gorzelnikiem), od którego dowiadujemy si? ze Francis zast?pca Grega zakopa? co? w starej kopalni w kanionie (pierwsza jaskinia po prawej) idziemy tam i wykopujemy skrzynk? ze skarbami, otwieramy j? i znajdujemy troch? ró?nych rzeczy jednak najwa?niejsza jest ksi??eczka rozrachunkowa, dzi?ki której Francis daje nam klucz do chaty Grega. Rozgl?damy si? po chacie Grega zabieraj?c wszystko, co si? da niestety nie ma tu zbroi. Podczas naszej obecno?ci w chacie wraca Greg nic nam nie robi tylko przyjmuje do piratów i zleca zadania. Po wykonaniu zada? dostajemy od niego polecenie zabrania zbroi od Bonesa i szpiegowania bandytów.

25. Moc kamieni ogniskuj?cych

Zleca: Merdarion

Mamy aktywowa? za pomoc? kamieni ogniskuj?cych pi?? portali teleportacyjnych rozsianych po ca?ej dolinie. Po aktywowaniu ka?dego wracamy do Merdariona po kolejny kamie? ogniskuj?cy.

26. Zatopione miasto

Zleca: Nefarius

Nefarius przekazuje nam, ?e Saturas chce z nami porozmawia?.

27. Stra? przednia magów wody

Zleca: Saturas

Mamy odnale?? zaginionego cz?onka wodnego kr?gu imieniem Lance.

W drodze do obozu bandytów znajdujemy jego cia?o, zabieramy jego pier?cie? (wodnego kr?gu) i dostarczamy Saturasowi.

28. Polowanie na szczury

Zleca: Jack Aligato

Pomagamy Jackowi w polowaniu na szczury by zdoby? mi?so dla piratów.

29. Mi?so dla Morgana

Zleca: Jack Aligator

Mamy dostarczy? mi?so zdobyte przez nas na polowaniu Morganowi w obozie piratów. Wchodzimy i dostarczmy mi?so Morganowi.

30. Wie?a

Zleca: Henry

Mamy wzi?? jednego z piratów do pomocy i oczy?ci? poblisk? wie?? z bandytów. Rozmawiamy z najbli?szym piratem i zabieramy go ze sob? udajemy si? w kierunku wie?y po dotarciu na miejsce rozprawiamy si? z bandytami i wracamy do Henrego by zda? mu raport.

31. Drzewo na palisad?

Zleca: Henry

Mamy uda? si? od drwali i przekaza? im ?eby jak najszybciej dostarczyli drewno. Po rozmowie z jednym z nich wracamy do Henrego i sk?adamy mu raport.

33. Malcolm

Jeden z drwali chce by?my zobaczyli, co si? sta?o z jego koleg?, który walcz?c z topielcami wpad? w przepa??. Skaczemy w t? przepa?? przep?ywamy pod wod? i wyp?ywamy w podziemnej grocie gdzie znajdujemy cia?o Malcolma wracamy do obozu drwali i meldujemy o odnalezieniu Malcolma i ko?czymy zadanie.

34. Kompas Garretta

Zleca: Garrett

Mamy odzyska? kompas, który Greg zabra?, Garrettowi, mówi on nam, ?e Greg cz?sto bywa? na s?siedniej pla?y, udajemy si?, wi?c tam odkopujemy skarb po pokonaniu bestii i oddajemy kompas Garrettowi.

35. Napój dla Brandona

Zleca: Brandon

Mamy kupi? od Samuela napój „Szybki ?led?” i przekaza? go, Brandonowi

36. Opuszczony Skip

Bandyci zabrali 20 butelek rumu nale??ce do Skipa, naszym zadaniem jest zorganizowanie 20 nowych butelek rumu i oddanie ich Skipowi. Najlepiej kupi? rum od Samuela.

37. Pla?a na pó?nocy

Zleca: Morgan

Mamy oczy?ci? pla?e na pó?nocy, czyli za jego koj?. Idziemy w tamtym kierunku zabijamy jaszczury nast?pnie wchodzimy do jaskini, która te? oczyszczamy i wracamy do Morgana by zda? mu raport.

38. Posiad?o?ci budowniczych

Zleca: Riordian

Zadanie jest po??czone z zadaniem o Reliktach dla Saturasa. Po odwiedzeniu ka?dej z siedzib przywódców danej kasty wracamy, do Riordiana i zdajemy raport, co si? tam dzieje.

39. Morderca Angusa i Hanka

Zleca: Owen

Mamy najpierw odnale?? zaginionych piratów, którzy mieli handlowa? z piratami po ich odnalezieniu i rozmowie z Owenem przyst?pujemy do poszukiwania mordercy.

Musimy uda? si? na bagna, od wej?cia do obozu stoj?c twarz? w strone magów wody udajemy si? w lewo po pewnym czasie i przebiciu si? przez bagienne golemy i b?otne w??e wchodzimy do jaskini gdzie znajduje si? dwóch bandytów jednym z nich jest niejaki Juan, zabijamy go a nast?pnie wracamy do Owena, aby zameldowa? mu o pozbyciu si? mordercy.

40. Polowanie na brzytwiaki

Zleca: Greg

Udajemy si? do kanionu zabieraj?c ze sob? trzech innych piratów. W kanionie pozbywamy si? wszystkich brzytwiaków poczym wracamy do Grega i zdajemy mu raport.

41. Grog dla kucharza

Musimy dostarczy? butelk? grogu kucharzowi w obozie piratów. Najlepiej kupi? j? od Samuela.

42. Szpiegowanie bandytów

Zleca: Greg

Udajemy si? do obozu bandytów by dowiedzie? si?, co tam robi?. Okazuje si?, ?e bandyci znale?li kopalnie z?ota, gdy tylko si? o tym dowiemy mo?emy wraca? do Grega i mu o tym zameldowa?.

43. Orkowie w kanionie

Zleca: Riordian

Orkowie wykazuj? zainteresowanie biblioteka uczonych w kanionie, Riordian prosi nas o to by?my si? ich z tamt? pozbyli. Udajemy si? do kanionu i zabijamy wszystkie orki, jeden z nich ma klucz do zamkni?tej cz??ci biblioteki. Gdy zabijemy wodza orki ju? si? tam nie poka??. Wracamy i meldujemy o wykonaniu zadania Riordianowi.

44. Wejd? (do obozu bandytów)

Zleca: Franko

Aby wej?? do obozu bandytów musimy si? wykaza? na zewn?trz o tym, kto wejdzie do decyduje Franko. Na pocz?tku wykonujemy dwa zadania dla Franko (opisane poni?ej), po ich wykonaniu okazuje si? ze Franko zrobi? nas w balona i wpu?ci? do obozu kogo? innego. Wi?c musimy znale?? inny sposób dostania si? do obozu, zabijamy Franko i zostajemy przywódc? my?liwych, rozmawiamy ze stra?nikiem i dostajemy si? do obozu.

45. Polowanie na b?otne w??e

Zleca: Franko

Mamy pomóc Loganowi pozby? si? b?otnych w??y idziemy w lewo stoj?c twarz? w twarz z Franko dochodzimy do Logana i pomagamy mu z w??ami poczym wracamy do Franka.

46. Kamienna tablica na bagnie

Zleca: Franko

Franko wysy?a nas do Edgara, aby odebra? kamienn? tablice, któr? mia? on dal niego zdoby?. Niestety Edgar nie zdoby? tej tablicy i nie zamierza si? rusza?, wi?c jeste?my zmuszeni sami i?? na bagno po tablice, ta tablica to jeden z reliktów dla Saturas znajduje si? w domu uzdrowicieli (s? dwa egzemplarze), gdy zdob?dziemy tablice wracamy do Franka i mu j? oddajemy.

47. Meandry umys?u

Zleca: Fortuno

Nasz znajomy z obozu na bagnie z G1 Fortuno ma problemy z pami?ci? i jest na g?odzie narkotykowym. Najpierw musimy zabra? z jego kufra receptur? „Zielonego Nowicjusza” i przygotowa? dla niego skr?ta, po wypaleniu go Fortuno odzyskuje przytomno??, ale nic nie pami?ta. Idziemy, wi?c do zbieracza zió? przed obozem i rozmawiamy z nim o Fortuno daje nam on receptur? mikstury, która pomo?e Fortuno. Przygotowujemy mikstur? i dajemy j? do wypicia Fortuno, po jej wypiciu Fortuno odzyskuje pami?? i udziela nam kilku ciekawych informacji. UWAGA:, je?eli ?le przyrz?dzimy mikstur? mo?emy zabi? naszego kumpla, zaleca si? mie? wyszkolenie w alchemii przynajmniej na tyle by muc warzy? eliksiry many i lecznicze.

48. Mocna gorza?ka

Dostajemy przepis od Snafa na sos do jego potrawki naszym zadaniem jest zebranie sk?adników i przyrz?dzenie go. Po dostarczeniu sosu ko?czymy zadanie.

49. Próba zabójstwa

Zleca: Esteban

Po wej?ciu do obozu bandytów dowiadujemy si?, ?e kto? próbowa? zabi? Estebana mamy si? dowiedzie?, kto to by? i dostarczy? te informacje Estebanowi, wcze?niej zauwa?a nas inny bandyta i rozpoznaje w nas osob? z listu go?czego, mówi nam, ?e mamy jemu dostarczy? imi? zleceniodawcy zabójstwa, bo nas wyda. Rozmawiamy ze wszystkimi w obozie, najciekawszych informacji dostarcza nam Snaf, je?eli chcemy znale?? zleceniodawc? musimy zabi? bandyt?, który nas rozpozna?. Po zabiciu go dostajemy ciekawe informacje od kopacza siedz?cego nieopodal. Idziemy, wi?c do Huna i rozmawiamy z jego uczniem, pod naciskiem wyci?gamy od niego kolejne informacje, które obci??aj? Huna i ??cz? go z prób? zabójstwa. Teraz idziemy do Snafa a ten mówi nam, ?e kto? czeka na nas na pi?trze. Idziemy tam i spotykamy Fiska zleceniodawc? zabójstwa, rozmawiamy z nim i zgadzamy si? mu pomóc w pozbyciu si? Estebana. Idziemy do Estebana i mówimy, ?e to Fisk chce go wyko?czy? on wysy?a swoich ochroniarzy po Fiska i zostaje sam, to wyborna sytuacja by si? go pozby?, dobywamy miecza i ko?czymy jego ?ywot w tym samym czasie Fisk pozbywa si? jego ochroniarzy. Po wykonaniu roboty rozmawiamy z Fiskiem i ko?czymy zadanie.

50. Stal Huna

Zleca: Huno

Opis ni?ej

51. Paczka pe?na wytrychów

Zleca: Fisk

Zadania 50 i 51 s? ze sob? powi?zane. Mamy odzyska? dwie paczki jedn? ze stal? drug? z wytrychami, które [przechwyci? Juan cz?owiek Estebana i odstawi? (te paczki) do adresatów.

52. Trzy kamienie – Trzech kopaczy

Po zabiciu Estebana zostali?my przywódc? w obozie, Thorus powiedzia? nam, ?e potrzebuje trzech nowych kopaczy i mamy rozda? trzy „wej?ciówki” do kopalni. Idziemy do kopaczy niedaleko karczmy dajemy im kamienne tabliczki i wysy?amy do roboty.

53. Doj?cie do ?wi?tyni

By wej?? do ?wi?tyni musimy przej?? obok posterunku stra?y przybocznej Kruka. Jedynym sposobem na to jest zej?cie do kopalni i oczyszczenie jednej z bocznych jaski? z pe?zaczy. Gdy jaskinia zostanie oczyszczona do kopalni przyjdzie, Bloodwyn, musimy go zabi? i zabra? jego g?ow?, dzi?ki temu stra?nicy wpuszcz? nas do ?wi?tyni. Niestety spó?nili?my si? Kruk w?a?nie wszed? do ?wi?tyni i zamkn? za sob? wej?cie. Wracamy i meldujemy o tym Saturasowi.

54. Moc stra?nika umar?ych

Zleca: Saturas

Musimy odnale?? grobowiec Quachodrona przyzwa? jego ducha i dowiedzie? si? jak dosta? si? do ?wi?tyni. Grobowiec Quachodrona znajduje si? niedaleko chatki Eremity w jaskini. Wchodzimy do jego grobowca odczytujemy formu?? zakl?cia, które otrzymali?my i rozmawiamy z duchem Quachodrona. Aby uzyska? od niego informacje musimy odpowiedzie? na jego pytania, oto odpowiedzi na kolejne pytania:

-Stra?nik umar?ych
-Wojownicy
-Uczeni
-Wojownicy
-Kap?ani
-Uzdrowiciele
-Sk?d mam to wiedzie?? (taka jest odpowied?)

Po udzieleniu odpowiedzi dostaniemy wskazówki jak dosta? si? do ?wi?tyni Adanosa.

55. Komnaty ?wi?tyni

Musimy pokona? komnaty, Adanosa czyli seri? pu?apek stworzonych przez budowniczych by zabezpieczy? ?wi?tyni?. Pierwsza pu?apka to pi?? przycisków, które nale?y wcisn?? w nale?ytej kolejno?ci oto ich kolejno??: 1 X 3 X 2 (tych gdzie s? X nie wciskamy) to otwiera nam przej?cie do kolejnej komnaty. Teraz musimy wybra? w?a?ciw? drog? z pomi?dzy pi?ciu. W?a?ciw? drog? jest ta najbardziej po prawej. Kolejna pu?apka to zapadaj?ca si? pod?oga. By przej?? po niej nale?y najpierw zrobi? po prawej krok na pierwsz? p?yt? nast?pnie robimy kolejny krok do przodu na drug? p?yt? teraz skr?camy w lewo i idziemy pod drug? ?cian?, teraz idziemy w prawo w stron? drugiego brzegu jednak nie wchodzimy mi?dzy kolumny stajemy zaraz przed nimi, znowu skr?camy w prawo idziemy pod ?cian? i dopiero tym przej?ciem mo?emy przej??. Ostatni? pu?apk? rozbroi za nas duch Radamesa my musimy sta? tylko na wysepce na ?rodku komnaty.

56. Szpon Beliara

Zabieramy ten miecz Krukowi i pokazujemy Saturasowi mo?emy go zatrzyma? i u?ywa? do w?asnych celów, co wi??e si? z modlitwami do Beliara w celu udoskonalenia broni lub mo?emy go odda? Saturasowi by go zniszczy?.

57. Pomoc dla Vatrasa

Zleca: Saturas

Myxir uda? si? do Khorinis by towarzyszy? Vatrasowi, udajemy si? do Khorinis rozmawiamy z Vatrasem i Myxirem i ko?czymy zadanie.