Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Lokacje
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:30
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Ruiny staro?ytnej ?wi?tyni po?o?onej wg??bi bagien, na których skry?a si? najliczniejsza grupa bandytów wraz ze swoim przywódc?, Krukiem. Napotka? mo?emy tu g?ównie wielu uciekinierów zbieg?ych z kolonii karnej, a w?ród nich naszych by?ych znajomych. Natkn?? si? mo?emy na kilka charakterystycznych lokacji takich jak kopalnia, w której wydobywane s? samorodki z?ota g?ównie przez wi??niów schwytanych na terenach Khorinis, jak i znanych zbiegów z kolonii. Równie? warto tu wymieni? staro?ytn? ?wi?tyni? Adanosa naje?on? pu?apkami, w której przebywa sam Kruk oraz grobowiec najwy?szego kap?ana Khardimona.

 

?wi?tynia Adanosa

Staro?ytna ?wi?tynia mie?ci si? wewn?trz obozu bandytów. Budynek ten jak wi?kszo?? ruin w Jarkendarze w znacznym stopniu powi?zany jest z pradawnym i tajemniczym ludem zamieszkuj?cym t? tajemnicz? krain?. W tym wypadku by? on siedzib? Kasty Wojowników. W ?rodku mo?na napotka? wiele niebezpiecznych pu?apek maj?cych za zadanie przeszkodzi? dotarcie do g?ównej ?wi?tyni potencjalnym poszukiwaczom pot??nego artefaktu - Szponu Beliara.

 

Kopalnia z?ota

Niewielkie skupisko korytarzy i pomniejszych jaski?, w których trwa wydobycie samorodków z?ota, oraz wytop monet. W kopalni pracuj? g?ównie byli mieszka?cy terenów Khorinis schwytani przez bandytów i traktowani jako niewolnicy. Ca?o?? strze?ona jest przez wyszkolony zespó? stra?ników, którym dowodzi Bloodwyn. Przepustk? do tej cz??ci obozu stanowi? kamienne tabliczki z czerwonym wizerunkiem kruka.

 

Bagna

Tajemnicze bagna ulokowane we wschodniej cz??ci Jarkendaru kryj? w sobie wiele tajemnic w postaci staro?ytnych grobowców i ruin pozostawionych przez ludy dawniej zamieszkuj?ce te tereny. S? one pozosta?o?ci? po potopie zes?anym przez Adanosa. Jest to niezwykle niebezpieczne miejsce ze wzgl?du na du?? ilo?? najrozmaitszych stworze? gotowych do ataku. Równie? nie trudno napotka? patrole bandytów z pobliskiego obozu Kruka.

 

Grobowiec Khardimona

Znajduje si? on w g??bi kopalni z?ota w obozie bandytów. Pochowano w nim najwy?szego rang? kap?ana - Khardimona. Podczas prowadzenia wykopów w kopalni natrafiono na to niezwyk?e miejsce, po czym by?y magnat Kruk postanowi? przywo?a? ducha posiadacza grobu w celu poznania sposobu na przedostanie si? do strze?onych komnat ?wi?tyni Adanosa.

 

Kanion

W granicach kanionu zosta?a ulokowana tajemnicza biblioteka, obok której napotka? si? mo?na na ma?y oddzia? orków. Równie? nie trudno natrafi? tu na liczne stada brzytwiaków, k?saczy czy te? pustynnych jaszczurów. W kanionie napotkamy g?ównie pustynn?, wysech?? ro?linno??. Nie trudno napotka? si? na pozosta?o?ci po starej kopalni.

 

Biblioteka

Imponuje ona swym wygl?dem, gdy? zosta?o ona niemal?e wykuta w jednej ze ska? kanionu. By?a ona miejscem, w którym prace podejmowali najrozmaitsi uczeni. To w?a?nie tutaj Quarhodron uknu? spisek z uczonymi przeciwko swojemu synowi. Nad ska?ami umieszczonymi nad bibliotek? mo?na ujrze? pogi?ty wrak starego samochodu. Wn?trza biblioteki strze?e g?ównie Ognisty Demon wraz z kilkoma kamiennymi stra?nikami.

 

Grota

Grota jest miejscem ??cz?cym kanion z bagnami. Zaliczamy je do najniebezpieczniejszych miejsc w ca?ym Jakrkendarze ze wzgl?du na zwierz?ta okupuj?ce ow? lokacje. Napotkamy tu g?ównie pe?zacze. Jest to miejsce niezwykle ciekawe ze wzgl?du na pi?kn? ro?linno??. Równie? ?atwo zobaczy? liczne kryszta?y, które ?wiec? jasno niebieskim ?wiat?em.

 

Obóz Piratów

Po?o?ony jest na pla?y dost?pnej niedaleko opisanego kanionu. Ów pla?? za swoj? siedzib? obj??a ma?a grupa piratów z którymi dane nam b?dzie wspó?pracowa?. Tereny wokó? lokacji pokryte s? bujn? ro?linno?ci?, najlepszym przyk?adem jest kotlina, w której piraci zdobywaj? po?ywienie. Przywódc? grupy piratów jest niejaki Greg, z którym dane nam b?dzie si? spotka? ju? we wcze?niejszych fazach gry.

 

Wie?a stra?nicza

Wie?a ta góruje nad ca?ym obozem piratów i pewnie dla tego zosta?a wybrana przez bandytów na posterunek obserwacyjny. Osiedli?o si? tam kilku bandytów, którzy maj? za zadanie obserwacj? pobliskiej pla?y i jej mieszka?ców.

 

Plac ?wi?tynny

Rozpoczynamy tu nasz? przygod? zwi?zan? z Jarkendarem. Napotkamy tu g?ównie Magów Wody badaj?cych pobliskie ruiny. Przed rozpocz?ciem naszej w?drówki po Jarkendarze warto po?wi?ci? troch? wi?cej czasu na dok?adne spenetrowanie ca?ego placu, gdy? jest on lokacj? dosy? ciekaw?.

 

Grobowiec Quarhodrona

Miejsce wiecznego spoczynku jednego z budowniczych tajemniczego miasta Jarkendar. Naszym zadaniem b?dzie obudzenie ducha wodza Kasty Wojowników. Obok budowli spotkamy wielkiego trolla i kilka goblinów. Nie trudno równie? natrafi? na grup? natr?tnych harpii.