Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Saga Gothic na GNU/Linux
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:44

Wielu u?ytkowników systemu GNU/Linux zastanawia?o si? jak uruchomi? gr? Gothic pod tym systemem. Dzi? przedstawimy wam sposób uruchomienia drugiej cz??ci tej?e gry. Niektórzy pewnie pomy?l?, ?e wystarczy program Wine. Niestety, nie jest tak ró?owo i po instalacji trzeba sp?dzi? kilka minut na skonfigurowanie gry tak, aby w ogóle dzia?a?a. Proces trwa zaledwie kilka minut, tak wi?c gor?co zach?cam do po?wi?cenia swego czasu na t? operacj?. Pami?tajmy, by zainstalowa? sterowniki do naszej karty graficznej, które wspieraj? akceleracj? 3D. Dzi?ki poni?szemu opisowi mo?emy uruchomi? Gothic, Gothic II a tak?e Noc Kruka. My jednak pos?u?ymy si? przyk?adem opartym na Gothic II. 

Tutorial zosta? napisany z udzia?em dystrybucji Ubuntu 7.10 oraz programu Wine 0.9.54. Dlaczego akurat Ubuntu? Jest to naj?atwiejsza w u?yciu dystrybucja Linuksa, a tak?e najcz??ciej wykorzystywana na polskich biurkach. Program Wine instalowany jest wraz z systemem, zalecam jednak zaktualizowanie go do najnowszej wersji (je?li jeszcze tego nie zrobi?e?). Przyst?pujemy wi?c do instalacji gry. Wk?adamy p?yt? do nap?du, otwieramy jej zawarto??, a nast?pnie odnajdujemy plik setup.exe i klikamy na nim prawym przyciskiem myszki. Z menu kontekstowego wybieramy opcj? "Otwórz za pomoc? Wine Windows Emulator" lub wywo?ujemy terminal i wpisujemy "wine setup.exe" (bez cudzys?owów).

1

Gr? instalujemy w domy?lnie ustawionej przez instalator lokacji, jest to bardzo wa?ne! Po zako?czeniu instalacji czas na uruchomienie gry. Skrót na pulpicie zosta? utworzony, tak wi?c uruchamiamy aplikacj? w?a?nie poprzez niego. Co widzimy? Gra po odtworzeniu reklam wy??cza si?. Jak to naprawi?? Metoda jest bardzo prosta. Przechodzimy do naszego katalogu domowego (w Ubuntu wybieramy Miejsca>Folder domowy). Musimy teraz dotrze? do folderu z gr?. Tak wi?c gdy jeste?my ju? w katalogu domowym, wybieramy opcj? Widok>Wy?wietlanie ukrytych plików.

2

Sprawa wygl?da nast?puj?co - domy?lnie w??czona muzyka w grze powoduje wyst?powanie b??dów i brak mo?liwo?ci poprawnego uruchomienia gry. Mo?na temu zaradzi? poprzez wgranie natywnych bibliotek dmband.dll, dmime.dll, dmloader.dll, dmstyle.dll, dmsynth.dll, dmusic.dll i dmcompos.dll, które pobieramy st?d. Po ?ci?gni?ciu paczki z w/w bibliotekami, rozpakowujemy j?, a nast?pnie znajduj?ce si? w niej biblioteki dll kopiujemy do /home/twój_profil/.wine/drive_c/windows/system32 i podmieniamy. Teraz gra powinna uruchomi? si? poprawnie wraz z dzia?aj?c? muzyk?. Je?li jednak nie chcesz mie? w??czonej muzyki, nie musisz kopiowa? natywnych bibliotek. Wystarczy, ?e zastosujesz si? do odpowiedniego ustawienia warto?ci musicEnabled, opisanej poni?ej. Odszukujemy wi?c katalog o nazwie ".wine", nast?pnie otwieramy go i przechodzimy do dalszej cz??ci folderów w kolejno?ci drive_c>Program Files>JoWooD>Gothic II>System, w przypadku gry Gothic I b?dzie to drive_c>Program Files>Piranha Bytes>Gothic>System. W folderze system znajdujemy plik gothic.ini i otwieramy go. 

Odszukujemy warto??:
musicEnabled=1 

I zamieniamy j? na:
musicEnabled=0 

Nast?pna sprawa to tn?ce si? filmy w grze. Aby zosta?y one p?ynnie odtwarzane, odnajdujemy warto??:
scaleVideos=1 

I zamieniamy j? na:
scaleVideos=0 

Kolejna usterka, to niemo?no?? pomijania filmów w grze. Je?li nie chcesz przy ka?dym uruchomieniu aplikacji sp?dzi? dwóch minut na ogl?daniu reklam, w pliku gothic.ini znajd? warto??:
playLogoVideos=1 

I zamie? na:
playLogoVideos=0 

Teraz czas na spraw? nie mniej wa?n? od pozosta?ych. W moim systemie, rozdzielczo?? ekranu ustawiona jest na 1280x1024px. Je?li korzystasz z podobnej, post?puj wg. punktu pierwszego, je?li masz j? ustawion? na 1024x768px, patrz na punkt drugi. 

 • Punkt pierwszy (dla rozdzielczo?ci 1280x1024px):
  W pliku gothic.ini odnajdujemy nast?puj?ce warto?ci:
  zVidResFullscreenX= 
  zVidResFullscreenY= 

  Uzupe?niamy je tak:
  zVidResFullscreenX=1024 
  zVidResFullscreenY=768

 • Punkt drugi (dla rozdzielczo?ci 1024x768px):
  Odnajdujemy warto?ci: 
  zVidResFullscreenX= 
  zVidResFullscreenY= 

  I uzupe?niamy je nast?puj?co:
  zVidResFullscreenX=800
  zVidResFullscreenY=600

Teraz pozostaje nam punkt ko?cowy. Przechodzimy do Aplikacje>Wine>Configure Wine. W nowo otwartym oknie wybieramy zak?adk? "Grafika". Gdy wykonali?my powy?sz? czynno??, odnajdujemy opcj? "Emuluj wirtualny pulpit" i zaptaszamy j? (po prostu w??czamy). Teraz mamy dwa aktywne pola, w których ustawiamy rozmiar wirtualnego pulpitu. Je?li w systemie mamy ustawion? rozdzielczo?? 1280x1024px, w polach wpisujemy rozmiar 1024x768. Je?li za? nasza rozdzielczo?? wynosi 1024x768px, wpisujemy 800x600. Zapisujemy ustawienia poprzez klikni?cie w "OK".

3

To jeszcze nie koniec. Je?eli chcesz, by gra chodzi?a p?ynniej ni? normalnie, kliknij prawym przyciskiem myszy na aktywatorze Gothic II, nast?pnie wybierz "W?a?ciwo?ci". W nowo otwartym oknie przejd? do zak?adki "Aktywator" i w polu "Polecenie" dopisz przed poleceniem "wine": WINEDEBUG="-all". Ca?o?? powinna wygl?da? w ten sposób: 


env WINEPREFIX="/home/twój_profil/.wine" WINEDEBUG="-all" wine "C:Program FilesJoWooDGothic IISystemGothic2.exe" 

Mo?esz uruchamia? gr? r?cznie przez konsol?. Znajduj?c si? w folderze Gothic II/System wydaj polecenie: 

WINEDEBUG="-all" wine Gothic2.exe lub Gothic.exe (zale?ne od cz??ci gry)

Jeste?my gotowi do uruchomienia Gothic I/Gothic II/Nocy Kruka! Je?li wszystkie czynno?ci wykona?e? dok?adnie w sposób opisany powy?ej, gra powinna uruchomi? si? bez problemu i dzia?a? jak nale?y. Natomiast mam jeszcze dla Was jedn? porad?. Kiedy uruchomicie gr?, a nast?pnie wybierzecie „Nowa gra”, po wczytaniu gra zostanie zapauzowana. Nale?y wcisn?? wtedy klawisz „ESC”. Taka sytuacja nie ma miejsca przy wczytywaniu zapisu, a jedynie przy rozpocz?ciu nowej gry. 

W razie jakichkolwiek problemów z sag? Gothic na GNU/Linuksie, odwied? nasze forum, a konkretnie dzia? "Seria Gothic na systemie GNU/Linux".

4

5

6

7

Dodam tylko tyle, ?e gra chodzi z t? sam? wydajno?ci?, któr? do?wiadczamy pod Windowsem (przynajmniej takie odczucie daje mój komputer).