Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Lokacje
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:35
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Stary Obóz

Najstarszy, najwi?kszy i najpot??niejszy obóz w Kolonii. Osadzony jest w centrum Górniczej Doliny i jest bardzo silnie strze?ony. Kiedy?, przed buntem, istnia? tylko zamek, jednak wi??niowie przekszta?cili go i powi?kszyli, dzi?ki czemu ca?y obóz jest teraz ogromny i nie brakuje w nim miejsca. W?adz? w Starym Obozie sprawuje niejaki magnat imieniem Gomez, a towarzysz? i pomagaj? mu inni magaci: Kruk – jego prawa r?ka, Blizna i Arto. Sam Gomez jest otoczony wieloma lud?mi, którzy oddadz? za niego ?ycie i b?d? mu s?u?y?. Mo?na rzec, ?e jest najpot??niejszym cz?owiekiem w Kolonii i kontroluje handel rud? z królem. Stra?nicy strzeg?cy terenu obozu s? ?wietnie wyszkoleni i znaj? si? na swej robocie, to oni dbaj? o porz?dek i sprawiaj?, ?e Stary Obóz jest miejscem bezpiecznym i spokojnym. Obóz ten, zamieszkuj? tak?e przychylni magnatom Magowie Ognia, którzy pogodzili si? ze swoim losem i zaprzestali prób wydostania si? z Górniczej Doliny. 

Obóz Bractwa

Obóz sekty, która zdecydowa?a si? zamieszka? na bagnach i tam stworzy? miejsce kultu ?ni?cego, boga/demona, który ma ich uwolni? z Kolonii. W obozie panuje wzgl?dny spokój i nie ma miejsca na jak?kolwiek agresj? i niech??. To wszystko za spraw? ?ni?cego, który pragnie zjednoczy? swoich wybra?ców. Najwa?niejsz? osob? jest tam Y’Berion i to on jest duchowym przywódc? Sekty. Zosta? nawiedzony i nawrócony przez swego boga. Nakaza? budow? obozu, wraz z kilkoma wtajemniczonymi i tam te? si? osiedli?. Z up?ywem czasu coraz wi?cej skaza?ców przekona?o si? do jego s?ów i razem z nim przesz?o do Obozu na bagnie. Najni?si rang? nowicjusze, oprócz modlitwy, zajmuj? si? upraw? Bagiennego Ziela, które pal? i sprzedaj? innym obozom.


Nowy Obóz

Nowy Obóz zosta? utworzony przez garstk? uciekinierów ze Starego Obozu, którzy mieli ju? tam do?? i chcieli osiedli? si? gdzie? indziej. Ten obóz to niebezpieczne miejsce, w którym nie obce s? walka i agresja, a konflikty mi?dzy obozowiczami z regu?y rozwi?zywane s? za pomoc? si?y. To nie to samo, co Stary Obóz, tutaj nikt nie pilnuje porz?dku, ka?dy dba wy??cznie o siebie. Spo?eczno?? obozowa jest podzielona na Magów Wody oraz najemników, a ka?da z nich ma przywódc?, który odpowiada za swoich podopiecznych. Tamtejsi magowie maj? plan, jak wydosta? si? z Kolonii, a najemnicy s? ich nieocenion? zbrojn? pomoc?. Ich przywódca to s?awny genera? Lee, który równie? próbuje za wszelk? cen? wydosta? si? z tego miejsca. Plan magów polega na wysadzeniu kopca magicznej rudy, któr? usilnie próbuj? zgromadzi? w jednym miejscu, tote? krety pracuj? ci??ko w Wolnej Kopalni nale??cej w?a?nie do Nowego Obozu i dostarczaj? magom cenny surowiec.Wolna Kopalnia

Kopalnia nale??ca do Nowego Obozu i b?d?ca pod jego nadzorem. Piecz? nad kopalni? sprawuje niech?tnie do nas nastawiony najemnik Okyl. Pracuj? w niej krety, wydobywaj?c rud? dniami i nocami. Nast?pnie ruda transportowana jest na wyznaczone miejsce, do kopca, który znajduje si? pod ziemi?, w siedzibie Magów Wody. Ruda ma s?u?y? w celu zniszczenia otaczaj?cej Górnicz? Dolin? Bariery. Wewn?trz kopalni mo?emy natkn?? si? na bardzo niebezpieczne pe?zacze, które utrudniaj? prac? kretom.Stara Kopalnia

Kopalnia przej?ta z r?k króla, przez Stary Obóz. Gomez wys?a? kopaczy do kopalni, a ci wydobywaj? dla niego rud?, która jest nast?pnie wymieniana za wszelakie dobra. Rhobar potrzebuje jej, gdy? ma mu pomóc w wojnie z orkami, wi?c zawi?za? z przywódc? Starego Obozu uk?ad. Ogromne transporty tego surowca przekazywane s? do ?wiata zewn?trznego królowi. Kopalnia w pó?niejszej fazie gry zostaje zalana i zniszczona.Górska twierdza

Opustosza?a forteca jest jedn? z atrakcji Górniczej Doliny. W grze dowiadujemy si?, ?e twierdza mia?a w?a?ciciela, który mia? oprócz tej wspania?ej twierdzy, spory kawa?ek ziemi. W?a?ciciel zmar?, a twierdza stoi teraz opuszczona, strzeg? jej jedynie harpie, szkielety i kamienne golemy. Miejsce to jest mroczne i skrywa wiele tajemnic oraz skarbów do odkrycia dla niestrudzonego poszukiwacza przygód.

 


Ruiny Cytadeli

Niewiele wiadomo o tym miejscu, wiemy jedynie, ?e cytadela zamieszkiwana by?a kiedy? przez ludzi, których zaatakowali orkowie. Potwory niemal doszcz?tnie zniszczy?y budowl? i pozosta?y po niej tylko zgliszcza. Obecnie nikt tam nie mieszka.

 


?wi?tynia ?ni?cego

?wi?tynia demona i boga, w którego wierz? orkowie oraz wyznawcy z Obozu na Bagnie, ?ni?cego. Dosta? si? tam mo?emy id?c w kierunku ziem orków. Sama ?wi?tynia znajduje si? w ich mie?cie, pod ziemi?. Owe miejsce kultu zosta?o zbudowane pod przewodnictwem pi?ciu szamanów ?ni?cego, którzy pragn?li go przywo?a? do naszego ?wiata. Szamani zostali jednak przekl?ci przez demona i skazani na wieczny ?ywot w ?wi?tyni. Stali si? oni jego ochroniarzami i nie dopuszcz? nikogo do ich pana. Jest to jeden z powodów, dla którego orkowie przed ?wi?tyni? boj? si? ich i sk?adaj? demonowi dary.Wie?a Xardasa

Miejsce pobytu z?owieszczo wygl?daj?cego nekromanty i samotnika, Xardasa. Wie?a jest ulokowana na ziemiach orków. By?y przywódca Magów Ognia, przed podzia?em na obozy, od??czy? si? od swojej grupy i postanowi? zacz?? ?ycie samotnie. W swej wie?y bada struktur? Bariery i próbuje ustali?, co by?o przyczyn? jej nag?ego powi?kszenia. Oczywi?cie Xardas ma te? swoje s?ugi – demony, które chroni? jego dobytku przed obcymi.Plac Wymian

W miejscu tym nast?puje wymiana towarów mi?dzy Starym Obozem a ?wiatem zewn?trznym. To tutaj ruda wymieniana jest za wiele dóbr, oferowanych przez króla np. ?ywno?? i or??, a nawet ludzi, którzy nast?pnie trafiaj? do magnatów. Miejsce to jest tak?e miejscem, w którym zrzucani s? nowi wi??niowie.Wie?a Mgie?

Ta dziwna budowla stoi nad brzegiem morza i jest zagadk?. Niewiele o niej wiemy, jest niezamieszka?a i od lat nikt tam nie wchodzi?. Legendy mówi?, ?e pewien mag kiedy? wszed? do niej i ju? nie wyszed?. Inne za? skupiaj? si? na tajemniczej ksi?dze zwanej Chromaniem, która znajduje si? w wie?y i jest z ni? zwi?zane jedno z zada?.Klasztor Mnichów

Klasztor jest miejscem zagadkowego kultu mnichów/magów, którzy byli ekspertami przemiany w ró?ne zwierz?ta i w tym si? specjalizowali. Klasztoru dawno nikt nie odwiedza? i jest to miejsce opustosza?e oraz zabytkowe, a jedynymi istotami znajduj?ce si? tam, s? z?bacze, które jakim? cudem dosta?y si? przez zamkni?te wej?cie na teren klasztoru. Mo?na tam te? spotka? harpie i trolle. Miejsce jest niebezpieczne, ale mo?e by? rajem dla poszukiwaczy przygód i awanturników, szukaj?cych skarbów i bogactw.