Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Zadania
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:38
Rozdzia? I
rozdzial 1


Bro? Balro 
Zadanie to otrzymujemy od Balro – najemnika, znajduj?cego si? przy Wolnej Kopalni. Zadanie polega na przyniesieniu mu jedzenia, a dok?adnie pi?ciu jab?ek, dwóch ry?ówkek, pi?ciu kufli piwa , trzech bochenków chleba, dwóch serów oraz dwóch ki?ci winogron. 

Chata krzykacza 
Na samym pocz?tku pytamy Gorna czy w Obozie s? jeszcze wolne chaty. Dowiemy si?, ?e jest jedna, ale ju? zaj?ta przez szkodnika Krzykacza. Musimy uda? si? do niego i go po prostu spra?. Po wygranej walce chata jest nasza, a zadanie wykonane. 

Co dzieje si? na bagnach 
Po zabiciu Królowej Pe?zaczy, rytuale przywo?ania ?ni?cego oraz po ?mierci Y’Beriona musimy uda? si? do zleceniodawcy zada?, w zale?no?ci od obozu, Kruka b?d? Mordraga. Stwierdz? oni, ?e informacje, które zdobyli?my s? nic nie warte, ale zadanie zostanie zaliczone. 

Dostawa ziela dla Gomeza 
B?d?c cz?onkiem Obozu na bagnie dostaniemy zadanie od Cor Kaloma, które polega na zaniesieniu bagiennego ziela Gomezowi. Tak wi?c udajemy si? do Zamku w Starym Obozie i chc?c nie chc?c natrafiamy na Kruka. Ten odsy?a nas do zaopatrzeniowca Bartholo, który wzi?wszy ziele, p?aci nam rud?. Po otrzymaniu zap?aty wracamy na bagna i oddajemy rud? Cor Kalomowi. 

Handlarz zielem 
Idziemy do knajpy w Nowym Obozie (je?eli posiadamy stój kreta - mo?na otrzyma? od Swineya z Wolnej Kopalni lub jeste?my szkodnikiem, wejdziemy do knajpy bez problemu, w innym wypadku b?dzie trzeba zap?aci? 100 bry?ek rudy). Spotykamy tam Baala Isidro, który jest pomocnikiem Baala Kagana, ale nie wywi?zuje si? z powierzonych mu zada?. Trzeba wej?? z nim w spó?k?. Na pocz?tku nowicjusz b?dzie nieufnie podchodzi? do naszej propozycji, musimy mu wi?c zaproponowa? alkohol. Po wypiciu trunku Baal Isidro godzi si? na wspólprace i daje nam ziele. Ziele mo?emy spokojnie sprzedawa? po ca?ym Obozie, poniewa? wi?kszo?? szkodników i najemników bardzo ch?tnie je kupi. Musimy jeszcze tylko da? Baalowi 200 bry?ek. 

Nosiwoda w s?u?bie Lewusa 
Misja polega na roznoszeniu wody robotnikom pracuj?cym na polu ry?owym. W tym celu udajemy si? do szkodnika Lewusa(sam nas zaczepi) i zgadzamy si? mu pomóc. Jednak roznoszenie wody b?dzie si? ci?gn?? w niesko?czono??, musimy, wi?c pobi? Lewusa. Do walki wtr?ci si? Ry?owy Ksi??e i kilku innych bandziorów. Po wygranej walce pogadaj z Lewusem - b?dzie on za nas roznosi? wod?. 

Nowi wyznawcy dla Bractwa 
Misj? otrzymujemy od Baala Thondrala, który poszukuje nowych wyznawców. Na pocz?tku rozmawiamy z Melvinem( wyró?nia si? z t?umu, poniewa? ubrany jest ubrany w strój kopacza). Nast?pnie udajemy si? do Zewn?trznego Pier?cienia Starego Obozu, gdzie rozmawiamy z Dustym(znajduje si? powy?ej targowiska, siedzi na ?awce).Po rozmowie Dusty b?dzie chcia? wyrwa? si? jako? z Obozu i uda? si? na bagna. B?dziemy musieli przekupi? stra?ników(100 bry?ek rudy) i zaprowadzi? kopacza do Obozu Bractwa. 

Paser dla Fiska 
Rozmawaimy z Mordragiem(stoi przy wschodniej bramie) i prosimy aby zaprowadzi? nas do Nowego Obozu. Zanim wyjdziemy aatakujemy go mówimy ?eby si? tu wi?cej nie pokazywa?, albo po prostu go zabijamy. Gdy b?dziemy przechodzi? obok Fiska, cie? nakrzyczy na nas i powie ?eby?my znale?li mu nowego pasera. Otrzymawszy zadanie udajemy si? do Obozu Magów Wody i gadamy z Sharkym(siedzi w knajpce). Po rozmowie wracamy do Fiska i mówimy mu o nowym wspó?pracowniku. 

Pozyskiwanie klientów 
Zadanie podobne do misji Handlarz zielem. Tutaj równie? musimy rozprowadza? ziele po Nowym Obozie. Tym razem jednak misj? zleca Baal Kagan. Po wykonaniu zadania mo?emy wybra? sobie nagrod?: rud?, zwoje szafa zakl?ciami ?ni?cego lub pomoc szafa przy??czeniu si? do Bractwa. 

Przepis szafa 
Bardzo ?atwa misja. Kucharz Snaf poprosi nas o przyniesienie mu sk?adników do potrawki z chrz?szcza. Sk?adniki to 3 porcje mi?sa chrz?szcza oraz pi?? piekielników. Je?eli si? zgodzimy kucharz udzieli ci dodatkowych informacji odno?nie miejsca, w którym znajduj? si? potrzebne sk?adniki. 

Przyj?cie do Nowego Obozu 
Musimy przyj?? zadanie od Torusa i uda? si? do Mordraga. Mordrag zaprowadzi nas do Nowego Obozu, przy pierwszej bramie wr?czy pier?cie? dla Laresa i odejdzie. Rozmawiamy z Laresem i dowiadujemy si?, co trzeba zrobi?. Udajemy si? do Diega i przyjmujemy zadanie Test zaufania. Gdy ju? otrzymamy list? od Iana, idziemy do Laresa, który wprowadza kilka istotnych poprawek. Nast?pnie wracamy do Diega i oddajemy mu list?. Po wszystkim Lares przyjmuje nas do grona szkodników. 

Przyj?cie do Obozu Bractwa 
?eby do??czy? do wyznawców ?ni?cego b?dziesz musia? przekona? do siebie kilku Baalów, którzy nie s? zbyt rozmowni, ale jest kilka osób, które ch?tnie ci pomog?:

 

1. Baal Namib 
Na pocz?tku musimy poprosi? Lestera, który ma z Baalem dobre kontakty, aby nas zaprowadzi? w jakiekolwiek miejsce. Podczas podró?y mówimy Lesterowi, ?e chcemy do??czy? do Bractwa. Lester powie nam jak spowodowa?, ?eby Baal si? odezwa?. Po powrocie i rozmowie z nowicjuszem Baal sam si? do nas odezwie.

 

2. Baal Orun 
Musimy najpierw wykona? zadanie Zast?pstwo Ghorima. Nast?pnie Baal odezwie si? do nas i ka?e nam zanie?? bagienne ziele do Cor Kaloma (zadanie Zbiory bagiennego ziela).Gdy wykonasz zadanie guru da ci zwój Radar zakl?ciem Sen Radar zyskasz jego g?os.

 

3. Baal Cadar 
Aby zyska? jego poparcie musimy mu pokaza?, ?e umiemy si? pos?ugiwa? magi? ?niacego. W tym celu wykorzystujemy zwój z zakl?ciem Sen i u?ywamy go na jednym z nowicjuszy. Baal jest po naszej stronie.

 

4. Baal Tyon 
Gdy wykonamy zadanie Pozyskiwanie klientów dla Baala Kagana i wybieramy pomoc w przy??czeniu do Bractwa, to dostajemy od niego specjalnego skr?ta. Zanosimy go Baalowi Tyonowi i zyskujemy jego poparcie.

 

5. Baal Tondral 
By mie? jego g?os musimy wykona? zadanie Nowi wyznawcy dla Bractwa. 

Przyj?cie do starego obozu 
Aby zosta? przyj?tym w szeregi Starego Obozu musimy zyska? poparcie kilku wp?ywowych cieni oraz wykona? zadanie zlecone przez Diego Test Zaufania. 

1. Thorus 
Musimy wykona? dla niego Zadanie Torusa. Wtedy si? zgodzi.

 

2. ?wistak 
Aby zyska? jego g?os musimy uda? si? do handlarza Fiska i kupi? dla niego miecz. Fisk b?dzie ??da? za miecz 110 bry?ek rudy, a ?wistak da? nam tylko 100.Mo?emy wróci? do niego po dodatkowe 10 bry?ek, lub te? zap?aci? ze swoich pieni?dzy.

 

3. Z?y 
Trzeba dla niego wykona? misj? Zaginiony Stra?nik.

 

4. Dexter 
Dexter poprosi nas o przyniesienie mu receptury na mikstur? uzdrawiaj?c?- zadanie RecepturaBractwa. Gdy mu j? przyniesiemy, zyskamy jego poparcie.

 

5. R?czka 
Zgodzi si? jedynie wtedy, gdy nauczymy si? przynajmniej jednej umiej?tno?ci z?odziejskiej.6. Scatty 
?eby nas popar? musimy wyzwa? jednego z wojowników Kirga(niezbyt silny przeciwnik) lub Kharima( do?? trudny do pokonania) na pojedynek.

 

Receptura Bractwa 
Dexter poprosi nas o przyniesienie receptury na magiczny napój uzdrawiaj?cy, któr? posiada Cor Kalom. Musimy, wi?c pój?? na bagna, do Obozy Bractwa. Nast?pnie rozmawiamy z Lesterem, który zaprowadzi nas do chaty Cor Kaloma. Gdy ju? b?dziemy w laboratorium, czekamy, a? pomocnik Cain wyjdzie z niego. Po wyj?ciu Caina otwieramy skrzyni?(znajduje si? po lewej stronie pod ?cian?) i zabieramy zwój.

 

Skrzynia Aarona 
Na pocz?tku rozmawiamy ze Snipesem. Zaproponuje nam 10 bry?ek rudy za odci?gni?cie stra?nika od swojej skrzyni. Po odej?ciu Aarona otrzymujemy od kopacza rud?, przy okazji mo?emy kupi? od niego klucz do skrzyni, robimy to. Nast?pnie idziemy do Aarona i czekamy, a? przestanie si? na nas denerwowa?. Podczas rozmowy wspominamy mu, ?e znale?li?my jego klucz do skrzyni. 

Szopa Ulberta 
Rozmawiamy z Ulbertem(stra?nika pilnuj?cego szopy) i pytamy go o skrzynie. Nie b?dzie chcia? nic powiedzie?, wi?c cz?stujemy go piwem i ponownie rozmawiamy.Po uzyskaniu informacji wybieramy si? na drugi poziom kopalni, gdzie wchodzimy do tunelu. Na ko?cu tunelu jest jaskinia z kopaczami, odszukujemy Alepha i pytamy go o Ulberta i o skrzynie. Kopacz oferuje nam klucz do skrzyni, za który chce 30 bry?ek. Co ciekawe, je?li damy mu wi?cej, podaruje nam pier?cie?. Wracamy nast?pnie do stra?nika i odci?gamy go od skrzy?.

 

Test Zaufania 
Idziemy do kartografa Grahama i zmuszamy go do oddania nam mapy za darmo. Po zyskaniu mapy kierujemy si? do kopalni, do Iana i prosimy go o list?. Wracamy do Diega i oddajemy mu list?.

 

Topielec pod tam? 
B?d?c w Nowym Obozie rozmawiamy z Homerem, ma on pewne problemy z tam?, mianowicie przeszkadza mu pewien topielec, który j? uszkadza. Zgadzamy si? mu pomóc. Udajemy si?, wi?c na drug? stron? jeziora, odszukujemy topielca i zabijamy go. 

Wytwórnia ziela 
Przed g?ównym wej?ciem do Nowgo Obozu skr?camy Torusa lewo, dochodzimy po chwili do jaskini, w której odbywa si? nielegalna produkcja bagiennego ziela. Rozmawiamy z Jacko. Mamy trzy sposoby rozwi?zania problemu: 

Mówimy Jacko, ?e przychodzimy rozwi?za? problem. Czeka nas wtedy walka ze wszystkimi oprychami, którzy urz?duj? w jaskini. 
Mówimy Jacko, ?e Stra?nicy ?wi?tynni s? ju? na tropie fabryki. Wówczas Jacko, jak i inni wynios? si? z jaskini. 
Pytamy ile jest warta dla Jacko wiadomo??, któr? mu przynosimy. Wtedy wszyscy wynios? si? z jaskini. Oprócz tego Jacko podaruje nam jeszcze swoj? rud?. 
Po wszystkim wracamy do Kaloma i zdajemy mu relacj?. 

Zadanie Torusa 
Zadanie zleca Torus. Polega ono na usuni?ciu z Obozu kuriera magów, Mordraga. W tym celu idziemy do Mordraga i prowadzimy rozmow? tak, aby zaprowadzi? nas do Nowego Obozu. Przy pierwszej bramie otrzymujemy od niego pier?cie?(+5 do si?y). Przy najbli?szej okazji mówimy Thorusowi, ?e szkodnik ju? si? tu wi?cej nie poka?e. Mo?emy równie dobrze zabi? Morgdraga, lecz wtedy nigdzie nas nie zaprowadzi. 

Zaginiony Stra?nik 
Po zleceniu misji przez Z?ego odszukujemy i rozmawiamy z Fletcherem i Snafem. Po rozmowie z nimi dowiesz si?, gdzie prawdopodobnie przebywa zaginiony stra?nik Nek. Wychodzimy po?udniow? bram? i kierujemy si? na po?udniowy zachód. Zobaczymy jaskini?, która jest pilnowana przez kretoszczury. Gdy zabijemy bestie i wejdziemy do jaskini, zobaczymy martwego Neka. Przeszukujemy go i znajdujemy przy nim amulet. Wystarczy jeszcze tylko zanie?? amulet Z?emu. 

Zast?pstwo Ghorima 
Musimy znale?? zast?pstwo dla Ghorima, który bardzo ci??ko pracuje. A wi?c udajemy si? do jego leniwego pomocnika Harloka. Harlok nie b?dzie si? zbytnio rwa? do pracy, nale?y go pobi?, a potem porozmawia? jeszcze raz. Nowicjusz uda si? do Ghorima, idziemy tam za nim. 

Zbieracz Horacy 
Zagadujemy do jednego ze zbieraczy na polu ry?owym – Horacego. Horacy mówi nam, ?e jest bardzo silny, ale nie chce wykorzystywa? tej umiej?tno?ci. Jednak mo?e nauczy? kogo? pos?ugiwania si? t? umiej?tno?ci?, musimy mu tylko poda? powód, dla którego ma nas uczy?. Po krótkiej pogaw?dce idziemy do knajpki nad jeziorem. Przechodzimy do pomieszczenia za barem bagiennego spotykamy tam Jeremiasza. Informuje nas, ?e Horacy nie przepada za Ry?owym Ksi?ciem, nadzorc? zbieraczy ry?u. Wracamy do Horacego i mówimy mu, ?e chcemy by? silniejsi, by przeciwstawi? si? Ry?owemu Ksi?ciu, ch?tnie nam wtedy pomo?e. 

Zbiory bagiennego ziela 
Musimy uda? si? na bagna, aby zebra? bagienne ziele. Pierwsza grupa zbieraczy ziela, znajduje si? stosunkowo blisko obozu. Kiedy do nich dotrzemy rozmawiamy z Balorem. Oddaje nam ca?e ziele i mówi nam gdzie stacjonuje druga grupa. Stoimy na wprost do w??y b?otnych, obracamy si? w lewo i idziemy suchym l?dem prosto, nast?pnie skr?camy w prawo i pod??amy w?skim pasem drogi prosto, przy okazji wybijaj?c wi?kszo?? krwiopijców. W ko?cu kiedy dojdziesz do zbieraczy, porozmawiaj z Viranem. Zanim odda ci ziele, naka?e ci pozby? si? wszystkich krwiopijców w okolicy. Gdy to tylko zrobimy, bierzemy ziele i zanosimy je Kalomowi.

 

 

Rozdzia? II

rozdzial 2


Almanach 
Na pocz?tku idziemy na plac ?wi?tynny i rozmawiamy z Talesem i dowiadujemy si? o ksi?dze skradzionej przez gobliny. Nowicjusz zaprowadza nas do mostu, po jego drugiej stronie znajduje si? ów jaskinia. Po zabiciu wszystkich goblinów i znalezieniu ksi?gi wracamy na bagna. 

Kamie? ogniskuj?cy dla Guru 
Po zostaniu cieniem/szkodnikiem lub nowicjuszem rozmawiamy z Lesterem. Mówi nam, ?e sam mistrz Y’Berion chce z si? z nami spotka?. Po rozmowie otrzymamy od niego zadanie odszukania i przyniesienia kamienia ogniskuj?cego, daje nam map? z zaznaczonym miejscem po?o?enia kamienia. Gdy dochodzimy na miejsce zobaczymy op?tanego nowicjusza - Nyrasa, który po rozmowie rzuci si? na nas. Musimy go og?uszy? lub zabi?. Zabieramy kamie? i idziemy z powrotem do Y’Beriona. 

Wydzielina pe?zaczy 
Udajemy si? do Starej Kopalni i rozmawiamy z nim o gnie?dzie pe?zaczy. Podejmujemy si? zadania, które nam zleca – musimy znale?? ko?o z?bate potrzebne do uruchomienia uszkodzonego rozdrabniacza. Znajduje si? ono nieco ni?ej w jednym z bocznych tuneli, których pilnuje samotnie stra?nik ze Starego Obozu. Gdy wreszcie uporamy si? z b?d?cymi tam pe?zaczami, bierzemy ko?o i wracamy do Iana. Dostaniemy nagrod? i pozwolenie na otwarcie szybu z pe?zaczami. Idziemy nast?pnie na sam dól kopalni i rozmawiamy z Ashganem. Zgodzi si? na otwarcie szybu, tylko wtedy, gdy przyprowadzimy mu przynajmniej trzech stra?ników ?wi?tynnych(musz? to by? stra?nicy z unikalnymi imionami Gor Na Bar, Gor Na Vid i Gor Na Kosh) i popro? ich o pomoc. Kiedy stra?nicy zbior? si? w okolicach szybu, powiedz o tym Ashganowi i otwórz krat?. Wybijamy razem ze stra?nikami wszystkie pe?zacze i idziemy w g??b gniazda. Na samym ko?cu docieramy do królowej pe?zaczy. Zabijamy j? i zabieramy jaja. Przy okazji mo?emy zagada? do Iana i pochwali? si? naszym wyczynem. Wracamy z jajami Do Kaloma.

 

 

Rozdzia? III

rozdzial 3

 

Cmentarzysko Orków 
Na pocz?tku rozmawiamy z Nowicjuszem Talasem, który stoi przed Wielk? ?wi?tyni?. Zaprowadzi on nas w okolice Cmentarzyska. Przechodzimy przez most, potemy skr?camy w prawo, drogi do Cmentarzyka pilnuje kilku Orków, kierujemy si? dalej, dochodzimy do bramy w kszta?cie czaszki. Otwieramy wej?cie za pomoc? ko?owrotu i wchodzimy do ?rodka. Za?aduje si? obszar Cmentarzyska. Przez tunel w skale dochodzimy do sali, w której znajduj? si? zwyk?e Orki i Orkowe Grobowce. Z tej sali przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, nast?pnie do jeszcze jednego, z którego dobiega? b?d? okrzyki walki - znajdziemy tam, oprócz martwych Stra?ników ?wi?tynnych, Baala Lukora, próbuj?cego upora? si? z Orkami. Pomagamy mu, potem rozmawiamy z nim i godzimy si? pomóc mu w poszukiwaniach. Idziemy razem z nim do pomieszczenia obok(tego z którego prowadz? trzy wej?cia w tym, dwa w kszta?cie tuneli, jedno - w formie bramy ze schodkami). Zwiedzamy najpierw dwa tunele. W jednym z nich b?d? dwie cele, jedna b?dzie zakratowana. W tym miejscu Guru zatrzyma si? i powie, ?e co? musi by? w tym miejscu. Przeszukujemy otwart? cel?, znajdujemy na ?cianie prze??cznik, który otwiera krat?. Znajdziemy tam kawa?ek pergaminu. Dajemy go nast?pnie Baalowi. Udajemy si? teraz do drugiego tunelu, znajdziemy w nim drug? cz??? pergaminu. Oddajemy j? Baalowi.Potem wró? do poprzedniego pomieszczenia i przechodzimy przez bram? i udajemy si? do du?ej Sali z filarami. Na ?rodku Sali jest miejsce mi?dzy filarami, musimy stan?? w tym miejscu. Baal Lukor zacznie sobie co? przypomina?, po czym uda si? w kierunku ?ciany. My wówczas u?ywamy zakl?cia Teleportaci, które powsta?o ze znalezionych po?owek tajemniczego pergaminu. Gdy ju? znajdziemy si? po drugiej stronie, u?ywamy ko?owrotu, co spowoduje otwarcie si? ?ciany.Pomów z Baalem i razem przetrz??nijcie b?d?ce tam pomieszczenia. Na ko?cu korytarza znajdziemy pomieszczenie z kamiennym o?tarzem. Tu zawiedziony nadaremnymi poszukiwaniami Baal Lukor wpadnie w z?o?? i rzuci si? na nas. Musimy go zabi?.Wracamy do Obozu Sekty i rozmawiamy z Cor Angarem. 

Kamie? pod kr?giem 
Naprzeciwko pierwszej bramy do Nowego Obozu znajduje si? jezioro. Idziemy na jego brzeg, poczym przep?ywamy na drugi, mniej wi?cej po lewej stronie. Pod??amy ca?y czas prosto. Po pewnym czasie dochodzimy do polany. Na tej?e polanie znajduje si? kamienny kr?g, a spodnim krypta. Nieopodal powinien znajdowa? si? Milen, rozmawiamy z nim. Z rozmowy dowiadujemy si? istotnych informacji zwi?zanych z poszukiwaniami kamienia. Mag zaoferuje nam te? swoj? pomoc w walce z o?ywiecami. Po oczyszczeniu krypty i znalezieniu kamienia wracamy do Saturasa. 

Kamie? w górskiej fortecy 
Udajemy si? do miejsca, gdzie znajduje si? most prowadz?cy do Cmentarzyska Orków. Po doj?ciu na miejsce skr?camy w lewo i idziemy ca?y czas prosto, a? dochodzimy do wziesienia skalnego. Kierujemy si? nast?pnie w gór?, a pó?niej w lewo. Gdy ju? przeb?dziemy ca?? drog?, powinni?my znale?? si? na pustym obszarze mi?dz ska?ami. Kawa?ek dalej jest ulokowana Górska Forteca. Aby dosta? si? do Fortecy b?dziemy musieli przej?? przez most, którego pilnuje mostowy golem. Do jego pokonania potrzebny nam b?dzie dowolny m?ot. Musimy wi?c takowy mie? w ekwipunku. Po pokonaniu golem i przej?ciu przez most spotykamy Lestera. Zwiedzamy razem z nim fortec? i przy okazji napotykamy si? na kilka stworów, które zabijamy. Lester wyjdzie po drabinie na gór? i b?dzie sta? na tarasie, na którym znajduje si? zamkni?ta skrzynia. Musimy do niej znale?? klucz. Gdy ju? go znajdziemy, otwieramy skrzyni? i oddajemy nowicjuszowi znaleziony dokument. W zamian wr?czy on nam zwój z czarem Telekineza, dzi?ki któremu b?dziemy mogli zdoby? kamie? ogniskuj?cy znajduj?cy si? na lewo od Fortecy, na czym? w rodzaju o?tarza. 

Kamie? z kanionu trolli 
Idziemy w kierunku mostu, niedaleko pó?nocnej bramy Starego Obozu, przechodzimy przez niego na drug? stron? i skr?camy w lewo. ?cie?ka prowadzi do lasu, my jednak kierujemy si? na pó?noc, prosto do góry. Po krótkiej w?drówce napotykamy Diego, który wyja?ni w czym problem. Troch? dalej znajduje si? kanion, którego strzeg? troll oraz gobeliny. Diego pobiegnie do gobelinów i zacznie z nimi walczy?, my w tym czasie musimy odwróci? uwag? trolla i przeszuka? szcz?tki zabitego cz?owieka. Znajdziemy przy nim zakl?cie Zmniejszenie potwora i notatke. U?yj zakl?cia, ?eby zmniejszy? trolla, poczym go zabij. Nast?pnie podchodzimy do ko?owrotu, oka?e si?, ?e jest uszkodzony. Diego rozwi??e ten problem naprawiaj?c go. Udajemy si? nast?pnie na lewo od ko?owrotu i kierujemy si? ca?y czas na gór?, przy okazji zabijaj?c uprzykrzaj?ce nam ?ycie harpie. Znajdujemy kamie? i odnosimy go Saturasowi. 

Kamie? z ruin klasztoru 
Wychodzimy pó?nocn? bram? ze Starego Obozu i p?yniemy w dó? rzeki, wzd?u? w?skiej wysepki, a? do mostu, nast?pnie wychodzimy na lewy brzeg. Troch? wy?ej spotkasz Gorna, zaoferuje ci pomoc w poszukiwaniu kamienia. Najpierw udacie si? do jaskini poni?ej, gdzie urz?duje grupka z?baczy. Znajdziemy tam te? skrzyni?, w której znajduje si? zwój Przemiana w chrz?szcza. Wracamy na gór? i przechodzimy przez pie?. Spotkamy kolejn? grup? z?baczy. Zabiwszy je podchodzimy do zamkni?tej bramy klasztoru i wykorzystujemy znaleziony przed chwila zwój. Przechodzimy nast?pnie przez szczelin? mi?dzy murem i otwieramy bram? by wpu?ci? Gorna. Rozgl?damy si? do oko?a i widzimy tunel, na jego ko?cu znajduje si? pomieszczenie. W owym pomieszczeniu znajdziemy ostatni kamie? ogniskuj?cy. 

Lecznicze zio?a dla Y'beriona 
Po powrocie z Cmentarzyska Orków Cor Angar zleca nam zadanie przyniesienia 5 ro?lin leczniczych. Udajemy si? wi?c na bagna, gdzie znajduje si? grupa zbieraczy pod przywództwem Virana, omijamy go i idziemy dalej prosto. Powinni?my zobaczy? kilka mniejszych wysepek, nad którymi lataj? krwiopijcy. Na tych wsepkach powinno si? znajdowa? owe ziele. 
Plan ucieczki magów wody 
Idziemy do chaty Cor Kaloma i zabieram stamt?d kamie? i almanach. Wracamy do Nowego Obozu. Przy wej?ciu do Obozu zaczepi nas Gorn, dowiemy si? od niego kilku ciekawych informacji. Gdy ju? z nim pogadamy idziemy do Cronnosa i przekonujemy go, ?e mamy bardzo wa?ne informacje, które Saturas musi us?ysze?. Cronnos powinien zdradzi? nam has?o wst?pu, dzi?ki któremu b?dziemy mogli porozmawia? z przywódc? magów. Po rozmowie oddajemy magowi kamie? i almanach.

 

Rozdzia? IV

rozdzial 4


Spotkanie 
Po zamkni?ciu Starego Obozu powie nam ?eby?my zawiadomili pozosta?ych przyjació? o spotkaniu. Ma si? ono odby? „tam gdzie zwykle” 
Lokalizacja przyjació?: 
milen - stoi nieopodal mostu prowadz?cego do Starego Obozu, przy pó?nocnej bramie 
Gorn - mo?na go spotka? w Sali, w której urz?duje Saturas lub na drodze do Wolnej Kopalni(kr?ci si? niedaleko Corda) 
Lester – przesiaduje w bibliotece w Górskiej Fortecy( tam, gdzie pomaga? nam znale?? kamie? ogniskuj?cy) 
Pomoc magów ognia 
Kierujemy si? w okolice Starego Obozu i w zale?no?ci od miejsca, spotykamy Diega lub Milena. Informuj? nas o sytuacji w Obozie. Wie?ci, które otrzymali?my przekazujemy Saturasowi. 

Ulumulu 
W Wolnej Kopalni spotykamy gadaj?cego orka Tharoka. Zgodzi si? nam pomóc, jednak musimy mu najpierw przynie?? lekarstwo, które zgubi?. Buteleczka z lekiem jest ukryta za g?azami, na które musimy wcze?niej si? wspi??. Zanosimy lekarstwo Tarokowi, po czym zgadza si? zrobi? dla nas Ulumulu. B?dziemy musieli jeszcze tylko przynie?? mu potrzebne sk?adniki: 
- Kie? Trolla (Trolla znajdziemy w tym miejscu, w którym Diego pomaga? nam w szukaniu kamienia ogniskuj?cego) 
- Z?by B?otnego W??a (W??e b?otne mo?emy spotka? na bagnach, w pobli?u Obozu Bractwa) 
- Róg Cieniostwora (Cieniostwora mo?emy spotka? najcz??ciej w lesie, w Kolonii jest ich kilka) 
- J?zyk Ognistego Jaszczura ( Ogniste jaszczury zamieszkuj? pla??, na której mie?ci si? wrak, mo?na te? je spotka? w pobli?u ?cie?ki prowadz?cej do Wie?y Xardasa) 
Po zebraniu wszystkich potrzebnych rzeczy udaj si? do Tharoka, oddaj mu je i odbierz gotowe Ulumulu. 

Wygnanie ze Starego Obozu 
Na wst?pie rozmawiamy z Saturasem, kieruje on nas do najemnika Lee. Rozmawiamy z nim. Gdy wcze?niej nale?eli?my do Starego Obozu mo?emy teraz spróbowa? swoich si? jako najemnik. 
Wyp?dzony szaman orków 
Idziemy do Starej Cytadeli Orków. Dochodz?c na miejsce zobaczymy Orków atakuj?cych Samana Ur-Shaka. Pomagamy mu pokona? zgraj? i z nim rozmawiamy. Mo?emy da? Ur-shakowi map? Kolonii, je?li takow? mamy, aby dorysowa? na niej tereny nale??ce do Orków. Po rozmowie udajemy si? do Xardasa i opowiadamy mu o zdarzeniu. 

Xardas Nekromanta 
;Wchodzimy do biblioteki Magów Wody i przegl?damy ksi?gi le??ce na stole. Znajdziemy w nich informacje jak dotrze? do Xardasa. Jego wie?a mie?ci si? na ziemiach Orków. Trafimy tam naj?atwiej id?c od miejsca, gdzie stoi Diego nieco na wschód, do drogi, przy której siedzi Pacho. Gdy pójdziemy t? drog?, spotkamy kilka Orkowych Psów. Idziemy dalej, a? dochodzimy do rozstajów dróg, kierujemy si? ca?y czas prosto. Wie?a powinna by? widoczna z oddali, poniewa? ma charakterystyczny kszta?t. Na drodze do Xardasa nas niemi?a niespodzianka(mówi?y o niej ksi?gi, które przestudiowali?my w bibliotece) - trzy Golemy: kamienny, ognisty i lodowy. Musimy je pokona?. Kamiennego mo?na zabi? przy pomocy m?ota, Ognistego przy pomocy Magii Lodu, Lodowego – Magii Ognia. Po ich zabiciu zabieramy ich serca. Wchodzimy nast?pnie do wie?y i spotykamy tam demona, któremu musimy odda? serca golemów. Stra?nik Wie?y da nam w zamian run? teleporacyjn?. Po teleportacji rozmawiamy z nekromant?. Po rozmowie wracamy do Saturasa. 
Zbroja z pancerzy pe?zaczy 
Udajemy si? do Wilka. Z rozmowy dowiadujemy si?, ?e pracuje nad nowym typem zbroi, która b?dzie zrobiona z pancerza pe?zaczy. Wilk mo?e dla nas zrobi? tak? zbroj? ca?kowicie za darmo, jednak musimy mu przynie?? 8 p?yt z pancerza pe?zacza. Po zebraniu p?yt dajemy je Wilkowi i czekamy na swoj? zbroj?.

 

 

Rozdzia? V

rozdzial 5


Droga do ?wi?tyni ?ni?cego 
Szaman Orków mówi nam jak dosta? si? do ?wi?tyni Orków. Kierujemy si? tam, maj?c za?o?one Ulumulu. Id?c prosto od Wielkiej Bramy powinni?my ujrze? Plac ?wi?tynny, na którym modl? si? Orkowi Szamani.S? dwa sposoby na dostanie si? do ?wi?tyni: 
a)Zabijamy wszystkich Orków i Szamanów w okolicy, zdejmujemy pos??ek, który znajduje si? na ?rodku placu, a nast?pnie otwieramy nim bram? do ?wi?tyni. 
b)Udajemy si? do komnat na lewo od placu, przetrz?samy wszystkie znajduj?ce si? tam skrzynie.Powinni?my znale?? zwój z Orkowym zakl?ciem Teleportacji.U?ywamy go i jeste?my w ?wi?tyni. 
Kiedy ju? dostaniemy si? do ?wi?tyni, kierujemy si? w jej g??b. Za?aduje si? nowy obszar gry. Idziemy przed siebie, w ko?cu dochodzimy do jaskini, w której znajduje si? wej?cie do budynku ?wi?tyni. Napotkamy tam pi?ciu Upad?ych Szamanów. Po krótkiej rozmowie, zabijamy czterech z nich. Na tym etapie pi?ty jest nie?miertelny, jednak?e atakujemy go, a gdy tylko us?yszymy, ?e co? zapisa?o si? w dzienniku, udajemy si? niezw?ocznie do Xardasa. 

Magiczny miecz Uriziel

Or?? znajdziemy u jednego z Szamanów. Zanosimy go Xardasowi. Od Nekromanty dowiemy si? kilku interesuj?cych rzeczy na temat miecza. Dajemy mu nast?pnie troch? czasu na utworzenie specjalnego zakl?cia. W tym momencie mo?emy wybra? si? do starej Wie?y maga. W Wie?y znajdziemy kilka przydatnych rzeczy, mi?dzy innymi pi?kn? magiczn? zbroj? wykonan? z rudy oraz run? teleportacyjn? do Starego Obozu. Gdy wrócimy do Xardasa, otrzymamy od niego zwój oraz Uriziela. Nast?pnie teleportujemy si? / idziemy do Saturasa. Spotkamy tam Milena, z którym rozmawiamy w spokojnym miejscu. Mag bez namys?u zgadza si? nam pomóc w na?adowaniu miecza magiczn? rud?. Po na?adowaniu Uriziela teleportujemy si? najlepiej do Xardasa, poniewa? czyn ten rozw?ciecza Magów Wody.