Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Sniacy
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:33
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

IPB Image
Prawdziwe oblicze ?ni?cego

 

IPB Image
Bractwo ?ni?cego

 

G?ówny przeciwnik w pierwszej cz??ci tego wspania?ego cRPG'a to ?ni?cy - wielki paj?k na wzór podobny do pe?zaczy. Szczególnie na pocz?tku gry wiadomo nam, ?e jest bogiem, i ma swoich wyznawców. Tak zwane Bractwo ?ni?cego, które le?y na wschodzie i które jako swoj? siedzib? obra?o bagna, na którego czele stoj? najwy?si kap?ani - Guru. Przekazuj? podstawowe zasady wiary ludziom, którzy porzucili zgubne nauki o trzech bogach, a co za tym idzie, odrzucaj?c ich ca?kowicie i po?wi?caj?c swoje ?ycie tylko i wy??cznie ?ni?cemu. Bractwo wychodzi z za?o?enia, ?e ?ni?cy, który objawi? si? Y'berionowi, objawi? swoje plany i dzia?ania, a jednym z takowych planów jest zbawi? ten ród wybranych. Cz?onkowie sekty wierz?, ?e ich bóg wyrwie wszystkich spod jarzma Magnatów i Magicznej bariery.IPB Image
Modlitwa Op?tanych

 

Ca?a prawda o demonie, a nie o bogu objawia si? podczas "przyzwania ?ni?cego", w którym nasz bezimienny bohater mia? swój wk?ad [patrz solucja - przyp.red]. Y'berion podczas wizji dojrza? makabrycznych rzeczy - ?ni?cy nie jest zbawieniem. Nie jest tym czego bractwo winno szuka?, a po wyjawieniu ca?ej prawdy, Wielki Mistrz kona w cierpieniu. W tym samym czasie jeden z Guru, Cor Calom us?yszawszy te wie?ci, buntuje si? i wraz z licz? grup? nowicjuszy oraz Stra?ników ?wi?tynnych i wyrusza na poszukiwanie ?ni?cego. Tak naprawd? jego dusza, podobnie jak dusze tych, co za nim posz?y, zosta?y op?tane przez samego Demona. Ich cel jest prosty: znale?? i obudzi? Demona tak by móg? op?ta? ca?y ?wiat swoimi sid?ami.

Xardas nekromanta, kiedy zaczyna ufa? naszemu bohaterowi, i kiedy dowiaduje si? o zaj?ciach z obozu na Bagnie, rozkazuje nam szuka? odpowiedzi u jednego z orków.

 

IPB Image
?wi?tynia ?ni?cego pod ziemi?

 

Niejaki Ur-Shak opowiada nam ciekaw? histori? z przed wielu wieków. Mianowicie jego pi?ciu braci - orkowych kap?anów, niemog?c pokona? wrogiego klanu, postanawiaj? przyzwa? z odleg?ych wymiarów do ?wiata orków i ludzi demona, który mia? im pomóc podporz?dkowa? wrogie ludy. Beliar wiedz?c, ?e ma okazj?, która mo?e si? ju? wi?cej nie powtórzy?, postanawia wys?a? ?ni?cego, aby ten pó?niej przeciwstawi? si? woli orkom i sam sobie ich podporz?dkowa?, co by?o krokiem do zapanowania nad ?wiatem. Kiedy demon przybywa, orkowie kap?ani, którzy go przywali, oddaj? mu serca i staj? si? chodz?cymi nieumar?ymi. Rasa orków buduje ?ni?cemu ?wi?tynie, ich plany zostaj? pokrzy?owane, a oni sami zostaj? uwi?zieni we w?asnej pu?apce. Wej?cie do ?wi?tyni zostaje zapiecz?towane i nikt nie ma prawa zak?óca? spokoju ?ni?cemu.

?ni?cy wymaga modlitw i ofiar. Jest tyranem, o którym Bractwo ?ni?cego do momentu ?mierci Y'beriona nie mia?o zielonego poj?cia!
 
IPB Image
Nowicjusz Pal?cy ziele

 

W pocz?tkach istnienia nowej wiary, za pomoc? Y'beriona oraz pozosta?ych Guru, ?ni?cy zr?cznie wykorzystuje umiej?tno?? psychomanipulacji, rozkazuj?c wszystkim pali? Bagienne Ziele, które otwiera dusz? cz?owieka na mi?o?? ?ni?cego. Dobra ?ciema nie jest z?a, w rzeczywisto?ci bagienne ziele dzia?a jak narkotyk, uzale?niaj?c cz?owieka od stóp do g?ów i czyni?c go podatnym na zgubne dzia?anie Demona.

 

IPB Image
Runa Magów z BractwaIPB Image
Studium Magii ?ni?cego

 

Magia ?ni?cego to g?ównie umiej?tno?? kontroli umys?u i woli cz?owieka, podstaw? jednak jest magia usypiaj?ca. Jest to pradawna pot?ga ró?ni?ca si? od magii Królestwa Myrthany. Gracz ma dost?p do IV kr?gów tego rodzaju magii, a uczy jej Baal Cadar.

Na pokonanie ?ni?cego jest tylko jedna metoda. Przebi? serca pi?ciu orkowych kap?anów, sztyletami kap?anów. Jednak nie b?dzie to zadanie ?atwe, zwa?ywszy na fakt, ?e sam ?ni?cy ma bardzo dobr? obstaw?. Warto wi?c posta? troch? podexpi?, bo z pewno?ci? ?atwo nie b?dzie.