Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Magowie
napisał: Isentor, dnia 06.04.2011 12:37
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

„...Król potrzebowa? mieczy i tarcz dla swego wojska, tote? wkrótce ka?dy przest?pca niezale?nie od wyst?pku, jaki pope?ni?, zmuszany by? do pracy w kopalniach rudy, w Khorinis. Aby uniemo?liwi? im ucieczk?, król wys?a? swych najpot??niejszych magów by ci otoczyli ca?? dolin? czarodziejsk? barier?...”

Z samego intra pierwszej gry z serii ,,Gothic”, dowiadujemy si?, ?e król Rhobar II pos?a? dwunastu Magów (Wody i Ognia), aby utworzyli magiczn? barier?, z której nikt nie b?dzie móg? uciec, oraz by odstraszy?, pod gro?b? uwi?zienia na zawsze w Kolonii Górniczej, potencjalnych wrogów. W zasadzie na miejsce utworzenia bariery, do której potrzebnych by?o pi?? kamieni ogniskuj?cych ustawionych w specjalnych miejscach, przyby? na zlecenie w?adcy jeszcze jeden Mag o imieniu Xardas, który mia? nadzorowa? proces tworzenia. Wszystko sz?o dobrze dopóty, dopóki bariera nagle nie przybra?a ogromnych rozmiarów. Tym samym wszyscy Magowie zostali uwi?zieni w jej wn?trzu, a ca?? Koloni? opanowali skaza?cy.

Czarodzieje udali si? do zamku, gdzie w?adz? obj?? niejaki Gomez. W ?rodku dostali oni swoj? w?asn? siedzib?. Nied?ugo pó?niej wewn?trz powsta? tak zwany Nowy Obóz, gdzie zarz?dc? zosta? by?y genera?, Lee. Magowie Wody, których by?o sze?ciu, zamierzali przy??czy? si? do ów obozu, mówi?c przywódcy, jak zamierzaj? obali? barier?. Uwa?ali, ?e wysadzenie ogromnego kopca rudy za?atwi spraw?. Nowy Obóz posiada? swoj? kopalni?, dlatego czarodzieje mieli regularny dop?yw magicznej rudy.
Za to siódemka Magów Ognia pozosta?a w Starym Obozie. Jednak po krótkim czasie, Xardas od??czy? si? od nich i wyruszy? na tereny orków, by studiowa? nekromancj? oraz pozna? przyczyny powi?kszenia si? bariery...

Magowie Ognia

Po od??czeniu si? Xardasa, pozostali czarodzieje zostali w zamku maj?c sta?y kontakt przez kurierów z Magami Wody. Wiadomo, ?e Milten oraz Xardas pochodzili z Khorinis z tamtejszego klasztoru Magów Ognia. O przesz?o?ci pozosta?ej pi?tki nic si? podczas gry nie dowiadujemy. Z pog?osek mo?na us?ysze?, ?e ostatni, który próbowa? w nocy zabi? przywódc? magów - Corrista – zosta? dos?ownie rozsmarowany po ca?ym zewn?trznym pier?cieniu Starego Obozu.
Gdy Stara Kopalnia zawali?a si?, Gomez chcia? za wszelk? cen? zdoby? kopalni? Nowego Obozu. Czarodzieje byli przeciwni temu. Przywódca obozu, wiedz?c, ?e mog? mu zaszkodzi?, kaza? ich w nocy u?mierci?. Tylko jednemu, Miltenowi, uda?o si? uj?? z ?yciem, bowiem wtedy by? na poszukiwaniach talizmanu...

Corristo – arcymistrz Magów Ognia. Dniami czytywa? ksi?gi.


Damark – wa?y? ró?ne wywary w ?rodku siedziby.


Drago – wieczorami trenowa? teleportacj?, a dniami rozmawia? z Torrezem.


Milten – czarodziej, który sta? przed wej?ciem do siedziby Magów Ognia. Po zamkni?ciu Starego obozu, informowa? swoich przyjació?, by uwa?ali, gdy b?d? si? zbli?a? do ów obozu.


Ridrigues – ca?ymi dniami siedzia? w swojej komnacie.


Torrez – By? handlarzem. Cz?sto rozmawia? przed siedzib? magów z Drago’iem.

 

Xardas – od??czy? si? od Magów Ognia i zosta? Nekromant?.

Xardas


Magowie Wody Po od??czeniu si? od pozosta?ych Magów i przy??czeniu si? do Nowego Obozu, próbowali za wszelk? cen? uciec z Górniczej Doliny. Dlatego za pomoc? du?ej ilo?ci magicznej rudy, zamierzali dokona? swojego dzie?a. Magowie Wody utrzymywali kontakty z czarodziejami ze Starego Obozu, poniewa? wiedzieli, ?e kiedy? b?d? musieli poprosi? ich o pomoc. Wysy?ali swych kurierów z wiadomo?ciami i przesy?kami, informowali si? nawzajem, itp. Gdy uzbierali ju? dostateczn? ilo?? rudy, arcymistrz kr?gu magii wody, Saturas, wys?a? Wybra?ca Innosa na poszukiwanie pi?ciu kamieni ogniskuj?cych, które niegdy? by?y wykorzystane do utworzenia bariery. Po ich odnalezieniu, i dostarczeniu, ten sam mag kaza? zanie?? wiadomo?? do Magów Ognia, by ci pomogli im przy procesie niszczenia bariery. Jak si? okaza?o, Wolna Kopalnia zosta?a zalana, a wszyscy czarodzieje wewn?trz Starego Obozu zostali zamordowani. Saturas pos?a? tego samego wojownika, aby ten odnalaz? trzynastego maga: Xardasa, który mieszka? w swej wie?y na terytorium orków. Kilka dni potem, Wybraniec Innosa wykorzysta? ca?y kopiec rudy do w?asnych celów. Na?adowa? bowiem staro?ytny miecz, zwany Urizielem, a pomaga? mu przy tym jedyny ocala?y Mag Ognia – Milten. Magowie Wody nie byli zadowoleni, i wr?cz chcieli zabi? wojownika za to, co uczyni?. Jednak uda?o mu si? zbiec... Czekali a? do momentu, gdy magiczna bariera zacz??a zanika?. Wiedzieli, ?e to mo?e by? ich szansa. Saturas zorganizowa? ewakuacj? Nowego Obozu. Zostawi? tylko ma?y zwitek papieru, w którym obja?nia?, co zrobili.
Po wydostaniu si? z Górniczej Doliny, udali si? w miejsce prastarych ruin, które zacz?li bada?. Zamierzali bowiem, przedosta? si? dzi?ki portalowi na nieznan? cz??? wyspy...

Saturas – przywódca Magów Wody.


Cronos – czarodziej, który pilnowa? wielkiego kopca rudy oraz sprzedawa? u?yteczne czary i artefakty.


Merdarion – dniami zaczytywa? si? w ksi?gach.


Myxir – tak?e czyta? ró?ne ksi??ki.


Nefarius – wa?y? esencje lecznicze i esencje many, które sprzedawa? najemnikom.


Riodian – dniami trenowa? zakl?cia przed siedzib? Saturasa.


Nekromanta
Xardas
Xardas, który od??czy? si? od Magów Wody, uda? si? na tereny orków, gdzie dzi?ki pomocy przywo?anych nieboszczyków, wybudowa? swoj? wie??. Jednak zosta?a ona zalana i musia? wznie?? swoj? siedzib? w innym miejscu, gdzie potem móg? zamieszka?. Wiele razy pozostali Magowie próbowali si? nim skontaktowa? poprzez wys?anników, lecz ?aden z nich nie dotar? do celu, bowiem przej?cia pilnowa?o trzech stra?ników: kamienny golem, ognisty golem i lodowy golem. Trzeba by?o pokona? te monstra, bowiem w ?rodku wierzy by? przywo?any demon. Chcia? on trzech serc golemów, aby móc stwierdzi?, ?e wys?annik jest godny spotkania z jego mistrzem. Dawa? on wtedy specjaln? run? teleportacji, dzi?ki której mo?na by?o dosta? si? na górne pi?tro wie?y, do Xardasa.
Wojownik, którego imienia nikt nie zna?, by? pierwszym, który od miesi?cy odwiedzi? nekromant?. By?y Mag Ognia przekona? si? nied?ugo potem, ?e to Wybraniec Innosa i jemu jest przypisane pokonanie demona zwanego ?ni?cym. Dowiedzia? si? tego z legend orków, których kultur? tak?e poznawa? przez te wszystkie dni. Jak si? dowiadujemy, Xardas od??czy? si? od Magów Ognia w?a?nie po to, by dowiedzie? si? co by?o przyczyn? powi?kszenia si? bariery oraz jak mo?na j? zniszczy?. Wykorzysta? ca?? swoj? moc do dostania si? do ?wi?tyni ?ni?cego. Jednak kilka pomieszcze? przed komnat? demona zas?ab? z braku si?. Przed straceniem przytomno?ci spotka? Wybra?ca Innosa i odby? z nim krótk? rozmow?...

Niewiadomo jak wydosta? si? ze ?wi?tyni. Wybudowa? swoj? now? wie?? poza Górnicz? Dolin?, niedaleko portowego miasta. Tam przywo?a? bezimiennego wojownika, by ten móg? znów ,,uratowa? ?wiat”...