Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Postacie
napisał: Sir Olo, dnia 11.04.2011 23:27
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Przemierzaj?c Koloni? spotkamy bardzo wielu ludzi. Jedni nastawieni przyja?nie - pomog? nam, inni zupe?nie oboj?tni, a jeszcze inni od pocz?tku b?d? chcieli nam dokopa?. Poni?ej przedstawi?em list? najwa?niejszych ludzi, którzy w znacz?cy sposób maj? wp?yw na fabu?? gry.

Diego 

 
Jedna z pierwszych osób które spotykamy po trafieniu do Doliny. Ju? na samym pocz?tku okazuje si? porz?dnym facetem, bo ratuje nas przed Bullitem. Kiedy? by? pomocnikiem bogatego kupca z Khorinis i przez niego w?a?nie wyl?dowa? w Kolonii. Nie wiemy jak d?ugo tam przebywa?, ale prawdopodobnie sporo, poniewa? wyrobi? sobie spor? reputacj?. Jest Cieniem w Starym Obozie, pracuje dla Gomeza, ale znacznie silniejsze ni? lojalno?? wobec szefa s? u niego wi?zy przyja?ni ??cz?ce go z trzema innymi wi??niami: Miltenem, Gornem i Lesterem. Dla tej czwórki nie istnieje podzia? na obozy. Urz?dzaj? oni tajne spotkania w sobie tylko znanych miejscach. Przy ewentualnym do??czaniu do Starego obozu to w?a?nie Diego b?dzie naszym przewodnikiem i nauczycielem.

Milten


Mag Ognia w Starym Obozie. M?ody jak na maga Milten wst?pi? do kr?gu ognia ju? po powstaniu Bariery. By? prawdopodobnie zwyk?ym wi??niem, ale wy?wiadczy? jakie? przys?ugi Magnatom, przez co zosta? zauwa?ony, a Arcymag Kr?gu Ognia - Corristo przyj?? go na ucznia by zape?ni? luk? powsta?? na skutek odej?cia Xardasa. Milten jest prawdopodobnie w trzecim kr?gu, ale trudno to jednoznacznie stwierdzi?. Podczas gry Milten w wielu przypadkach okazuje si? niezwykle pomocny.

Gorn


Najemnik z Nowego Obozu. Pochodzi z Wysp Po?udniowych. Jako jeden z nielicznych posiada ciemn? karnacje skóry.  Nie wiemy za co konkretnie i kiedy trafi? do Kolonii, ale nie trudno si? domy?le?. Gorn to straszny zadymiarz, lubi rozróby, bójki i tego typu rozrywk?. Jest doskona?ym wojownikiem - trudno o lepszego towarzysza na polu walki i b?dziemy mieli okazj? si? o tym przekona?. Lubi mie? pewno?? ?e z za jego pleców nie wyskoczy jaki? potwór i to si? ju? raczej nie zmieni. Na ogó? to bardzo spokojny i przyjazny facet, ale jak si? w?cieknie to nie ma ju? ratunku…

Lester


Bardzo tajemnicza osoba. Jest Nowicjuszem w Bractwie ?ni?cego. W Kolonii przebywa od dwóch lat, ale nie wiemy za co. Wbrew pozorom jest ca?kiem silny - doskonale sobie radzi z broni? i zna pot??n? magi? ?ni?cego. Jest te? bardzo wytrzyma?y psychicznie jako jeden z dwóch ludzi w Bractwie nie daje si? pó?niej op?ta? przez Poszukiwaczy. Ale informacje na temat Lestera s? znikome, trudno powiedzie? o nim co? wi?cej.

Xardas


Jedna z najwa?niejszych osób w grze. Od czwartego rozdzia?u nasz przewodnik. Dawniej by? Arcymagiem Ognia, ale po utworzeniu Bariery zaj?? si? badaniem czarnej magii, przez co musia? opu?ci? Stary Obóz i rozpocz?? samotne ?ycie w wie?y na po?udniu Kolonii. Zosta? Nekromant?. Z powodu trz?sienia ziemi musia? zmienia? miejsce zamieszkania. Jego obecna wie?a pilnowana jest przez przywo?ane magiczne istoty a sam Xardas nie ?yczy sobie go?ci. Magowie z Nowego Obozu wielokrotnie próbowali si? z nim skontaktowa?, ale bez skutku. Przez wszystkie lata samotno?ci bada? przyczyny z jakich Bariera wymkn??a si? spod kontroli,  znalaz? je, wie te? w jaki sposób j? zniszczy?. Mo?emy kupi? od niego pot??ne zwoje, runy i amulety. Jego pomoc jest nieoceniona - mówi jak zniszczy? barier?, wskazuj? jak na?adowa? Uriziel, ujawnia nam miejsce, w którym ukry? Zbroj? Runiczn?. Tylko on mo?e nas wprowadzi? do szóstego kr?gu magii. Z?ywa si? z Bezimiennym i poci?ga si? do odpowiedzialno?ci  ratuj?c nas od zgniecenia.

Thorus

 
Jeden z najpot??niejszych ludzi w Kolonii. Jest dowódc? Stra?y w Starym Obozie. Pochodzi z po?udnia. Strze?e bramy do górnego zamku w Starym obozie, pilnuj? te? ogólnego porz?dku.

Nie mo?e zdzier?y?, ?e na jego oczach po Starym Obozie beztrosko spaceruj? ?ajzy z innych osad. Mo?na powiedzie? ?e stara si? wygl?da? na s?u?bist? lecz natura skaza?ca nie daj? o sobie zapomnie? i tak oto pozwala na  przej?cie przez swoj? bram? po odci??eniu nas o spor? ilo?? rudy. Uczy pos?ugiwania si? broni? dwur?czn?  daj? te? zadania pomocne do przyst?pienia do Starego obozu.

Szakal, Bloodwyn i Fletcher


S
tra?nicy obstawiaj?cy zewn?trzny pier?cie? Starego Obozu. Bardzo nieprzyjemni ludzie, niejednokrotnie ju? od pocz?tku b?dziemy mieli z nimi nieprzyjemne spotkania.

R?czka

 
Jeden z Cieni w Starym Obozie. Uczy umiej?tno?ci z?odziejskich. Dzi?ki wyuczeniu si? której? z nich mo?emy zaskarbi? sobie jego poparcie przy do??czaniu do Obozu.

Scatty


Cie?, organizuje walki na Arenie w zewn?trznym pier?cieniu. To bardzo dobry wojownik jak na cienia. Za spor? op?at? szkoli pos?ugiwania si? broni? jednor?czn?.

Skorpion

 

stra?nik na zamku. Uczy pos?ugiwania si? kusz?. W miar? porz?dny cz?owiek. Po jakim? czasie zaczyna mie? do?? machlojek Stra?ników, okrada zamkow? zbrojowni? i ucieka. Mo?e nam wówczas sprzeda? kilka naprawd? dobrych broni.

Skip

 

Sprzedaje bro? na zamku pod warunkiem przy??czenia si? do stra?y.

Stone

 
Najlepszy kowal w Kolonii, pracuje w ku?ni zamkowej niejednokrotnie podkre?la ?e kuje or?? i nie zamierza go sprzedawa? osobi?cie. Warto go odwiedzi? w ostatnim rozdziale, bo za wyci?gni?cie z wi?zienia mo?e nam ulepszy? zbroj?.

Kruk

 


Pierwszy Magnat jakiego spotkamy. Jest najbli?szym wspó?pracownikiem Gomeza. Kruk zleca nam pierwsze zadanie w Starym Obozie.

Bartholo

 
Magnat. Zajmuje si? zaopatrzeniem. Dostarcza Gomezowi bagienne ziele, kobiety i inne luksusy, do ?ywego towaru przywyk? i nie widzi nic z?ego w jego sprzeda?y, a nam samym radzi odpuszczenie sobie poszukiwa? pani dostarczonej tu? przed nami. W ostatnim rozdziale pilnuje pentagramu teleportacyjnego u Magów Ognia.

Blizna

 
Jeden z ochroniarzy Gomeza. Warto w pocz?tkowych fazach gry go „odwiedzi?”, poniewa? Blizna ma najlepsz? bro? jednor?czn? w grze i najlepsz? kusz?. Naprawd? warto pom?czy? si? z nim i zabra? mu ten sprz?t.

Gomez

 
Przywódca Starego Obozu. Mia? ju? nieformaln? w?adz? jeszcze przed powstaniem Bariery. To prawdziwy bandyta, rozmawiaj?c z nim trzeba bardzo uwa?a? na s?owa, bo za ka?dy przejaw arogancji mo?emy oberwa?. Gomez to maszyna do zabijania - jest ogromny, silny, ma bardzo dobry pancerz i jeden z najlepszych mieczy w grze. Walka z nim jest wyzwaniem nawet w ko?cowych etapach gry, kiedy jeste?my ju? bardzo silni.

Corristo


Arcymag Kr?gu Ognia. Je?eli zdecydujemy si? na ?cie?k? magii to w?a?nie Corristo b?dzie naszym nauczycielem, to on podda nas próbie i b?dzie wprowadza? w kolejne kr?gi.

Torrez


Jeden z Magów Ognia. Zazwyczaj stoi przed ?wi?tyni? w zamku. Sprzedaje ró?ne magiczne przedmioty i mikstury, oraz pomaga zwi?kszy? man?. Od niego odbieramy nagrod? za dostarczenie listu z zewn?trznego ?wiata.

Y’Berion


Przywódca Bractwa ?ni?cego. Pi?? lat przed akcj? gry prze?y? pierwsz? wizj? od ?ni?cego i za?o?y? Bractwo. Obecnie mieszka w ruinach starej ?wi?tyni na bagnie. D??y do przeprowadzenia rytua?u przyzwania ?ni?cego, ale wierzy tak?e w powodzenie planu opracowanego przez Magów Wody. Utrzymuj? ?e gdzie? nas ju? widzia?. Mo?emy pomóc w jego ozdrowieniu po omdleniu a ostatecznie ?mierci spowodowanej wizj?. Wskazuj? droge do grobowca Orków prosi o odnalezienie kamienia ogniskuj?cego.

Cor Kalom

 
Alchemik, odpowiada za rekrutacj? nowych cz?onków Bractwa. To prawdziwy fanatyk religijny, a przy okazji bardzo niemi?y cz?owiek. Przez jaki? czas b?dziemy musieli z nim wspó?pracowa? nad przygotowaniem rytua?u. W hierarchii Obozu jest zaraz za Y’Berionem.

Cor Angar


Dowódca Stra?y ?wi?tynnej. Doskona?y wojownik. Mo?e nas nauczy? walki broni?, a tak?e zwi?kszy? wszystkie wspó?czynniki. Oprócz Lestera tylko on unika pó?niej op?tania. To rozs?dny, dobry i m?dry cz?owiek.W pó?niejszych rozdzia?ach dowódca Bractwa. 

Baal Cadar


Guru odpowiedzialny za nauk? magii w Obozie. Je?eli nale?ymy do Bractwa Baal Cadar mo?e wprowadzi? nas w cztery kr?gi magii oraz sprzeda? przydatne przedmioty magiczne.

Darrion


Nowicjusz pracuj?cy w ku?ni, mo?emy od niego kupi? bro?.

Mordrag


Szkodnik, kurier Magów, mo?e nam pomóc wst?pi? do Nowego Obozu, a tak?e sprzeda? kilka rzeczy. Spotka? go mo?na w Starym a je?li go ostrze?emy w Nowym Obozie.

Ry?owy Ksi??e

 
Jeden z pierwszych ludzi w Kolonii, zajmuje si? produkcj? ry?ówki w Nowym Obozie. Ma swoich ochroniarzy, którzy zmuszaj? ludzi do pracy na polach ry?owych.

Lewus


Jeden z ochroniarzy Ry?owego Ksi?cia. Bardzo cwany jak na zwyk?ego Szkodnika. Chce zmusi? nas do pracy na polach ry?owych.

Jarvis

 
Najemnik pilnuj?cy bramy do Nowego Obozu, bardzo lojalny wobec Lee.

Lares


Przywódca Szkodników, organizuje napady na konwoje Starego Obozu. Mo?e pomóc nam podnie?? wspó?czynniki. Niewiadomo za co trafi? do Kolonii, ale niewykluczone, ?e za fa?szerstwa - doskonale podrabia list? z zamówieniami ze Starej Kopalni. On decyduje o naszym przyj?ciu do Nowego Obozu.

Sharky


Handluje broni? w Nowym Obozie. Pod koniec gry ma naprawd? dobry sprz?t - warto do niego zajrze?.

Klin


Szkodnik, uczy umiej?tno?ci z?odziejskich

Buster


Szkodnik, uczy akrobatyki

Wilk


P?atnerz. Sprzedaje pancerze, ale tak?e sprz?t my?liwski - ?uki, kusze i amunicje. Ma doskona?y pomys? na zbroj? z pancerzy pe?zaczy, co okazuje si? pó?niej dla nas zbawieniem, bo dostajemy jeden egzemplarz za darmo.

Cord


Najemnik, bardzo dobry wojownik, zajmuje si? szkoleniem w zakresie broni jednor?cznej, za cen? mniejsz? ni? Scatty.

Torlof


Przyjaciel Górna, by?y ?eglarz. Trafi? do Kolonii za bunt na statku.

Okyl

 
Dowódca Najemników pilnuj?cych Wolnej Kopalni.

Swidney

 
In?ynier nadzoruj?cy bezpiecze?stwo wydobycia. Na pocz?tku gry mo?emy od niego dosta? za darmo spodnie kopacza.

Lee

 

Niezwykle barwna i wa?na posta?. Niegdy? by? genera?em w armii królewskiej. Przyczyni? si? do zwyci?stwa Rhobara w bitwie o Varrant. Jest doskona?ym strategiem i wojownikiem. Ze wzgl?du na wp?ywy w królestwie zosta? wrobiony w zamordowanie królowej i zes?any do Kolonii. Poprzysi?g? zemst? na szlachcie, która go wrobi?a., dlatego d??y do wyj?cia na wolno??, wspó?pracuje z Magami Wody.

Cronos


Stra?nik Rudy. Pierwszy z Magów Wody jakiego poznamy. Tylko on mo?e udzieli? pozwolenia wej?cia na najwy?szy poziom Obozu. Oprócz tego handluje magicznymi przedmiotami i pozwala zwi?kszy? man?.

Saturas


Arcymag Kr?gu Wody, przywódca Nowego Obozu. Opracowuje plan wysadzenia Bariery przy pomocy eksplozji energii magicznej. To jego polecenia wykonujemy przez pó? gry, niezale?nie do którego obozu do??czymy. Saturas stara si? za?agodzi? konflikt pomi?dzy obozami. Koresponduje z Magami Ognia w Starym Obozie.

Ian


Dowódca w Starej Kopalni. Udziela nam pozwolenia na wej?cie do zamkni?tego szybu, a tak?e wyja?nia proces obróbki rudy. Jest zwyk?ym cz?owiekiem realizuj?cym powierzone mu zdanie ale woli mie? pewno?? ?e zrobi? wszystko ?eby uchroni? kopaczy przed zjedzeniem.

Ratford i Drax

My?liwi z Nowego Obozu. Spotykamy ich w drodze do Starego. Za butelk? piwa obja?ni? taktyk? walki ze ?cierwojadami, a za spor? op?at? naucz? oprawia? zwierz?ta.

Aidan


Równie? my?liwy i równie? szkoli oprawiania zwierz?t. Mieszka w prowizorycznym obozie w drodze do Nowego Obozu.

Cavalorn


My?liwy ze Starego Obozu. Uczy skradania si? i strzelania z ?uku. Ma te? troch? sprz?tu my?liwskiego do sprzedania.

W??


Hutnik, pracuje przy piecu w Starej Kopalni. Mo?na z nim handlowa?, dysponuje spor? ilo?ci? rudy.