Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Kopalnie
napisał: Isentor, dnia 07.04.2011 21:35
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

Górnicza Dolina to najbardziej specyficzne miejsce w ca?ym królestwie Myrthany, bo oto tam znajduj? si? kopalnie Magicznej Rudy, która potem jest przetapiana w Nordmarskich hutach, by mog?a pokaza? swoj? moc w walce przeciw Orkom. Król Rhobar II w ?wietle wydarze? zwi?zanych z nieudanym zakl?ciem Magów – rozprzestrzenieniem si? Magicznej Bariery podejmuje pertraktacje z bandytami z Gomezem na czele – magiczna ruda za ?ywno??, uzbrojenie oraz inne drobiazgi, a od czasu do czasu – kobiety dla towarzystwa. 

Gomez mianowa? si? magnatem i dobra? sobie towarzyszy – tak powsta? Stary Obóz wraz ze Star? Kopalni? którym zwierzchnikiem by? cie? Jan...

A prawo by?o takie, ?e ka?dy obywatel, niezale?nie od pope?nionego czynu, by? skazywany na prac? w kopalniach rudy w Górniczej Dolinie Khorinis oraz nadawany by?o mu status kopacza... A propos kopal?, istnieje jeszcze jedna kopalnia, ludzi z Nowego Obozu…
 
 
Zawalona Kopalnia

IPB Image

Do zawalonej kopalni i historii, oraz faktów z ni? zwi?zanych powraca jedynie jedna osoba, a mianowicie kopacz Grimes ze Starej Kopalni. Wspomina on o tym, ?e pewnego dnia nie wytrzyma?y podpory. Czy?by zbieg okoliczno?ci z pó?niejszych etapów gry?
 
Stara Kopalnia
 
IPB Image

IPB Image

IPB Image

IPB Image
Stara Kopalnia to w?asno?? Starego Obozu w Górniczej Dolinie, a króla w ca?ej Myrthanie. Jest ona g?ównym ?ród?em magicznej rudy, któr? wedle umowy z królem – wymienia si? na bro?, po?ywienie, pancerze oraz inne drobiazgi, jak równie? kobiety. Pracownik kopalni, czyli skazaniec - bandyta, nosi miano kopacza, i nosi adekwatne do tej pracy pancerz, a raczej spodnie kopacza. Otrzymuje marn? zap?at? i próbuje zrobi? wszystko co w jego mocy, by nie pracowa?, i aby stra?nicy nie przy?apali go na leniuchowaniu i zbijaniu interesów. Kopalnia nie do?? ?e wielka, to stanowi idealne schronienie i ?ród?o po?ywienia dla pe?zaczy – ogromnych paj?ków, które maj? tam swoje gniazdo. 

Ogólnie rzecz bior?c w kopalni panuje strach z powodu tych?e bestii, dlatego lepiej „wia? ile wlezie, jak zobaczy si? pe?zacza”. Jak ju? wspomnia?em, piecz? nad kopalni? sprawuje w niej cie? Jan i to on jest zobowi?zany pisa? zlecenia na po?ywienie, bro?, pancerze etc. i dawa? je zaufanym ludziom Diega – szefa cieni ze Starego Obozu aby ten realizowa? zamówienia. Warto nadmieni? ?e Stra?nicy ?wi?tynni z Obozu na Bagnie zostali wys?ani przez jednego z guru – Cor Caloma, by przynie?? mu jak najwi?cej wydzielin z ?uwaczki pe?zacza, bo potrzebuje ich do napoju duchowego, który zjednoczy wszystkich nowicjuszy. Wi?c mechanika jest ca?kiem prosta, Stra?nicy ?wi?tynni nie do??, ?e wype?niaj? zadanie powierzone im przez swojego guru to jeszcze pomagaj? zwalczy? plag? jak? jest armia Pe?zaczy (cho? w rzeczywisto?ci tylko siedz? i gadaj?). Oczywi?cie, jest mo?liwo?? dost?pienia nauki „jak wyci?? ?uwaczki pe?zacza i pozyska? z tego wydzielin?”, a co najlepsze – nie kosztuje to ani jednego punktu do?wiadczenia. W kopalni niektórzy cienie prowadz? ma?? dzia?alno?? gospodarcz? sprzedaj?c przydatny ekwipunek typu bro?, ?ywno??, pochodnie, etc. 

Na samym dole kopalni, W??, który jest hutnikiem, przetapia troch? rudy. Je?eli wi?c b?dziecie potrzebowali sporej ilo?ci rudy – id?cie to W??a. Na samym ko?cu tego korytarza jest wielka brama, chroni?ca i oddzielaj?ca gniazdo pe?zaczy od cz??ci Kopalni a jej stra?nik Asghan, nie pozwala nikomu kr?ci? si? w pobli?u bramy. Ponadto w ca?ej kopalni mo?na znale?? mas? skrzy? wype?nionych ró?nymi dobrami, wystarczy tylko, ?e znamy odpowiednich ludzi, którzy za skromn? op?at? dadz? nam klucz, a je?li b?dziemy hojniejsi – dorzuc? co? extra.
 
Wolna Kopalnia

IPB Image

IPB Image

IPB Image

„Kopalnia pod wiosk? w Kotle” – taka jest jej prawdziwa nazwa. W przeciwie?stwie do kopalni ze Starego Obozu, t? kopalni? zarz?dzaj? Magowie Wody oraz Najemnicy, na czele z Genera?em Lee. Krety – bo tak nazywaj? si? tutejsi pracownicy, ca?ymi dniami wydobywaj? rud? po czym wszystko wysypuj? na wielki kopiec rudy. Magowie Wody uwa?aj?, ?e ca?a skumulowana energia w rudzie wyzwolona podczas wielkiego rytua?u, dezaktywuje moc dzia?ania Magicznej Bariery. 

Nowy Obóz nienawidzi króla i nie prowadzi z nim ?adnej polityki. Mowa o kretach… ka?dy nowy kret musi uda? si? do in?yniera kopalni Swidney'a, by otrzyma? lekkie spodnie kopacza, kilof i wzi?? si? do roboty na chwa?? magów i wolno?ci. Pod koniec miesi?ca ka?dy kret otrzymuje troch? rudy aby j? przepi? w tawernie na jeziorku w Nowym Obozie, b?d? kupi? zapas ziela u jednego z Baalów w Nowym Obozie.

W Wolnej Kopalni kuzyni pe?zaczy ze Starej Kopalni, tak zwani Pe?zacze Wojownicy, to bardzo gro?ne stworzenia, które posiadaj? swój naturalny pancerz ci??ki do przebicia. To niebezpieczne i silne stworzenie wyst?puje na samym dnie Nowej Kopalni, zazwyczaj w „trójk?tach” tworz? bardzo silne trio. Reasumuj?c, praca w kopalniach rudy w Górniczej Dolinie nie nale?y do najprzyjemniejszych, bo po pierwsze trzeba uwa?a?, ?eby sterta kamieni nie spad?a na g?ow?, lub ?eby?my nie zostali zjedzeni przez pe?zacza. Do tego wychodzi marna wyp?ata i jedzenie, którego pies by nie tkn??. Witamy w Koloni Karnej Khorinis…