Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Tworzenie animacji w Gothic I
napisał: Robben, dnia 30.09.2009 15:32

Na niemieckiej stronie magazynu PC Games opublikowano reportaż, w którym zostało zaprezentowane tworzenie animacji do pierwszej części Gothica. W grze wykorzystano technikę motion capture i na filmie video możemy zaobserwować, jak dzięki temu powstawały animacje tańca i walki. Pokazany podczas reportażu trailer pochodzi z wersji alpha, więc możemy także przekonać się jak wyglądał na początku Gothic I przed jego finalną wersją. Oczywiście reportaż jest w całości po niemiecku, ale nawet osoby nie znające tego języka zachęcamy do obejrzenia.

> Reportaż na pcgames.de

Community Patch 1.73 ju? jest!
napisał: Robben, dnia 30.09.2009 02:09
W?a?nie wczoraj mia?a miejsce premiera najnowszej ?atki dla Gothica 3 - Community Patch 1.73. Nowy patch wprowadza przede wszystkim szereg poprawek w grafice, ale i równie? eliminuje b??dy, które by?y jeszcze widoczne w poprzednich wersjach patcha. Najnowsza ?atka zawiera wszystkie wcze?niejsze poprawki, wi?c nie trzeba instalowa? poprzednich wersji. Save\'y z patcha  1.70/1.71 funkcjonuj? z t? wersj?, zatem mo?na ich dalej u?ywa?. Jednak zapisy z patcha 1.60 (lub starszych) s? niekompatybilne. Patch wa?y sporo, bo a? 913 MB, ale mimo to warto go ?ci?gn??, by móc czerpa? jeszcze wi?ksz? przyjemno?? z rozgrywki ni? do tej pory. Oto lista poprawek, które wnosi najnowsza ?atka:

- rendering HDR
- ulepszony efekt Bloom
- przepuszczalno?? ?wiat?a poprzez li?cie (tylko przy aktywowanym Rim Lighting i Shader Model 3.0)
- dodano efekt zniekszta?cenia otoczenia poprzez dym ognia (przy Shader Model 2.0 lub wy?szym)
- poprawiono tekstury, cienie i efekt ?wiat?a na kartach ATI z serii HD4xxx
- poprawiono buforowanie d?wi?ku
- dodano informacje do zada? w dzienniku
- Saturas od teraz daje nam klucz, gdy wcze?niej zdecydujemy si? na zwiedzenie ?wi?tyni Al Shedim
- poprawiono ikon? przepisu many
- drzewa w oddali b?d? rzuca? lepsze cienie

> Download na WorldofGothic.de
Arcania: A Gothic Tale - wywiad w Hyperze
napisał: Robben, dnia 16.09.2009 17:54
Na oficjalnej stronie telewizyjnej stacji Hyper ukaza? si? wywiad z Johannem Ertl z jednym z kierowników JoWood. Wywiad zosta? przeprowadzony podczas targów w Kolonii na gamescom, a jest on po?wi?cony oczywi?cie najnowszej cz??ci Gothic. Johann Ertl opowiada o wst?pie do fabu?y, ?wiecie, magii, silniku gry oraz o innych elementach zwi?zanych z gr?. Fani, którzy niezmiernie czekaj? na czwart? cz??? Gothic powinni koniecznie obejrze? ten wywiad. Zapraszamy do ogl?dania.

> Wywiad w Hyperze
Community Patch 1.73 - nowe materia?y
napisał: Robben, dnia 16.09.2009 14:16
Prace nad Community Patch 1.73 dla Gothic 3 trwaj?. Na forum WorldofGothic.de zosta?y zaprezentowane 3 nowe screeny oraz materia? video, na których zaobserwowa? mo?emy poprawki, które b?dzie zawiera? najnowsza ?atka. Screeny przedstawiaj? poprawione p?omienie i paj?czyny. Dzi?ki wykorzystaniu Soft Particles ogie? i paj?czyny nie wnikaj? ju? w tekstury otoczenia, przez co wygl?daj? bardziej naturalnie. Podobny efekt daje podmuch wiatru, który mo?emy zauwa?y? na udost?pnionym filmiku video - unosz?cy si? w powietrzu piasek tak?e nie przenika przez obiekty, co daje du?o lepszy efekt. Jednak, aby te poprawki by?y widoczne w grze, trzeba b?dzie mie? w??czon? opcj? mi?kka woda (dost?pne tylko dla kart wyposa?onych w Shader Model 3.0 lub wy?szy). Patch powinien zosta? wydany jeszcze w tym miesi?cu.

> Screen - porównanie ognia 1
> Screen - porównanie ognia 2
> Screen - paj?czyny
> Video
> Temat na WorldofGothic.de
Gothic: W?adca Duchów
napisał: Robben, dnia 12.09.2009 14:16
Na stronie theModders u?ytkownik o nicku Sergio opublikowa? swoj? ju? drug? modyfikacj? do pierwszej cz??ci Gothica. Mod nosi nazw? W?adca Duchów, a wst?p do fabu?y przedstawia si? nast?puj?co:

Zanim pojawili si? cz?owiek i bestia, ca?ym wszech?wiatem rz?dzili nie tylko Innos, Beliar i Adanos, ale tak?e czwarty, zapomniany bóg, który dzi?ki swej mocy, móg? kontrolowa? wszystkie cztery ?ywio?y.
Z ka?dym nowym powsta?ym ?wiatem ów bóg stawa? si? coraz pot??niejszy, a? w ko?cu przewy?szy? si?? wszystkich swoich braci. Ci za? w obawie przed jego rosn?c? pot?g? postanowili pozby? si? go aby ich w?adza nie by?a zagro?ona, nawet Adanos, stra?nik równowagi zgodzi? si? w obawie przed zak?óceniami porz?dku na ?wiecie. I tak jak zaplanowali, tak te zrobili, bóg ?ywio?ów zosta? pokonany jednak Innos, Beliar i Adanos nie mieli wystarczaj?co du?o mocy by ca?kowicie zniszczy? pot?g? w?adcy ?ywio?ów. Dlatego rozdzielili j? na cztery cz??ci, a ka?d? z nich uwi?zili w magicznym pier?cieniu. Tymi cz??ciami by?y ogie?, woda, ziemia i powietrze.
Pier?cie? ognia wzi?? Innos i jego symbolem zosta? p?omie?. Pier?cie? wody zabra? Adanos wyznaczaj?c tym samym t? ?yciodajn? substancje na swój znak. Pier?cie? ziemi za? wzi?? Beliar, jako symbol jego w?adzy nad ?yciem i ?mierci?. Tylko pier?cie? powietrza pozosta? bez w?a?ciciela, a ka?dy z bogów chcia? go dla siebie.
Adanos chc?c zachowa? równowag? stworzy? Myrthan? i otaczaj?ce j? wyspy, a pier?cie? powietrza wys?a? w?a?nie tam. Wtedy to Innos i Beliar powo?ali do ?ycia cz?owieka i bestie by ci zapewnili im moc ?ywio?u powietrza, który pono? ??czy? wszystkie inne. Jednak cz??? ludzi, oburzona nie ko?cz?c? si?, krwaw? walk? zbuntowa?a si? przeciw Innosowi tworz?c zal??ek zakonu magów wody i Mrocznego Bractwa które to odnalaz?o pier?cie? powietrza. Adanos chc?c zachowa? to wydarzenie w tajemnicy odda? swój pier?cie? magom wody by ci z jego pomoc? chronili, mroczne bractwo. To samo jednak zrobili Innos i Beliar by go odnale??. Innos odda? pier?cie? ognia najlepszym z wojowników, za jego pomoc? nauczyli si? oni wa?y? pot??ne eliksiry i tworzy? magiczne runy. Beliar za? przekaza? pier?cie? ziemi swoim s?ug?, którzy jednak zgin?li podczas ataku armii ludzi. Ci znale?li pier?cie? jednak jego moc zupe?nie ich omami?a, zbuntowali si? przeciw swym dowódcom i rozproszyli po kontynencie tworz?c pierwszych bandytów. Tak oto wszystkie pier?cienie znalaz?y si? w r?kach ludzi, którzy wszyscy, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci znale?li si? w górniczej dolinie. To tutaj, na tym odci?tym od reszty ?wiata skrawku ziemi, mia?a si? odegra? bitwa o jego przysz?o??, i przysz?o?? jego twórców.

Nowo?ci zawarte w modyfikacji:

-mo?liwo?? werbowania najemników
-mo?liwo?? zmieniania wygl?du bohatera
-mo?liwo?? kupowania oswojonych zwierz?t
-dwóch nowych kupców z magicznymi broniami dystansowymi i w zwarciu
-dwa nowe zadania poboczne
-kilkadziesi?t nowych NPC
-nowa fabu?a któr? mo?na uko?czy? na dwa sposoby

Minusy modyfikacji:

-mod typowo skryptowy, nie ma nic po za tym
-niektóre potwory (nie wiem dlaczego) nie chc? nas atakowa?
-do uko?czenia fabu?y wymagane s? dobre umiej?tno?ci w walce oraz wysoki poziom
-mo?e wyst?pi? troch? literówek
-mia?y by? pokazy slajdów ale niestety jeszcze nie ma (przynajmniej w tej wersji).

Za pomoc w uko?czeniu modyfikacji autor dzi?kuje Adanosowi.

> Temat na theModders
Download


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]