Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Regulamin Konkursu "Luneta Kapitana Stalowobrodego"
napisał: Isentor, dnia 27.04.2012 11:37

Organizator konkursu

 1. Konkurs "Luneta Kapitana Stalowobrodego" zwany w dalszej części "konkursem" organizowany jest przez Tawernę Gothic we współpracy z Cenegą.

 

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 27 kwietnia 2012 roku, do 6 maja 2012 roku włącznie.

 

Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie może uczestniczyć każdy użytkownik Tawerny Gothic
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału firmy, instytucje i organizacje.

 

Zasady konkursu

 1. Konkurs jest organizowany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do nadesłania pirackiej szanty w formie tekstowej, dźwiękowej lub wideo w poście na naszym forum dyskusyjnym w spejcalnie do tego celu stworzonym temacie.
 3. Praca konkursowa musi być autorska. Wszelkie próby plagiatu będą karane wykluczeniem z konkursu.
 4. Prace konkursowe przesłane w inny sposób, niż podany powyżej nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
 5. Wysłanie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Organizator konkursu wyłoni jednego zwycięzcę.

 

Nagroda w konkursie

 1. Nagrodą w konkursie jest kolekcjonerska luneta "Kapitana Stalowobrodego".
 2. Do dnia 13 maja 2012 roku organizatorzy konkursu wyłonią zwycięzcę. Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu Tawerna Gothic.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o fakcie e-mailem - informacja zostanie wysłana na adres email, z którego założono konto na forum dyskusyjnym.
 4. Warunkiem przekazania nagrody będzie podanie przez osobę nagrodzoną danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
 5. Niespełnienie powyższych warunków jest równorzędne z rezygnacją z nagrody. 

 

Wręczenie nagrody

 1. O przewidywanym terminie wysyłki zwycięzca zostanie poinformowany e-mailem - informacja zostanie wysłana na adres email, z którego założono konto na forum dyskusyjnym.
 2. Niepodjęcie przesyłki z nagrodą w terminie określonym przez doręczyciela (pocztę, firmę kurierską) jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

 

Zmiana Regulaminu

 1. Tawerna Gothic zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.
 2. Za odpowiednią formę poinformowania uczestników o zmianach w regulaminie konkursu uważa się przesłanie informacji e-mailem do wszystkich zarejestrowanych uczestników konkursu.
 3. Jeżeli uczestnik konkursu nie wyrazi zgody na dokonane zmiany, będzie uprawniony do żądania od Tawerny Gothic wycofania się z konkursu. O braku zgody na dokonanie zmian w regulaminie uczestnik powinien poinformować organizatora w terminie 7 dni na adres e-mail: isentor@gmail.com.

 

Wykluczenie uczestnika konkursu

 1. Organizator upoważniony jest do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. O fakcie wykluczenia z konkursu użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail, z którego założył konto na forum dyskusyjnym.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Tawerny Gothic.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby i rodzaju nagród w każdym momencie trwania konkursu, w tym możliwość przydzielenia innej liczby nagród niż przewidziano.
 3. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem wyżej wymienionych zdarzeń nie będą przez Tawernę Gothic uznane.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe funkcjonowanie strony i forum dyskusyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika (wynikające z niesprawności serwera, nieczytelnych lub nie dających się przetworzyć danych, np. jeżeli uczestnik posiada sprzęt informatyczny lub program uniemożliwiający mu uczestnictwo w konkursie).
 6. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 7. Tawerna Gothic nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i nieterminowe doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu organizatorów w związku z prowadzeniem konkursu.
 8. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) przez Cenega, Tawerna Gothic, przez inne podmioty, oraz wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu - wysyłki nagród oraz nagród dodatkowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ust. z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144/2002, poz. 1204). Uczestnik konkursu przekazuje dane dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także, że w każdym czasie przysługuje mu prawo do odwołania zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 10. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac konkursowych i wyraża zgodę na ich publikację w serwisie Tawerna Gothic.